EU fondovi – zakonodavni okvir

Uredba o zajedničkim odredbamaUredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Dodatne izjave objavljene u Službenom listu.


Uredba o Europskom fondu za regionalni razvoj

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006.

Dodatne izjave objavljene u Službenom listu.


Uredba o Europskom socijalnom fondu

Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006.


Uredba o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju

Uredba (EU) br. 1302/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2006 o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) u vezi s pojašnjenjem, pojednostavljenjem i poboljšanjem osnivanja i funkcioniranja takvih grupacija.


Uredba o Kohezijskom fondu

Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006.


Uredba o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005.


Partnerski sporazum s Hrvatskom

Krovni strateški dokument za korištenje sredstava iz ESI fondova, koji Hrvatskoj pruža okvir za korištenje 8,4 milijardi eura za ciljeve kohezijske politike, 2 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za pomorstvo i ribarstvo.


Zakon o uspostavi institucionalnog okvira 2014-2020

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskih razdoblju 2014. – 2020., kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2014.


Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vez s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“, koju je, na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 4. rujna 2014.


Uvjeti za pripremu i provedbu EU projekata

Zajedničko nacionalno pravilo kojim se institucijama/tijelima Sustava upravljanja i kontrole, prijaviteljima i korisnicima pružaju zahtjevi projektne konfiguracije koji se trebaju ispuniti tijekom projektnog ciklusa.


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

Temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj i članka 3. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, donesena od strane ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije.


Operativni program Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014 – 2020

Program je jedan od ključnih preduvjeta za korištenje sredstava iz ESI fondova za financijsko razdoblje 2014. – 2020., a njima se ujedno utvrđuju strategija Republike Hrvatske za ulaganje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, kao i prioriteti i mehanizmi za njihovo učinkovito korištenje.


Pravilnik o provedbi mjere M02

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 123/15)


Pravilnik o provedbi mjere M03

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 03 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, PODMJERE 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ i PODMJERE 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 111/15)


Pravilnik o provedbi mjere M04, podmjere 4.1.

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, PODMJERE 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 07/15)

Pravilnik o provedbi mjere M04, podmjere 4.2

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, PODMJERE 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 07/15)

Pravilnik o provedbi mjere M04, podmjere 4.3.

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, PODMJERE 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ IZ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 106/15)


Pravilnik o provedbi mjere M05, podmjere 5.2.

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 05 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, PODMJERE 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 112/14)


Pravilnik o dodjeli potpore za „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“

PRAVILNIK O DODJELI POTPORE ZA „RAZMINIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. unutar Mjere 05 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ i Podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“. (NN38/15)


Pravilnik o provedbi mjere M06, podmjere 6.1., 6.2., 6.3.

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ PODMJERE 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, PODMJERE 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i PODMJERE 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 42/15)

Pravilnik o provedbi mjere M06, podmjere 6.4.

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 06 „razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ PODMJERE 6.4. „Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 120/15)


Pravilnik o provedbi mjere M07

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 22/15)


Pravilnik o provedbi mjere M08 na e-Savjetovanju

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, PODMJERE 8.5. „Ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 30/2015)


Pravilnik o provedbi mjere M17, podmjere 17.1.

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 17 „Upravljanje rizicima“, PODMJERE 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 135/15)


Pravilnik o provedbi mjere M19, podmjere 19.1.

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 19 „LEADER – CLLD“ PODMJERE 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 43/15)


Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda 

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN 49/15)


Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina

Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN 49/15)


Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN 37/15, 49/15)


Pravilnik o provedbi mjera nacionalnog pčelarskog programa

Pravilnik o provedbi mjera nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini (NN 32/15)