HBOR Javni natječaj za davanje u zakup dijela industrijskog kompleksa u Krapini
PREDMET NATJEČAJA
1. Raspisuje se javni natječaj podnošenjem pisanih ponuda za davanje u zakup dijela nekretnine: - nekretnina upisana u zemljišnim knjigama kod OS u Zlataru, Zk odjel Krapina, zk.ul.br. 2993, k.o. Krapina Grad i to k.č.br. 1026, tvornički prostor Strahinje površine 3.772 m2, k.č.br. 1028 tvornička hala i prostor Strahinje površine 3.733 m2, i k.č.br. 1035/1 tvornička hala i prostor Strahinje površine 4.669 m2, ukupne površine 12.174 m21; koji u naravi predstavlja dio industrijskog kompleksa koji se sastoji od proizvodne hale površine 1.800 m2 koja se nalazi na k.č. 1035/1 upisano u zk.ul. 2993 k.o. Krapina Grad; isključivo za djelatnosti prehrambene industrije. 2.  Dio industrijskog kompleksa daje se u zakup na neodređeno vrijeme s otkaznim rokom od 60 dana. 3. Početni iznos mjesečne zakupnine je 11.200,00 kn mjesečno bez PDV-a. 4. Zakupac se obvezuje uložiti vlastita sredstva u uređenje predmetnog prostora. Zakupac nema pravo prijeboja uloženih sredstava sa zakupninom. 5. Zakupac snosi sve troškove popravaka i tekućeg održavanja. 6. Zakupac je obvezan plaćati sve režijske troškove koji proizlaze iz korištenja zakupljenog prostora. 7. Instrumenti osiguranja su depozit u visini tri mjesečne zakupnine uvećano za PDV, bjanko zadužnica u iznosu do 50.000,00 kn, a ugovor o zakupu će se solemnizirati kod javnog bilježnika uz potvrdu ovršnosti. 8. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj. Neće se razmatrati ponude: a) fizičkih i pravnih osoba koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema HBOR-u, Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija - Poreznoj upravi ili onih natjecatelja kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Republici Hrvatskoj, a ne pridržavaju se rokova; b) fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava; c) fizičkih i pravnih osoba koje ponude ne podnesu u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja. 10. Natjecatelj je dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.
11. PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI:
11.1. za natjecatelja fizičku osobu ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) zajedno s izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj natjecatelj daje suglasnost na obradu i objavljivanje osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka; 11.2. za natjecatelja, pravnu osobu, obvezu dostave podataka o pravnoj osobi (tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime zakonskog zastupnika, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB); 11.3. izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu dostaviti HBOR-u garanciju plaćanja pologom u visini tri mjesečne zakupnine i bjanko zadužnicu do 50.000,00 kn; 11.4. izjavu natjecatelja da je upoznat da je HBOR kao zakupodavac ovlašten iz pologa i bjanko zadužnice  podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate, kao i eventualne zaostale režijske i druge troškove; 11.5. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine uvećan za iznos PDV-a; 11.6. izjavu natjecatelja da je upoznat sa stanjem i opremljenošću dijela industrijskog kompleksa koji se daje u zakup; 11.7. izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u predmetnom prostoru; 11.8. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija - Porezne uprave o stanju poreznog duga natjecatelja, na stariju od 30 dana; 11.9. izjavu natjecatelja da će prostor preuzeti u viđenom stanju, te da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca); 11.10. izjavu natjecatelja da je upoznat da s opremom i inventarom mora postupati pažnjom dobrog gospodara  i da se obvezuje  sve kvarove popraviti vlastitim sredstvima, bez prava na povrat; 11.11. izjavu natjecatelja  da je  upoznat s odredbom slijedom koje Uprava HBOR-a zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne prihvati niti jednu ponudu; 11.12. izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 - podaci o solventnosti, ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, ne stariju od 6 mjeseci od datuma  objave ovog natječaja (samo za pravne osobe); 11.13. za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz članka 132. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 6 mjeseci od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 11. ovog natječaja, ne starije od šest mjeseci; izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, te ovjerenu izjavu da već jednom po provedenom javnom natječaju nije ostvarila to pravo, koje potvrde/izjave ne smiju biti starije od 6 mjeseci od dana izdavanja; 11.14. detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju će natjecatelj obavljati u zakupljenom prostoru odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati, što ne isključuje mogućnost da su gradovi i općine donijeli odluke o ograničenju djelatnosti na pojedinim lokacijama i u tom slučaju HBOR ne odgovara za posljedice zbog nemogućnosti zakupljenog prostora za određenu djelatnost. Zakupnik je dužan samostalno utvrditi prije javljanja na natječaj da li zakupljeni prostor udovoljava uvjetima za obavljanje željene djelatnosti.
12. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
- najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni ukupni iznos zakupnine. 13. Ponuda na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP DIJELA INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA U KRAPINI - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu HBOR, Strossmayerov trg 9, Zagreb, ili osobno u pisarnici na adresi Zelinska 3, Zagreb, najkasnije do 23.10.2020. g. do 12:00 sati. 14. Zbog epidemioloških mjera COVID - 91 otvaranje ponuda neće biti javno, isto će se obaviti u pisarnici HBOR-a odmah po isteku roka za prikupljanje ponuda o čemu će biti sastavljen zapisnik. 15. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve troškove održavanja zakupljenog prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo) sukladno pozitivnim propisima. 16. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu predmetnog prostora za gospodarsku, obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene člankom 132. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Osoba ne može ostvariti pravo prvenstva ako je već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarila to pravo. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno. 17. Najpovoljniji natjecatelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od dana kad je pisanim putem pozvan na zaključenje ugovora. 18. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 19. Radi osiguranja novčanih tražbina HBOR-a s osnova zakupnine, kamata i troškova korištenja predmetnog prostora, najpovoljniji natjecatelj, prilikom sklapanja ugovora u obvezi je dati garanciju plaćanja pologom u visini tri mjesečne zakupnine i bjanko zadužnicu do iznosa od 50.000,00 kn. 20. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika uz potvrdu ovršnosti, a na trošak zakupnika. 21. Zakupnik ne smije predmetni prostor dati u podzakup bez posebne pisane suglasnosti HBOR-a. 22. Predmetni prostor predaje se zakupniku u viđenom stanju koje se utvrđuje ugovorom. 23. HBOR zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja po provedenom natječajnom postupku ne prihvati niti jednu ponudu.        24. Kontakt osoba za provođenje javnog natječaja: Vanja Mojzeš, kontakt podaci: vmojzes@hbor.hr, 01/45 91 455.