JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

 I. PREDMET NADMETANJA

 Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u objektima HBOR-a u Zagrebu, Zelinska 3 i Gajeva 33, za potrebe pružanja ugostiteljskih usluga radnicima HBOR-a.

 

Poslovni prostor na lokaciji Zelinska 3, Zagreb, koji se sastoji od:

 • kantina: površine 135,07 m2
 • zajednički prostori – korištenje WC-a: površine 6,93 m2

Ukupno: 142,00 m2

 

Poslovni prostor na lokaciji Gajeva 33, Zagreb, koji se sastoji od:

 • spremište, čajna kuhinja: površine 15,10 m2
 • zajednički sanitarni čvor: površine 14,89 m2

Ukupno: 29,99 m2

Sveukupno: 171,99 m2

 

II.   OBVEZE PONUDITELJA

Ponuditelj je dužan u poslovnim prostorima kantine na lokaciji Zelinska 3 pružati usluge:

 • točenja toplih i hladnih napitaka, bezalkoholnih pića, pripreme i posluživanja sendviča, peciva i sličnih proizvoda te uslugu posluživanja, po potrebi, u uredskim prostorima HBOR-a, a sukladno internim pravilima i odobrenjima, i to radnim danom od 08,00 do 16,30 sati, a po potrebi i vikendom, uz prethodnu pisanu najavu od strane zakupodavca
 • pružati usluge posluživanja toplih obroka prema unaprijed dostavljenim narudžbama dan ranije, i to radnim danom od 11,30 do 14,30 sati, a po potrebi i vikendom, uz prethodnu pisanu najavu od strane zakupodavca.

 

Ponuditelj je dužan u poslovnim prostorima na lokaciji Gajeva 33 postaviti samoposlužne aparate za tople i hladne napitke, eventualno grickalice i dr. snackove.

 

Poslovni prostori su uređeni i opremljeni, a zakupnik je dužan koristiti prostore i postojeću opremu po načelima dobrog gospodarstvenika.

S ponuditeljem čija ponuda bude odabrana sklopit će se ugovor o zakupu na rok od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca, s mogućnošću raskida i prije tog roka, ali s otkaznim rokom od 30 dana. U poslovnim prostorima koji se daju u zakup može se obavljati ugostiteljska djelatnost primjerena namjenama prostora za potrebe radnika HBOR-a.

 

Obavljanje djelatnosti mora biti u cijelosti u skladu sa statusom HBOR-a, internim aktima HBOR-a, unutarnjim kućnim redom, pravilima o ulazu/kretanju i korištenju prostora te pravilima dobrog ponašanja.

 

U poslovnim prostorima nije moguća samostalna organizacija bilo kakvih dodatnih događanja bez prethodne posebne pisane suglasnosti HBOR-a za svaki pojedinačni slučaj uz definiranje uvjeta. Zabranjeno je na bilo koji način remećenje poslovanja HBOR-a, uznemiravanje radnika i stranaka i/ili vršenje i/ili propuštanje vršenja bilo kakve radnje koja se prema stavu HBOR-a smatra neprimjerenom i nije u skladu sa statusom HBOR-a.

 

Režijske troškove i troškove tekućeg održavanja postojeće ugostiteljske opreme, plaća HBOR, dok zakupnik snosi troškove odvoza svih vrsta otpada, dnevnog čišćenja i higijenskog održavanja predmetnih poslovnih prostora i opreme sukladno standardima i normativima za čišćenje ugostiteljskih prostora.

 

Zakupnik je dužan pri korištenju ugostiteljske opreme, sitnog inventara i potrošnji električne energije, prirodnog plina i vode postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika, pri čemu HBOR u iznimnim slučajevima može ograničiti potrošnju istih ako potrošnja premašuje predviđene kapacitete.

 

Poslovni prostor ne može se davati u podzakup.

 

Ponuditelj je obvezan:

 • Izvršiti uvid u sve poslovne prostore koji se daju u zakup i upoznati se s postojećim stanjem prostora. Pregled poslovnog prostora moguće je obaviti radnim danom u vremenu od 09,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 099/4591 754, te će nakon izvršenog pregleda prostora ovlaštena osoba HBOR-a ovjeriti Izjavu o uvidu u poslovne prostore i upoznavanje sa stanjem poslovnog prostora.
 • Imati dovoljan broj zaposlenog kadra najmanje 10 zaposlenika što dokazuje izjavom o broju zaposlenih
 • Ponuditi najmanje 4 vrste jela u dnevnom meniju od čega jedno jelo treba biti vegetarijansko. Ponuditelj navedeno dokazuje ovjerenom i potpisanom Izjavom koja je u privitku ovog javnog natječaja.
 • Posjedovati dostavno vozilo i imati najmanje 2 godine iskustva u dostavljanju obroka na lokacije izvan ugostiteljskog objekta. Ponuditelj navedeno dokazuje ovjerenom i potpisanom Izjavom koja je u privitku ovog javnog natječaja te preslikom knjigovodstvene dokumentacije iz koje je vidljivo posjedovanje dostavnog vozila.
 • Imati najmanje 2 godine poslovanja te ostvarivati pozitivne financijske pokazatelje u protekle 2 godine. Ponuditelj navedeno dokazuje dostavom Izvoda iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra i GFI- pod ispunjenim obrascem za 2019. godinu.
 • Posjedovati kuhinju koja se nalazi udaljena od Zelinske 3 najviše 2 km cestom. Ponuditelj navedeno dokazuje ovjerenom i potpisanom Izjavom koja je u privitku ovog javnog natječaja.
 • Ponuditi mogućnost dopreme dnevnih obroka po narudžbi koja se dokazuje potpisanom Izjavom o spremnosti ponude obroka po narudžbi na dnevnoj osnovi.
 • Ponuditi cijene obroka najviše u visini cijena obroka u ugostiteljskom objektu. Ponuditelj navedeno dokazuje preslikom aktualnog cjenika ugostiteljskog objekta i ponudom cijena obroka za potrebe ovog javnog natječaja.

 

Na javni natječaj se mogu javiti sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje traženih usluga u Republici Hrvatskoj, u skladu s općim uvjetima javnog natječaja.

 

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 1. Naziv odnosno ime ponuditelja i točnu adresu, OIB, podatke za kontakt: telefon i/ili e-mail.
 2. Iznos ponuđene mjesečne zakupnine.
 3. Izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 3 mjeseca od dana objave.
 4. Potvrdu Porezne uprave o ispunjavanju obveza plaćanja dospjelih poreza, te doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja.
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju za ovlaštenu osobu za zastupanje ponuditelja ne starije od 3 mjeseca.
 6. Potpisana Izjava o spremnosti ponude za najmanje 4 vrste jela u dnevnom meniju od čega jedno jelo vegetarijansko.
 7. Potpisana i od strane HBOR-a ovjerena Izjava o uvidu u poslovne prostore i upoznavanje sa stanjem poslovnog prostora.
 8. Potpisana Izjava o posjedovanju najmanje 1 dostavnog vozila i najmanje 2 godine iskustva u dostavljanju najmanje 50 obroka na lokacije izvan ugostiteljskog objekta te preslik knjigovodstvene evidencije iz koje je vidiljvo posjedovanje dostavnog vozila.
 9. Potpisana Izjava o zapošljavanju najmanje 10 radnika.
 10. Potpisana Izjava o lokaciji kuhinje ponuditelja koja se nalazi najviše 2 km od lokacije Zelinska 3.
 11. Godišnji financijski izvještaji za prethodne dvije godine: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.
 12. Zadužnicu do 12.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja zakupa, nastalih šteta na objektu i opremi propustom zakupnika i prijevremenog raskida Ugovora o zakupu.
 13. Preslika aktualnog cjenika ugostiteljskog objekta i ponuda cijena obroka za potrebe ovog javnog natječaja.

 

Svi traženi dokazi, osim dokumenata iz točaka 1., 2., 6., 7., 8., 9., i 10. mogu se, osim u izvorniku dostaviti i u preslici, s tim da HBOR zadržava pravo uvida u izvornike dokaza.

 

Ponudi je potrebno priložiti svu traženu dokumentaciju, te ostale podatke navedene u tekstu javnog natječaja. Ponuda treba biti pisana hrvatskim jezikom, latiničnim pismom s rokom valjanosti ponude 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda, dok će HBOR u slučaju potrebe pisanim putem zatražiti njezino produljenje.

 

IV. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Ako dva ili više ponuditelja dostave ponude s istim mjesečnim iznosom zakupnine, a ispunjavaju uvjeta ovog javnog natječaja, HBOR će pozvati te ponuditelje da u roku od 2 (dva) radna dana pisanim putem ponude novi iznos mjesečne zakupnine.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu, sklapanje ugovora ponudit će se redom prvom slijedećem ponuditelju koji je ponudio prvu nižu zakupninu.

 

V. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

 1. Rok za dostavu pisanih ponuda je 18. rujna 2020. do 16:00 sati.
 2. Vrijeme primitka je vrijeme primitka ponude u pisarnici HBOR-a, Zelinska 3. Ponude se dostavljaju na adresu: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Zelinska 3, Povjerenstvo za odabir ponuda za zakup prostora radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.
 3. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s adresom zakupodavca (HBOR) i adresom ponuditelja te naznakom: “ne otvaraj – ponuda za zakup poslovnog prostora kantine”.
 4. Nepravodobno pristigle i nedostatno označene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuditelju.

 

O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem. HBOR pridržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, bez posebnog obrazloženja, te poništiti javni natječaj u bilo koje vrijeme, bez ikakve obveze prema ponuditeljima. Obavijest o navedenom bit će poslana svim ponuditeljima.

 

Dodaci javnom natječaju za zakup – ugostiteljstvo