Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju udjela u vlasništvu HBOR-a

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) objavljuje javni poziv za kupnju dionica u vlasništvu HBOR-a provedbom postupka Javnog nadmetanja (dalje: Javni poziv).

 

Naziv društva:METAL-SINT OKLAJ d.d., OKLAJ, OIB: 82366234994 (dalje: Društvo)
Broj dionica: 55.000
Rod dionica:Povlaštene
Nominalni iznos dionice:30 kn
Ukupni nominalni iznos:1.650.000
Oznaka dionice:MTLS-P-A
% u temeljnom kapitalu:40,84%
Početna cijena prodaje u kn: 225.000
Cjenovni korak u kn:22.500
Jamčevina u kn:22.500
Datum, vrijeme i mjesto održavanja:9.9.2019. u 11:00 sati u prostorijama HBOR-a, Strossmayerov trg 9, Zagreb
Rok za podnošenje prijave i rok za uplatu jamčevine: 23.8.2019. do 16:00 sati

 

Dionice koje su predmet prodaje glase na ime, izdane su u nematerijaliziranom obliku te nisu opterećene založnim ili drugim pravima trećih osoba.

 

Prijava za sudjelovanje u Javnom nadmetanju (dalje: Prijava), podnosi se isključivo putem obrasca Obrazac prijave za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja. Uz Prijavu je potrebno priložiti dokumentaciju koja je navedena u Prijavi.

Prijavu je potrebno dostaviti neposredno ili poštom na adresu HBOR-a, Strossmayerov trg 9, Direkcija posebnih financiranja, 10000 Zagreb s naznakom „za Javno nadmetanje“.

 

Krajnji rok za neposredno podnošenje Prijave u HBOR je 23.8.2019. do 16:00 sati. U slučaju da se ista šalje putem pošte, krajnji rok predaje pošiljke u poštanski ured radi slanja iste u HBOR je 23.8.2019. do 23:59 sati.

 

Pored dokumentacije navedene u Prijavi potrebno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 22.500 kn na račun HBOR-a, IBAN: HR4224930031011111116, poziv na broj: 27006, koja mora biti evidentirana na računu HBOR-a najkasnije do krajnjeg roka zaprimanja Prijava, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog ponuditelja navedenog u Prijavi. U  slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji dionica, cijena dionica koja je postignuta Javnim nadmetanjem umanjuje se za iznos uplaćene jamčevine od 22.500 kn.

 

Javnom nadmetanju za kupnju dionica mogu biti nazočni uz predstavnike HBOR-a, samo ponuditelji, osobno ili putem punomoćnika (uz specijalnu punomoć), ako udovoljavaju svim uvjetima za Javno nadmetanje (tj. u navedenom roku dostave svu dokumentaciju i uplate jamčevinu).

 

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, dana 9.9.2019. s početkom u 11:00 sati.

 

Javno nadmetanje provodi se na hrvatskom jeziku.

 

Javno nadmetanje ne uključuje pravo ponuditelja da izvrši dubinsko snimanje (due diligence).

 

Početna cijena dionica koje su predmet Javnog nadmetanja je u visini 225.000 kn. Cjenovni korak Javnog nadmetanja iznosi 22.500 kn.

 

Ukoliko najvišu postignutu cijenu prihvati više ponuditelja istovremeno, od kojih niti jedan ne prihvati povećanje cijene za sljedeći cjenovni korak, Javno nadmetanje će se nastaviti uz izmijenjeni korak povećanja cijene, na način da se tada cjenovni korak određuje u iznosu od 2.250 kn.

 

Ukoliko ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu naknadno odustane od kupnje dionica gubi pravo na povrat jamčevine.

 

U slučaju objave HBOR-a o prihvaćanju najbolje ponude svi sudionici Javnog nadmetanja isto prihvaćaju te nemaju prava na pobijanje iste na bilo koji način.

 

Najboljim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj koji prihvati najvišu cijenu.

 

Nacrt Ugovora o kupoprodaji dionica Metal-Sint Oklaj d.d. dostavit će se odabranom ponuditelju najkasnije u roku od 3 radna dana od dana održavanja Javnog nadmetanja.

 

Predmetnim Ugovorom o kupoprodaji dionica će se definirati da odabrani ponuditelj ima rok od 3 radna dana od zaprimanja za potpis istoga, te 3 radna dana od potpisa predmetnog Ugovora o kupoprodaji dionica za jednokatnu uplatu kupoprodajne cijene, s time da će uplaćena jamčevina biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

 

Podnošenjem Prijave ponuditelji prihvaćaju odredbe iz Nacrta Ugovora o kupoprodaji dionica.

 

Sve troškove vezane uz zaključenje Ugovora o kupoprodaji dionica snosi odabrani ponuditelj.

 

Kupnjom dionica na kupca se ne prenosi pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Društva ustanovljeno u korist HBOR-a kao dioničara, te se ne prenose ostala prava koja se odnose na HBOR kao imatelja povlaštenih dionica.

 

U slučaju odustajanja odabranog ponuditelja od sklapanja Ugovora o kupoprodaji dionica ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu cijenu i s kojim će se zaključiti Ugovor o kupoprodaji dionica.

 

Nakon provedbe Javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 2 radna dana nakon uplate kupoprodajne cijene iz Ugovora o kupoprodaji cijene.

 

HBOR zadržava uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora o kupoprodaji dionica ili u slučaju da isti ne plati kupoprodajnu cijenu u roku određenu Ugovorom o kupoprodaji dionica.

 

HBOR može u svako doba, ali najkasnije 5.9.2019. odustati od prodaje dionica bez navođenja ikakvog obrazloženja, a odustanak će biti objavljen na web-stranici HBOR-a.

 

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati HBOR na brojeve telefona +385 (0)1 4591 723 ili +385 (0)1 4591 758, e-mail: equity@hbor.hr.

 

 

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) namjerava prikupljanjem ponuda izvršiti prodaju udjela koje ima u svom vlasništvu te objavljuje

 

Objavljeno 31.01.2019.

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA S ISKAZIVANJEM INTERESA ZA KUPNJU

 

  • 1 (jednog) udjela u trgovačkom društvu Tvornica hidrauličnih cilindara d.o.o., Obrovac, nominalnog iznosa od 6.000.000,00 kuna, što predstavlja 38,45% udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva (za navedeno Društvo postoji pravo prvokupa HBOR-ovog udjela u korist ostalih članova Društva)
  • 300.000 (tristo tisuća) komada povlaštenih dionica dioničkog društva Pounje trikotaža d.d., Hrvatska Kostajnica, nominalne vrijednost 3.000.000,00 kuna, što predstavlja 13,55% udjela u temeljnom kapitalu dioničkog društva

 

HBOR poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom Pisma namjere za kupnju udjela navedenih trgovačkih društava.

 

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni ponuditelj u Pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime i prezime osobe za kontakt, adresu, broj telefona, e-mail adresu).

 

Pismo namjere s naznakom PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU UDJELA DRUŠTVA:

 

  • Tvornica hidrauličnih cilindara d.o.o., Obrovac ili

 

  • Pounje trikotaža d.d., Hrvatska Kostajnica

 

potrebno je dostaviti na adresu e-pošte Direkcije posebnih financiranja: equity@hbor.hr.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati HBOR na broj telefona 01 4591 723 ili 01 4591 758.