Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica/udjela trgovačkih društava

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) namjerava javnim prikupljanjem ponuda izvršiti prodaju dionica/udjela koje ima u svom vlasništvu te objavljuje

 

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica/udjela trgovačkih društava provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda za sljedeća društva:

 

Društvo
Broj dionicaRod dionica Nominalni iznos dionice u kn%u temeljnom kapitalu Društva
Pounje trikotaža d.d., Hrvatska Kostajnica 300.000povlaštene10,0013,55
Metal-Sint Oklaj d.d., Oklaj55.000povlaštene30,0040,84

 

DruštvoBroj udjelaNominalni iznos u kn%u temeljnom kapitalu Društva
Tvornica hidrauličnih cilindara d.o.o., Obrovac16.000.000,0038,45

 

HBOR poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom Pisma namjere za kupnju dionica/udjela navedenih trgovačkih društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno.

 

Rok za podnošenje Pisma namjere za iskazivanje interesa je 22.5.2017.

 

Danom predaje Pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u HBOR-u. Pisma namjere predana izvan navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

 

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni ponuditelj u Pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime i prezime osobe za kontakt, adresu, broj telefona, e-mail adresu).

 

Nakon što HBOR prikupi Pisma namjere za kupnju dionica/udjela gore navedenih društava te se donese konačna Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda, samo ponuditelji koji su u roku dostavili Pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica/udjela društva za koje su iskazali interes.

 

Za društvo Tvornica hidrauličnih cilindara d.o.o.. postoji pravo prvokupa HBOR-ovog udjela u korist članova tog Društva.

 

Ovaj poziv ne predstavlja obvezu HBOR-a na prodaju ovdje navedenih dionica/udjela Društava.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati HBOR na broj telefona 01 4591 723 ili 01 4591 758.

 

Pismo namjere s naznakom

 

PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA/UDJELA DRUŠTVA ———————– (navesti naziv društva)

 

potrebno je dostaviti na adresu:

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb
Hrvatska
Direkcija posebnih financiranja