Javni poziv za kupnju dionica u vlasništvu HBOR-a provedbom postupka javnog nadmetanja

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) objavljuje javni poziv za kupnju dionica u vlasništvu HBOR-a provedbom postupka Javnog nadmetanja (dalje: Javni poziv).

Naziv društvaPOUNJE Trikotaža, dioničko društvo, Hrvatska Kostajnica, OIB: 66578115034 (dalje: Društvo)
Broj dionica300.000
Rod dionicaPovlaštene
Nominalni iznos dionice u kn 10,00
Ukupni nominalni iznos u kn3.000.000,00
Oznaka dionicePUNT-P-A
% u temeljnom kapitalu11,15%
Početna cijena prodaje u kn20.521,00
Jamčevina u kn5.000,00
Rok za podnošenje Prijaveneposredno 23.10.2020. do 16:00 sati, putem pošte 23.10.2020. do 23:59 sati

Dionice koje su predmet prodaje glase na ime, izdane su u nematerijaliziranom obliku te nisu opterećene založnim ili drugim pravima trećih osoba.

Prijava za sudjelovanje u Javnom nadmetanju (dalje: Prijava), podnosi se isključivo putem obrasca „Prijava za sudjelovanje u postupku Javnog -nadmetanja“. Prijavu je potrebno dostaviti neposredno ili poštom na adresu HBOR-a, Strossmayerov trg 9, Direkcija posebnih financiranja, 10000 Zagreb, s naznakom „Ne otvarati – za Javno nadmetanje – POUNJE Trikotaža, dioničko društvo“.

Krajnji rok za neposredno podnošenje Prijave u HBOR je 23.10.2020. do 16:00 sati. U slučaju da se ista šalje putem pošte, krajnji rok predaje pošiljke u poštanski ured radi slanja iste u HBOR je 23.10.2020. do 23:59 sati.

Obrazac Prijave je dostupan na web stranici HBOR-a (www.hbor.hr). Uz Prijavu je potrebno priložiti dokumentaciju koja je navedena u Prijavi.

Pored dokumentacije navedene u Prijavi potrebno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kn na račun HBOR-a, IBAN: HR4224930031011111116, poziv na broj: 27006, koja mora biti evidentirana na računu HBOR-a najkasnije do krajnjeg roka zaprimanja Prijava, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog sudionika Javnog nadmetanja navedenog u Prijavi.

U slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji dionica, cijena dionica koja je postignuta Javnim nadmetanjem umanjuje se za iznos uplaćene jamčevine od 5.000,00 kn.

Javnom nadmetanju za kupnju dionica mogu biti nazočni uz predstavnike HBOR-a, samo sudionici Javnog nadmetanja, osobno ili putem punomoćnika (uz specijalnu punomoć), ako udovoljavaju svim uvjetima za Javno nadmetanje (tj. u navedenom roku dostave svu dokumentaciju i uplate jamčevinu).

Javno nadmetanje održati će se u prostorijama HBOR-a, Zelinska 3, 10000 Zagreb, dana 2.11.2020. s početkom u 13:00 sati.

Javno nadmetanje provodi se na hrvatskom jeziku.

Javno nadmetanje ne uključuje pravo sudionika Javnog nadmetanja da izvrši dubinsko snimanje (due diligence).

Početna cijena dionica koje su predmet Javnog nadmetanja je u iznosu od 20.521,00 kn. Cjenovni korak Javnog nadmetanja iznosi 5.000,00 kn.

Ukoliko najvišu postignutu cijenu prihvati više sudionika Javnog nadmetanja istovremeno, od kojih niti jedan ne prihvati povećanje cijene za sljedeći cjenovni korak, Javno nadmetanje će se nastaviti uz izmijenjeni korak povećanja cijene, na način da se tada cjenovni korak određuje u iznosu od 1.000,00 kn.

Ukoliko sudionik Javnog nadmetanja koji je ponudio najvišu cijenu naknadno odustane od kupnje dionica gubi pravo na povrat jamčevine.

U slučaju objave HBOR-a o prihvaćanju najpovoljnije cijene svi sudionici Javnog nadmetanja isto prihvaćaju te nemaju prava na pobijanje iste na bilo koji način.

Najboljim sudionikom Javnog nadmetanja smatrat će se onaj sudionik koji prihvati najvišu cijenu.

Ugovor o kupoprodaji dionica, čiji je Nacrt objavljen na web stranici HBOR-a zajedno s objavom Javnog poziva uputit će se najpovoljnijem sudioniku Javnog nadmetanja najkasnije u roku od 3 radna dana od dana održavanja Javnog nadmetanja.

Predmetnim Ugovorom o kupoprodaji dionica će se definirati da najpovoljniji sudionik ima rok od 3 radna dana od zaprimanja za potpis istoga, te 3 radna dana od potpisa predmetnog Ugovora o kupoprodaji dionica za jednokratnu uplatu kupoprodajne cijene, s time da će uplaćena jamčevina biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Podnošenjem Prijave sudionici Javnog nadmetanja prihvaćaju odredbe iz Nacrta Ugovora o kupoprodaji dionica.

Sve troškove vezane uz zaključenje Ugovora o kupoprodaji dionica snosi najpovoljniji sudionik Javnog nadmetanja.

Kupnjom dionica na kupca se ne prenosi pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Društva ustanovljeno u korist HBOR-a kao dioničara, te se ne prenose ostala prava koja se odnose na HBOR kao imatelja povlaštenih dionica.

U slučaju odustajanja najpovoljnijeg sudionika Javnog nadmetanja od sklapanja Ugovora o kupoprodaji dionica ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u roku, najpovoljnijim sudionikom Javnog nadmetanja smatrat će se sudionik koji je prihvatio sljedeću najvišu cijenu i s kojim će se zaključiti Ugovor o kupoprodaji dionica.

Nakon provedbe Javnog nadmetanja najpovoljnijem sudioniku Javnog nadmetanja će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim sudionicima Javnog nadmetanja uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 2 radna dana nakon uplate kupoprodajne cijene iz Ugovora o kupoprodaji dionica.

HBOR zadržava uplaćenu jamčevinu u slučaju da najpovoljniji sudionik Javnog nadmetanja, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora o kupoprodaji dionica ili u slučaju da isti ne plati kupoprodajnu cijenu u roku određenu Ugovorom o kupoprodaji dionica.

HBOR može u svako doba, odustati od prodaje dionica bez navođenja ikakvog obrazloženja, a odustanak će biti objavljen na web-stranici HBOR-a.

Nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati HBOR na brojeve telefona +385 (0)1 4591 723 ili +385 (0)1 4591 758, e-mail: equity@hbor.hr.

 

OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI DIONICA POUNJE TRIKOTAŽA d.d.