Javni poziv za prijenos dionica u vlasništvu HBOR-a provedbom postupka javnog nadmetanja

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR) objavljuje javni poziv za prijenos dionica u vlasništvu HBOR-a provedbom postupka Javnog nadmetanja (dalje: Javni poziv).

Naziv društvaPOUNJE Trikotaža, dioničko društvo, Hrvatska Kostajnica, OIB: 66578115034 (dalje: Društvo)
Broj dionica300.000
Rod dionicaPovlaštene
Nominalni iznos dionice u kn 10,00
Nominalni iznos dionice u kn
Ukupni nominalni iznos u kn
3.000.000,00
Oznaka dionicePUNT-P-A
% u temeljnom kapitalu11,15%
Početni iznos naknade za prijenos dionica u kn20.521,00
Jamčevina u kn5.000,00
Rok za podnošenje Prijaveneposredno 8.1.2021. do 16:00 sati, putem pošte 8.1.2021. do 23:59 sati

Dionice koje su predmet prijenosa glase na ime, izdane su u nematerijaliziranom obliku te nisu opterećene založnim ili drugim pravima trećih osoba.

Prijava za sudjelovanje u Javnom nadmetanju (dalje: Prijava), podnosi se isključivo putem obrasca „Prijava za sudjelovanje u postupku Javnog -nadmetanja“. Prijavu je potrebno dostaviti neposredno u Pisarnicu HBORa u Zagrebu, Zelinska 3, u vremenu od 8:00 do 16:00 sati ili poštom na adresu HBOR-a, Strossmayerov trg 9, Direkcija posebnih financiranja, 10000 Zagreb, s naznakom „Ne otvarati – za Javno nadmetanje – POUNJE Trikotaža, dioničko društvo“.

Krajnji rok za neposredno podnošenje Prijave u HBOR je 8.1.2021. do 16:00 sati. U slučaju da se Prijava šalje putem pošte, krajnji rok predaje pošiljke u poštanski ured radi slanja iste u HBOR je 8.1.2021. do 23:59 sati.

Obrazac Prijave je dostupan na web stranici HBOR-a (www.hbor.hr). Uz Prijavu je potrebno priložiti dokumentaciju koja je navedena u Prijavi.

Pored dokumentacije navedene u Prijavi potrebno je uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kn na račun HBOR-a, IBAN: HR4224930031011111116, poziv na broj: 27006, koja mora biti evidentirana na računu HBOR-a najkasnije do krajnjeg roka zaprimanja Prijava, s naznakom imena uplatitelja koje mora biti istovjetno imenu potencijalnog sudionika Javnog nadmetanja navedenog u Prijavi.

U slučaju zaključenja ugovora o prijenosu dionica, naknada za prijenos dionica koja je postignuta Javnim nadmetanjem umanjuje se za iznos uplaćene jamčevine od 5.000,00 kn.

Javnom nadmetanju za prijenos dionica mogu biti nazočni, uz predstavnike HBOR-a, samo sudionici Javnog nadmetanja, osobno ili putem punomoćnika (uz specijalnu punomoć), ako udovoljavaju svim uvjetima za Javno nadmetanje (tj. u navedenom roku dostave svu dokumentaciju i uplate jamčevinu).

Javno nadmetanje održati će se u prostorijama HBOR-a, Zelinska 3, 10000 Zagreb, dana 18.1.2020. s početkom u 11:00, sati.

U slučaju nemogućnosti održavanja Javnog nadmetanja u prostorijama HBOR-a zbog epidemioloških mjera, Javno nadmetanje će se po dogovoru održati putem aplikacija digitalne tehnologije. O navedenom će HBOR izvijestiti sve sudionike Javnog nadmetanja najkasnije 2 (dva) radna dana prije održavanja Javnog nadmetanja.

Javno nadmetanje provodi se na hrvatskom jeziku.

Javno nadmetanje ne uključuje pravo sudionika Javnog nadmetanja da izvrši dubinsko snimanje (due diligence).

Početna naknada za prijenos dionica koje su predmet Javnog nadmetanja iznosi 20.521,00 kn. Cjenovni korak Javnog nadmetanja iznosi 5.000,00 kn.

Ukoliko najvišu postignutu naknadu za prijenos dionica prihvati više sudionika Javnog nadmetanja istovremeno, od kojih niti jedan ne prihvati povećanje naknade za sljedeći cjenovni korak, Javno nadmetanje će se nastaviti uz izmijenjeni korak povećanja naknade, na način da se tada cjenovni korak određuje u iznosu od 1.000,00 kn.

U slučaju objave HBOR-a o prihvaćanju najpovoljnije naknade za prijenos dionica svi sudionici Javnog nadmetanja isto prihvaćaju te nemaju prava na pobijanje iste na bilo koji način.

Najpovoljnijim sudionikom Javnog nadmetanja smatrat će se onaj sudionik koji prihvati najvišu naknadu za prijenos dionica.

Ugovor o prijenosu dionica, čiji je Nacrt objavljen na web stranici HBOR-a zajedno s objavom Javnog poziva uputit će se najpovoljnijem sudioniku Javnog nadmetanja najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana održavanja Javnog nadmetanja.

Predmetnim Ugovorom o prijenosu dionica će se definirati da najpovoljniji sudionik ima rok od 3 (tri) radna dana od zaprimanja za potpis istoga, te 3 (tri) radna dana od potpisa predmetnog Ugovora o prijenosu dionica za jednokratnu uplatu naknade za prijenos dionica, s time da će uplaćena jamčevina biti uračunata u iznos naknade za prijenos dionica.

Podnošenjem Prijave sudionici Javnog nadmetanja prihvaćaju odredbe iz Nacrta Ugovora o prijenosu dionica.

Sve troškove vezane uz sklapanje Ugovora o prijenosu dionica snosi najpovoljniji sudionik Javnog nadmetanja.

Prijenosom dionica na stjecatelja se ne prenosi pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Društva ustanovljeno u korist HBOR-a kao dioničara.

U slučaju odustajanja najpovoljnijeg sudionika Javnog nadmetanja od sklapanja Ugovora o prijenosu dionica ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu naknadu za prijenos dionica u roku, najpovoljnijim sudionikom Javnog nadmetanja smatrat će se sudionik koji je prihvatio sljedeću najvišu naknadu za prijenos dionica i s kojim će se zaključiti Ugovor o prijenosu dionica.

Nakon provedbe Javnog nadmetanja najpovoljnijem sudioniku Javnog nadmetanja će se jamčevina uračunati u naknadu za prijenos dionica, a ostalim sudionicima Javnog nadmetanja uplaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 2 (dva) radna dana nakon uplate naknade za prijenos dionica iz Ugovora o prijenosu dionica.

HBOR zadržava uplaćenu jamčevinu u slučaju da najpovoljniji sudionik Javnog nadmetanja, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja Ugovora o prijenosa dionica ili u slučaju da isti ne plati naknadu za prijenos dionica u roku određenom Ugovorom o prijenosu dionica.

HBOR može u svako doba, odustati od prijenosa dionica bez navođenja ikakvog obrazloženja, a odustanak će biti objavljen na web-stranici HBOR-a.

Nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete kontaktirati HBOR na brojeve telefona +385 (0)1 4591 723 ili +385 (0)1 4591 758, e-mail: equity@hbor.hr.

 

OBRAZAC PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

NACRT UGOVORA O PRIJENOSU DIONICA POUNJE TRIKOTAŽA d.d.