kreditni programi

Krediti

Kategorija: Krediti

Krediti za ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora – jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije) te društava, ustanova i agencija u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske.


Saznajte više
Kategorija: Krediti

Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili.


Saznajte više
Kategorija: Krediti

Krediti za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama. Rok otplate do najviše 6 godina.


Saznajte više
Kategorija: Krediti

Krediti za ulaganja u osnovna sredstva u cilju modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.


Saznajte više
Kategorija: Krediti

Podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima (isključene povezane osobe, osim za potrebe uobičajenog i operativnog poslovanja, uz uvjet da su povezane osobe sudužnici korisniku kredita).


Saznajte više
Kategorija: Krediti

Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.


Saznajte više
Kategorija: Krediti

Krediti u iznosu do 2 milijuna kuna za ulaganja u pokretanje poslovanja, modernizaciju poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, uključujući i turističke, razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanje novog zapošljavanja i sl.


Saznajte više
Kategorija: Krediti

Krediti namijenjeni izvoznicima koji odobravaju robni kredit kupcu. Za izvoz roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.


Saznajte više
Kategorija: Krediti

Kreditiranje inozemnih kupaca roba i usluga (osim potrošnih dobara) sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.
Prednosti za izvoznika: naplata izvoznog posla odmah po isporuci, isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora, kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu, povećanje likvidnosti izvoznika, izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla


Saznajte više

Mjere COVID-19

Kategorija: Mjere COVID-19

Mjera privremenog okvira u suradnji s 6 poslovnih banaka, za financiranje tekućih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima (osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama). Namijenjena je mikro, malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzetnicima koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1.


Saznajte više
Kategorija: Mjere COVID-19

Mjera privremenog okvira u suradnji sa 6 poslovnih banaka, za financiranje tekućih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon) i za podmirenje dospjelih kratkoročnih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s otplatnim planovima, najviše do 35% ukupnog kredita. Namijenjena je mikro, malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzetnicima koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1.


Saznajte više
Kategorija: Mjere COVID-19

Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza, namijenjena poslovnim subjektima u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1. Zahtjevi za kredit su se zaprimali do 23.7.2021.


Saznajte više
Kategorija: Mjere COVID-19

Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza, namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima određenih djelatnosti turističkog sektora koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1. Zaprimanje zahtjeva obustavljeno dana 5.6.2020. zbog iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija.


Saznajte više
Kategorija: Mjere COVID-19

Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza, namijenjena poslovnim subjektima koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1. Primjena produljena na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 31. 12. 2021. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija.


Saznajte više
Kategorija: Mjere COVID-19

Financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).


Saznajte više

ESIF krediti

Kategorija: ESIF krediti

Financijski instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika uz niske kamatne stope i bez uobičajenih naknada pri odobrenju i korištenju kredita.


Saznajte više
Kategorija: ESIF krediti

Financijski instrument za financiranje ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u svrhu postizanja energetskih ušteda. Sredstva su namijenjena zatvaranju financijske konstrukcije projekata korisnika bespovratnih sredstava koji su dobili Odluku o financiranju iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.


Saznajte više
Kategorija: ESIF krediti

Kreditiranje jedinica lokalnih samouprava u aktivnostima vezanim uz energetsku obnovu uključujući demontažu i zbrinjavanje svjetiljki i opreme koja se mijenja; ugradnju rasvjetne i regulacijske opreme; ugradnju novih naplatnih i kontrolnih brojila električne energije; izradu elaborata, stručni nadzor i slično.


Saznajte više
Kategorija: ESIF krediti

Financijski instrument koji je sufinanciran iz izvora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i izvora nacionalnog doprinosa1 (50%) te iz izvora poslovne banke (50%) iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika koji djeluju u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.


Saznajte više