Financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje

1. ZAŠTO UPRAVO OVA KREDITNA LINIJA?

 • Vaš postojeći sustav vodoopskrbe i odvodnje je zastario, neučinkovit i skup?
 • Želite investirati u novi sustav vodoopskrbe i odvodnje?

HBOR zajedno s Njemačkom razvojnom bankom KfW (“Kreditanstalt für Wiederaufbau”) nudi novu mogućnost kreditiranja projekata za poticanje razvoja vodoopskrbe i odvodnje.

Sredstvima kreditne linije moguće je financiranje 100% iznosa prihvatljive predračunske vrijednosti investicije (minimalan iznos kredita je 400.000 €).

Krediti su namijenjeni za ulaganje u projekte vodoopskrbe i odvodnje uključujući projekte izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Kreditna linija je kreirana kako bi pridonijela poboljšanju komunalne infrastrukture i zaštiti prirodnih resursa Republike Hrvatske. Projekti koji će se financirati iz kreditne linije trebaju pridonijeti poboljšanju životnih uvjeta stanovnika, održivog razvoja i korištenja hrvatskih turističkih i ekonomskih potencijala.

Prednost imaju projekti koji već imaju gotovu projektnu dokumentaciju, i već imaju potrebne dozvole za gradnju ili ih mogu ishoditi u kratkom roku.

Stručnjaci HBOR-a i KfW-a pružiti će podršku tijekom projektnih aktivnosti u svrhu pronalaženja najbolje moguće alternative za Vaš sustav, u smislu tehničke, ekonomske i financijske prihvatljivosti.

2. TKO SU PRIHVATLJIVI KRAJNJI KORISNICI?

Prihvatljivi krajnji korisnici kredita su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave općine, gradovi i županije koje ispunjavaju predviđene zakonske uvjete vezane uz mogućnost zaduživanja , te komunalna poduzeća.

3. ŠTO JE POTREBNO UČINITI KAKO BISTE DOBILI KREDIT IZ OVE KREDITNE LINIJE?

1. KORAK

Kako bi Vaš prijedlog projekta bio odabran provjerite jesu li ispunjeni slijedeći uvjeti:

 • nedostatna vodoopskrba ili neodgovarajuća odvodnja koja može biti uzrokom rizika za zdravlje,
 • dostatni izvori neprerađene vode (24 sata dnevno),
 • maksimalno ulaganje do 750 EUR/stanovniku/potrošaču za vodoopskrbu i do 1.250 EUR/stanovniku/potrošaču za otpadne vode u sklopu investicije,
 • spremnost JLS-a za uvođenje tarifa koje pokrivaju troškove funkcioniranja sustava vodoopskrbe i odvodnje i osiguravaju uredno servisiranje kredita,
 • aktivna suradnja korisnika prilikom ocjene tehničko-tehnoloških rješenja projekta, ekonomsko-financijske prihvatljivosti istih, provođenja postupaka javne nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi RH te namjenskog korištenja kreditnih sredstava.
 • Projekti moraju biti ekonomski, financijski i tehnički prihvatljivi, kako s aspekta gospodarske, tako i razvojne politike.
2. KORAK

Ukoliko su postavljeni kriteriji ispunjeni pristupa se slijedećem koraku u kojem HBOR provjerava kreditnu sposobnost podnositelja zahtjeva .
Nakon kreditne sposobnosti, provjerava se tehnička i financijska izvedivost predloženog projekta.

3. KORAK

Po uspješnom obavljenim prethodnim koracima slijedi postavljanje kreditnog zahtjeva HBOR-u (kreditni zahtjev).
Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima odobrenim iz ove kreditne linije, HBOR će prihvaćati osiguranja u skladu s odredbama Općih uvjeta osiguranja plasmana HBOR-a:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog na imovini,
 • jamstvo RH, jamstvo JLS, bankarska jamstva,
 • druge uobičajene
  instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju (poput npr. cesije priljeva sredstava, zapljena sredstava na posebnom računu projekta i sl.).
4. KORAK

Pristupate realizaciji projekta, od postupka javnog nadmetanja za izvođenje predmetnih radova do izgradnje i puštanja u rad predmetnog sustava, uz praćenje i podršku stručnjaka HBOR-a i KfW-a odnosno izabranog konzorcija konzultanata.

4. UVJETI KREDITIRANJA

Kamatna stopa za korisnika kredita
2,5% godišnje (fiksno)
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva
0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 01.01.2017. i odobrene do 31.12.2018. godine
Naknada za rezervaciju sredstava
0,25% godišnje, obračun se vrši tromjesečno na osnovu godine od 360 dana (njemačka metoda) i mjeseca od 30 dana
Način obračuna
polugodišnje na 30. lipnja i 31. prosinca svake godine na osnovu godine od 360 dana i mjeseca od 30 dana
Rok korištenja i poček
maksimalno do 5 godina
Rok otplate
Do 15 godina, uključujući korištenje kredita i poček. Krajnji korisnik će otplatiti kredit u 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih obroka, a prvi obrok otplate dospijeva 6 mjeseci nakon isteka korištenja kredita. (Isplate iz kredita obračunavaju se prema srednjem tečaju HNB-a, a povrat kredita obračunava se prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate kredita.)

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

InnovFin – sniženje kamatnih stopa za kreditiranje inovativnih poduzetnika u suradnji s EIF-omUpitnik

kontakti

možda će vas zanimati

Infrastruktura

Sredstvima se kreditiraju investicijski projekti razvitka i obnove komunalne infrastrukture, javnih površina i socijalne infrastrukture.

Saznajte više

Zaštita okoliša

Sredstvima se kreditiraju investicijski projekti kojima je svrha unapređenje zaštite okoliša, odnosno smanjivanje njegovog onečišćenja, ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije kao primjerice ulaganja u gospodarenje otpadom, poticanje čistije proizvodnje, korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, biomasa i dr.), održive gradnje, čistijeg transporta i slično.

Saznajte više

Početnici / Start-up

Cilj Programa je kreditiranje novih trgovačkih društava, obrta te otvaranje novih radnih mjesta. Korisnici mogu biti poduzetnici koji po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo i koji će nakon realizacije ulaganja u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu biti aktivno i stalno zaposleni. Početnicima se smatraju zadruge kao i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.

Saznajte više