Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova
javnog sektora (cjeloviti tekst programa)