Kreditiranje EU projekata javnog sektora

1. KRAJNJI KORISNICI KREDITA

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb)
 • subjekti u većinskom vlasništvu JLPS-a ili Republike Hrvatske
 • kao i drugi korisnici iz javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

2. NAMJENA KREDITA

Kreditiraju se projekti javnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje: ESI fondovi).
Krediti su namijenjeni za financiranje troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju:

 • dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova – prihvatljivi izdaci,
 • izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove (osnovna i obrtna sredstva do 30% iznosa kredita*)
  * U izračun se ne uzimaju prihvatljivi izdaci koji po svojoj naravi spadaju obrtna sredstva

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • putem poslovnih banaka
 • izravno kreditiranje

4. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
 • najniži iznos kredita je ograničen na 100.000,00 kn
 • najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, namjeni ulaganja, udjelu EU bespovratnih sredstava u investicijskom projektu, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja
Rok korištenja
 • do 18 mjeseci, ali u ovisnosti o dinamici ulaganja, HBOR može odobriti i duži rok
Poček
 • do 5 godina
Rok otplate
 • do 15 godina uključujući poček

HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Ako je krajnji korisnik kredita jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugi korisnik iz javnog sektora, HBOR može razmotriti kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om pri čemu se trošak PDV-a ne smatra opravdanim troškom.

5. IZDAVANJE BANKARSKE GARANCIJE ZA POVRAT PREDUJMA

Za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će nadležnom tijelu za provedbu EU fondova (sukladno odgovarajućim propisima o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu EU fondova u Republici Hrvatskoj) podnositi zahtjev za isplatu predujma, HBOR može, na zahtjev investitora, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma, a u korist nadležnog tijela za provedbu ESI fondova.
Zahtjev za izdavanjem bankarske garancije s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u HBOR zajedno sa zahtjevom za kredit.
HBOR će za navedene usluge zaračunati pripadajuće naknade.

6. KAMATNA STOPA

najmanje 2,5% godišnje

 • Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita utvrđuje se najmanje u visini osnovne stope uvećane za maržu koja se utvrđuje ovisno o ocjeni kreditnog ranga krajnjeg korisnika kredita, kao i ponuđenih instrumenata osiguranja (kolateralizacija) sukladno HBOR-ovom Pravilniku o utvrđivanju referentne i diskontne stope.

Osnovnu stopu izračunava Europska komisija te ju objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

 

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama, kao i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

Sniženje kamatnih stopa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, agencije i ustanove u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu RH

 

7. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita, za zahtjeve zaprimljene u HBOR od 1.1.2017.

8. NAKNADA ZA REZERVACIJU SREDSTAVA

0,25% godišnje na neiskorišteni dio kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu

9. NAKNADE ZA GARANCIJU ZA POVRAT PREDUJMA

Naknada za odobrenje izdavanja i naknada za izdavanje garancije za povrat predujma obračunavaju se sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR.

10. OSIGURANJE

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,
  bankarske garancije,
 • Jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  Jamstvo RH,
 • ostale instrumente osiguranja prihvatljive HBOR-u.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

11. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

 

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP banka Hrvatska d.d.
Zadar (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

 

opcije realizacije

Opcija 1

Kamatna stopa
3% i više
Poček
5 g.
Rok otplate
15 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Sufinanciranje EU fondova > Zatvaranje financijske konstrukcije
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Preko 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Opcija 2

Kamatna stopa
3% i više
Poček
5 g.
Rok otplate
15 g.
Udio u investiciji
100%
Iznos kredita
>100.000, neograničeno
Valuta
valutna
Poslovna kategorija
Jedinica lokalne samouprave (JLS)
Namjena i podnamjena
Sufinanciranje EU fondova > Zatvaranje financijske konstrukcije
Sektor ulaganja
Drugo, Poljoprivreda, Turizam, Pomorski prijevoz, Proizvodne djelatnosti, Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT)
Vrijeme poslovanja
Do 2 godine
Veličina gos. subjekta
mali, mikro, srednji, veliki
Starost vlasnika
<30, >=55
Izvoznik
da, ne
Područje posebne državne skrbi
da, ne

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati

Infrastruktura

Sredstvima se kreditiraju investicijski projekti razvitka i obnove komunalne infrastrukture, javnih površina i socijalne infrastrukture.

Saznajte više

Zaštita okoliša

Sredstvima se kreditiraju investicijski projekti kojima je svrha unapređenje zaštite okoliša, odnosno smanjivanje njegovog onečišćenja, ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije kao primjerice ulaganja u gospodarenje otpadom, poticanje čistije proizvodnje, korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, biomasa i dr.), održive gradnje, čistijeg transporta i slično.

Saznajte više

Pronalasci

Korisnici su mala i srednja trgovačka društva i obrtnici koji imaju razvijen proizvod (atestiran prototip) i/ili tehnologiju te zadovoljavaju jedan od sljedeća tri uvjeta: 1. podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu; 2. pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu; 3. koji posluju dulje od 2 godine te koji u bilanci za prethodnu godinu imaju iskazanu stavku – nematerijalna imovina – izdaci za razvoj.

Saznajte više