HBOR KODEKS PONAŠANJA

1. Uvod

Kodeks ponašanja je skup etičkih normi i standarda ponašanja koji se u poslovanju očekuju od radnika HBOR-a. Kodeks ponašanja određuje temeljna stajališta HBOR-a o zakonitom i etičnom postupanju u bankarskom poslovanju, definirajući na taj način standard HBOR-a. Temelj poslovne etike je ponašanje u skladu s zakonom. Takvo ponašanje obuhvaća i pružanje istinitih, transparentnih informacija, pošten pristup prema konkurenciji, radnicima, partnerima kao i fokusiranje na društvenu odgovornost i održivi razvoj. "Ako tvrtka nije etična, ne može biti ni odgovorna, stoga je etičnost nužan preduvjet za izgradnju društveno odgovorne poslovne sredine". Promišljanja i saznanja o poslovnoj etici pomažu nam da se bolje snalazimo kod etičkih dilema koje svakodnevno susrećemo. U kritičnim situacijama, i dobra osoba može donijeti lošu odluku. Poslovna etika pridonosi poslovnom uspjehu i pomaže nam pri osobnoj izgradnji. Svrha utvrđivanja Kodeksa ponašanja je:
 • izbjegavanje situacija u kojima bi radnici HBOR-a bili uključeni u radnje koje se smatraju neetičnim ponašanjem, odnosno koje uzrokuju sukob interesa prilikom obavljanja posla,
 • definiranje prihvatljivog ponašanja svih radnika HBOR-a,
 • postavljanje visokih standarda rada i djelovanja,
 • poticanje uspoređivanja s najboljim praksama etičnosti u bankarskom poslovanju,
 • osiguravanje okvira za profesionalno ponašanje i jasno naznačavanje odgovornosti za pojedine odluke i aktivnosti,
 • osiguravanje okvira za ponašanje i standarde koje zainteresirane strane mogu očekivati od HBOR-a.
Ovaj Kodeks ponašanja primjenjuje se na sve radnike HBOR-a, bez obzira na njihovu razinu odgovornosti i položaj, te služi kao vodič za etično postupanje i utvrđuje temeljne vrijednosti u pogledu zakonitog i etičnog poslovanja i ponašanja.

2. Ponašanje radnika

HBOR želi osigurati pozitivnu radnu okolinu koja omogućava timski rad te potiče radnu atmosferu međusobne podrške i suradnje. Radnici se prema drugim radnicima moraju ponašati pristojno i s poštovanjem. Nije dopušteno osobne odnose stavljati ispred interesa posla, već prioritet svim radnicima mora biti rješavanje zajedničkih poslovnih zadataka. Odnosi među radnicima na različitim razinama odgovornosti moraju se temeljiti na uzajamnoj lojalnosti, poštovanju uz primjenu načela povjerljivosti. Svi radnici su u svojim ovlastima dužni postupati nepristrano i odmjereno, uvažavajući osobni dignitet svakog radnika. HBOR ne odobrava korištenje položaja i ovlasti unutar organizacije radi ostvarivanja bilo kakvih ciljeva koji su izvan okvira njihove funkcije. Od radnika se očekuje da surađuju sa svojim nadređenima i postupaju u skladu s operativnim smjernicama koje su od njih dobili, izbjegavajući neprofesionalne postupke i ponašanja. Radnici s posebnim ovlaštenjima odgovorni su za sve radnike u okviru svoje organizacijske jedinice, a njihovo povjerenje trebaju steći na temelju vlastitog uzornog ponašanja, učinka, otvorenosti i socijalne kompetentnosti. Njihova zadaća je davati jasne, ambiciozne i realne ciljeve, uz maksimalnu moguću odgovornost i samostalnost radnika u radu. U svojem djelovanju dužni su pridržavati se načela razvidnosti mjerila vrednovanja radnika. Radnici s posebnim ovlaštenjima moraju ispuniti svoje organizacijske i nadzorne obveze kroz:
 • obvezu odabira - u svoju organizacijsku jedinicu pažljivo izabrati radnike prema njihovoj osobnoj i stručnoj kompetentnosti, u skladu s Procedurom zapošljavanja postavljenom na intranetskim stranicama
 • obvezu upućivanja - davati zadatke precizno, potpuno i obvezujuće, posebice glede pridržavanja zakonskih propisa
 • obvezu kontrole - redovito kontrolirati provođenje zadanih obveza uz poštivanje rokova i zakonskih propisa.
Radnici su na svojim radnim mjestima dužni stvarati ozračje koje će biti sukladno s navedenim vrijednostima te surađivati kao odgovoran tim, stalno unapređujući međuljudske odnose. Neuljudno ponašanje, zlostavljanje i diskriminacija zbog životne dobi, spola, religijskog vjerovanja ili političkog uvjerenja ili sklonosti, etničke ili nacionalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, socijalnog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, obrazovanja, invalidnosti, spolne orijentacije ili bilo koje druge osnove zakonom su zabranjeni i predstavljaju ozbiljno ugrožavanje dostojanstva pojedinca. U obavljanju privatnih poslova radnici HBOR-a ne smiju koristiti službene oznake HBOR-a ili autoritet radnog mjesta u HBOR-u. U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja HBOR te iznosi stavove HBOR-a, radnik je dužan postupati u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem, odredbama Kodeksa ponašanja i Uputom o načinu postupanja u radu s predstavnicima sredstava javnog priopćavanja. U javnim nastupima u kojim radnik ne predstavlja HBOR, a koji su tematski povezani s radom HBOR-a, radnik je dužan istaknuti da iznosi osobne stavove. Pri iznošenju stavova HBOR-a i osobnih stavova, te obavljanju radnih zadataka radnik je ujedno dužan paziti na osobni ugled i ugled HBOR-a.

3. Poštivanje zakona i standarda

U svojem poslovanju HBOR primjenjuje sljedeće temeljne principe i vrijednosti:
 • zakonitost u poslovanju,
 • razvidnost u poslovanju,
 • usmjerenost na stranku,
 • profesionalizam,
 • inicijativu,
 • uzajamno poštovanje među radnicima te radnika prema strankama,
 • jednakost,
 • timski rad,
 • integritet.
HBOR će nastojati postići najviše moguće standarde u svom poslovanju na način da:
 • svi radnici HBOR-a moraju se pridržavati zakonskih i podzakonskih akata, kao i standarda HBOR-a;
 • radnje koje nisu u skladu sa zakonom, propisima ili zajedničkim standardima HBOR-a nisu prihvatljive čak ni u slučaju da ih prakticiraju drugi sudionici na tržištu.

4. Odnosi sa strankama

HBOR je predan trajnom razvoju kulture uslužnosti u kojoj se teži dosljednom ispunjavanju očekivanja klijenata koja su u skladu sa zakonom te programima i pravilima HBOR-a. U odnosu prema strankama radnici HBOR-a postupat će profesionalno, nepristrano i pristojno. HBOR će uvijek nastojati razumjeti gospodarske okolnosti u kojima se nalaze stranke HBOR-a, kao i njihove potrebe, kako bi im se mogli ponuditi najprikladniji proizvodi i usluge. Sukladno tome:
 • HBOR će pružati usluge i proizvode samo ako ima odgovarajuća odobrenja i znanje, kao i potrebne pomoćne funkcije/kapacitete;
 • HBOR se obvezuje da će pružati usluge koje su u najboljem interesu stranaka;
 • pri davanju savjeta strankama, HBOR mora dati stručne, kvalitetne, razumljive i primjenjive savjete;
 • pogrešna ili neistinita promidžba je neprihvatljiva za HBOR.
Radnik HBOR-a postupat će jednako prema svim osobama (strankama, drugim radnicima HBOR-a i ostalim zainteresiranim stranama) bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskih statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi. Radnik HBOR-a će s posebnom pažnjom postupati prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.

5. Povjerljivost informacija o strankama

HBOR je dužan poštivati povjerljivost informacija o svojim strankama. Svaki radnik HBOR-a mora uložiti najveću moguću pažnju kako bi se poštivala povjerljivost informacija o strankama. Trećim stranama ne smiju se otkrivati informacije koje se tiču stranaka HBOR-a, osim u slučajevima kada je:
 • stranka to prethodno u pisanom obliku odobrila;
 • priopćavanje tih informacija vlastima obvezatno po zakonu ili drugom pravno obvezujućem propisu;
 • priopćavanje potrebno u slučaju nezakonitih radnji.
Osim podataka vezanih uz same stranke, povjerljivima se smatraju i sve informacije iz kadrovske evidencije zaposlenika, uključujući i iznose plaće i ukupnih primanja radnika HBOR-a. Svi podaci o osobama koje se prijavljuju za rad u HBOR-u, bilo putem slanja otvorene ponude bilo putem prijava na natječaj, strogo su povjerljivi te ne smiju biti korišteni u druge svrhe osim selekcijske.

6. Upoznaj svoju stranku

Poznavanje stranaka HBOR-a potrebno je kako bi se osiguralo kvalitetno pružanje usluga. Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankama HBOR mora postupati s najvećom pažnjom kako bi se izbjeglo svako uključivanje u sumnjive ili nezakonite poslovne svrhe kao što su pranje novca i financiranje terorizma te svi oblici pokušaja prijevara i obmanjivanja. Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa HBOR mora provoditi sljedeće mjere:
 • utvrditi identitet klijenta i provjeriti njegov identitet na osnovi dokumenata, podataka ili informacija dobivenih iz vjerodostojnog, pouzdanog i neovisnog izvora,
 • utvrditi i provjeriti identitet stvarnog vlasnika klijenta,
 • prikupljati podatke o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije,
 • stalno pratiti poslovni odnos, uključujući pozorno praćenje transakcija obavljenih tijekom tog odnosa, kako bi se osiguralo da te transakcije odgovaraju saznanjima HBOR-a o klijentu, vrsti posla i rizika, uključujući prema potrebi i podatke o izvoru sredstava, pri čemu dokumenti i podaci kojima HBOR raspolaže moraju biti ažurni.

7. Korištenje i odavanje povlaštenih informacija

Povlaštena informacija je informacija koja nije bila javno dostupna i koja se posredno ili neposredno odnosi kako na HBOR ili na jedan ili više njegovih financijskih instrumenata tako i na stranke HBOR-a te koja bi, kao javno dostupna, vjerojatno imala značajan utjecaj na cijene financijskih instrumenata ili na cijene povezanih izvedenih financijskih instrumenata te bi razumni ulagač vjerojatno uzeo u obzir takvu informaciju kao dio osnove za donošenje svojih investicijskih odluka. HBOR kontrolira pristup povlaštenim informacijama. Korištenje i odavanje povlaštenih informacija, odnosno neodgovarajuća upotreba povlaštenih informacija za osobnu korist ili za korist trećih strana, je neprihvatljiva.

8. Sukob interesa

Interesi radnika HBOR-a ne smiju doći u sukob s obvezama koje imaju u HBOR-u ili koje HBOR ima prema svojim strankama. Radnici HBOR-a dužni su razdvojiti privatne interese od poslovnih interesa prilikom obavljanja dužnosti u HBOR-u. Obavljanje djelatnosti ili određeno postupanje kada postoji mogući sukob interesa mora biti odobreno prethodnom pisanom suglasnošću od strane osobe odgovorne za praćenje usklađenosti. Sljedeće okolnosti podliježu odobrenju:
 • ako se radnik HBOR-a osobno, u privatnom svojstvu, izravno ili neizravno, uključi u neku transakciju u koju je uključen HBOR;
 • pregovori ili zaključenje ugovora u ime HBOR-a sa subjektom koji je radniku HBOR-a član uže obitelji, rođak, prijatelj ili neka treća strana s kojom je radnik blizak, u odnosu od kojega bi radnik HBOR-a mogao imati koristi.
Dodatne poslove ili angažmane izvan radnog vremena u HBOR-u radnici mogu obavljati samo ako njihovi privatni i poslovni interesi nisu u sukobu s interesima HBOR-a. Ako radnik HBOR-a nije siguran bi li određena okolnost mogla stvoriti sukob interesa, najprije se treba posavjetovati sa osobom odgovornom za praćenje usklađenosti.

9. Darovi

Darovi, poslovna reprezentacija ili slične koristi često se prihvaćaju kao legitiman i priznat dio poslovnog života. Međutim, problemi nastaju kada isti svojom vrijednošću uzrokuju nastanak sukoba interesa te na taj način počnu ugrožavati etiku poslovnog odnosa. Stoga je opće pravilo da radnicima nije dopušteno prihvaćati darove ili druge koristi, osim onih simbolične vrijednosti. Darovi su dopušteni ako:
 • je njihova vrijednost manja od 500 kn, ili
 • se radi o darovima veće vrijednosti od 500 kn, a koji se smatraju uobičajenima u poslovnoj prilici u kojoj su darovani, ili
 • ih je odobrila osoba odgovorna za praćenje usklađenosti.
Radnici HBOR-a smiju koristiti sredstva za reprezentaciju, kao i prihvaćati uobičajenu poslovnu reprezentaciju/gostoprimstvo sukladno okolnostima, uz uvjet da je prisutan predstavnik domaćina i da je isto povezano uz obavljanje radnih zadataka u HBOR-u. U slučaju dvojbe, vezane uz postupanje sukladno gore navedenim mjerilima radnik HBOR-a savjetovat će se s neposrednim rukovoditeljem ili osobom odgovornom za praćenje usklađenosti. Radnici HBOR-a, bez obzira na iznos, ne smiju primati novac i slične ekvivalente.

10. Upravljanje imovinom HBOR-a

Radnici HBOR-a dužni su upravljati imovinom HBOR-a s dužnom pažnjom i u skladu sa HBOR-ovim Pravilnikom o radu i drugim internim aktima. Radnici su odgovorni za imovinu HBOR-a za koju su zaduženi te za eventualnu štetu koju namjerno ili iz krajnje nepažnje uzrokuju na radu i u svezi s radom.

11. Disciplinski postupak

Radnik HBOR-a ili bilo koja druga osoba koja ima razloga vjerovati da se dogodila povreda ovog Kodeksa ili da bi do toga moglo doći, dužna je to bez odgode prijaviti osobi odgovornoj za praćenje usklađenosti. Sa svim takvim prijavama postupat će se povjerljivo. Osoba za praćenje usklađenosti razmata prijavu, te ako na temelju dostavljenih i prikupljenih podataka zaključi da je prijava opravdana, dužna je u najkraćem mogućem roku o tome obavijestiti Upravu HBOR-a. Budući da kršenje etičkih propisa i ponašanje protivno normama ovog Kodeksa predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa, Uprava će donijeti odluku o težini povrede i sankcijama za osobu ili organizacijsku jedinicu na koju se prijava odnosi, sukladno zakonskim propisima i internim aktima HBOR-a. Osoba za praćenje usklađenosti dostavlja odgovor o tijeku postupka najkasnije u roku od 30 dana od njezinog podnošenja.

12. Izvještavanje o prekršajima

Osoba za praćenje usklađenosti izradit će jednom godišnje izvještaj o podnesenim prijavama po osnovi kršenja ovog Kodeksa i o pokrenutim postupcima u vezi s prijavama. Izvještaj o podnesenim prijavama za kalendarsku godinu na koju se odnosi bit će izrađen najkasnije do 31. siječnja iduće godine. Izvještaj se podnosi nadležnim tijelima HBOR-a.

13. Napomene o smjernicama

HBOR se pouzdaje da će svaki radnik HBOR-a pažljivo i razborito prosuditi što je dobro i prikladno u određenoj situaciji. Kada u takvom postupanju ima poteškoća pri određivanju je li određeni postupak prikladan, radnik HBOR-a treba postaviti sljedeća pitanja:
 • je li postupak zakonit i sukladan internim procedurama HBOR-a?
 • osjeća li da je postupak u redu?
 • može li ga opravdati pred drugim radnicima unutar HBOR-a?
 • može li svoj postupak pravdati ako ga o njemu kasnije budu ispitivali?
 • hoće li ta radnja dodatno doprinijeti HBOR-ovoj reputaciji u smislu institucije koja drži do etike?
Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja negativan ili postoje pitanja ili dvojbe u primjeni i tumačenju Kodeksa ponašanja, pravilnika, procedura i standarda u primjeni, potrebno je potražiti savjet neposrednog rukovoditelja ili osobe odgovorne za praćenje usklađenosti.

Protiv osobe koja podnese prijavu o sumnji na kršenje ovog Kodeksa ili sudjeluje u istrazi o kršenju ovog Kodeksa neće se poduzeti nikakve radnje, osim u slučaju pružanja neistinitih navoda ili informacija. HBOR će za sve navedene postupke održavati najveći stupanj povjerljivosti podataka.

Ovaj Kodeks bit će objavljen na intranetskim i internetskim stranicama HBOR-a te na oglasnoj ploči. Svi novi radnici HBOR-a bit će upoznati sa sadržajem ovog Kodeksa.

Ovdje se može izvršiti prijava povrede Kodeksa ponašanja HBOR-a na daljnje postupanje nadležnih osoba i tijela HBOR-a, u svrhu provođenja postupka po prijavi. Obrazac za prijavu nepravilnosti možete učitati ovdje. Ispunjeni obrazac prijave može se poslati poštom na adresu: Hrvatska banka za obnovu i razvitak Funkcija praćenja usklađenosti Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb ili e-mailom: kodeksponasanja@hbor.hr