Naslovnica IPARD – razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 302. (cjeloviti tekst programa)

1. Korisnici kredita

Korisnici kredita za ulaganja u okviru Mjere 302. su fizičke i pravne osobe, u rangu mikro subjekata u sustavu PDV-a, i to:

 • do 10 zaposlenih, i
 • vrijednost aktive do 2,0 milijuna EUR ili godišnji promet do 2,0 milijuna EUR, i
 • 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

 

Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe koje su s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa.
Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnijeti zahtjev za kredit u HBOR ili poslovnu banku odmah nakon predaje natječajne dokumentacije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a kao dokaz se dostavlja preslika povratnice sa pečatom Agencije.

 

Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

 

2. Namjena kredita

Financirat će se ulaganja u sektore sukladno investiciji koja se prijavljuje na pojedinu mjeru IPARD natječaja u okviru Pravilnika o provedbi Mjere 302. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Financirat će se ulaganja sukladno Pravilniku kako slijedi:

 • Sektor ruralnog turizma
 • Sektor tradicijskih obrta
 • Sektor izravne prodaje
 • Sektor slatkovodne akvakulture
 • Sektor usluga
 • Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
 • Sektor obnovljivih izvora energije

 

Krediti u okviru Programa kreditiranja namijenjeni su za ulaganja u:

Osnovna sredstva:
 • izgradnja/rekonstrukcija i opremanje građevinskih objekata,
 • izgradnja/rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, odnosno kogeneracijska postrojenja,
 • strojevi, oprema, alati i uređaji,
 • računalna oprema uključujući i softver,
 • čamci, brodice za ribolov,
 • matično jato riba,
 • stoka.
Trajna obrtna sredstva

do 15% iznosa kredita

 

3. Način kreditiranja

 

4. Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Iznos kredita

Maksimalni iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom projektu, potrebnim ulaganjima, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja. Visina kredita određuje se ovisno o namjeni ulaganja.
HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a u slučaju uklapanja u važeće propise o državnim potporama, moguće je financiranje i do 100% iznosa investicije. HBOR može u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

 

Krediti se odobravaju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu.

 

Rok korištenja

u pravilu 12 mjeseci

 

Poček

do 2 godine

Rok otplate

do 12 godina uključujući poček
do 14 godina uključujući poček za financiranje izgradnje/opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

 

5. Kamatna stopa

2% godišnje

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Iznimno, u slučajevima kreditiranja projekata obnovljivih izvora energije, pri čemu nositelji projekta imaju status povlaštenog proizvođača električne energije, kamatna stopa se odobrava isključivo na razini opće kamatne stope temeljene na referentnoj kamatnoj stopi, a najmanje na razini kamatne stope propisane programom kreditiranja.

U slučajevima kreditiranja projekata obnovljivih izvora energije po modelu podjele rizika, pri čemu nositelji projekta imaju status povlaštenog proizvođača električne energije, kamatna stopa se može odobriti i na razini kamatne stope poslovne banke.
Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom, a kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.

 

6. Naknada za obradu zahtjeva

0,8% jednokratnona iznos odobrenog kredita

 

7. Naknada za rezervaciju sredstava

0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

8. Osiguranje

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,
 • Jamstvo HAMAG-BICRO-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a,
 • ostali instrumenti osiguranja prihvatljivi HBOR-u.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

 

9. Poslovne banke uključene u suradnju na Programu kreditiranja

Addiko Bank d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
Banka Kovanica d.d., Varaždin
Croatia banka d.d., Zagreb
Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka (PR MSP); (PR)
Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag (PR MSP)
KentBank d.d., Zagreb
Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb
OTP banka Hrvatska d.d., Zadar (PR MSP); (PR)
Partner banka d.d., Zagreb
Podravska banka d.d., Koprivnica
Primorska banka d.d., Rijeka
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb (PR MSP)
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
Sberbank d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)
Slatinska banka d.d., Slatina (PR MSP); (PR)
Societe Generale – Splitska banka d.d., Split
Vaba d.d. banka Varaždin, Varaždin (PR MSP)
Veneto banka d.d., Zagreb
Zagrebačka banka d.d., Zagreb (PR MSP); (PR)

Znakom (PR MSP) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP; znakom (PR) označene su poslovne banke koje su uključene i u kreditiranje po Modelu podjele rizika.

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: kreditiranje@hbor.hr