Financiranje prirodnog kapitala (NCFF – Natural Capital Financing Facility)

Što je NCFF?

Natural Capital Financing Facility (NCFF) je financijski instrument za povoljno financiranje „zelenih projekata“ koji je uspostavila Europska investicijska banka (EIB) u suradnji s LIFE programom.

Za financiranje „zelenih“ projekata koji zadovoljavaju NCFF kriterije, EIB je HBOR-u odobrio kredit u visini 15 milijuna eura. Glavna prednost korištenja ovih sredstava je mogućnost bolje pripreme projekata. Naime, potencijalnim korisnicima nudi se i besplatna tehnička pomoć za savjetodavne usluge kako bi im se olakšala priprema projekata u skladu s kriterijima programa.

 

Tko mogu biti korisnici ovih sredstava?

Korisnici kreditne linije NCFF mogu biti:

 1. Mali i srednji poduzetnici do 249 zaposlenih (poduzeća, obrti, OPG-ovi i dr.),
 2. Srednje kapitalizirana poduzeća (engl. Mid-Caps) koja imaju od 250 do 3000 zaposlenih,
 3. Subjekti privatnog sektora (koji nisu niti MSP niti Mid-Cap poduzeća) koji imaju više od 3000 zaposlenih i koji korištenjem „prirodnih rješenja“ u realizaciji svojih projekata žele postići smanjenje troškova i/ili generiranje dodatnih prihoda,
 4. Subjekti javnog sektora (županije, gradovi, općine, javna poduzeća i dr.) koji žele postati zeleniji, bogatiji bioraznolikošću, otporniji na klimatske promjene i sveukupno ugodnije i kvalitetnije mjesto za svoje stanovnike i posjetitelje,

 

koji namjeravaju:

 • iskoristiti mogućnosti i poboljšati rezultate svojih projekata kroz „prirodna rješenja“ čime se ostvaruju uštede troškova i generiranje prihoda;
 • postati zeleniji, bogatiji bioraznolikošću, otporniji na klimatske promjene i sveukupno ugodnije i kvalitetnije mjesto za život svojih stanovnika i posjetitelja;
 • negativan utjecaj svojeg poslovanja na okoliš nadoknaditi društvu kroz ulaganja u ekosustave;  ili
 • održivim korištenjem prirode i prirodnim rješenjima prilagodbe klimatskim promjenama podržati očuvanje ekosustava.

 

 • Sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 126/12, 57/15) i svim naknadnim izmjenama i dopunama, na snazi su ograničenja u kreditiranju državnih dužnosnika, odnosno poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihovih obitelji. Odredbe ovih ograničenja smatraju se sastavnim dijelom programa kreditiranja HBOR-a.

 

 Kakvi se projekti mogu financirati NCFF-om?

NCFF je namijenjen za financiranje projekata koji doprinose očuvanju i održivom korištenju prirodnog kapitala kao i prilagodbi klimatskim promjenama uz korištenje prirodnih rješenja (zelena infrastruktura).

 

Prihvatljivi projekti trebaju prikazati stvaranje prihoda ili ušteda u troškovima, odnosno treba prikazati ulaganje koje je financijski isplativo i dugoročno financijski održivo.

 

Kako bi bili prihvatljivi za NCFF kredite, ulaganja i troškovi trebaju doprinijeti barem jednom od osnovnih ciljeva NCFF-a:

 • promicanje očuvanja ekosustava: rješenja kojima se postiže bolje upravljanje, očuvanje, obnova i/ili unapređenja stanja ekosustava;
 • promicanje prilagodbe klimatskim promjenama: ekosustavna rješenja prilagodbe klimatskim promjenama, uključujući urbane, ruralne i obalne projekte razvoja zelene infrastrukture.

 

Prihvatljive kategorije

KATEGORIJA PROJEKTAPODKATEGORIJA PROJEKTA
Zelena infrastruktura- Zeleni krovovi i zelena pročelja
- Urbane zelene površine (park šume, parkovi, drvoredi, živice, vrtovi, livade), vodotoci, jezera, retencije, sustavi za prikupljanje kišnice i ponovno korištenje vode
- Sustavi prirodne zaštite od poplava
- Infrastruktura za kontrolu erozije i prirodne obale i plaže
- Sva druga inovativna prirodna rješenja kojima se podržavaju prirodne funkcije i procesi te pridonosi prilagodbi klimatskim promjenama
Zeleno poduzetništvo- Poljoprivreda koja doprinosi očuvanju i održivo koristi bioraznolikost, uključujući ekološku poljoprivredu, uzgoj izvornih sorti i pasmina, poljoprivrednu proizvodnja u okviru tradicijskih kulturnih krajobraza, agrošumarstvo i dr.
- Ekoturizam, aktivni i pustolovni turizam temeljen na doživljaju očuvanih prirodnih vrijednosti, agroturizam, ribolovni turizam
- Održiva akvakultura
- Održivo šumarstvo
- Sve druge poduzetničke inicijative kojima se održivo koristi, a ujedno čuva i doprinosi unapređenju stanja bioraznolikosti
Plaćanje usluge ekosustava- Zaštita i unaprjeđenje stanja šuma
- Zaštita biološke raznolikosti
- Smanjenje emisije ugljikovog dioksida
- Smanjenje zagađenja (voda, zemljišta....)
Kompenzacijske mjere za štete u okolišuUvođenje tržišnih instrumenata, odnosno osiguranje financiranja za projekte koji će pružati usluge subjektima čiji projekti proizvode štete u okolišu na način da će im ponuditi kompenzacijsko otklanjanje štete na oštećenom području ili na alternativnoj lokaciji

 

 

KAKO DO FINANCIRANJA?

Ako svoj projekt prepoznajete kao „zeleni“ i potencijalno prihvatljiv za financiranje putem NCFF kreditne linije:

 

1. Kontaktirajte nas

Ako imate poslovnu ideju ili pitanja vezana uz NCFF slobodno se obratite mailom na ncff@hbor.hr ili na brojeve telefona.

 

2. Ispunite upitnik  za utvrđivanje kriterija NCFF projekta

Konzultanti će Vas zamoliti da ispunite upitnik kojim će se utvrditi ispunjava li projekt NCFF kriterije. Informacije koje će trebati su:

 • Podaci o poslovnom subjektu (ime, lokacija i pravni status)
 • Opis projekta, kratak pregled projekta, uključujući predloženi poslovni model odnosno na koji način planirate kroz projekt ostvariti povećanje prihoda odnosno uštedu troškova (ako postoji)
 • Doprinos bioraznolikosti i / ili prilagodbi klimatskim promjena, odnosno kako će ovaj projekt pomoći u postizanju klimatskih i konzervatorskih ciljeva NCFF-a (ako postoji)
 • Traženo ili planirano financiranje, ukupan trošak projekta i ostale izvore financiranja (uz NCFF kredit) kojima namjeravate financirati projekt
 • Zadnja financijska izvješća (ako kredit uzima već postojeće poduzeće) i svu do sada izrađenu projektnu dokumentaciju.

 

Po ispunjavanju upitnika kontaktirat će vas  konzultanti za tehničku pomoć NCFF projekta.

 

3. Ocjenjivanje prihvatljivosti NCFF projekata

Popunjene upitnike će pregledavati i ocjenjivati  konzultanti prema sljedećim kriterijima:

 • kapacitetu, iskustvu i resursima potencijalnog korisnika linije NCFF,
 • procjeni profitabilnosti i realnosti poslovnog modela,
 • potrebnom vlastitom učešću,
 • stvaranju radnih mjesta, odnosno zaštiti postojećih radnih mjesta,
 • doprinosu ciljevima programa EU LIFE,
 • demonstraciji, ponovljivosti i prenosivosti projekta.

Za više informacija pogledajte detaljni pregled uvjeta prihvatljivosti za financiranje putem NCFF kreditne linije.

 

4. Predaja zahtjeva za kredit

Nakon usuglašavanja kriterija za prihvatljivost NCFF projekata od strane konzultanata, a u cilju pripreme sve potrebne dokumentacije za podnošenje zahtjeva kontaktirat će Vas predstavnici HBOR-a kako bi s Vama raspravili teme i dokumentaciju:

 • Poslovni plan/ investicijsku studiju/ cost benefit analizu (procjena tržišne potražnje, izrada strategija ulaska na tržište i financijska projekcija projekta – projicirajte buduće novčane tokove);
 • Identificirane rizike projekta;
 • Izvješće o utjecaju projekta na prirodni kapital;
 • Ostalu dokumentaciju potrebnu za obradu zahtjeva za kredit HBOR-a.

Temeljem navedene dokumentacije, ispunit ćete i predati zahtjev za kredit.

Pravo na kredit ne postoji. Ocjena i provjera isplativosti projekta te podnesenih zahtjeva za kredit s pripadajućom dokumentacijom analizira se sukladno internim metodologijama, pravilima i procedurama ocjene koju primjenjuje HBOR kod ocjenjivanja potencijalnih korisnika kredita.