Poštovani,

U ovom broju našeg EU newslettera donosimo Vam informacije o novootvorenom EU natječaju iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ te o novootvorenim i natječajima u najavi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Uz navedeno, u ovom broju možete pronaći informacije o novouspostavljenoj platformi za projektne prijave koje se kandidiraju za bespovratna sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv“

Otvoren od 13.6.2017. do 2.10.2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava pod nazivom „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko – razvojno – inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su znanstvene organizacije – znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u Republici Hrvatskoj, upisano u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, te mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 158.460.000 kuna, dok maksimalan iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.080.000 kuna.

 

Otvoren Poziv „Podrška programima usmjerenim mladima“

Otvoren od 5.7.2017. do 11.9.2017.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom„ Podrška programima usmjerenim mladima“.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, a istim se, kroz opći cilj Poziva, želi omogućiti povećanje socijalne uključenosti mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružanje usluga savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima te unaprjeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada.

Prihvatljivi prijavitelji unutar ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave i organizacije civilnog društva, dok je za provedbu istog alocirano ukupno 12.000.000 kuna.

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“

Otvoren od 30.6.2017. do 1.10.2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“ koji će se provoditi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prioriteta 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“; Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“.

Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja mikro, malih i srednje velikih poduzeća (MSP) na tržištu kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova.

Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu koji su definirani kao: razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni parkovi, poslovni inkubatori te poduzetnički akceleratori.

Ukupna alokacija za ovaj Poziv iznosi 22.800.000 kuna, uz maksimalan intenzitet potpore od 100% pri kojem će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 100.000 kuna do 600.000 kuna.

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi - Program zapošljavanja žena“

Otvoren od 30.6.2017. do 31.12.2020.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, Specifičnog cilja 9.i.1. „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije“ objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Zaželi - program zapošljavanja žena“.

Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice.

Ukupna alokacija za ovaj Poziv iznosi 400.900.000 kuna, uz maksimalan intenzitet potpore od 100% pri kojem će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 900.000 kuna do 10.000.000 kuna.

 

Najava Poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavilo je otvaranje natječaja pod nazivom „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“, namijenjenom jedinicama lokalnih i regionalnih (područnih) samouprava, neprofitnim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Opći cilj najavljenog Natječaja je dodjela bespovratnih sredstava te podrška projektima koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Poziv će se otvoriti u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ temeljem kojeg ukupna predviđena financijska alokacija iznosi 99.918.750 kuna.

 

Odaberite najbolju ponudu uz „Portal ponuda”

Portal ponuda je sustav oglašavanja i prikupljanja ponuda za robe, radove i usluge potrebne za realizaciju projekata za koje korisnici ostvaruju potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Korištenje portala ponuda obavezno je za sve neobveznike javne nabave te obveznike javne nabave kada provode jednostavnu nabavu, a trenutno se primjenjuje u Mjeri 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, mjeri 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ i Mjeri 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“. Portalom ponuda želi se osigurati transparentan postupak prikupljanja ponuda, odabir najboljih ponuditelja te time i najveća vrijednost za uloženi novac.

Portal ponuda namijenjen je dobavljačima opreme i mehanizacije za poljoprivredu i šumarstvo, građevinskim poduzećima, pružateljima usluga te drugim poslovnim subjektima koji žele sudjelovati kao izvođači radova te dobavljači roba i usluga u projektima koji se financiraju iz EPFRR-a.

 

Besplatna online platforma o ekološkoj poljoprivredi

OK-Net Arable, tematska mreža Horizona 2020, nedavno je pokrenula besplatnu on-line platformu s ciljem olakšavanja razmjene znanja o tehnikama uzgoja poljoprivrednika među poljoprivrednicima, savjetnicima i znanstvenicima širom Europe. Platforma sadrži alate i resurse koji se odnose na kvalitetu tla, upravljanje hranjivim tvarima, kontrolu štetočina i bolesti, upravljanje korovom i tehnike specifične za usjeve. Dostupno je na bugarskom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, francuskom, njemačkom, mađarskom, talijanskom i latvijskom jeziku.

Više o tematskim mrežama Horizon 2020 za poljoprivredu i uzgoj možete pronaći u brošuri EIP-AGRI na poveznici ovdje.

 

Uskoro 20 milijuna eura iz mjere 5 Programa ruralnog razvoja RH za požarom uništena poljoprivredna gospodarstva

Zbog šteta uzrokovanih požarima koji su posljednjih dana prouzročili velike materijalne gubitke kako na domovima naših sugrađana tako i na poljoprivrednim površinama, Ministarstvo poljoprivrede priprema Pravilnik koji definira uvjete prihvatljivosti za korištenje Mjere 5, Podmjere 5.2 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Po objavi predmetnog Pravilnika, bit će raspisan natječaj temeljem kojeg će se prijave na isti moći zaprimati od 1.10.2017. Za prijavu na natječaj proizvođač mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika prilikom podnošenja zahtjeva za potporu, šteta istog mora biti veća od 30%, županija mora proglasiti elementarnu nepogodu za područje JLS-a te korisnik mora pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Predviđeni iznos natječaja iznosit će 150.000.000 kuna uz mogućnost povećanja, a pokrivat će se do 100% prihvatljivih troškova.

 

Novi portal koji omogućava traženje investitora

Europski portal projekata ulaganja (EIPP) je web portal koji omogućava javnim ili privatnim promotorima projekata na europskoj razini da dođu do potencijalnih investitora širom svijeta. Cilj portala je potaknuti vidljivost EU projekata na velikoj mreži međunarodnih investitora i to predstavljanjem projekata u strukturiranom i usklađenom obliku.

Portal je osmišljen kao odgovor na želju investitora da ponude više potencijalnih mogućnosti ulaganja u EU na jednoj središnjoj informacijskoj platformi. Sama platforma nudi napredne kriterije pretraživanja i filtriranja čineći ju jednostavnom za investitore da pronađu projekte prema vlastitim željama.

 

Sudjelujte u raspravi o nacrtu Pravilnika za Mjere 16 i 19

Putem portala e-savjetovanje, Ministarstvo poljoprivrede je u javnu raspravu objavilo nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 16 „Suradnja” te nacrtu Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti Pravilnika temeljem kojeg će se izrađivati natječajna dokumentacija.

Ministarstvo poljoprivrede poziva predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 3.8.2017. dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi nacrt Pravilnika mjere 19 koji se nalazi putem poveznice ovdje te do 18.8.2017. na predloženi nacrt Pravilnika za dostavu projektnih prijedloga Mjere 16 koji se nalazi putem poveznice ovdje.

 

Najavljene teme za UIA – Urban Innovative Action

"Urban Innovative Actions" (UIA) inicijativa je Europske komisije koja pruža urbanim područjima u cijeloj Europi resurse za testiranje novih i još nepoznatih rješenja za suočavanje s urbanim izazovima. Za Inicijativu UIA je osiguran proračun od ukupno 372.000.000 eura za razdoblje 2014. - 2020. od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmetna inicijativa objavila je teme odabrane za treći i četvrti poziv koji će se krenuti krajem 2017. i u 2018. godini.

Teme 3. poziva u 2017. godini su: Prilagodba klimatskim promjenama, kvaliteta zraka, stambeni prostor te poslovi i vještine u lokalnom gospodarstvu.
Teme 4. poziva 2018. godini su: digitalna tranzicija, održivo korištenje zemlje, urbano siromaštvo te kružno gospodarstvo/urbana mobilnost.

U slučaju popisa odabranih tema za 4. poziv, Komisija zadržava prava izmjene istih, uzimajući u obzir sva važna pitanja koja mogu iskrsnuti, a vezana su uz gradove.

 

Nova publikacija: LIFE i obalna staništa

Najnovija publikacija LIFE fokusira se na pitanja koja prijete europskim obalnim staništima i daje uvid u načine kako se LIFE program nosi s istima.

Brošura navodi opseg inovativnih i najboljih praksi koje provode LIFE projekti kako bi poboljšali status europskih priobalnih staništa i upravljanje mrežnim mjestima Natura 2000. Također, brošura sadrži odjeljke o svim vrstama staništa, a naglasak je stavljen na probleme upravljanja u različitim obalnim područjima.

Brošura je dostupna na poveznici ovdje.

 

Europska komisija pokrenula javno savjetovanje o promicanju socijalne uključenosti i zajedničkih vrijednosti

Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije pokrenula je javno savjetovanje o promicanju socijalne uključenosti i zajedničkih vrijednosti putem formalnog i neformalnog učenja. Savjetovanje je otvoreno do 11.8.2017.

Rezultati ovih konzultacija, zajedno s ostalim podacima i dokazima, bit će uključeni u nacrt Preporuke Vijeća o promicanju socijalne uključenosti i zajedničkih vrijednosti putem formalnog i neformalnog učenja.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr