Poštovani,

U ovom broju našeg EU newslettera donosimo Vam informacije o novootvorenim EU natječajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. te o novootvorenim i natječajima u najavi iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“.

Pored navedenog, u ovom broju možete pronaći informacije o novootvorenim natječajima na razini Europske unije te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

 

Otvoren natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Otvoren od 4.8.2017. do 1.12.2017.

Zbog šteta uzrokovanih požarima, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik kojim se definiraju uvjeti prihvatljivosti za korištenje Mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Temeljem istog, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Preduvjeti za ostvarivanje potpore je proglašenje elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja od strane županije na području jedinice lokalne samouprave prihvatljivog korisnika potpore, tj. pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Utvrđena šteta na poljoprivrednom potencijalu mora biti veća od 30%.

Prihvatljivi troškovi u okviru podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj natječaj iznosi 150.000.000 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Zahtjevi se podnose od 2.10.2017.

 

Otvoren natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

Otvoren od 16.8.2017. do 22.12.2017.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su natječaj za provedbu Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha natječaja je dodjela potpora za ulaganja u izgradnju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture i za ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici u okviru ovog natječaja su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave. Temeljem predmetnog natječaja, prihvatljivi troškovi su projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake), rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog natječaja iznosi 37.500.000 kuna, dok će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 10.000 do 1.000.000 eura izraženih u kunskoj protuvrijednosti uz intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Otvoren natječaj „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“

Otvoren od 1.8.2017. do 31.12.2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioriteta 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“, trajno otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava pod nazivom „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku“.

Poziv je namijenjen organizacijama za poslovnu podršku, a cilj istog je potaknuti organizacije za poslovnu podršku da zastupaju poduzetnike iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu te da u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj natječaj iznosi 38.000.000 kuna, dok će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 760.000 kuna do 7.600.000 kuna.

 

Najava Poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavilo je, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, otvaranje poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Otvaranje predmetnog poziva se očekuje u posljednjem kvartalu 2017. godine, a cilj istog je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Temeljem ovog poziva, ukupan predviđen iznos raspoloživih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 380.000.000 kuna, a isti će biti namijenjen ministarstvima, središnjim državnim uredima, državnim upravnim organizacijama i uredima državne uprave u županijama, jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama ili ustanovama koje obavljaju društvene djelatnosti te vjerskim zajednicama koje obavljaju društvene djelatnosti.

 

Objavljen Javni poziv EUREKA

Otvoren od 31.7.2017. do 16.10.2017.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavila je zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u 2017. godini iz programa EUREKA. Ovim programom potiču se mala i srednja poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

EUREKA, europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata, ima za cilj potaknuti poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. EUREKA potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika kako bi putem međunarodne suradnje razvile inovativne i globalno konkurentne proizvode, procese ili usluge.

 

Poziv „Europska inkubacijska mreža za kreativne inovacije“

Europska komisija otvorila je poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Europska inkubacijska mreža za kreativne inovacije“. Cilj predmetnog poziva (EUROPEAN INCUBATION NETWORKS FOR CCIs - TOURISM) podrška je razvoju jedne do dvije transnacionalne mreže poslovnih inkubatora i akceleratora s fokusom na pružanje poslovne podrške malim i srednjim poduzećima i start up-ovima u modnom i turističkom sektoru. Od mreža se očekuje kreativnost, umjetnost i razvoj vještina te suradnja s kulturnom i kreativnom industrijom kao i korištenje najsuvremenijih tehnologija, znanosti i drugih relevantnih dionika.

Poziv je podijeljen na potporu projektima u području mode i potporu projektima u području turizma s naglaskom na inovacije usmjerene na kulturnu i kreativnu industriju kroz cjelokupni lanac vrijednosti ili neki od njegovih segmenata (smještaj, prodaja ulaznica, upravljanje putovanjem, iskustvo posjetitelja), pojedine ili sve specifične sektore kao što su odmor, poslovna putovanja i kulturni turizam, pojedina ili sva specifična tržišta.

Temeljem ovog poziva, dodjeljivat će se sredstva u ukupnom intenzitetu od 75% prihvatljivih troškova odnosno maksimalno 1.600.000 eura za područje mode odnosno 1.000.000 eura za projekt iz područja turizma.

Rok za predaju zahtjeva je 19.10.2017.

 

Približavanje EU građanima - Europska komisija pokreće novu EU nagradu

Europska komisija otvorila je natječaj za cijelu Europu za prestižnu nagradu "Altiero Spinelli for Outreach: Širenje znanja o Europi".

Ovom nagradom će se nagraditi doprinosi onih koji prenose temeljne EU vrijednosti, povijest, aktivnosti i ključne prednosti EU građanima, povećavaju razumijevanje građana o EU te izgrađuju povjerenje u obećanje EU o boljoj budućnosti za sve.

Temeljem ovog natječaja, prvih šest nagrada iznosit će 50.000 eura, drugih šest nagrada 30.000 eura, dok će deset trećih nagrada iznositi od 17.000 eura.

Nagrada je omogućena pojedincima ili skupinama pojedinaca (fizičkih osoba). Pojedinačni podnositelj zahtjeva (ili voditelj skupine, u slučaju skupina pojedinaca koji se prijavljuju) mora imati barem magisterij i mora u vrijeme prijave biti povezan s pravnom osobom kao što je primjerice akademska institucija, organizacija civilnog društva, poduzeće ili druga vrsta pravne osobe osnovana i sa sjedištem u državi članici Europske unije.

Rok za podnošenje namjere za prijavom je 16.8.2017., a rok za punu prijavu je 2.10.2017.

 

Pomoć poljoprivrednim i prehrambenim malim i srednjim poduzećima

U okviru europskog programa Horizon 2020, projekt Inno4AgriFood razvio je besplatan online tečaj e-učenja za poljoprivredno-prehrambena mala i srednja poduzeća i konzultante.

Tečaj je namijenjen pružanju podrške malim i srednjim poduzećima u širenju poslovanja, omogućujući im da pronađu širok spektar odgovarajućih inovacijskih partnera, pružajući korisne informacije i usluge vezane uz agro-prehrambene trendove, najsuvremenije tehnologije i praktična rješenja. Isti se sastoji od 13 modula razrađenih kroz 7 tematskih područja: INNO-4-AGRIFOOD usluge, agri-food industrija, podrška uslužnim vještinama, meke vještine, vještine suradnje, upravljanje inovacijama te ICT vještine.

 

Objavljen Vodič za korisnike podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavila je Vodič za korisnike Mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”, podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete”, tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u svrhu kvalitetnije pripreme i podnošenja Zahtjeva za potporu, a koji se zaprimaju do 18. rujna 2017. godine.

SPotpora se dodjeljuje za poljoprivredne ili prehrambene proizvode iz sustava kvalitete ili ekološke proizvodnje koji će se stavljati na tržište i može se dodijeliti istom korisniku samo jednom u programskom razdoblju 2014. – 2020. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih novčanih sredstava, a intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno najviše do 3.000 eura godišnje, u iznosu najviše do 15.000 eura u razdoblju do pet godina.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr