Poštovani,

U ovom broju našeg EU newslettera donosimo Vam informacije o novootvorenim EU natječajima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. te o novootvorenim i natječajima u najavi iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Pored navedenog, u ovom broju možete pronaći informacije o novootvorenom natječaju Programa transnacionalne suradnje „Središnja Europa 2014. -2020.“ te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

 

Objavljen natječaj za ulaganja u šumsku infrastrukturu

Otvoren od 16.8.2017. do 22.12.2017.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisali su, u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Unutar ovog natječaja, prihvatljivi prijavitelji su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, te jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi troškovi čine projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake), rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju iznosi 37.500.000 kuna uz pojedinačan iznos potpore po korisniku od 10.000 eura do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, uz intenzitet potpore do najviše 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

Otvoren od 22.9.2017. do 31.12.2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. Cilj ovog Poziva je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije te organizacije civilnog društva.

Ukupna financijska alokacija predmetnog Poziva iznosi 99.918.750 kuna, a iznosi pojedinačnih potpora su u iznosu od 350.000 kuna do 1.500.000 kuna, uz ukupan intenzitet potpore do 100%.

 

Interreg CENTRAL EUROPE – treći poziv na dostavu projektnih prijedloga

Otvoren je treći poziv na dostavu prijava u okviru Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020., za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe.. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa, zajedno s ostalim državama sudionicama, je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog razdoblja 2014. – 2010. Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije: Austrije, Češke, Hrvatske, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Slovačke. Program se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a u okviru istoga dostupno je 231.000.000 eura..

 

Najava poziva na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstva u kulturi“

Ministarstvo kulture najavilo je, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, natječaj pod nazivom „Umjetnost i kultura za mlade“. Natječaj je namijenjen za financiranje aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoja i/ili uspostave novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi, planiranja pripreme i provedbe kulturnih i umjetničkih programa te razvoja suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (isključivo u onim gradovima i općinama čiji je broj stanovnika manji od 10.000) te javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga osigurano je 23.040.000 kuna, dok će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 550.000 kuna do 2.500.000 kuna.

 

Otvoren natječaj za nagradu Europske unije za inovatorice za 2018.

Europska komisija otvorila je natječaj za cijelu Europu za prestižnu nagradu Europske unije za inovatorice. Ovom nagradom se odaje priznanje poduzetnicama koje su svoje izvrsne inovacije uspješno plasirale na tržište. Natječaj je otvoren ženama iz cijele Europske unije i iz zemalja pridruženih programu Obzor 2020. koje su osnovale ili suosnovale poduzeće te koje su primile sredstva za istraživanje i inovacije iz javnih ili privatnih izvora.

Prva nagrada iznosi 100.000 eura, druga 50.000 eura, a treća 30.000 eura.

Rok za prijavu je 15.11.2017., a imena pobjednica bit će objavljena na Međunarodni dan žena, 8.3.2018.

 

Smjernice za prihvatljivost izdataka za hrvatske projektne partnere

Hrvatsko nadzorno tijelo odobrilo je „Smjernice za prihvatljivost izdataka za hrvatske projektne partnere“. Ovaj dokument, zajedno s njegovim aneksima, treba koristiti hrvatskim projektnim partnerima kao jedan od alata za izvještavanje.

 

Informacija o bazi podataka za pronalazak partnera za LIFE projekt

Life je program Europske unije kojim se želi osigurati razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem poput očuvanja prirode i biološke raznolikosti, gospodarenja otpadom, upravljanja resursima, kvaliteta zraka, sprječavanje i ublažavanje klimatskih promjena i slično. Cilj je potaknuti bolje upravljanje u području zaštite okoliša i klimatskih promjena na svim razinama. Kako bi se ostvarili rezultati značajni za cijelu Europsku uniju, Program LIFE potiče sklapanje partnerstva iz više zemalja članica. Svako partnerstvo na projektu uvijek mora biti opravdano i imati jasnu poveznici između očekivanih rezultata i aktivnosti koje se provode.

Projekti koji trenutačno traže partnere su iz područja: upravljanja otpadom u gradovima, pročišćavanja onečišćenih voda, očuvanja šumskih ekosustava, sprječavanja šumskih požara. Zainteresirani za sudjelovanje na nekom od projekata iz navedenih područja, trebaju svoje podatke upisati u hrvatsku bazu podataka kako bi dobili više informacija i kontakte.

 

Objavljena e-brošura „Korak po korak“ za korisnike bespovratnih sredstava OP „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) izradila je e-brošuru pod nazivom „Korak po korak“. E-brošura je izrađena s ciljem omogućavanja lakšeg upravljanja projektima u svim fazama njihove provedbe, a namijenjena je korisnicima bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ te opisuje osnovne korake u provedbi projekta tijekom kojih korisnici i SAFU usko surađuju te daje pregled obveza i odgovornosti obiju strana.

 

Vodič za korisnike za unos prigovora putem Agroneta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je Vodič za korisnike za unos prigovora putem AGRONET-a. AGRONET sustav, od kraja mjeseca kolovoza 2017. godine, pruža opciju „Učitaj prigovor“ temeljem koje korisnici imaju mogućnost dostaviti prigovore na akte koje donosi Agencija na način kako propisuje pravilnik o provedbi određene mjere/podmjere/operacije, odnosno natječaj za provedbu određene operacije.

Spomenutom nadogradnjom AGRONET sustava omogućena je dostava prigovora putem AGRONET-a,
za nove natječaje iz mjere 4:

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG - stočarstvo i peradarstvo (standardne ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR)
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG - stočarstvo i peradarstvo (standardne ekonomske veličine preko 250.000 EUR)
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG – voće i povrće (standardne ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR)
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG – voće i povrće (standardne ekonomske veličine preko 250.000 EUR)
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima - za mikro, male i srednje korisnike
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima - za velike korisnike.

 

Plaćanja u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova sada su transparentna

Europska Komisija je objavila na svojim mrežnim stranicama pojedinosti o plaćanjima u okviru svih Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), a koji se svakodnevno ažuriranju. Do kraja kolovoza 2017. ukupno je isplaćeno 58.000.000.000 eura programima koji su sufinancirani sredstvima ESIF-a. Podaci o plaćanju Europske unije prikazani su na ESIF Platformi otvorenih vrata na grafikonima koji prikazuju cijelu sliku po godini na kumulativnoj osnovi te također po svakoj zemlji članici.

 

Stupio na snagu Program dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima

Program dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima stupio je na snagu 6.9.2017. Cilj Programa je promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u svrhu pomoći privatnom sektoru, a kako bi se potakla i povećala ulaganja u poboljšanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i u privatnom uslužnom sektoru te utjecalo na smanjivane udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije.

Potpore iz ovog Programa dodjeljivat će se putem Poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetne osi 4 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“.

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr
Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnost kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 01/4591-666
www.hbor.hr