Poštovani,

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisala je s Europskom investicijskom bankom (EIB) Ugovor o financiranju u visini od 100 milijuna eura za pružanje potpore projektima privatnih i javnih poduzeća kojima se želi omogućiti povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, gospodarski rast i stvaranje novih radnih mjesta. Također, HBOR je s istim ciljem te ciljem unapređenja životnih uvjeta u gradskim i ruralnim područjima potpisao Ugovor i s Razvojnom bankom Vijeća Europe (CEB) u iznosu od 100 milijuna eura.

Pored navedenog, u ovom broju donosimo Vam i pregled novootvorenih natječaja iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." te ostale novosti i događanja iz područja EU fondova.

Želimo Vam ugodno čitanje!

HBOR, Vaš partner u korištenju bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije

HBOR osigurao 200 milijuna eura povoljnih sredstava za kreditiranje investicija privatnih i javnih poduzeća

Dana 23.11.2017. Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Razvojna banka Vijeća Europe (CEB) potpisali su Okvirni ugovor o kreditu u iznosu 100.000.000 eura. Ugovor su u ime HBOR-a potpisali predsjednica Uprave Tamara Perko i član Uprave Hrvoje Čuvalo, te u ime CEB-a guverner Rolf Wenzel. Ovim sredstvima HBOR će kroz svoje postojeće programe financirati prihvatljive investicijske projekte mikro, malih i srednjih poduzeća (70 milijuna eura) te lokalnih i regionalnih samouprava i/ili drugih subjekata javnog sektora (30 milijuna eura) s ciljem otvaranja i očuvanja održivih radnih mjesta i unapređenja životnih uvjeta u gradskim i ruralnim područjima.

Također, HBOR i Europska investicijska banka (EIB) potpisali su dana 5.12.2017. Okvirni ugovor o kreditu u iznosu 100.000.000 eura. Ugovor su potpisali predsjednica Uprave Tamara Perko i član Uprave Hrvoje Čuvalo u ime HBOR-a, a u ime EIB-a potpredsjednik Dario Scannapieco. Isti je namijenjen financiranju investicija hrvatskih privatnih i javnih poduzeća koja zapošljavaju između 250 i 3 tisuće radnika, a manji dio kredita moći će koristiti i velika poduzeća (s više od 3 tisuće zaposlenih). Sredstva su namijenjena za uslužne, proizvodne i turističke djelatnosti, a dio sredstava koristit će se za financiranje prihvatljivih projekata na području infrastrukture, energetike i zaštite okoliša.

 

Otvoren Javni poziv "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora"

Otvoren od 16.11.2017. do 31.12.2020.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", prioritetne osi 4 "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", specifičnog cilja 4c1 "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora" poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora".

Cilj Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH, nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

U okviru ovog Poziva sredstva javne potpore će se dodjeljivati projektima za izradu projektne dokumentacije energetske obnove zgrada i samu provedbu energetske obnove zgrada javnog sektora i to putem trajno otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu 380.000.000 kuna, dok će se iznosi pojedinačnih potpora po projektnom prijedlogu kretati od 80.000 kuna do 40.000.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima.

Rok na dostavu projektnih prijedloga počinje teći od 2.1.2018.

 

Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Otvoren od 31.10.2017. do 31.12.2018.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture otvorilo je, u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa". Cilj ovog Poziva je poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast kroz financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele u ukupnom iznosu 176.470.588 kuna uz intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova, dok će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 1.175.000 kuna do 58.800.000 kuna.

 

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći - faza II

Otvoren od 7.11.2017. do 31.12.2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći - faza II", koji će se financirati u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Cilj ovog Poziva je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba. Bespovratna sredstva dodjeljivat će u ukupnom iznosu 49.000.000 kuna uz intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri u okviru Poziva su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

 

Zatvorena javna savjetovanja te otvaranje sljedećih natječaja u narednom razdoblju:

• Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja planira, u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", prioritetne osi 1 "Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija", specifičnog cilja 1a1 "Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva" objaviti natječaj pod nazivom "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije". Svrha ovog poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za znanost i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosit će 180.894.788 kuna.

Za detalje molimo pogledati ovdje.

• Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta planira, u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", prioritetne osi 3 "Poslovna konkurentnost", investicijskog prioriteta 3d "Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese", specifičnog cilja 3d1 "Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima", otvoriti natječaj pod nazivom "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a".

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti projektima početnih ulaganja povezanim s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Ukupan raspoloživ iznos za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 200.000.000 kuna, a isti će biti omogućen pravnim ili fizičkim osobama koje djeluju u svojstvu mikro, malog ili srednje velikog poduzeća uz intenzitet potpore 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike, dok će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 750.000 kuna do 15.000.000 kuna.

Za detalje molimo pogledati ovdje.

 

Novi sustav elektroničke prijave projekata "eFondovi"

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je sustav "eFondovi" kao novo sveobuhvatno informatičko rješenje za učinkovito upravljanje i praćenje operativnih programa i provedbe projekata financiranih iz Europskih i investicijskih fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Ključna razlika novog sustava u odnosu na prethodne aplikacije jest u funkcionalnosti Korisničkog portala, kroz koji će prijavitelji moći pripremati i dostavljati svoje projektne prijedloge i njima upravljati, pratiti njihov status, te, nakon odabira i ugovaranja, upravljati svojim ugovorom kroz portal.

Korisničke upute za prijavitelje za korištenje sustava eFondovi molimo pogledati ovdje.

 
 

Bluemed inicijativa

Bluemed inicijativa je zajednički projekt 11 država članica Europske unije: Cipra, Hrvatske, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske, osmišljen kako bi se iskoristio puni potencijal morskih i pomorskih sektora, strukturiranje transnacionalne suradnje radi stvaranja novih "plavih" radnih mjesta i promicanja i poboljšanja socijalnih dobrobiti, održivi prosperitet i status okoliša regije i njegove okoline.

Inicijativa nudi strateški okvir koji će usmjeravati pojedine akcije potrebne da bi Sredozemno more bilo čisto i otporno na negativne utjecaje čovjeka i klimatskih promjena te se istom želi olakšati suradnja u svim mediteranskim zemljama kako bi se promicalo usklađivanje programa i strategija te udruživanje resursa i ulaganja stvarajući uvjete za nove mogućnosti razvoja zajedničkih aktivnosti.

Bluemed inicijativa ključna je referentna politika za sve aktere Plavog rasta na Mediteranu te je kao takvu podržava i financira Europska komisija u sklopu okvirnoga programa Obzor 2020. s 3.000.000 eura.

 

Kroz Program LIFE više od 222 milijuna eura ulaganja u okoliš, prirodu i klimatske aktivnosti

Europska komisija je u okviru Programa LIFE za okoliš i klimatske aktivnosti odobrila paket ulaganja od 222.000.000 eura iz proračuna EU-a za potporu europskom prelasku na održivu budućnost s niskim razinama emisija ugljika. Sredstva EU-a potaknut će dodatna ulaganja pa će se u 139 novih projekata u 20 država članica uložiti ukupno 379.000.000 eura.

Za projekte koji se odnose na okoliš, učinkovito korištenje resursima, prirodu i bioraznolikost te upravljanje i informiranje u području okoliša izdvojit će se 181.900.000 eura. Tim će se sredstvima, u skladu s Komisijinim paketom o kružnom gospodarstvu, pomoći državama članicama da lakše prijeđu na kružno gospodarstvo. Kad je riječ o klimatskim aktivnostima, EU će s 40.200.000 eura pomoći u prilagodbi na klimatske promjene i njihovu ublažavanju te poduprijeti projekte upravljanja i informiranja u tom području.

 

Obzor 2020. - novi način financiranja projekata putem jednokratnih iznosa

Europska komisija usvojila je novi način financiranja projekata putem jednokratnih iznosa. Korisnici, čiji projekti će se financirati putem jednokratnih iznosa, moraju dokazati ispravnu provedbu aktivnosti, ali ne moraju više dokazivati troškove provedbe projekta. Za početak će se testirati ovaj način financiranja na samo 2 projekta, jedan iz područja Nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije, napredne proizvodnje i prerade, a drugi iz područja Zdravlja, demografskih promjena i kvalitete života. Svrha testiranja ovog načina financiranja je istražiti daljnja pojednostavljenja financiranja projekata te omogućiti prebacivanje fokusa s administrativnog vođenja projekata na provedbu znanstvenih aktivnosti.

 

Objavljen Pravilnik o provedbi mjere 16 "Suradnja" iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su na svojim mrežnim stranicama izdavanje novog pravilnika o provedbi mjere 16 "Suradnja" iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020., objavljenog dana 12.10.2017. u Narodnim novinama broj 101/2017.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provođenje mjere 16 "Suradnja", podmjere 16.1 "Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije za poljoprivrednu produktivnost i održivost" i podmjere 16.4 "Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u opskrbnom lancu za uspostavljanje i razvoj kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih opskrbnih lanaca i lokalnih tržišta".

Sve Vaše cijenjene upite vezane uz tematiku EU natječaja te EU događanja i novosti možete uputiti na:
euinfo@hbor.hr

Vaše cijenjene upite vezane uz financijski instrumenti "ESIF Krediti za rast i razvoj" možete uputiti na:
esif.krediti@hbor.hr

Vaše cijenjene upite vezane uz mogućnosti kreditiranja možete uputiti na:
kreditiranje@hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
tel: 0800 8007
www.hbor.hr