Pozivi za iskazivanje interesa/podnošenje ponuda za otkup potraživanja

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje:

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA OTKUP POTRAŽIVANJA

  osiguranog založnim pravom na nekretnini koja predstavlja farmu u Bogdanovcima s pripadajućim dvorištem i oranicom

 

1. HBOR ima prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanje po ugovoru o kreditu, koje na dan 31.3.2019. godine zajedno s pripadajućim zateznim kamatama i troškovima iznosi ukupno 2.618.972,77 HRK.

 

2. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.

 

3. Za otkup potraživanja HBOR će prenijeti isključivo založna prava na nekretninama i to:
– Založno pravo prvog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Vukovaru, zemljišnoknjižni odjel Vukovar, katastarska općina: 334057, Bogdanovci, u zk.ul. 463, kat. čestica 1224, oznaka zemljišta: gospodarska zgrada livade, spremnik, dvorište i oranica, ukupno 36674 m2 koje služi kao osiguranje po ugovoru o kreditu.

HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.

 

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji potraživanja.

 

5. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.

 

6. Rok za podnošenje ponuda je zaključno 19.4.2019.  do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

 

7. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti:
– dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja i to izvod iz poslovnog računa ponuditelja i / ili izvod iz poslovnog računa povezane osobe (povezanim osobama smatraju se osobe sukladno Općem poreznom zakonu).

 

8. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena HBOR će sklopiti ugovor o kupoprodaji potraživanja.

 

9. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

 

10. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel. 01 4591 506, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje:

 

PONIŠTENJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – dio turističkog naselja Zelena Punta na otoku Ugljanu

– objavljenog 9.10.2018. na web stranici HBOR-a i 10.10.2018. u javnim glasilima Večernji list i Poslovni dnevnik, za otkup potraživanja HBOR-a prema korisniku kredita, pravnoj osobi u stečaju (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 65.152.022,75 HRK sa zateznom kamatom obračunatom do 30. rujna 2018.,
te nadalje objavljuje:

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP DIJELA POTRAŽIVANJA

osiguranog založnim pravima na nekretninama koje predstavljaju dio turističkog naselja Zelena Punta na otoku Ugljanu

 

1. HBOR ima prema korisniku kredita, pravnoj osobi u stečaju (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanje po dva ugovora o kreditu, koje na dan 31.12.2018. godine zajedno s pripadajućim zateznim kamatama iznosi ukupno 66.409.081,00 HRK.

 

2. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup dijela potraživanja iz točke 1. ovog Poziva, u iznosu od 44.000.000,00 HRK (u daljnjem tekstu: Dio potraživanja). HBOR će s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem, s kojim će zaključiti ugovor o kupoprodaji Dijela potraživanja, naknadno definirati točan iznos potraživanja po pojedinom ugovoru o kreditu koji će biti predmet otkupa.

 

3. Za otkup Dijela potraživanja HBOR će prenijeti isključivo založna prava na nekretninama koje su dio turističkog naselja Zelena Punta, smještenog u Općini Kukljica na otoku Ugljanu, i to:

  • Založno pravo prvog i drugog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1179, zk.ul. 2528 i zk.ul. 1519, u naravi šuma (zemljište), bungalovi i apartmanske zgrade, te
  • Založno pravo trećeg i četvrtog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1754, u naravi zemljište, bungalovi, skladište i restoran s recepcijom,
    koje nekretnine služe kao osiguranje po oba ugovora o kreditu, te

 

  • Založno pravo prvog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1336, u naravi šuma (zemljište) i zgrada (restoran),
    koja nekretnina služi kao osiguranje po jednom od ugovora o kreditu.

 

HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.

 

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup Dijela potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji Dijela potraživanja.
U ponudi je potrebno navesti da je ponuda obvezujuća te da obvezuje ponuditelja 45 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje ponuda. U slučaju da HBOR ne donese odluku o prihvatu najpovoljnije ponude u navedenom roku, pozvat će ponuditelje da se izjasne o produljenju obvezatnosti dostavljenih ponuda. Ponuda koja bude prihvaćena unutar roka obvezatnosti dostavljenih ponuda, obvezuje ponuditelja na sklapanje ugovora o kupoprodaji Dijela potraživanja.

 

5. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup dijela potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.

 

6. Rok za podnošenje ponuda je zaključno do 5.2.2019. do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

 

7. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti:

  • dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup Dijela potraživanja i to izvod iz poslovnog računa ponuditelja ili izvod iz poslovnog računa povezane osobe (povezanim osobama smatraju se osobe sukladno Općem poreznom zakonu), te
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u visini 10% ponuđene cijene za otkup Dijela potraživanja u korist računa HBOR-a, IBAN HR4224930031011111116, poziv na broj: 04 42005-7200-249190, opis plaćanja: podnošenje ponuda za otkup dijela potraživanja.

 

8. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o neprihvaćanju njihove ponude, odnosno u roku od 8 dana od kada ponuditelj zatraži povrat jamčevine, a nakon što je njegova ponuda prestala biti obvezujuća.

 

9. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena i s kojim će se sklopiti ugovor o kupoprodaji Dijela potraživanja jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odbije sklopiti ugovor o kupoprodaji Dijela potraživanja, HBOR zadržava njegovu jamčevinu.

 

10. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup Dijela potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

 

11. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel. 01 4591 641, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.

 

 

 

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – hotel President

 

1.Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za otkup potraživanja HBOR-a prema Korisniku kredita, obrtu sa sjedištem u Zadru (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 20.920.587,35 HRK sa zateznom kamatom obračunatom do 30. studenoga 2016. godine. Potraživanje HBOR-a prema Korisniku kredita osigurano je fiducijom na sljedećoj nekretnini: stambeno – poslovna zgrada na k.č.br. 1779/2, zk.ul. 13551 k.o. ZADAR, u naravi Hotel „PRESIDENT“.

2.U fiducijarnom vlasništvu HBOR-a ne nalaze se pripadajuće pokretnine nekretnine navedene u točki 1.

3.Iskazi interesa podnose se u pisanom obliku, a trebaju sadržavati iznos, način plaćanja, rok plaćanja kao i pravni status ponuditelja – registracija.

4.Iskazi interesa u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zagreb, Strossmayerov trg 9, na urudžbeni zapisnik ili putem preporučene pošiljke, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Iskaz interesa za otkup potraživanja“.

5.HBOR će s podnositeljima Iskaza interesa, koji predlože HBOR-u prihvatljivu cijenu, započeti neobvezujuće razgovore o daljnjoj razradi prodaje potraživanja.

6.HBOR zadržava pravo ne razmatrati niti jedan pristigli Iskaz interesa, odnosno ne ulaziti u daljnje razgovore oko prodaje potraživanja.

7.Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel 01 4597 856, email: ogamulin@hbor.hr.