Pozivi za iskazivanje interesa/podnošenje ponuda za otkup potraživanja

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – osiguranog založnim pravom na nekretnini i pokretninama u Vučevcima koje u naravi predstavljaju staju za muzne krave s opremom  

 

1. HBOR ima prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanje po dva ugovora o kreditu koje na dan 30.9.2020. godine zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama te troškovima iznosi ukupno 1.209.030,01 HRK.

 

2. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.

 

3. Za otkup potraživanja HBOR će prenijeti mjenice i zadužnice fizičkih osoba te založno pravo na nekretnini i pokretninama i to:

  • založno pravo prvog i drugog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Đakovu, zemljišnoknjižni odjel Đakovo, katastarska općina: 309214, Vučevci u zk.ul. 308, kat. čestica 246, oranica u selu ukupne površine 5678 m2, koja u naravi predstavlja staju za muzne krave s pripadajućim zemljištem, koja služi kao osiguranje po ugovorima o kreditu,
  • založno pravo prvog reda na pokretninama upisano u uložak glavne knjige broj: 14692-336/09 kod FINA-e, služba upisa upisničko mjesto Osijek, u naravi izmuzište riblja kost – Favorit sa svim pripadajućim uređajima i spremnik za mlijeko sa svim pripadajućim uređajima.

HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.

 

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o ustupu i prijenosu potraživanja.

 

5. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zelinska 3, 10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.

 

6. Rok za podnošenje ponuda je zaključno s 21.10.2020. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

 

7. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti odgovarajući dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja.

 

8. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena HBOR će izdati Pismo namjere i nakon uplate kupoprodajne cijene s istim zaključiti Ugovor o ustupu i prijenosu potraživanja kojim će na Ponuditelja prenijeti sva prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o kreditima.

 

9. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

 

10. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel. 01 4590 456, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – hotel President

 

1.Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za otkup potraživanja HBOR-a prema Korisniku kredita, obrtu sa sjedištem u Zadru (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 20.920.587,35 HRK sa zateznom kamatom obračunatom do 30. studenoga 2016. Potraživanje HBOR-a prema Korisniku kredita osigurano je fiducijom na sljedećoj nekretnini: stambeno – poslovna zgrada na k.č.br. 1779/2, zk.ul. 13551 k.o. ZADAR, u naravi Hotel „PRESIDENT“.

2.U fiducijarnom vlasništvu HBOR-a ne nalaze se pripadajuće pokretnine nekretnine navedene u točki 1.

3.Iskazi interesa podnose se u pisanom obliku, a trebaju sadržavati iznos, način plaćanja, rok plaćanja kao i pravni status ponuditelja – registracija.

4.Iskazi interesa u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zagreb, Strossmayerov trg 9, na urudžbeni zapisnik ili putem preporučene pošiljke, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Iskaz interesa za otkup potraživanja“.

5.HBOR će s podnositeljima Iskaza interesa, koji predlože HBOR-u prihvatljivu cijenu, započeti neobvezujuće razgovore o daljnjoj razradi prodaje potraživanja.

6.HBOR zadržava pravo ne razmatrati niti jedan pristigli Iskaz interesa, odnosno ne ulaziti u daljnje razgovore oko prodaje potraživanja.

7.Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel 01 4597 856, email: ogamulin@hbor.hr.