Poziv za iskazivanje interesa/podnošenje ponuda za otkup potraživanja

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA

– osiguranog založnim pravom na nekretnini u Lepoglavi koja predstavlja industrijsku zgradu i industrijsko dvorište

 

 1. HBOR ima prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanje po ugovoru o kreditu, koje na dan 31.03.2021. godine zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama te troškovima iznosi ukupno 1.392.992,95 HRK.

 

 1. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.

 

 1. Za otkup potraživanja HBOR će prenijeti mjenice i zadužnice pravnih i fizičkih osoba te založno pravo na nekretninama i to:
 • Založno pravo prvog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižni odjel Ivanec, katastarska općina: 312215, Lepoglava u zk.ul. 3978, kat. čestice 669/2, 670/3, 670/4, 687/2, 688/2, 689/2, 690/2, 691/2, 692/2, 693/2, 694/2, 695/2, 696/2, 697/2, 698/2, 699/2, 700/2, 701/2, 702/2 i 5356, u naravi industrijska zgrada i industrijsko dvorište, ukupno 10735 m2 koje služi kao osiguranje po ugovoru o kreditu.

 

HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.

 

 1. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji potraživanja.

 

 1. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zelinska 3, 10000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.

 

 1. Rok za podnošenje ponuda je zaključno 19.05.2021. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

 

 1. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti odgovarajući dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja.

 

 1. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena HBOR će sklopiti ugovor o kupoprodaji potraživanja.

 

 1. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

 

 1. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, mob: 091 4590 453, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.

 

 

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – hotel President

 

1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za otkup potraživanja HBOR-a prema Korisniku kredita, obrtu sa sjedištem u Zadru (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 20.920.587,35 HRK sa zateznom kamatom obračunatom do 30. studenoga 2016. Potraživanje HBOR-a prema Korisniku kredita osigurano je fiducijom na sljedećoj nekretnini: stambeno – poslovna zgrada na k.č.br. 1779/2, zk.ul. 13551 k.o. ZADAR, u naravi Hotel „PRESIDENT“.

2. U fiducijarnom vlasništvu HBOR-a ne nalaze se pripadajuće pokretnine nekretnine navedene u točki 1.

3. Iskazi interesa podnose se u pisanom obliku, a trebaju sadržavati iznos, način plaćanja, rok plaćanja kao i pravni status ponuditelja – registracija.

4. Iskazi interesa u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zagreb, Strossmayerov trg 9, na urudžbeni zapisnik ili putem preporučene pošiljke, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Iskaz interesa za otkup potraživanja“.

5. HBOR će s podnositeljima Iskaza interesa, koji predlože HBOR-u prihvatljivu cijenu, započeti neobvezujuće razgovore o daljnjoj razradi prodaje potraživanja.

6. HBOR zadržava pravo ne razmatrati niti jedan pristigli Iskaz interesa, odnosno ne ulaziti u daljnje razgovore oko prodaje potraživanja.

7. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel 01 4597 856, email: ogamulin@hbor.hr.