Poziv za iskazivanje interesa/podnošenje ponuda za otkup potraživanja

PONIŠTENJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA

 – osiguranog založnim pravima na: nekretnini u Zagrebu (Maksimir) koja predstavlja stan u stambeno-poslovnom objektu i nekretnini u Zagrebu (Remete) koja predstavlja stan u zgradi te mjenicama i zadužnicama pravne osobe – objavljenog 17. 5. 2022. godine u javnom glasilu Večernji list za otkup potraživanja HBOR-a prema korisniku kredita, pravnoj osobi u stečaju u iznosu od 618.303,48 HRK zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama te troškovima do 30. 4. 2022. godine, te nadalje objavljujemo:

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA

– osiguranog založnim pravima na: nekretnini u Zagrebu (Maksimir) koja predstavlja stan u stambeno-poslovnom objektu i nekretnini u Zagrebu (Remete) koja predstavlja stan u zgradi

 1. HBOR ima prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanja po ugovorima o kreditu koja na dan 31. 8. 2022. godine zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama te troškovima iznose ukupno 610.437,21 HRK.

 

 1. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.

 

 1. Za otkup potraživanja HBOR će prenijeti mjenice i zadužnice pravne osobe te založna prava na nekretninama koja služe kao osiguranje potraživanja po ugovorima o kreditu i to:
 • založna prava prvog i drugog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zagreb, katastarska općina: 999901, Grad Zagreb u zk.ul. 110329, kat. čestica 1919/7, 27. suvlasnički dio: 202/10000 etažno vlasništvo (E-27), dvosobni stan br. 2 na 4. katu površine 62,70 m2 sa spremištem površine 0,68 m2 ( tlocrtne površine 3,42 m2) ukupne površine 63,38 m2, ulaz 2. Maksimirska 111,
 • založna prava prvog i drugog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zagreb, katastarska općina: 335355, Remete u zk.ul. 107714, kat. čestica 1624/181, 8. suvlasnički dio: 1621/10000 etažno vlasništvo (E-8), četverosobni stan oznake 14 na mansardi zgrade, blagovanje, kuhinja, kupaonica, dnevni boravak, dvije sobe i terasa, neto korisne površine 68,09 m2 neodvojivo povezano sa vlasništvom parkirnog mjesta oznake 5 u prizemlju, neto korisne površine 2,75 m2 u nacrtu označeno narančastom bojom.
  HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.

 

 1. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji potraživanja.

 

 1. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zelinska 3, 10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.

 

 1. Rok za podnošenje ponuda je zaključno 6. 10. 2022. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

 

 1. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti odgovarajući dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja.

 

 1. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena HBOR će sklopiti ugovor o kupoprodaji potraživanja.

 

 1. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

 

 1. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, mob: 091/4591-611, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.

 

 

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – hotel President

Datum objave: 3. 5. 2021.

 1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za otkup potraživanja HBOR-a prema Korisniku kredita, obrtu sa sjedištem u Zadru (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 20.920.587,35 HRK sa zateznom kamatomobračunatom do 30. studenoga 2016. Potraživanje HBOR-a prema Korisniku kredita osigurano je fiducijom na sljedećoj nekretnini: stambeno – poslovna zgrada na k.č.br. 1779/2, zk.ul. 13551 k.o. ZADAR, u naravi Hotel „PRESIDENT“.
 2. U fiducijarnom vlasništvu HBOR-a ne nalaze se pripadajuće pokretnine nekretnine navedene u točki 1.
 3. Iskazi interesa podnose se u pisanom obliku, a trebaju sadržavati iznos, način plaćanja, rok plaćanja kao i pravni status ponuditelja – registracija.
 4. Iskazi interesa u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zagreb, Strossmayerov trg 9, na urudžbeni zapisnik ili putem preporučene pošiljke, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Iskaz interesa za otkup potraživanja“.
 5. HBOR će s podnositeljima Iskaza interesa, koji predlože HBOR-u prihvatljivu cijenu, započeti neobvezujuće razgovore o daljnjoj razradi prodaje potraživanja.
 6. HBOR zadržava pravo ne razmatrati niti jedan pristigli Iskaz interesa, odnosno ne ulaziti u daljnje razgovore oko prodaje potraživanja.
 7. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel 01 4597 856, email: ogamulin@hbor.hr.