POZIV NA DOSTAVU PONUDA u selekcijskom postupku pribavljanja usluga brokera osiguranja

 

HBOR ovim postupkom pribavlja usluge brokera osiguranja.

 

Odabranom brokeru osiguranja povjerit će posredovanje u poslovima ugovaranja polica osiguranja za potrebe HBOR-a na način da broker osiguranja

 

• provede identifikaciju i analizu rizika HBOR-a,
• izradi u suradnji s HBOR-om ponudbenu dokumentaciju,
• prikuplja ponude optimalne za potrebe HBOR-a od kojih HBOR odabire najprikladniju za svoje potrebe,
• nakon sklapanja polica osiguranja pruža stručnu pomoć u slučaju nastanka štetnog događaja (od prijave do naknade štete), te pruža usluge savjetovanja i predlaganja u interesu HBOR-a,
• educira kadrove HBOR-a za prijavu malih ili nespornih šteta direktno prema osiguravatelju,
• vodi cijeli proces od prijave do naplate osigurnine kod velikih šteta.

 

Rok za dostavu ponuda: 6. travnja 2020.

 

Poziv na dostavu ponuda brokeri

 

Izjava o tajnosti podataka

 

Obavijest o odabiru