Prodaja/zakup nekretnina

Prodaja nekretnina

Nekretnine u vlasništvu HBOR-a  koje se prodaju možete pogledati na sljedećim linkovima:

 

http://www.njuskalo.hr/tvrtka/hbor-nekretnine

 

http://www.crozilla-nekretnine.com/agencija/HBOR123

 

 

HBOR OBJAVLJUJE PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINE U VUKOVARU

 

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA, DVOKATNICA, 52O m2, ULICA KARDINALA STEPINCA 4
 
Stambeno poslovna građevina u Vukovaru, Zk.ul.br. 9109, k.č.br. 1750, k.o. Vukovar, koja u naravi predstavlja st.-posl. zgradu br. 4 i dvorište u ul. Kardinala A. Stepinca sa 278 čm, od čega st.-posl. zgrada br. 4 i dvorište u ul. Kardinala A. Stepinca sa 278 čm i dvorište sa 2 čm
 
POČETNA CIJENA: 1.225.000,00 KN
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 17. SIJEČNJA 2020. do 10:00 sati
 
OPIS I FOTOGRAFIJE NEKRETNINE NALAZE SE NA LINKU:
 
https://www.njuskalo.hr/nekretnine/kuca-vukovar-dvokatnica-520.31-m2-oglas-25675844 
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše na koju se nekretninu odnosi uz upozorenje “PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI DO 17. SIJEČNJA 2020. U 10:00 SATI”
 
Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u pisarnici HBOR-a ili putem pošte na adresu Hrvatska banka za obnovu i razvitak , Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb.
 
Ponude će se otvarati u HBOR-u dana 17. siječnja 2020. u 10:00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
HBOR zadržava pravo odbiti svaku ponudu i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Za više informacija obratite se mailom na nekretnine@hbor.hr i telefonom +385(0) 1 4591 455.

Zakup nekretnina