Selekcijski postupci u tijeku

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 28.08., 17.09. 2020.

Intervju s odabranim kandidatima: 26.08. 2020.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 03., 17.08. 2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 18.07.2020.

 

 

Samostalni stručni suradnik za tehničku analizu/Specijalist (m/ž)

u Sektoru analiza, Direkciji tehničkih analiza i zaštite okoliša

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Samostalno obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • Samostalno utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene vrijednosti kolaterala
 • Samostalno verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • Samostalno izrađuje procjenu vrijednost nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih odjela
 • Samostalno procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine
 • Periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procijenjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih odjela
 • Po vlastitoj odluci ili na zahtjev kreditnog, odnosno referenta kreditne analize ili organizacijskog odjela obavlja provjeru na licu mjesta i samostalno izrađuje potrebna izviješća
 • Po potrebi i/ili na zahtjev samostalno provjerava napredovanje investicije i/ili tehničku dokumentaciju zahtjeva za povlačenje sredstava
 • Sudjeluje u pripremi novih kreditnih programa i u pregovorima oko direktnog kreditiranja velikih infrastrukturnih ili drugih projekata
 • Izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata te surađuje i ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • Samostalno utvrđuje ekološku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te identificira postupke za izbjegavanje, ublažavanje ili kompenzaciju negativnih utjecaja
 • Samostalno ocjenjuje i prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima ekološke i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Samostalno surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Samostalno prati primjenu propisa koji reguliraju područje zaštite okoliša i tehničkog aspekta ulaganja, te daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija,
 • Samostalno daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta,
 • Predlaže inovacije za poboljšanje tehničke analize, izrada verifikacija i izrada procjena vrijednosti nekretnina/pokretnina u postupcima odobravanja ili praćenja klijenata
 • Samostalno priprema prezentacije i pruža informacije o obavljenim analizama na nivou djelokruga Direkcije
 • Inicira rješavanje poslovne problematike Direkcije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag., (građevinskog, arhitektonskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno posjedovanje važećeg Rješenja o imenovanju stalnim sudskim vještakom za graditeljstvo i procjenu nekretnina
 • Poznavanje ekonomskih pojmova i trendova
 • Analitičke vještine
 • Usvojena tehničko-tehnološka znanja

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a), te presliku dokumenta o završenom fakultetu.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 18.07.2020.


Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 02.09.2020.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 31.07. 2020.

Intervju s odabranim kandidatima: 06.,07.07. 2020.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 05., 06. i 13.03.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.02.2020.

 

 

Suradnik za održavanje IT imovine (m/ž)

u Direkciji održavanja imovine, Sektor upravljanja imovinom

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Pruža podršku kod upravljanja promjenama nad IT imovinom (premještaj, dodavanje, zamjena, rashodovanje)
 • Pruža podršku kod upravljanja troškovima IT imovine, troškovima poslovanja, troškovima sredstava i rasporedom troškova
 • Brine o dokumentaciji vezanoj za ugovor s dobavljačima
 • Prati dokumentaciju pristiglih računa
 • Priprema podatke i sudjeluje u planiranju i izradi planova nabave i rebalansa plana
 • Vodi evidenciju informatičke i telekomunikacijske opreme i sitnog inventara
 • Vodi evidenciju i prati utrošak potrošnog informatičkog, uredskog i potrošnog materijala kroz aplikativnu podršku
 • Provodi inventuru
 • Brine o ispunjavanju uvjeta koje oprema mora zadovoljiti u cilju ispravnog i pouzdanog funkcioniranja informacijskog sustava
 • Poduzima mjere otklanjanja kvarova na opremi odnosno prijavljuje kvarove nadležnom serviseru/dobavljaču informacijske opreme
 • Sastavlja osobna računala, po potrebi instalira sistemski, uredski i aplikativni softver, konfigurira i testira opremu
 • Instalira računalnu opremu na lokaciji korisnika i podešava korisničke parametre i parametre okoline
 • Po potrebi održava horizontalni mrežni razvod te priključuje uređaje na informacijsku mrežu
 • Pomaže korisnicima u radu i radi na otklanjanju problema sa sistemskim softverom, uredskim programima i hardverom
 • Izrađuje prateću korisničku dokumentaciju i organizira tečajeve za korisnike
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima.

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Tehnička znanja i vještine
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje hardvera osobnih i prijenosnih računala, pametnih telefona i tableta te pisača i višenamjenskih uređaja za umnožavanje
 • Poznavanje operativnog sustava na računalima, pametnim telefonima i tabletima korisnika
 • Poznavanje rada s pasivnom i aktivnom mrežnom opremom
 • Sposobnost samostalnog rješavanja problema
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata o poznavanju pojedinih tehnologija Microsofta
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.2.2020.

 


Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.02.2020., 28.02.2020., 10.3.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.02.2020.

 

 

Samostalni stručni suradnik za pravne poslove / specijalist (m/ž)

U Direkciji pravnih poslova

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

 

Tražimo osobu koja će samostalno davati stručnu pomoć, pravne savjete, mišljenja iz područja radnog prava te prema potrebi stručnu pomoć korisnicima u osiguranju/naplati potraživanja s ciljem podržavanja uspješnosti i kontinuiteta poslovanja HBOR-a.

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 

 • Samostalno obavlja poslove iz područja radnog prava poput pregleda i izrađivanja nacrta ugovora o radu i menadžerskih ugovora, kao i drugih ugovora iz područja radnog prava te pregledava i izrađuje interne akte vezane uz ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa: npr. pravilnika o radu, pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada, pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i sličnih akata
 • Samostalno daje pravne savjete i mišljenja o praktičnoj primjeni propisa o radu i zaštiti na radu, o primjeni internih akata poslodavca ili tumačenju ugovora iz područja radnog prava
 • Samostalno pruža stručnu pomoć vezano za ustroj organizacije rada i sistematizaciju radnih mjesta (mikro organizacijska struktura) i slično
 • Samostalno zastupa HBOR i poduzima ostale radnje u radnim sporovima i postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a (sudski postupci, arbitraže, postupci pred upravnim i drugim tijelima) s domaćim i međunarodnim elementom
 • Samostalno ocjenjuje pravnu valjanost ugovora, garancija i drugih akata s domaćim i međunarodnim elementom iz područja kreditnog, osiguravateljskog i ostalog poslovanja HBOR-a
 • Provodi postupke osiguranja naplate potraživanja HBOR-a u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Izrađuje nacrte općih akata HBOR-a
 • Obavlja poslove vezane uz primjenu međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa u poslovnim odnosima u koje stupa HBOR
 • Sudjeluje u razvoju i izradi pravne podloge za nove proizvode
 • Izdaje brisovna očitovanja.

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 

 • Najmanje VSS/mag. (pravnog smjera)
 • Položen pravosudni ispit
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Prednost je radno iskustvo u poslovima i području radnog prava
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Izražene komunikacijske vještine
 • Savjesnost i odgovornost u radu
 • Proaktivan pristup radu
 • Razvijene analitičke vještine
 • Usmjerenost na detalje i preciznost u radu
 • Položen vozački ispit B kategorije.

 

 

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 13.2.2020.