Selekcijski postupci u tijeku

 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 5.12.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 28.11.2018., 30.11.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.11.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 31.10.2018.

 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka koja već 25 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika. U strategiji razvoja ljudskih potencijala svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje osobnog i profesionalnog potencijala. Ovim putem objavljujemo natječaj za dodjelu do:

 

 

5 STUDENTSKIH STIPENDIJA

te zapošljavanje u Sektoru informacijskih tehnologija po završetku studija

 

 

 Tko može konkurirati za stipendiju HBOR-a? (obvezni kriteriji)

 

Redovni studenti 3. godine preddiplomskog studija , 1. ili 2. godine diplomskog studija na sljedećim fakultetima:

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), studijski programi: Elektrotehnika i informacijska tehnologija, Informacijska i komunikacijska tehnologija ili Računarstvo
 • Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) – Matematički odsjek, smjerovi: Matematička statistika, Računarstvo i matematika ili Financijska i poslovna matematika
 • Fakultet organizacije i informatike (FOI), Studij informatike, smjerovi: Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI), Organizacija poslovnih sustava (OPS) ili Baze podataka i baze znanja (BPBZ)
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu, smjerovi: Studij elektrotehnike ili Studij informatike
 • Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG), smjer: Menadžerska informatika
 • Algebra visoko učilište, smjerovi: Programski smjer, Studij informatike ili Podatkovni smjer
 • Visoka škola za informacijske tehnologije, smjerovi: Programiranje, Baze podataka i web dizajn, Računalni sustavi i mreže ili Informacijski sustavi
 • Veleučilište Velika Gorica, smjer: Informacijski sustavi
 • Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika – smjer Komunikacije i informatika
 • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, studijski programi: Računarstvo ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija – smjer Komunikacijska i informacijska tehnologija
 • Ili na srodnim fakultetima i studijskim programima
 • Studenti koji izvrsno znaju hrvatski jezik u govoru i pismu
 • Studenti koji izvrsno znaju engleski jezik u govoru i pismu

 

Što HBOR nudi stipendistima?

 • Stipendiju od najmanje 2.200,00 kn do najviše 2.700,00 kn neto mjesečno koja će se isplaćivati tijekom 12 mjeseci, a u trajanju od jedne do tri akademske godine
 • Obavljanje stručne prakse
 • Pružanje pomoći oko izbora i izrade diplomskog rada
 • Učenje u okviru edukacijskog i mentorskog programa, kreiranog za stipendiste
 • Posao odmah po završetku fakulteta u HBOR-u u Zagrebu, u Sektoru informacijskih tehnologija, na jednom od sljedećih radnih mjesta: programer, sistem analitičar ili sistem administrator.
 • Rad u HBOR-u omogućuje:
  • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
  • rad na modernim platformama (IaaS, SaaS, O365, DWH, SOA, Azure, BPM i dr.)
  • rad s najnovijim tehnologijama (Spring, Hibernate, Angular, Vaadin, Node.js, Power Bi i dr.)
  • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoj

 

Koje su obveze stipendista?

Stipendisti su obvezni:

 • redovito izvršavati obveze na fakultetu
 • završiti studij (obraniti završni ili diplomski rad) najkasnije 6 mjeseci nakon završetka zadnje akademske godine
 • pohađati edukacijski i mentorski program u HBOR-u u Zagrebu, kreiran za stipendiste, u trajanju od 80 sati
 • po završetku studija zaposliti se u punom radnom vremenu u HBOR-u, u Zagrebu, a prema ponudi koju će HBOR u roku od 30 dana od završetka studija ponuditi stipendisti
 • ostati u radnom odnosu u HBOR-u, u trajanju od jedne kalendarske godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, od kojih će prvu godinu provesti u pripravničkom stažu
 • vratiti cijeli iznos stipendije ukoliko ne izvrši ugovornu obvezu, samovoljno odustane od studija, promijeni fakultet ili ukoliko stipendist otkaže Ugovor o stipendiranju iz bilo kojeg razloga
 • vratiti razmjerni dio stipendije ukoliko prestane radni odnos zbog otkaza ugovora o radu od strane stipendista, sporazuma ili zbog otkaza ugovora o radu iz razloga koji leži na strani stipendista, a prije isteka ugovorne obveze

 

Kako izvršiti prijavu?

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog upitnika.

Upitnik sadrži osnovne informacije o kandidatu, kao i sljedeće izjave:

 • izjavu studenta da je dostupan za sudjelovanje u cijelom edukacijskom i mentorskom programu u trajanju od 80 sati
 • izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije, ukoliko nije korisnik druge stipendije.

Uz popunjeni prijavni upitnik obvezno je na e-mail adresu stipendije@hbor.hr poslati sljedeće dokumente:

 • motivacijsko pismo i životopis
 • presliku potvrda o postignućima na relevantnim natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju, ukoliko ih student posjeduje

 

Rok za prijavu je: 31. 10. 2018.

Napomena: tijekom selekcijskog postupka bit će potrebno dostaviti:

 • presliku potvrde o upisu na fakultet za akademsku godinu. 2018./2019.
 • presliku indeksa i prijepis ocjena svih položenih ispita (potvrda o ukupnom prosjeku ocjena)

Ako navedene potvrde možete pribaviti ranije, možete nam ih poslati na e-mail zajedno s ostalom dokumentacijom.

 

Kako ćemo izabrati stipendiste?

 • U razmatranje će biti uzeti samo studenti koji zadovoljavaju objavljene obavezne kriterije. Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prednost kod odabira imat će studenti koji zadovoljavaju sljedeće poželjne kriterije:

 • visoka motivacija
 • psihologijski profil sukladan zahtjevima radnog mjesta
 • visoki prosjek ocjena tijekom studiranja (pri vrednovanju uzet će se u obzir ostvareni ECTS bodovi i ostvarene ocjene)
 • nagrade, uspjesi na relevantnim natjecanjima, dodatne edukacije i certifikati
 • prva stipendija studenta, temeljem izjave da nije korisnik druge stipendije
 • visoka razina stručnih znanja (razina znanja testira se tijekom selekcijskog postupka)

 

Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni e-mailom. Imena stipendista bit će objavljena na web stranici HBOR-a.

 

Kako se regulira pravo na stipendiju?

HBOR će sa korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze banke i studenta korisnika stipendije


 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 7.12.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 15.11.2018., 29.11.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 9.11.2018. , 20.11.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.10.2018.

 

Samostalni stručni suradnik za osiguranje izvoza/specijalist (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

U okviru poslova osiguranja HBOR izvoznicima nudi proizvode kojima se oni mogu zaštititi od rizika neplaćanja od strane svojih inozemnih kupaca, dok bankama police osiguranja služe kao kolaterali za plasmane povezane uz izvoz.

 

Radni zadaci:

 • analiza zahtjeva za osiguranje (pretežito za izvoznike kapitalnih dobara i usluga i njihove domaće i inozemne banke),
 • prikupljanje i analiza dokumentacije i podataka potrebnih za procjenu rizika osiguranja,
 • priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja,
 • vođenje administracije po zaključenim policama osiguranja,
 • vođenje poslovnog odnosa s klijentima,
 • održavanje sastanaka s klijentima,
 • praćenje portfelja preuzetog u osiguranje,
 • priprema analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza,
 • analiza rizika zemalja,
 • komunikacija s drugim odjelima HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VSS/Mag., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • najmanje 3 godine iskustva na sličnim poslovima (korporativno bankarstvo, financijski sektor u radu s tvrtkama, revizorska ili konzultantska društva),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u,
 • dobro poznavanje financijske analize,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač),
 • poželjno je:
 • iskustvo rada na poslovima specijalnog financiranja, financiranja trgovine, projektnog financiranja, jamstvenih shema, poznavanje bankarskih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi),
 • poznavanje još jednog stranog jezika,
 • od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnost, točnost i preciznost te da je prilagodljiv na promjene i usmjeren na timski rad.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 25.10.2018. 


 • Intervju s odabranim kandidatima: 10.12.2018., 11.12.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.11.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 25.10.2018.

 

Samostalni stručni analitičar za rizike (m/ž)

u Upravljanju rizicima

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • rad na individualnim procjenama umanjenja vrijednosti,
 • praćenje i ažuriranje podataka, njihova analiza i izrada izvještaja vezanih za kreditni rizik i umanjenja vrijednosti,
 • praćenje propisa i relevantne regulative vezane za kreditni rizik te davanje preporuka za unapređenje internih akata i procesa,
 • pripremanje materijala i prijedloga za tijela upravljanja i odlučivanja iz djelokruga rada,
 • sudjelovanje u pripremi i izradi internih akata iz djelokruga rada,
 • pripremanje, praćenje i analiza aktivnosti vezanih uz upravljanje i kontrolu kreditnog rizika,
 • sudjelovanje u radu odbora, radionicama i sl.,
 • suradnja i rad s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag. ekonomskog smjera,
 • minimalno 5 godina iskustva na poslovima vezanim uz kreditni rizik u kreditnim institucijama i minimalno 3 godine na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • napredno poznavanje procesa odobrenja, praćenja i naplate kredita, bankarskih poslova i procesa, relevantne regulative,
 • analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 25.10.2018. 


 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 22.11.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 13.11.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 26.10.2018., 29.10.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 12.10.2018., 17.10.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.9.2018.

 

Stručni suradnik/ Samostalni stručni suradnik / Specijalist za rizične plasmane (m/ž)

u Sektoru analiza

 

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Obrada i praćenje portfelja problematičnih plasmana,
 • Analiziranje financijskih izvještaja i poslovnih planova,
 • Istraživanje mogućnosti financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • Izrada prijedloga potrebnih mjera financijskog restrukturiranja, odnosno naplate plasmana,
 • Provedba usvojenih mjera naplate plasmana,
 • Izrada poslovnih izvještaja vezanih uz praćenje kreditnog portfelja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/ bacc ili VSS/ mag, ekonomskog smjera (ovisno o radnom mjestu),
 • Najmanje 2 ili 3 ili 4 godine radnog iskustva (ovisno o radnom mjestu),
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje rada u uredskim programima (MS Office, s naglaskom na Excel),
 • Vozačka dozvola B kategorije,
 • Poželjno odlično znanje analize financijskih izvješća i procjene kreditnog rizika,
 • Poželjno iskustvo u kreditnom poslovanju i/ili poslovima restrukturiranja plasmana,
 • Poželjno znanje pravne regulative vezane za stečajeve i predstečajne nagodbe,
 • Razvijene vještine pisane i usmene komunikacije, vještine upravljanja odnosom s klijentima, prezentacijske i pregovaračke vještine, istraživačke i analitičke vještine, organizacijske vještine, pedantnost, proaktivnost i vještine upravljanja stresom.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • Usklađenost poslovnog i privatnog života

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 27.9.2018. 


 • Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 16.10.2018.
 • Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 4.10.2018.
 • Intervju s odabranim kandidatima: 12.9.2018, 28.9.2018.
 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 13.8.2018., 19.9.2018., 21.9.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 16. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

Stručni suradnik za računovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • kontira složenije poslovne promjene iz svoje nadležnosti i odgovornosti,
 • kontrolira i knjiži temeljnice analitičkih evidencija za Glavnu knjigu HBOR-a i/ili Glavne knjige poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • evidentira poslovne promjene u pomoćnim evidencijama,
 • sastavlja godišnje obračune i druge izvještaje,
 • surađuje u izradi prijedloga računovodstvenih politika HBOR-a te računovodstvenih politika poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • sastavlja financijske izvještaje za poslove koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima,
 • surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima,
 • surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama,
 • prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno radno iskustvo u području računovodstvenih poslova,
 • poželjno iskustvo kontiranja složenijih računovodstvenih poslova,
 • poželjno iskustvo kontroliranja i knjiženja temeljnica analitičkih evidencija u Glavnoj knjizi i pomoćnim evidencijama,
 • poželjno iskustvo sastavljanja godišnjih obračuna i financijskih izvještaja,
 • poželjno iskustvo izrade i usklađenja procedura iz svoje nadležnosti i odgovornosti,
 • poželjno iskustvo suradnje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima te unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama,
 • poželjno poznavanje i primjena MSFI-a,
 • usmjerenost na detalje, analitičke vještine, sklonost samostalnom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 16.3.2017.  Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.