Selekcijski postupci u tijeku

 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 17.8.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 11. 8. 2018.

 

Suradnik za transakcijsko bankarstvo (m/ž)

u Sektoru sredstava

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Uspostavlja i održava odnosa s klijentima, bankama, drugim financijskim institucijama te ostalim organizacijskim jedinicama unutar HBOR-a,
 • Organizira sastanke i ostala događanja (due diligence, potpisivanje ugovora i sl).,
 • Organizira službena putovanja unutar Sektora sredstava,
 • Vodi bazu kontakata direktorice Sektora sredstava,
 • Preuzima telefonske pozive direktorice Sektora sredstava te rukovoditelja/ice u Sektoru sredstava,
 • Izrađuje godišnje planove (nabava roba, usluga i radova, usavršavanja i konferencija, literature i sl.),
 • Prati i primjenjuje odluke tijela rukovođenja HBOR-a, zakonske i druge važeće propise iz djelokruga poslovanja,
 • Održava usmenu i pismenu komunikaciju s inozemnim predstavnicima banaka i drugih financijskih institucija.

 

Traženi uvjeti:

 • Najmanje SSS, ekonomskog, upravno-pravnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint),
 • Poželjno 5 godina radnog iskustva na međunarodnoj razini,
 • Poželjno iskustvo u poslovima planiranja i izvješćivanja,
 • Poželjno dobro poznavanje drugog stranog jezika u govoru i pismu: njemačkog, talijanskog, francuskog ili ruskog,
 • Poželjno iskustvo rada s pravnim osobama iz financijskog sektora (s bankama, revizorskim kućama, faktoring, leasing ili osiguravajućim društvima),
 • Sistematičnost, pedantnost, točnost i organizacijske vještine; proaktivan i profesionalan pristup radu; razvijene usmene i pisane komunikacijske vještine; visoka motiviranost za ovo radno mjesto.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja,
 • Usklađenost poslovnog i privatnog života.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 11.8.2018. 

 


 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 13.8.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 16. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO (m/ž)

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • kontira složenije poslovne promjene iz svoje nadležnosti i odgovornosti,
 • kontrolira i knjiži temeljnice analitičkih evidencija za Glavnu knjigu HBOR-a i/ili Glavne knjige poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • evidentira poslovne promjene u pomoćnim evidencijama,
 • sastavlja godišnje obračune i druge izvještaje,
 • surađuje u izradi prijedloga računovodstvenih politika HBOR-a te računovodstvenih politika poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • sastavlja financijske izvještaje za poslove koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca,
 • izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima,
 • surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima,
 • surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama,
 • prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., isključivo ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno radno iskustvo u području računovodstvenih poslova,
 • poželjno iskustvo kontiranja složenijih računovodstvenih poslova,
 • poželjno iskustvo kontroliranja i knjiženja temeljnica analitičkih evidencija u Glavnoj knjizi i pomoćnim evidencijama,
 • poželjno iskustvo sastavljanja godišnjih obračuna i financijskih izvještaja,
 • poželjno iskustvo izrade i usklađenja procedura iz svoje nadležnosti i odgovornosti,
 • poželjno iskustvo suradnje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima te unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama,
 • poželjno poznavanje i primjena MSFI-a,
 • usmjerenost na detalje, analitičke vještine, sklonost samostalnom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 16.3.2017.  Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 


 • Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.6.2018.
 • Rok za prijavu na natječaj istekao je 2. 3. 2018. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.

 

SURADNIK ZA KNJIGOVODSTVO (m/ž)

u Sektoru računovodstva
1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • ulazne i izlazne račune evidentira u glavnoj knjizi banke i analitičkoj evidenciji troškova,
 • priprema isplate putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentira isto u glavnu knjigu banke te u analitičku evidenciju troškova,
 • usklađuje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom,
 • priprema podatke za izradu izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavlja izvješća na zahtjev tijela HBOR-a,
 • obavlja usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza,
 • priprema i izrađuje pomoćne liste za potrebe provođenja godišnjeg popisa,
 • evidentira dnevne izvode i kontrolira uplate dospjelih obveza i potraživanja,
 • izrađuje temeljnice, obračune i naloge analitičkih evidencija za Glavnu knjigu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, ekonomskog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • dobro poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • poželjno radno iskustvo u području obračuna putnih naloga,a
 • poželjno radno iskustvo knjiženja ulaznih i izlaznih računa,
 • poželjno radno iskustvo knjiženja bankovnih izvoda
 • poželjno radno iskustvo u analitici kupaca i dobavljača, te analitici troškova,
 • usmjerenost na detalje, analitičke vještine, sklonost samostalnom radu.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 2.3.2018. godine. Rok za prijavu je produžen do 9.4.2018.