Selekcijski postupci u tijeku
Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.10.2022. 

 

STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RIZIČNE PLASMANE (m/ž)

u Odjelu za mikro i male poduzetnike u Direkciji rizičnih plasmana u Sektoru analiza

2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Pregledava cjelokupni kreditni spis i pokrenute aktivnosti prisilnih mjera
 • Kontinuirano prati objave o pokrenutim postupcima nad korisnicima koji se vode u Direkciji te dostavlja preslike odgovarajuće dokumentacije u ostale organizacijske jedinice HBOR-a
 • Uspostavlja kontakte s korisnikom, sudužnicima, jamcima i založnim dužnicima, uključujući i posjetu mjestu poslovanja, te izrađuje zabilješke svih aktivnosti
 • Kontaktira poslovne banke, državne institucije i organizacije u cilju pribavljanja podataka o korisniku i naplati potraživanja
 • Zaprima i kontrolira nove podatke te provjerava iste unutar raspoloživog okruženja
 • Prati pokrenute postupke prisilne naplate pred sudom uz pomoć suradnika iz drugih organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Sagledava cjelokupnu problematiku i formira stav o rješenju namirenja potraživanja
 • Predlaže mjere i pregovara s dužnikom u okviru raspoloživih politika HBOR-a
 • Predlaže postupke namirenja potraživanja nadležnim tijelima HBOR-a te u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a utvrđuje kreditni rizik i iznose rezervacija
 • Provodi usvojene postupke za namirenje potraživanja
 • Priprema izvješća o rezultatima rada i daljnjim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS / bacc. (ekonomski smjer)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno izvrsno znanje analize financijskih izvješća i procjene kreditnog rizika
 • Poželjno iskustvo u kreditnom poslovanju i/ili poslovima restrukturiranja plasmana
 • Poželjno znanje pravne regulative vezane za ovršne, stečajne i predstečajne postupke.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.10.2022.


Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.10.2022.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 17.10.2022.

 

STRUČNI SURADNIK ZA NABAVE (m/ž)

u Direkciji nabave u Sektoru pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Obavlja poslove nabave vezane za javne nabave: zaprimanje i obrada zahtjeva za nabavom internog naručitelja, izrada prijedloga Upravi za odobrenje pokretanja postupka, sudjelovanje u radu pojedinog Povjerenstva za nabavu sukladno odluci Uprave za konkretan predmet nabave, izrada Dokumentacije o nabavi u formalno nabavnom smislu,
 • Obavlja upis u Elektronički oglasnik javne nabave ( EOJN) po svim fazama postupka relevantnih dokumenata, korištenje modula e-nabave Elektroničkog oglasnika za dohvat dokaznih dokumenata, komunikaciju sa ponuditeljima,
 • Priprema materijale za Upravu o prihvatu/poništenju postupaka nabave,
 • Prati garancije ( za ozbiljnost ponuda/ dobro izvršenje posla i dr.) u suradnji sa Sektorom sredstava, koordinira povrat depozita ponuditelja sa Sektorom računovodstva,
 • Obavlja poslove vezane za pripremu postupka zastupanja u svezi žalbi pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, koordinira sa internim naručiteljem u svezi dokaza,
 • U suradnji sa internim naručiteljem brine se za pravovremeno zaključenje ugovora o nabavi,
 • Obavlja poslove nabave vezane uz jednostavne nabave iznad 20.000,00 kn bez pdv-a do pragova javne nabave: zaprimanje i obrada zahtjeva internih naručitelja, objava poziva/prikupljanje ponuda, izrada suglasnosti za odabir odnosno materijala za Upravu, te slanje obavijesti o odabiru ponuditeljima sve sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi, u suradnji sa internim naručiteljem priprema ugovora o nabavi,
 • Priprema podloge za izradu prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova nabave, koordinira sa planskim funkcijama internih naručitelja i Sektorom računovodstva,
 • Izrađuje za Upravu prijedloge izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga temeljem zahtjeva internih naručitelja,
 • Objavljuje Planove nabave u Oglasniku javne nabave, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima u cilju osiguranja načela transparentnosti
 • Surađuje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a
 • Vodi registar ugovora o jednostavnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i registar okvirnih sporazuma
 • Sudjeluje u ocjenjivanju ponuda
 • Kontaktira s ponuditeljima
 • Obavlja računsku i logičku kontrolu ispravnosti dokumentacije s prilozima
 • Unosi podatke o predmetima nabave u aplikaciju SPIN
 • Izrađuje statističko izvješće o javnoj nabavi i drugih zakonom i podzakonskim aktima utvrđenih oblika izvještavanja i osiguranja transparentnosti,
 • Izrađuje godišnje izvještaje o izvršenju Plana nabave
 • Upisuje nove dobavljače u aplikaciju Registar klijenata,
 • Provodi elektronsko pohranjivanje svih kreiranih dokumenata po pojedinim predmetima nakon skeniranja istih,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog ili upravno-pravnog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Komunikacijske vještine
 • Sistematičnost
 • Vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima (internim i eksternim)
 • Organizacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Završen Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu, javnoj službi i/ili na poslovima (javne) nabave
 • Poželjno posjedovanje Certifikata iz područja javne nabave

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 17.10.2022.


Stručno testiranje odabranih kandidata: 9.11.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.10.2022. 

Stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje ili Samostalni stručni suradnik za plan, analizu i izvješćivanje (m/ž)

Odjel izvješćivanja

Direkcija upravljačkog računovodstva

u Sektoru računovodstva

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Surađuje u izradi metodologija i procedura procesa i poslova iz svoje poslovne domene te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Koordinira prikupljanje podataka za izradu godišnjeg plana priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji plan priljeva i odljeva
 • Izrađuje godišnji i višegodišnji financijski plan kao i segmentirane planove
 • Izrađuje projekcije, prezentacije i ostale dokumente za potrebe suradnje s različitim domaćim i međunarodnim ustanovama, revizorima i rejting agencijama te ostalim korisnicima
 • Izrađuje izvješća o ostvarenju pozicija iz financijskog plana u odnosu na planirane veličine
 • Surađuje u izradi te izmjenama i dopunama prijedloga akata kojima se utvrđuje politika kamata i naknada te koordinira radom organizacijskih jedinica pri njihovoj izradi
 • Izrađuje analize i izvješća za potrebe upravljanja aktivom i pasivom za Upravljanje rizicima te za nadležna tijela i odbore (rizik likvidnosti, valutni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik)
 • Izrađuje propisana financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike
 • Trajno prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja i ostale propise iz svog djelokruga rada
 • Predlaže izmjene i dopune postojeće aplikativne programske podrške nadležnom voditelju Odjela/rukovoditelju Direkcije
 • Surađuje s organizacijskom jedinicom zaduženom za informatičku podršku oko unapređivanja informatičke podrške iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje zakona i propisa RH iz poslovnog područja i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
 • Analitičke vještine uz razumijevanje financijskih pokazatelja
 • Organizacijske vještine
 • Kreativnost/inovativnost
 • Sklonost timskom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno: znanje naprednog Excela (Power BI)

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.10.2022.


Stručno testiranje odabranih kandidata: 24.11.2022., 25.11.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 27.10.2022. 

 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA LJUDSKE POTENCIJALE ILI SPECIJALIST (m/ž)

u Ljudskim potencijalima

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci:

 • Samostalno provodi postupke regrutacije i selekcije (testiranja, selekcijski intervjui) te predlaže unaprjeđenja istih
 • Sudjeluje u donošenju strateških odluka HBOR-a
 • Samostalno izrađuje opise poslova, sudjeluje u definiranju makro i mikroorganizacije HBOR-a, evaluaciji radnih mjesta i sustavu plaća
 • Samostalno upravlja sustavom praćenja radne učinkovitosti, praćenja i razvoja kompetencija zaposlenika i sustavom nagrađivanja i motiviranja zaposlenika te predlaže unapređenja istih
 • Samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom praćenju radnog učinka, kompetencija i nagrađivanja te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Koordinira i nadzire provedbu sustava praćenja i ocjenjivanja radne uspješnosti, razvoja kompetencija i nagrađivanja zaposlenika
 • Samostalno ispituje i definira razvojne potrebe zaposlenika i na temelju njih planira razvojne programe (procjene zaposlenika, mentorstvo i coaching, usavršavanje i obrazovanje)
 • Provodi edukativne i razvojne programe za zaposlenike
 • Samostalno obrađuje i analizira podatke o provedenom usavršavanju te na temelju rezultata analize daje zaključke, prijedloge poboljšanja i preporuke
 • Osmišljava, planira i provodi razna ispitivanja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja (organizacijske klime, radnog zadovoljstva i drugih pokazatelja) te donosi zaključke i daje preporuke na temelju rezultata ispitivanja organizacijske učinkovitosti i organizacijskog zdravlja (organizacijske klime, radnog zadovoljstva i drugih pokazatelja)
 • Izrađuje prijedlog plana korištenja godišnjih odmora te vodi evidenciju godišnjih odmora i plaćenih dopusta
 • Surađuje s menadžmentom na razvoju njihovih menadžerskih kompetencija
 • Daje stručnu podršku menadžmentu u razvoju timova i timskog načina rada
 • Daje stručnu podršku menadžmentu pri donošenju svih poslovnih odluka, osobito onih vezanih za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Obavlja poslove vezane uz zdravstveno i mirovinsko osiguranje zaposlenika
 • Izrađuje ugovore o radu i ugovore o stručnom usavršavanju i obrazovanju
 • Planira i organizira razna događanja za zaposlenike
 • Ažurira informacijski sustav ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti te predlaže razvojne promjene informacijskog sustava ljudskih potencijala u svojem djelokrugu odgovornosti
 • Priprema sve potrebne prijedloge i izvješća za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Prati pravne propise iz svog djelokruga rada te sudjeluje u izradi normativnih akata
 • Samostalno vodi proces upravljanja promjenama i inicira poslovne promjene
 • Savjetovanjem i kontrolom osigurava dosljedno provođenje svih politika upravljanja ljudskim potencijalima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag (ekonomskog, pravnog, psihologijskog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Analitičke sposobnosti
 • Sagledavanje šire slike
 • Usmjerenost na detalje
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Prednost: radno iskustvo od najmanje 2 godine u ljudskim potencijalima
 • Poželjno iskustvo u provedbi selekcijskih postupaka
 • Poželjno iskustvo u regulaciji radnih odnosa
 • Poželjno iskustvo rada u HRnet aplikaciji.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 27.10.2022.


Intervju s odabranim kandidatima: 16.11.2022.,21.11.2022.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.10.2022., 31.10.2022., 04.11.2022.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 06.10.2022.

 

 

 

SISTEM ANALITIČAR (POSLOVNI ANALITIČAR) (m/ž)

PRIPRAVNIK

Odjel upravljanja poslovnim sustavima

Direkcija aplikativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

 

2 izvršitelja na određeno vrijeme od 1 godine

s mogućnošću nastavka radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke za upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnog informacijskog sustava
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Sudjeluje kod izrade projektne dokumentacije za projekte banke s informacijskim sadržajem u okviru organizacijskih razina u kojima radi
 • Prikuplja informacije potrebne za organizaciju i funkcioniranje podsustava u djelokrugu organizacijske razine
 • Definira dobivene zahtjeve u logične, ekonomične i praktične projektne zadatke
 • Analizira probleme nastale u obradi ili testiranju i utvrđuje njihov uzrok
 • Analizira poslovne procese i tokove podataka
 • Analizira dokumente koji sudjeluju u poslovnim procesima i podatke koje sadrže te identificira njihovu međuzavisnost
 • Sudjeluje u izradi modela podataka (identificira entitete, definira relacije među njima, formate polja i identifikatore)
 • Izrađuje projektnu dokumentaciju
 • Sudjeluje u dizajniranju i implementiranju aplikativnih rješenja
 • Organizira i sudjeluje u testiranju aplikativnih rješenja i procjenjuje rezultate testiranja
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga poslovanja
 • Nadzire i analizira međuovisnosti korisničkih zahtjeva i aplikacija radi ostvarenje integralnog informacijskog sustava
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje metode dijagrama toka podataka, dijagrama funkcijskog raščlanjenja
 • Poznavanje metode entiteti-veze
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 6.10.2022.


Intervju s odabranim kandidatima: 15.11.2022.,

Stručno testiranje odabranih kandidata: 27.10.2022., 04.11.2022.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 26.09.2022.

 

 

 

STRUČNI SURADNIK KORISNIČKE PODRŠKE ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK KORISNIČKE PODRŠKE (m/ž)

Odjel korisničke i operativne podrške

Direkcija sistemske, korisničke i operativne podrške

Sektor informacijskih tehnologija

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Stručni suradnik korisničke podrške prosljeđuje i rješava upite zaposlenika HBOR-a iz područja korisničke podrške te im pomaže u radu s poslovnim aplikacijama.

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Zaprima, upravlja, rješava i evidentira korisničke zahtjeve
 • Poznaje i prati promjene u poslovnim aplikacijama u upotrebi u HBOR-u
 • Pomaže radnicima u korištenju osnovnih i naprednih mogućnosti poslovnih aplikacija koje koriste
 • Sudjeluje u provedbi internih tečajeva za rad u poslovnim i drugim korisničkim komercijalnim aplikacijama
 • Izrađuje korisničku dokumentaciju
 • Upoznaje se s poslovnim procesima u organizacijskim cjelinama
 • Upoznaje se s poslovnim aplikacijama za podršku poslovnim procesima u HBOR-u
 • Predlaže rješenja u cilju povećanja kvalitete i efikasnosti rada korisnika
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Poznavanje najboljih praksi za upravljanje IT uslugama po ITIL okviru
 • Poznavanje metodologije projektnog upravljanja
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje operativnog sustava, sistemskih i uredskih programa
 • Poznavanje bankarskog poslovanja
 • Poznavanje aplikativne arhitekture HBOR IS
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 26.9.2022.


Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 8.11.2022.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 24.10.2022.

Intervju s odabranim kandidatima: 17.10.2022.,18.10.2022.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 28.09.2022., 29.09.2022., 30.09.2022., 06.10.2022.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.09.2022.

 

STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE KREDITNE ADMINISTRACIJE   (m/ž)

u Odjelu kreditne administracije, Direkciji podrške kreditiranju

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Unosi podatke kreditnog/garancijskog spisa u aplikacije
 • Unosi podatke o SPNFT u odgovarajuće aplikacije
 • Izrađuje ugovore o kreditu
 • Izrađuje, provjerava i evidentira instrumente osiguranja
 • U suradnji s ostalim organizacijskim jedinicama obavlja povrat instrumenata osiguranja i izdavanja brisovnih očitovanja
 • Unosi odrednice ugovora o kreditu u analitičke evidencije radi analitičkog praćenja kredita po svakoj pojedinoj partiji
 • Evidentira zaprimljene police osiguranja kolaterala u sustav, vodi evidenciju o isteku istih te o istom šalje obavijesti korisnicima
 • Unosi podatke vezano uz popratna izvješća i aplikacije
 • Vodi arhivu kreditnih spisa aktivnih kredita predanih u priručnu arhivu Sektora kreditiranja
 • Sudjeluje u pripremi i izradi akata, procedura, tehnologija, metoda rada i drugih dokumenata/poslova iz djelokruga Odjela
 • Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz djelokruga Odjela
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Organizacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo na poslovima kreditne administracije

 

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.9.2022.

 

 

 


Intervju s odabranim kandidatima: 10.11.2022., 11.11.2022., 21.11.2022.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.10.2022., 27.10.2022. 

Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.09.2022.

 

 

SURADNIK ZA ADMINISTRACIJU (m/ž)

Direkcija logistike

Sektor poslovne podrške

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Skenira i digitalizira dokumentaciju
 • Zaprima te klasificira ulaznu i izlaznu poštu, uključujući i ulazne račune, te obavlja upis ulazne i izlazne pošte u odgovarajuće upisnike
 • Brine o raspoređivanju pošte unutar organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Brine o pravodobnom prispijeću izlazne pošte s pratećom dokumentacijom vanjskim pružateljima poštanskih usluga
 • Organizira hitne dostave pošte unutar i izvan HBOR-a
 • Vodi komunikaciju sa Sektorom informacijskih tehnologija u vezi aplikativnih programa koji se koriste u radu
 • Vodi komunikaciju s organizatorima prijenosa poštanskih pošiljki (Hrvatska pošta, UPS, DHL, FEDEX i sl.)
 • Sudjeluje u izradi prijedloga odluka tijela odlučivanja i drugih akata vezanih uz poslove Direkcije
 • Izrađuje potrebne evidencije i izvješća o utrošku roba po dobavljačima
 • Sudjeluje u izradi aplikativnih rješenja
 • Obavlja narudžbe i vodi evidenciju korisnika dnevnog tiska, časopisa i dr. publikacija
 • Vodi knjigu pečata i obavlja narudžbe za izradu posjetnica, pečata u suradnji s Uredom Uprave
 • Obrađuje i ažurira podatke o korištenju radnog vremena putem informatičkog sustava za evidenciju istog te sudjeluje u izdavanju evidencijskih kartica te izvješćivanju
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS (ekonomskog, upravno-pravnog, jezičnog, općeg ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Pedantnost i točnost
 • Sklonost samostalnom radu
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno iskustvo rada u pisarnici i/ili pismohrani najmanje 3 godine
 • Poželjno iskustvo rada u javnim i/ili državnim službama i/ili pravnim osobama u državnom vlasništvu.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.9.2022.


Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 17.11.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 07.11.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 24.10.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 23.09.2022., 05.10.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 02.08.2022.
 

 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO (m/ž)

Odjel mandatnog računovodstva

Direkcija računovodstva

Sektor računovodstva

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Osmišljava, izrađuje, primjenjuje i prati primjenu računovodstvenih politika
 • Usklađuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja
 • Osmišljava, izrađuje i predlaže izmjene i dopune računskog plana HBOR-a te održava računski plan Glavne knjige HBOR-a i/ili Glavnih knjiga poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Primjenjuje računski plan Glavne knjige HBOR-a i analitičkih evidencija te kontrolira njegovu primjenu
 • Kontrolira i knjiži temeljnice analitičkih evidencija za Glavnu knjigu banke i/ili za Glavne knjige poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Kontira složenije poslovne promjene
 • Izrađuje, kontrolira i odlaže sve vrste temeljnica vezanih za određena knjiženja te ažurno arhivira svu potrebnu i vjerodostojnu dokumentaciju
 • Kontrolira i knjiži temeljnice sastavljene u Glavnoj knjizi HBOR-a i/ili u Glavnim knjigama poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Kontrolira podatke i nadzire mjesečno usklađivanje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom HBOR-a i/ili Glavnim knjigama poslova u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Kontrolira temeljnice drugih organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Evidentira poslovne promjene u pomoćnim evidencijama
 • Prati kretanje propisa koji reguliraju računski plan te izrađuje njegove izmjene i dopune
 • Priprema i izrađujem periodične obračune
 • Sastavlja godišnje obračune i druge izvještaje
 • Izrađuje prijedlog računovodstvenih politika HBOR-a te računovodstvenih politika poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Izrađuje knjigovodstvena te statistička i nadzorna izvješća za HNB na propisanim obrascima/oblicima te za druge ovlaštene institucije iz svoje nadležnosti i odgovornosti
 • Priprema informacije i izvješća na zahtjev tijela HBOR-a
 • Sastavlja financijske izvještaje za poslove koje HBOR obavlja u ime i za račun drugih nalogodavaca
 • Obavlja kontrolu bruto bilanci svih organizacijskih dijelova HBOR-a
 • Obavlja kontrolu kvartalnih i godišnjih obračuna i drugih izvješća
 • Usko surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizorima te priprema podatke za njihove potrebe
 • Surađuje s HNB-om i FINA-om te drugim ovlaštenim institucijama iz svoje nadležnosti i odgovornosti
 • Obavlja trajnu logičnu i suštinsku kontrolu bruto bilance na nivou cijelog HBOR-a
 • Provodi odredbe zakona i ostalih vanjskih i internih propisa kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu
 • Izrađuje procedure procesa i poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti te ih trajno usklađuje s izmjenama u poslovnim procesima
 • Izrađuje upute za knjigovodstveno evidentiranje poslovnih promjena po novim poslovima HBOR-a te kontrolira i prati njihovu primjenu
 • Surađuje u izradi procedura poslovnih procesa HBOR-a
 • Obračunava i daje nalog za isplatu poreza na dodanu vrijednost po izvršenim uslugama u inozemstvu
 • Izrađuje prijavu poreza na dodanu vrijednost za razdoblje i daje nalog za uplatu/povrat poreza na dodanu vrijednost
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje organizacijsko-poslovnoj jedinici zaduženoj za informatičku podršku
 • Sudjeluje u procesu primjene novih programskih rješenja te izrađuje interne upute korisnicima
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Usko surađuje s unutarnjim i vanjskim kontrolama i revizijama
 • Prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a i Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, deviznog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa, sustava državnih potpora i monetarno-kreditne politike te poreznog sustava i primjenjuje ih u poslovanju
 • Kontrolira zakonitost poslova iz svoje nadležnosti i odgovornosti s računovodstvenog i financijskog gledišta
 • Provodi odredbe zakona te ostalih vanjskih i internih propisa i akata kojima se uređuje poslovanje HBOR-a i kontrolira njihovu primjenu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Usmjerenost na detalje
 • Analitičke vještine
 • Sklonost samostalnom radu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje aplikacije Dynamics NAV (Navision)

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.8.2022.


Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 21.11.2022.

Intervju s odabranim kandidatima: 02.11.2022., 03.11.2022., 04.11.2022., 07.11.2022.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 19.09.2022., 20.09.2022., 30.09.2022.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 02.08.2022.

 

 

VODITELJ ODJELA (m/ž)

Odjel pravne podrške posebnom financiranju

Direkcija pravne podrške posebnom financiranju i naplati potraživanja

Sektor pravnih poslova i nabave

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Vodi brigu o usklađenosti poslova s propisima iz svog djelokruga rada
 • Planira, organizira, vodi i kontrolira poslove u Odjelu
 • Raspodjeljuje radne zadatke i prati njihovo ostvarivanje
 • Predlaže i podnosi zahtjeve za zapošljavanje ili unapređenje radnika u Odjelu
 • Predlaže i primjenjuje načine nagrađivanja i motiviranja radnika u Odjelu
 • Koordinira rad Odjela s drugim organizacijskim jedinicama
 • Prati rad djelatnika Odjela te im pomaže u rješavanju operativnih poteškoća
 • Uključuje se u rješavanje složenijih problema poslovanja
 • Predlaže uvođenje novih procesa i načina rada te prema potrebi izmjenu starih
 • Upravlja ljudskim potencijalima u sklopu organizacijske jedinice za koju je zadužen
 • Izvještava rukovoditelja i direktora o stanju i aktivnostima u Odjelu
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta
 • Donosi odluke za koje je ovlašten posebnim odlukama Uprave HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/mag. (pravni fakultet)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva
 • Menadžerske vještine
 • Organizacijske vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Pregovaračke vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno položen pravosudni ispit
 • Poželjno iskustvo rada u pravnim poslovima u bankarskom sektoru
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.8.2022.


Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 27.09.2022.
Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 19.09.2022.
Intervju s odabranim kandidatima: 14.09.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 02.09.2022., 07.09.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 02.08.2022. 

 

STRUČNI SURADNIK ZA PRISILNE NAPLATE – PRIPRAVNIK (m/ž)

u Odjelu prisilne naplate potraživanja, Direkciji analitičkog knjigovodstva

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Zaprima, knjiži, odlaže i čuva izvornik instrumenata osiguranja po odobrenim plasmanima
 • Evidentira i knjiži nastale poslovne događaje po zaprimljenim instrumentima osiguranja plasmana
 • Obavlja mjesečno usklađenje analitičke knjigovodstvene evidencije instrumenata osiguranja s Glavnom knjigom
 • Izrađuje i šalje opomene jamcima platcima i jamcima za dospjela nenaplaćena potraživanja
 • Izrađuje mjesečno izvješće za dospjela nenaplaćena potraživanja po kojima su poslane opomene ugovorenim klijentima za nadležne i odgovorne radnike Sektora kreditiranja i Sektora analiza
 • Zaprima nalog Sektora kreditiranja i Sektora analiza za aktiviranje obveznih instrumenata osiguranja
 • Aktivira obvezne instrumente osiguranja sukladno internim aktima i zakonskim propisima te obavještava nadležne i odgovorne radnike Sektora kreditiranja i Sektora analiza o pokrenutom
 • Prati i evidentira uplate na temelju aktiviranih instrumenata osiguranja
 • Prati stanje aktiviranih instrumenata osiguranja putem web servisa Fina-e E-Blokade i stanja dospjelih nenaplaćenih potraživanja evidentiranih u poslovnim knjigama HBOR-a
 • Umanjuje i povećava aktivacije obveznih instrumenata osiguranja ovisno o stanju dospjelog nenaplaćenog potraživanja
 • Vodi analitičku evidenciju predujmljenih naknada Financijskoj agenciji za pokrenute ovrhe
 • Prati izvršene osnove za plaćanje od strane Financijske agencije temeljem Zakona o provođenju ovrhe na novčanim sredstvima i evidentira navedeno u aplikaciji instrumenata osiguranja
 • Evidentira i knjiži pozive za plaćanje po zaprimljenim jamstvima RH i naplatu po svakom pojedinom pozivu
 • Vraća instrumente osiguranja po otplati cjelokupnog duga ili na zahtjev nadležnog suradnika za kreditiranje i suradnika za rizične plasmane
 • Održava stalne kontakte s Financijskom agencijom i poslovnim bankama radi aktiviranja i povlačenja iz postupka naplate aktiviranih obveznih instrumenata osiguranja
 • Obavlja zapljenu stalnih novčanih primanja
 • Pregledava ugovore, dodatke ugovora i odluke nadležnih tijela radi praćenja ugovorenih ili otpuštenih instrumenata osiguranja, osim založnih prava te kontrolira jesu li svi instrumenti zaprimljeni ili vraćeni sukladno pregledanoj dokumentaciji
 • Provodi godišnju inventuru instrumenata osiguranja
 • Opisuje poslovne procese koji nisu podržani automatskom programskom podrškom te ih upućuje samostalnom stručnom suradniku za prisilne naplate ili nadležnom voditelju radi osmišljavanja automatskog programskog rješenja
 • Surađuje s poslovnim bankama, državnim institucijama i dužnicima
 • Dnevno prati sve javne objave o podnesenim prijedlozima odnosno otvorenim postupcima predstečajne nagodbe i stečaja za klijente HBOR-a na e-oglasnoj ploči sudova
 • Prati i primjenjuje računovodstvene politike HBOR-a
 • Stalno i trajno prati propise iz područja računovodstva i financija, bankarskog poslovanja, vjerovničko-dužničkih odnosa i primjenjuje ih u poslovanju
 • Provodi odredbe zakona te ostalih vanjskih i internih propisa i akata kojima se uređuje poslovanje HBOR-a te kontrolira njihovu primjenu u domeni zadužene odgovornosti
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Usmjerenost na detalje
 • Analitičke vještine
 • Sklonost samostalnom radu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.8.2022.

 


Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.11.2022.

Intervju s odabranim kandidatima: 07.11.2022.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 02.08.2022., 03.08.2022., 21.09.2022.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.06.2022.

 

 

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA 

PRIPRAVNIK (m/ž)

Odjel kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

Osiguranje izvoza

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Vodi proces reosiguranja, od izrade ugovora za privatnog osiguravatelja do isplate odšteta temeljem zaprimljenih obračuna
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Zaprima, obrađuje i vodi odštetne zahtjeve
 • Priprema prijedloge za otpis i isknjižavanje potraživanja koja proizlaze iz obavljanja poslova osiguranja izvoza
 • Redovito prikuplja podatke o gospodarskoj, političkoj i općoj situaciji u zemljama izvoza
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije
 • Izrađuje ostala izvješća za Upravu i Povjerenstvo za osiguranje izvoza
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Prodajne vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač).

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.6.2022.


Stručno testiranje odabranih kandidata: 14.07.2022., 03.08.2022., 20.09.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 09.06.2022.

 

 

STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA / SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA OSIGURANJE IZVOZA (m/ž)

Odjel kratkoročnog osiguranja i reosiguranja

Osiguranje izvoza

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Fokus poslova predmetnog radnog mjesta bit će na izradi planova, analiza i izvješća iz područja osiguranja izvoza i jamstava u svrhu informiranja nadležnih tijela, kvalitetnijeg procesa donošenja poslovnih odluka i ostvarenja planiranih rezultata te na obavljanju administrativnih i tehničkih poslova u svrhu pružanja podrške ispunjavanju temeljne funkcije organizacijske jedinice.

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Obrađuje zahtjeve za osiguranje i procjenjuje rizik izvoznog posla
 • Uspostavlja i održava odnose s klijentima
 • Priprema i izrađuje prijedloge za zaključivanje ugovora o osiguranju te za odobrenje osiguranih svota, kao i sve ostale potrebne ugovore
 • Prati i analizira podatke o rizičnosti pojedinih zemalja
 • Analizira financijska izvješća
 • Predlaže limite, osigurane svote, visinu pokrića i premiju osiguranja
 • Prati tijek izvoznog posla
 • Vodi proces reosiguranja, od izrade ugovora za privatnog osiguravatelja do isplate odšteta temeljem zaprimljenih obračuna
 • Prati naplatu premije osiguranja, zaprima i obrađuje obavijesti o zakašnjenju plaćanja te aktivno sudjeluje u naplati dospjelih potraživanja
 • Zaprima, obrađuje i vodi odštetne zahtjeve
 • Priprema prijedloge za otpis i isknjižavanje potraživanja koja proizlaze iz obavljanja poslova osiguranja izvoza
 • Redovito prikuplja podatke o gospodarskoj, političkoj i općoj situaciji u zemljama izvoza
 • Sudjeluje u pripremi brošura i drugih promotivnih materijala te pripremi i održavanju prezentacija
 • Sudjeluje u izradi i razvoju novih proizvoda iz područja osiguranja izvoza
 • Sastavlja izvješća o riziku zemalja i predlaže izmjene klasifikacije
 • Izrađuje ostala izvješća za Upravu i Povjerenstvo za osiguranje izvoza
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, pravnog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Prodajne vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno napredno poznavanje MS Excela
 • Poželjno iskustvo na poslovima izvještavanja i planiranja
 • Poželjno poznavanje financijske analize
 • Poželjno poznavanje još jednog stranog jezika.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti životopis, potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a) te presliku diplome.

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 9.6.2022.


Drugi krug razgovora s odabranim kandidatima: 27.7.2022.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 14.7.2022.

Intervju s odabranim kandidatima: 6.7.2022. , 7.7.2022. i 8.7.2022.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 16.5.2022., 18.5.2022., 23.5.2022.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.04.2022.

 

Stručni suradnik za izvješćivanje ili samostalni stručni suradnik za izvješćivanje (m/ž)

u Službi izvješćivanja, u Sektoru kreditiranja

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Priprema i izrađuje evidenciju dnevnih potreba za isplatama iz kredita
 • Priprema podatke, vodi evidenciju te izrađuje mjesečne i ostale izvještaje o kreditnoj/garancijskoj aktivnosti
 • Sudjeluje u pripremi i izradi analiza o strukturi kreditne/garancijske aktivnosti
 • Vodi evidenciju, izvještava i surađuje pri izradi ugovora o suradnji s poslovnim bankama na provođenju kreditnih programa, te vodi brigu o mapi banaka
 • Sudjeluje u izradi planova za potrebe likvidnosti
 • Sudjeluje u planiranju i praćenju kreditne aktivnosti
 • Vodi brigu o ažuriranju izmjena postojećih programa i uvođenju novih na Internet i intranet stranicama HBOR-a
 • Surađuje na pripremi novih akata HBOR-a i unapređenju tehnologija rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/ bacc. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 14.4.2022.


Intervju s odabranim kandidatima: 13.7.2022.
Stručno testiranje odabranih kandidata: 2.5. 2022., 10.5.2022.
Rok za prijavu na natječaj istekao je 28.3.2022.

STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE PROIZVODIMA ILI SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA UPRAVLJANJE PROIZVODIMA (m/ž)

u Odjelu upravljanja proizvodima u Direkciji razvoja i upravljanja proizvodima

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Surađuje s ostalim Direkcijama, kako bi se omogućilo praćenje korištenja kreditnih programa
 • Analizira i kontrolira primjerenost kreditnih programa i prodajnih i kreditnih procesa te predlaže njihovu optimizaciju
 • Istražuje i analizira poslovne mogućnosti, pokreće inicijative i razvija nove ideje i pristupe u svrhu postizanja veće učinkovitosti prodajnog procesa u funkciji konkurentnosti
 • Surađuje u projektima i aktivnostima razvoja optimalnih distribucijskih kanala
 • Izrađuje stručne podloge i IT specifikacije za ubrzanje procesa odobravanja kredita (aplikativna podrška) po programima HBOR-a putem banaka,
 • Analizira postojeće interne akte kreditnog poslovanja (kreditni prijedlozi, procedure, tehnologije, metode rada) i eksternu prateću dokumentaciju (kreditni zahtjevi i druga prateća dokumentacija) te sve druge akte važne za poslovanje, te poduzima aktivnosti za njihovo poboljšanje i unapređenje ili aktivnosti za izradu novih
 • Razvija metodologije i predlaže utvrđivanje indikatora za praćenje i vrednovanje uspješnosti kreditnih programa i procesa kreditiranja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc. (ekonomskog, tehničkog, matematičkog, informatičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Komunikacijske vještine
 • Inovativnost
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje programskih alata za modeliranje poslovnih procesa
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu na poslovima kreditiranja odnosno poznavanje kreditnog procesa

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 28.3.2022.


Intervju s odabranim kandidatima: 24.5.2022. i 25.5.2022.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.4.2022., 3.5.2022. 

Rok za prijavu na natječaj istekao je 5.4.2022.

 

 

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA KREDITIRANJE  (m/ž)

u Direkciji za velika poduzeća i grupe u Sektoru kreditiranja.

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Kontaktira i koordinira rad s klijentima u pripremi i obradi prijedloga za kreditiranje/izdavanje garancija
 • Samostalno i u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama HBOR-a provodi procese ocjenjivanja potreba i sposobnosti klijenta, strukture projekta, predlaže izvore financiranja te strukturu i uvjete kredita
 • Koordinira i organizira poslove s ostalim organizacijskim jedinicama za utvrđivanje ocjene kreditne sposobnosti klijenta, projekta i osiguranja, kao i poslove praćenja klijenta do konačne otplate kredita/prestanka važenja garancija i povrata instrumenata osiguranja
 • Utvrđuje uvjete kredita/garancije
 • Samostalno vodi i koordinira cjelokupan proces obrade kredita
 • Organizira i samostalno vodi brigu o osiguranju kredita/garancije,
 • Organizira i samostalno priprema prijedloge za odobrenje kredita/garancija te izrađuje ugovore
 • Organizira i vodi brigu o otplati kredita te organizira praćenje klijenta i daje osvrt na poslovanje klijenta
 • Prati uvjete kreditiranja na domaćem tržištu, uočava potrebe klijenata za novim proizvodima u financiranju i predlaže poboljšanja kreditnih/garancijskih programa ili inicira donošenje novih
 • Samostalno priprema i izrađuje akte, procedure, tehnologije i metode rada
 • Aktivno se uključuje i inicira sudjelovanje na raznim skupovima, seminarima i konferencijama koje organizira HBOR
 • Priprema i izrađuje razna izvješća i prezentacije, te po potrebi održava prezentacije
 • Obavlja praćenje portfelja stambenih kredita zaposlenicima i bivšim zaposlenicima HBOR-a
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/ mag. (ekonomskog smjera)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentom
 • Komunikacijske vještine
 • Analitičke vještine
 • Organizacijske vještine
 • Prezentacijske vještine
 • Pedantnost i točnost
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Poželjno iskustvo u bankarstvu na poslovima kreditiranja odnosno poznavanje kreditnog procesa
 • Poželjno iskustvo rada s corporate klijentima

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019 i 84/2021), da uz prijavu na javni natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 5.4.2022.