Selekcijski postupci u tijeku

Stručno testiranje odabranih kandidata: 14.5.2019., 15.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 3.5.2019

 

Samostalni stručni suradnik za međunarodnu suradnju/ specijalist (m/ž)

U Međunarodnoj i izvoznoj strategiji, Odjelu međunarodne suradnje

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Tražimo osobu koja će samostalno obavljati poslove u svrhu ostvarivanja međunarodne suradnje HBOR-a, uspostavljati nove te održavati postojeće poslovne odnose s međunarodnim financijskim institucijama, izvoznim i razvojnim bankama, izvozno-kreditnim agencijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, izvoznim/trgovinskim agencijama i komorama, međunarodnim asocijacijama te drugim srodnim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

 

Radni zadaci:

 • Predlaže uspostavu novih i održavanje postojećih poslovnih odnosa s međunarodnim ustanovama i partnerima u Republici Hrvatskoj i svijetu u sklopu rada Direkcije te redovito priprema potrebne informacije
 • Samostalno sudjeluje u pripremama za sudjelovanje Uprave i predstavnika HBOR-a u izaslanstvima gospodarskih delegacija
 • Samostalno obavlja i koordinira poslove i aktivnosti vezane uz zaključenje sporazuma o suradnji s inozemnim bankama i izvozno-kreditnim institucijama
 • Istražuje i prikuplja podatke i prati prilike i mogućnosti kod međunarodnih partnera te ih povezuje s drugim organizacijski jedinicama, a sukladno djelokrugu rada Direkcije
 • Prikuplja podatke i priprema izvješća u domeni međunarodne suradnje te aktivno doprinosi radu Direkcije u poticanju izvoza
 • Priprema prijedloge za Upravu iz svog djelokruga rada
 • Prati, upravlja i vodi suradnju s pojedinim partnerima po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VSS/Mag., pravni, ekonomski ili filozofski
 • Najmanje 3 godine, odnosno 4 godine iskustva (na istim ili sličnim poslovima)
 • Izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (minimalno C2)
 • Izvrsno pismeno i usmeno izražavanje
 • Izvrsno znanje rada u uredskom programu(MS Office)
 • Analitičke vještine, vještine timskog rada
 • Vještine upravljanja odnosom s klijentima
 • Poželjno:
  • Poznavanje još jednog stranog jezika
  • Umijeće pisanja stajališta za sastanke, uključujući i analize o stranim zemljama i bilateralnim i multilateralnim odnosima
  • Umijeće pisanja govora, iskustvo sudjelovanja/ organizacije međunarodnih sastanaka i skupova
  • Razumijevanje međunarodnih odnosa i praćenje aktualnih globalnih kretanja te  razumijevanje diplomatskog protokola
  • Poznavanje glavnih odrednica, aktera i  zbivanja u domeni hrvatske vanjske politike
  • Znanje o organizacijama i udruženjima iz domene međunarodne suradnje HBOR-a
  • Iskustvo komunikacije s različitim dionicima u državnoj upravi, međunarodnim organizacija, diplomatskom zboru i sl.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Prilikom prijave potrebno je priložiti potvrdu o dosadašnjem radnom stažu (Elektronički zapis o radno pravnom statusu ili skeniranu potvrdu iz HZMO-a).

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 03.05.2019.


Intervju s odabranim kandidatima: 8.5.2019., 10.05.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 15.4.2019., 16.4.2019., 24.4.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019

 

Stručni suradnik za tehničku analizu (m/ž)

u Direkciji tehničkih analiza i zaštite okoliša

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Obavlja tehničko-tehnološku analizu investicijskih projekata
 • Daje ocjenu kvalitete nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita
 • Utvrđuje postojeće stanje na terenu te ga uspoređuje s onim iskazanim u investicijskom projektu i elaboratu procjene
 • Verificira procijenjenu vrijednost nekretnina i pokretnina ponuđenih za osiguranje povrata kredita, daje ocjenu kvalitete istih te obavlja uvid stanja na terenu
 • Izrađuje procjenu vrijednosti nekretnina/pokretnina po potrebi i na traženje organizacijskih odjela
 • Procjenjuje mogući prihod korištenjem građevine i moguću prenamjenu građevine
 • Periodično usklađuje i izrađuje verifikacije ili procjene vrijednosti nekretnina/pokretnina iz liste godišnjeg praćenja kolaterala i po potrebi i na zahtjev drugih organizacijskih odjela
 • Daje tehničku ocjenu vezano uz primjenu najboljih (BAT) tehnologija iz područja zaštite okoliša i investicijskog projekta,
 • Utvrđuje ekološku i socijalnu rizičnost investicijskih projekata te identificira postupke za izbjegavanje, ublažavanje ili kompenzaciju negativnih utjecaja
 • Ocjenjuje i prati usklađenosti investicijskih projekata s politikama, načelima i standardima ekološke i socijalne zaštite prema uvjetima financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Surađuje i prati rad konzultanata na tehničkoj provedbi investicijskih projekata financiranih od strane financijskih institucija koje su izvor sredstava za HBOR
 • Daje stručno-tehničku podršku različitim stručnim službama HBOR-a i upute o provedbi kreditnih programa s tehničkog aspekta,
 • Izrađuje i pomaže pri izradi ugovara izradu potrebnih mišljenja s konzultantima izvan HBOR-a
 • Izrađuje sve potrebne izvještaje te sudjeluje u izradi općih akata

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje VŠS/bacc., građevinskog smjera, (mag.ing.aedif)
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Tehničko-tehnološka znanja
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Izvrsno znanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Poželjno:
  • Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina
  • Analitičke vještine
  • Poznavanje financijskih izvještaja poduzeća

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.

 


Stručno testiranje odabranih kandidata: 26.04.2019., 9.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019

 

Samostalni stručni analitičar za rizike (m/ž)

u Upravljanju rizicima

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • rad na individualnim procjenama umanjenja vrijednosti,
 • praćenje i ažuriranje podataka, njihova analiza i izrada izvještaja vezanih za kreditni rizik i umanjenja vrijednosti,
 • praćenje propisa i relevantne regulative vezane za kreditni rizik te davanje preporuka za unapređenje internih akata i procesa,
 • pripremanje materijala i prijedloga za tijela upravljanja i odlučivanja iz djelokruga rada,
 • sudjelovanje u pripremi i izradi internih akata iz djelokruga rada,
 • pripremanje, praćenje i analiza aktivnosti vezanih uz upravljanje i kontrolu kreditnog rizika,
 • sudjelovanje u radu odbora, radionicama i sl.,
 • suradnja i rad s ostalim organizacijskim jedinicama HBOR-a.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag. ekonomskog smjera,
 • Minimalno 5 godina iskustva na poslovima vezanim uz kreditni rizik u kreditnim institucijama i minimalno 2 godine na poslovima ispravaka vrijednosti i rezervacija u kreditnim institucijama (u posljednjih 7 godina),
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • Napredno poznavanje procesa odobrenja, praćenja i naplate kredita, bankarskih poslova i procesa, relevantne regulative,
 • Analitičnost, pedantnost i točnost, dobre organizacijske sposobnosti, proaktivan pristup radu i sklonost timskom radu.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.

 


Stručno testiranje odabranih kandidata: 10.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019.

 

Suradnik za administraciju (m/ž)

u Direkciji logistike

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Radni zadaci:

 • Skenira i digitalizira dokumentaciju
 • Zaprima te klasificira ulaznu i izlaznu poštu Banke, uključujući i ulazne račune, te obavlja upis ulazne i izlazne pošte u odgovarajuće upisnike
 • Brine o raspoređivanju pošte unutar organizacijskih dijelova Banke
 • Brine o pravodobnom prispijeću izlazne pošte s pratećom dokumentacijom vanjskim pružateljima poštanskih usluga
 • Organizira hitne dostave pošte unutar i izvan Banke
 • Vodi komunikaciju sa Sektorom informacijskih tehnologija u vezi aplikativnih programa koji se koriste u radu
 • Vodi komunikaciju s organizatorima prijenosa poštanskih pošiljki (Hrvatska pošta, UPS, DHL, FEDEX i sl.)
 • Sudjeluje u izradi prijedloga odluka organima odlučivanja i drugih akata vezanih uz poslove Direkcije
 • Izrađuje potrebne evidencije i izvješća o utrošku roba po dobavljačima
 • Sudjeluje u izradi aplikativnih rješenja
 • Obavlja narudžbe i vodi evidenciju korisnika dnevnog tiska, časopisa i dr. publikacija
 • Vodi knjigu pečata i obavlja narudžbe za izradu posjetnica, pečata u suradnji s Uredom Uprave
 • Obrađuje i ažurira podatke o korištenju radnog vremena putem informatičkog sustava za evidenciju istog te sudjeluje u izdavanju evidencijskih kartica te izvješćivanju

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS,
 • Minimalno 1 godina radnog iskustva,
 • Znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • Poznavanje rada na računalu (MS Office),
 • Pismenost, komunikativnost i zainteresiranost za uredsko poslovanje.

 

Nudimo vam:

 • Rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • Mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.

 


Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.4.2019., 8.5.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 4.4.2019.

 

Stručni suradnik za knjigovodstvo (m/ž)

u Sektoru računovodstva

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme – do povratka odsutnog radnika

 

Radni zadaci:

 • evidentiranje ulaznih i izlaznih računa u glavnoj knjizi,
 • obračun putnih naloga,
 • pripremanje isplata putnih i ostalih troškova na tekuće račune radnika te evidentiranje istih u glavnu knjigu i analitičku evidenciju troškova,
 • usklađenje analitičke knjigovodstvene evidencije s Glavnom knjigom,
 • izrada izvješća o troškovima iz analitičkih evidencija te sastavljanje izvješća na zahtjev tijela HBOR-a,
 • usklađenja stanja imovine, potraživanja i obveza,
 • evidentiranje dnevnih izvoda i kontrola uplate dospjelih obveza i potraživanja.

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc, ekonomskog smjera,
 • najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • dobro znanje uredskih programa MS Office-a (Excel, Word, PowerPoint),
 • usmjerenost na detalje, sistematičnost i preciznost u radu.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 04.04.2019.

 


Drugi krug intervjua s odabranim kandidatima: 22.3.2019., 30.04.2019.

Psihologijsko testiranje odabranih kandidata: 12.3.2019. , 15.3.2019.

Intervju s odabranim kandidatima: 5.3.2019., 7.3.2019.

Stručno testiranje odabranih kandidata: 20.2.2019., 28.2.2019.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 14.2.2019

 

Samostalni stručni suradnik za osiguranje izvoza / specijalist (m/ž)

u Odjelu srednjoročno-dugoročnog osiguranja

1 izvršitelj na neodređeno

 

U cilju širenja tima koji se bavi osiguranjem izvoznih kredita i potraživanja, nudimo radno mjesto na kojem ćete imati priliku unaprijediti svoja znanja radom u profesionalnom i motiviranom timu zaposlenika te sudjelovati u radu financijske institucije koja se kontinuirano bavi poticanjem izvoza u Republici Hrvatskoj.

 

Radni zadaci:

 • briga za postojeće klijente, prodaja proizvoda i akvizicija novih klijenata
 • analiza zahtjeva za osiguranje (za izvoznike kapitalnih dobara i usluga te njihove banke), te priprema i izrada prijedloga za odobrenje osiguranja
 • sudjelovanje u strukturiranju transakcija između banke, poduzeća, HBOR-a i drugih dionika, a vezano za izvozne projekte
 • praćenje portfelja i vođenje administracije po zaključenim poslovima,
 • priprema izvješća iz područja izvozno-kreditnog osiguranja,
 • analiza rizika država u koje izvoze hrvatski poduzetnici i praćenje makroekonomske situacije u istima,
 • komunikacija s poduzećima, bankama, izvozno-kreditnim agencijama u inozemstvu i drugim odjelima HBOR-a,
 • sudjelovanje u ostalim poslovima kao što su npr. praćenje EU regulative i implementacija iste u okviru područja rada, izrada metodologija i uputa za poslovne procese sukladno zahtjevima organizacije, rad na razvoju novih proizvoda i drugo.

 

Uvjeti za radno mjesto:

Tražimo motivirane i prodajno orijentirane osobe sklone radu u timu, otvorene za kontinuirano učenje i profesionalnu nadogradnju, razvijenih radnih navika, sa sljedećim kvalifikacijama:

 • najmanje VSS/Mag., ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • najmanje 5 godine iskustva na sličnim poslovima (npr. korporativno bankarstvo, financijski sektor u radu s tvrtkama, revizorska ili konzultantska društva i dr.),
 • izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • izvrsno znanje rada u MS Office-u,
 • dobro poznavanje financijske analize,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivni vozač),
 • poželjno je:
  • iskustvo rada na poslovima specijalnog financiranja, financiranja trgovine, projektnog financiranja, jamstvenih shema,
  • poznavanje bankarskih proizvoda (krediti, garancije, akreditivi),
  • poznavanje još jednog stranog jezika,
 • od kandidata se očekuje da ima izvrsne vještine pisane i usmene komunikacije, izraženu samostalnost, proaktivnost, odgovornost, analitičnosti preciznost te da je prilagodljiv na promjene.

 

Nudimo vam:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju,
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • stjecanje novih znanja na području financiranja međunarodne trgovine.

 

Selekcijski postupak čine stručno testiranje, psihologijsko testiranje i selekcijski razgovori.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostave i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka najkasnije do 14.02.2019.