Selekcijski postupci u tijeku

Rok za prijavu na natječaj istekao je 2.3.2020.

 

Stručni suradnik za nabave(m/ž)

u Direkciji nabave

 

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • obavlja poslove nabave vezane za javne nabave
 • obavlja upis u Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN) po svim fazama postupka relevantnih dokumenata, koristi modul e-nabave Elektroničkog oglasnika za dohvat dokaznih dokumenata te komunicira s ponuditeljima
 • obavlja poslove vezane za pripremu postupka zastupanja u svezi žalbi pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, koordinira s internim naručiteljem u svezi dokaza
 • priprema materijale o prihvatu/poništenju postupaka nabave
 • prati garancije ( za ozbiljnost ponuda/ dobro izvršenje posla i dr.) u suradnji s internim organizacijskim jedinicama u nadležnosti
 • u suradnji s internim naručiteljem brine se za pravovremeno zaključenje ugovora o nabavi
 • obavlja poslove nabave vezane uz jednostavne nabave iznad 20.000,00 kn bez PDV-a do pragova javne nabave
 • priprema podloge za izradu prijedloga godišnjih i višegodišnjih planova nabave
 • izrađuje prijedloge izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga temeljem zahtjeva internih naručitelja
 • objavljuje Planove nabave u Oglasniku javne nabave, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima u cilju osiguranja načela transparentnosti
 • surađuje u izradi dijelova financijskog plana HBOR-a
 • vodi registar ugovora o jednostavnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i registar okvirnih sporazuma
 • sudjeluje u ocjenjivanju ponuda te kontaktira s ponuditeljima
 • obavlja računsku i logičku kontrolu ispravnosti dokumentacije s prilozima
 • unosi podatke o predmetima nabave u aplikaciju SPIN
 • izrađuje statističko izvješće o javnoj nabavi i drugih zakonom i podzakonskim aktima utvrđenih oblika izvještavanja i osiguranja transparentnosti
 • izrađuje godišnje izvještaje o izvršenju Plana nabave
 • upisuje nove dobavljače u aplikaciju Registar klijenata
 • provodi elektronsko pohranjivanje svih kreiranih dokumenata po pojedinim predmetima nakon skeniranja istih
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta.

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • najmanje VŠS/bacc., ekonomskog ili upravno-pravnog ili pravnog smjera
 • najmanje 2 godine radnog iskustva
 • znanje rada u MS Office-u s naglaskom na izvrsno znanje rada u Excelu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poželjno radno iskustvo u bankarskom poslovanju i/ili u javnoj službi na poslovima javne nabave
 • poželjno posjedovanje certifikata iz područja javne nabave
 • poželjno znanje rada u sustavu za praćenje izvršenja nabave (SPIN)
 • poželjno znanje rada u sustavu elektroničkog uredskog poslovanja (OfficePoint)
 • razvijene organizacijske vještine, razvijene analitičke vještine, razvijene vještine pisanog poslovnog izražavanja, točnost i preciznost u radu, razvijene komunikacijske vještine, usmjerenost na klijente, sposobnost brze prilagodbe novim situacijama.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 2.3.2020.


Stručno testiranje odabranih kandidata: 05., 06. i 13.03.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.02.2020.

 

Suradnik za održavanje IT imovine (m/ž)

u Direkciji održavanja imovine, Sektor upravljanja imovinom

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Pruža podršku kod upravljanja promjenama nad IT imovinom (premještaj, dodavanje, zamjena, rashodovanje)
 • Pruža podršku kod upravljanja troškovima IT imovine, troškovima poslovanja, troškovima sredstava i rasporedom troškova
 • Brine o dokumentaciji vezanoj za ugovor s dobavljačima
 • Prati dokumentaciju pristiglih računa
 • Priprema podatke i sudjeluje u planiranju i izradi planova nabave i rebalansa plana
 • Vodi evidenciju informatičke i telekomunikacijske opreme i sitnog inventara
 • Vodi evidenciju i prati utrošak potrošnog informatičkog, uredskog i potrošnog materijala kroz aplikativnu podršku
 • Provodi inventuru
 • Brine o ispunjavanju uvjeta koje oprema mora zadovoljiti u cilju ispravnog i pouzdanog funkcioniranja informacijskog sustava
 • Poduzima mjere otklanjanja kvarova na opremi odnosno prijavljuje kvarove nadležnom serviseru/dobavljaču informacijske opreme
 • Sastavlja osobna računala, po potrebi instalira sistemski, uredski i aplikativni softver, konfigurira i testira opremu
 • Instalira računalnu opremu na lokaciji korisnika i podešava korisničke parametre i parametre okoline
 • Po potrebi održava horizontalni mrežni razvod te priključuje uređaje na informacijsku mrežu
 • Pomaže korisnicima u radu i radi na otklanjanju problema sa sistemskim softverom, uredskim programima i hardverom
 • Izrađuje prateću korisničku dokumentaciju i organizira tečajeve za korisnike
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima.

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Najmanje SSS ekonomskog, elektrotehničkog, informatičkog, prirodoslovno-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva
 • Tehnička znanja i vještine
 • Organizacijske vještine
 • Poznavanje hardvera osobnih i prijenosnih računala, pametnih telefona i tableta te pisača i višenamjenskih uređaja za umnožavanje
 • Poznavanje operativnog sustava na računalima, pametnim telefonima i tabletima korisnika
 • Poznavanje rada s pasivnom i aktivnom mrežnom opremom
 • Sposobnost samostalnog rješavanja problema
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata o poznavanju pojedinih tehnologija Microsofta
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.2.2020.

 


Stručno testiranje odabranih kandidata: 10. i 13.03.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 20.02.2020.

 

Stručni analitičar (m/ž)

u Službi analize financijskih institucija u Sektoru analiza

1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine – PRIPRAVNIK

 

 

Služba analize financijskih institucija obavlja analizu financijskih institucija i utvrđuje njihovu prihvatljivost za suradnju s HBOR-om, utvrđuje te pravodobno upozorava na promjenu profila rizičnosti financijske institucije kojoj je HBOR izložen te u skladu s važećim pravilnicima i metodologijama predlaže interni rejting financijske institucije. U Službi analize financijskih institucija analiziraju se i prate kretanja i trendovi na financijskim tržištima te se prati regulatorni okvir kojima se uređuje poslovanje financijskih institucija.

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Sudjelovanje u obavljanju poslova analize financijskih izvješća financijskih institucija i dodjele kreditnog rejtinga
 • Sudjelovanje u pripremi prijedloga popisa financijskih institucija – domaćih banaka i leasing društava za suradnju na provedbi programa kreditiranja HBOR-a i popisa prihvatljivih inozemnih banaka po pojedinim zemljama
 • Sudjelovanje u određivanju limita i praćenju limita zaduženja financijskih institucija
 • Prikupljanje potrebne dokumentacije i vođenje arhive poslova analiza i akata HBOR-a
 • Pripremanje i istraživanje dostupnih informacije o financijskim institucijama
 • Sudjelovanje u izradi izvješća potrebnih tijelima HBOR-a

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VŠS/bacc., ekonomskog smjera
 • Bez radnog iskustva u zanimanju za koje se osoba školovala
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Analitičke vještine
 • Pedantnost i točnost

 

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 20.2.2020.

 


Stručno testiranje odabranih kandidata: 03. i 10.03.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.02.2020.

 

 

Projektant programer poslovnih aplikacija (m/ž)

u Odjelu razvoja aplikacija, Direkciji aplikativne podrške, Sektor informacijskih tehnologija

 

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Na temelju projektne dokumentacije dizajnira i programira nova aplikativna rješenja i bazu podataka te održava ona postojeća.

Aktivno sudjeluje u modernizaciji cjelokupnog informacijskog sustava i izvršava projektne zadatke u okviru organizacijske razine u kojoj radi.

Radi na projektima s Java i Open source tehnologijama u kojima razvija poslovne aplikacije temeljene na suvremenim web tehnologijama (Angular) u modernom okruženju temeljenom na kontejnerskim tehnologijama (Docker, Kubernetes).

 

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 • Analizira i unapređuje sustave, organizacijske postupke, tehnologije za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Predlaže cjelovita poslovna rješenja za obradu i upravljanje integralnim informacijskim sustavom
 • Istražuje mogućnosti primjene novih tehnologija i prati trendove njihovog razvoja
 • Projektira aplikativna rješenja i promjene u postojećim poslovnim aplikacijama
 • Izrađuje model podataka entiteti-veze
 • Prevodi model podataka u bazu
 • Sudjeluje u projektima sukladno projektnim planovima
 • Vodi projekt u domeni informacijskih rješenja
 • Održava razvojnu okolinu informatičkog sustava
 • Izrađuje ili sudjeluje u izradi korisničke dokumentacije
 • Raspolaže s podacima integralnog informacijskog sustava
 • Parametrizira sustav
 • Sudjeluje u obuci korisnika
 • Izrađuje izvedbenu i programsku dokumentaciju
 • Dokumentira sustav
 • Programira i testira programske cjeline u okviru programskih zadataka
 • Sudjeluje u testiranju cjelokupnog aplikativnog rješenja, implementira ih ili sudjeluje u implementaciji novih te održava ona postojeća
 • Koordinira radom grupe programera prilikom zajedničkog programiranja
 • Brine o konzistenciji i pravilnoj normalizaciji podataka, te analizira utjecaj eventualnih promjena u sadržaju ili strukturi podataka na ostale dijelove sustava
 • Kontinuirano prati trendove razvoja informacijskih tehnologija te nadopunjuje znanje i praktično iskustvo iz svog djelokruga rada
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, a u skladu s naravi radnog mjesta

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • Minimalno VŠS/bacc. (ekonomskog, informatičkog, prirodoslovnog-matematičkog ili drugog odgovarajućeg smjera)
 • Minimalno 2 godine radnog iskustva
 • Analitičke vještine
 • Sistematičnost
 • Pouzdanost
 • Prilagodljivost
 • Komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Rješavanje problema
 • Sposobnost stalnog učenja i usavršavanja
 • Sposobnost prijenosa znanja
 • Vještine upravljanja vremenom i organizacijske vještine
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office)
 • Poznavanje rada s relacijskom bazom podataka
 • Poznavanje rada s aplikativnim serverima
 • Izvrsno poznavanje objektnog programiranja
 • Poznavanje web tehnologija
 • Poznavanje razvoja aplikacija na mobilnim platformama
 • Poželjno posjedovanje odgovarajućih industrijskih certifikata

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 13.2.2020.

 

 


Stručno testiranje odabranih kandidata: 25.02.2020., 28.02.2020., 10.3.2020.

Rok za prijavu na natječaj istekao je 13.02.2020.

 

Samostalni stručni suradnik za pravne poslove / specijalist (m/ž)

U Direkciji pravnih poslova

1 izvršitelj na određeno vrijeme

 

 

Tražimo osobu koja će samostalno davati stručnu pomoć, pravne savjete, mišljenja iz područja radnog prava te prema potrebi stručnu pomoć korisnicima u osiguranju/naplati potraživanja s ciljem podržavanja uspješnosti i kontinuiteta poslovanja HBOR-a.

 

Radni zadaci i odgovornosti:

 

 • Samostalno obavlja poslove iz područja radnog prava poput pregleda i izrađivanja nacrta ugovora o radu i menadžerskih ugovora, kao i drugih ugovora iz područja radnog prava te pregledava i izrađuje interne akte vezane uz ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa: npr. pravilnika o radu, pravilnika o unutarnjoj organizaciji rada, pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i sličnih akata
 • Samostalno daje pravne savjete i mišljenja o praktičnoj primjeni propisa o radu i zaštiti na radu, o primjeni internih akata poslodavca ili tumačenju ugovora iz područja radnog prava
 • Samostalno pruža stručnu pomoć vezano za ustroj organizacije rada i sistematizaciju radnih mjesta (mikro organizacijska struktura) i slično
 • Samostalno zastupa HBOR i poduzima ostale radnje u radnim sporovima i postupcima prisilne naplate potraživanja HBOR-a (sudski postupci, arbitraže, postupci pred upravnim i drugim tijelima) s domaćim i međunarodnim elementom
 • Samostalno ocjenjuje pravnu valjanost ugovora, garancija i drugih akata s domaćim i međunarodnim elementom iz područja kreditnog, osiguravateljskog i ostalog poslovanja HBOR-a
 • Provodi postupke osiguranja naplate potraživanja HBOR-a u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • Izrađuje nacrte općih akata HBOR-a
 • Obavlja poslove vezane uz primjenu međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa u poslovnim odnosima u koje stupa HBOR
 • Sudjeluje u razvoju i izradi pravne podloge za nove proizvode
 • Izdaje brisovna očitovanja.

 

 

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 

 • Najmanje VSS/mag. (pravnog smjera)
 • Položen pravosudni ispit
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva
 • Prednost je radno iskustvo u poslovima i području radnog prava
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Izvrsno poznavanje uredskih programa (MS Office – Excel, Word, PowerPoint)
 • Izražene komunikacijske vještine
 • Savjesnost i odgovornost u radu
 • Proaktivan pristup radu
 • Razvijene analitičke vještine
 • Usmjerenost na detalje i preciznost u radu
 • Položen vozački ispit B kategorije.

 

 

 

Pozivaju se kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), da uz prijavu na javni natječaj, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

 

Ako ste u ovom natječaju prepoznali posao koji biste voljeli raditi, a zadovoljavate navedene uvjete, molimo da se prijavite preko linka, a najkasnije do 13.2.2020.