Kreditiranje privatnih iznajmljivača

Povoljni krediti za obnovu i opremanje postojećih objekata, te unapređenje i obogaćivanje njihovog sadržaja
Kamatne stope već od 2% uz subvenciju Ministarstva turizma
Putem Agram banke d.d., Croatia banke d.d., Hrvatske poštanske banke d.d. i Podravske banke d.d.

Sporazumom potpisanim u veljači 2019. godine  između Ministarstva turizma i HBOR-a omogućeno je kreditiranje privatnih iznajmljivača putem poslovnih banaka: Agram banka d.d.Croatia banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. i Podravska banka d.d.

 

Cilj programa je ujednačavanje standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, podizanje ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog smještaja te u konačnici poboljšanje popunjenosti kapaciteta i jačanje cjelogodišnjeg turizma.

 

Ministarstvo turizma subvencionira kamatnu stopu u visini od 1,00% godišnje za cijelo vrijeme trajanja kredita što znači da u konačnici kamatna stopa za korisnika kredita iznosi 2% na kredite odobrene u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR, odnosno 2,7% na kredite odobrene u kunama.

 

Uvjeti kredita

 

KORISNIK KREDITA

Fizička osoba – građanin iznajmljivač, koji u trenutku odobrenja kredita ima rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje sljedećih ugostiteljskih usluga u domaćinstvu:

 • smještaja u sobi, apartmanu, studio apartmanu ili kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta
 • smještaja u kampu s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno

 

CILJ                               
 • ujednačavanje standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 • podizanja ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog smještaja
 • bolja popunjenosti kapaciteta i produljenje turističke sezone

 

NAMJENA KREDITA

Usklađivanje Objekta s važećim uvjetima propisanim za vrstu i kategoriju i uređenje dodatne ponude objekata i to za:

 • obnovu, adaptaciju i opremanje postojećih objekata (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor, kampovi) koji su dobili rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prije 1. 9. 2007. godine, po tadašnjem pravilniku za objekte, uz uvjet ishođenja novog rješenja o kategorizaciji Objekta
 • poboljšanje postojeće ponude Objekata u okviru iste kategorizacije
 • obnovu, izgradnju i opremanje unutarnjih i vanjskih bazena, wellnessa, izgradnju i opremanje potrebne infrastrukture i pratećih objekata za cikloturizam, sport i rekreaciju i drugih dodatnih sadržaja, kao dopunu ponude uz uslugu smještajnog kapaciteta u domaćinstvu (isključena je nabava pokretne opreme i prijevoznih sredstava, npr bicikli, sandoline, kajaci …)

 

VAŽNO

Krediti nisu namijenjeni za izgradnju novih i povećanje broja postojećih smještajnih kapaciteta

 • za refinanciranje postojećih kredita Krajnjih korisnika
 • za refundaciju vlastitih sredstava Krajnjih korisnika uloženih u Projekt

 

 

IZNOS KREDITA i KAMATNA STOPA / subvencija            

Krediti se ugovaraju:

 • u kunama od 20.000,00 kn do 375.000,00 kn  – ugovorena kamatna stopa je 3,70% godišnje
 • u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR od 2.600,00 EUR do 50,000,00 EUR – ugovorena kamatna stopa je 3,00% godišnje

Za svaki kredit Ministarstvo Korisniku daje potporu (subvenciju) pa poslovnoj banci uplaćuje dio kamate u visini od 1,00% godišnje, fiksno. Subvencija se isplaćuje cijelo vrijeme trajanja Kredita (u razdoblju korištenja, počeka i otplate Kredita)

 

SREDSTVA OSIGURANJA            

Ministarstvo će subvencionirati kamatnu stopu pod uvjetom da Krajnji korisnik Poslovnoj banci dostavi solemniziranu bjanko zadužnicu za osiguranje urednog podmirenja obveza preuzetih na temelju prava na subvenciju iz proračunskih sredstava, u kojoj je kao vjerovnik naznačeno Ministarstvo i koja će glasiti na propisani prvi veći iznos od ukupnog iznosa za subvenciju istaknutog u otplatnom planu za pojedinačni Kredit

 

ROK KORIŠTENJA KREDITA

Do 12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora banka-korisnik

 

ROK OTPLATE

najkraći rok otplate je 13 mjeseci, a najduži 10 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

 

NAČIN KREDITIRANJA

putem poslovnih banaka koje su s HBOR-om potpisale ugovor o suradnji

 

Agram banka d.d.

Croatia banka d.d.

Hrvatska poštanska banka d.d.

   Podravska banka d.d.

 

POSEBNA NAPOMENA

Nakon završenog ulaganja u Objekt, Korisnik je dužan poslovnoj banci odmah, a najkasnije u roku od 90 (devedeset) radnih dana od isteka roka korištenja Kredita, dostaviti novo rješenje o kategorizaciji Objekta ili potvrdu ovlaštenog inženjera o izvedenom stanju u skladu sa stavkama iz troškovnika (ulaganja u bazene) ili drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje je vidljivo da će sredstva biti iskorištena za namjenu u skladu s Ugovorom o kreditu

 

 

preporučeno za Kreditiranje privatnih iznajmljivača

Poduzetništvo mladih, žena i početnika

Kreditu u iznosu do 2 milijuna kuna za ulaganja u pokretanje poslovanja, modernizaciju poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, uključujući i turističke, razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanje novog zapošljavanja i sl.

Saznajte više

Investicije privatnog sektora

Krediti za ulaganja u osnovna sredstva s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.

Saznajte više

Obrtna sredstva

Krediti za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.

Saznajte više