HBOR
Tražilica
Kreditiranje izrade projektne dokumentacije
Program kreditiranja pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije


Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje

 

1. Krajnji korisnici kredita

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalna društva, trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove.

 

2. Namjena kredita

Sredstvima kredita financira se priprema projekata javnog i privatnog sektora. Krediti su namijenjeni za financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije i to:

 • idejno rješenje,
 • istražni radovi; dokumentaciju i troškove provedbe prethodnih istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • strateška procjena utjecaja na okoliš,
 • studija utjecaja na okoliš,
 • ostala dokumentacija i troškovi vezani uz procjenu utjecaja na okoliš odnosno prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • idejni projekt,
 • elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom,
 • elaborati čija izrada prethodi izradi glavnog projekta,
 • glavni projekt,izvedbeni projekt,
 • tipski projekt,
 • projekt uklanjanja,
 • troškovnik,
 • poslovni plan/predinvesticijska/ investicijska studija,
 • energetski certifikat,
 • ostala dokumentacija i troškovi vezani uz ishođenje lokacijske i građevinske i uporabne dozvole,
 • dokumentacija za nadmetanje za odluku o odabiru projektanata/izvođača/nadzornog inženjera/revidenta,
 • trošak ostalog tehničkog savjetovanja i analiza od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • i sva ostala dokumentacija potrebna za provedbu investicijskog projekta.

 

3. Način kreditiranja

 • izravno kreditiranje (dokumentirani zahtjevi za kredit upućuju se izravno HBOR-u).

 

4. Iznos, rok korištenja i otplata
 

Iznos kredita
 • za korisnike koji posluju dulje od 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit najviši iznos kredita nije ograničen i ovisi o veličini projekta za koji se dokumentacija ishodi,
 • za korisnike koji posluju kraće od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit iznos kredita je ograničen do najviše 300.000,00 kuna,
 • najmanji iznos kredita je 100.000,00 kuna.
HBOR može kreditirati do 100% troškova izrade projektne dokumentacije s PDV-om, a u ovisnosti o svakom pojedinačnom zahtjevu.
Rok korištenja
 • do 24 mjeseca,
 • na zahtjev korisnika može se odobriti i duži, odnosno kraći rok.
Rok otplate
 • do 5 godina ili
 • jednokratno o dospijeću do najdulje 5 godina.

 

5. Kamate

 • najmanje 6% godišnje

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

 

6. Naknada za obradu zahtjeva

 • 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita, a najmanje 500,00 kuna.

 

7. Naknada za rezervaciju sredstava

 • 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

 

8. Osiguranje

HBOR prihvaća:

 • mjenice i zadužnice,
 • zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini za koju se kreditira izrada projektne i ostale investicijske dokumentacije uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,
 • bankarske garancije,
 • jamstvo HAMAG-BICRO-a,
 • druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

 

9. Rok primjene

Program kreditiranja provodi se do iskorištenja limita ili najkasnije do 31.12.2016. godine.

 

Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:
HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
telefon: 01 / 45 91 666
e-mail: kreditiranje@hbor.hr

Ispis