HBOR Najčešća pitanja - kreditiranje

Kreditiranje

1. Mora li poslovni subjekt biti u 100% vlasništvu žena ili je dovoljno imati samo kontrolni paket od 51% da bi bio prihvatljiv za kreditiranje po kriteriju žena poduzetnica?
Ženama poduzetnicama smatraju se poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više žena zajedno posjeduju više od 50% vlasništva i kojima ujedno upravlja žena. U slučaju poduzeća koje nije mikro ili malo, žena ili žene zajedno mogu imati i manje od 50% vlasništva uz uvjet da je najmanje jedna žena na nekoj od ključnih upravljačkih pozicija vezanoj za financije i/ili operativne poslove i/ili strategiju.

2. Tko su poduzetnici početnici?
Poslovni subjekti mikro, malog i srednjeg poduzetništva koji su tek osnovani ili posluju kraće od 3 (tri) godine na dan podnošenja zahtjeva. Stvarni vlasnici (fizičke osobe) s većinskim udjelom u poslovnom subjektu nisu ranije bili niti su trenutno vlasnici ili suvlasnici drugog poslovnog subjekta s udjelom većim od 30%.

3. Tko su mladi poduzetnici?
Poslovni subjekti u kojima jedna ili više mladih osoba zajedno posjeduju više od 50% vlasništva, pri čemu se mladom osobom smatra ona koja još nije navršila 41 godinu života na dan podnošenja zahtjeva.

4. Može li netko tko sada ima 40 godina ući u kategoriju mladog poduzetnika?
Može. U trenutku predaje zahtjeva mora biti mlađi od 41 godine.

5. Smatra li se poduzetnikom početnikom netko tko je prije dva mjeseca osnovao poduzeće ako je vlasnik drugog poduzeća koje ne posluje duže od tri godine?
Može se smatrati poduzetnikom početnikom ako u drugom poduzeću nema i ranije nije imao više od 30% udjela u vlasništvu.

6. Što sve uključuje financiranje obrtnih sredstava?
Obrtna sredstva su sredstva potrebna za financiranje tekućih (kratkoročnih) obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na sirovine i materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, plaće, potraživanja od kupaca i opće troškove.

7. Mora li poslovni subjekt imati barem jednog zaposlenog da bi aplicirao za kredit kod HBOR-a?
Ne mora.

8. Tko su mikro, mali i srednji poduzetnici?
Poslovni subjekti privatnog sektora koji zapošljavaju manje od 250 zaposlenih i imaju godišnji promet koji ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili godišnju bilancu koja ne prelazi 43 milijuna EUR prema zadnjim dostupnim godišnjim financijskim izvještajima, u skladu s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzetnika (SL L 124, 20. 5. 2003.)

9. Treba li imati vlastito učešće u investiciji po programu Poduzetništvo mladih, žena i početnika?
Ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja, za kredite u iznosu do 100.000 EUR moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, iznad 100.000 EUR može se kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

10. Što znači kad je u kreditnom programu npr. navedeno: do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a za kredite više od 100 tisuća EUR?
To znači da se HBOR-ovim kreditom može financirati najviše do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a (obračunati PDV se ne financira iz kredita nego iz sredstava korisnika kredita), a ostatak vrijednosti investicije se financira iz sredstava investitora/ korisnika kredita.

11. Dostavljam li HBOR-u informaciju o iznosu ukupne planirane investicije?
Da, u obrazac „Tablica ulaganja“ se unosi struktura ulaganja odnosno ukupan iznos investicije te se navodi koji dio se pokriva iz vlastitih sredstava a koji se planira pokriti iz kredita.

12. Može li se razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a?
Može, osim za kredite iz sredstava NPOO-a.

13. Mogu li početnici podnijeti zahtjev za kredit po programu Investicije privatnog sektora?
Mogu.

14. Tko može ostvariti smanjenje kamatne stope po osnovi HBOR-ove mjere „Zapošljavanje mladih“ za 0,20 p.b.?
Mikro poduzetnici s do najviše 9 radnika i mali poduzetnici s od 10 do najviše 49 radnika godišnje, na puno radno vrijeme, koji su tijekom 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit u HBOR ili poslovnu banku zaposlili te još uvijek zapošljavaju ili planiraju u sljedećih 6 mjeseci računajući od datuma potpisivanja ugovora o kreditu zaposliti najmanje jednu mladu osobu (do 30 g starosti). Ovo je smanjenje kamatne stope moguće samo odobrenjem kredita po programima kreditiranja Poduzetništvo mladih, žena i početnika i Investicije privatnog sektora.

15. Može li se zaposliti studenta da bi se ostvarilo pravo na umanjenje kamatne stope po mjeri „Zapošljavanje mladih“?
Mjerom je obuhvaćen radni odnos na neodređeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, pripravnički staž i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Nije obuhvaćeno unajmljivanje radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje te rad preko učeničkih ili studentskih servisa.

16. Mogu li se naknade za kredit plaćati iz kredita?
Moguće je plaćanje samo naknade za obradu zahtjeva iz kredita ako je u okviru kredita dio namjene i financiranje obrtnih sredstava.

17. Može li kao instrument osiguranja poslužiti pokretnina ili nekretnina koja je u vlasništvu druge osobe (uz njenu suglasnost), a ne osobe koja traži kredit?
Može. Osoba koja je vlasnik nekretnine ugovara se u kreditnom odnosu kao založni dužnik.

18. Je li poslovni plan obvezan dio dokumentacije koja se predaje kod podnošenja zahtjeva za kredit?
Za sve investicije / projekte predračunske vrijednosti do 400.000 EUR potrebno je dostaviti poslovni plan, a iznad 400.000 EUR investicijsku studiju.

19. Nudi li HBOR pomoć pri izradi poslovnog plana / investicijske studije?
HBOR ne sudjeluje u izradi poslovnog plana / investicijske studije, ali je na mrežnoj stranici HBOR-a u sklopu Dokumentacije za podnošenje zahtjeva unutar svakog pojedinog programa kreditiranja objavljen Predložak poslovnog plana, a naputak što investicijska studija treba sadržavati može se pronaći na: Preporučeni sadržaj investicijske studije.

20. Može li početnik podnijeti zahtjev po programu Obrtna sredstva?
Može. Program Obrtna sredstva provodi se putem poslovnih banaka s kojim HBOR ima dogovorenu suradnju po programu, a popis poslovnih banaka se može pronaći na mrežnim stranicama HBOR-a uz sam program. Poslovna banka zasebno utvrđuje prihvatljive korisnike kredita.

21. Za koje se namjene odobravaju krediti po programu kreditiranja Obrtna sredstva?
Namjena koja je prihvatljiva za kreditiranje u okviru pojedinog programa kreditiranja pa tako i za Obrtna sredstva, navedena je u samom programu (Točka 2. Namjena kredita).  

22. Je li prihvatljivo financiranje kupnje nekretnine od povezane osobe?
Kupnja nekretnina ili pokretnina od povezanih osoba nije prihvatljiva za financiranje putem HBOR-ovih programa kreditiranja.

23. Financira li HBOR stanogradnju?
Stanogradnja nije prihvatljiva za financiranje.

24. Je li prihvatljiva investicija kupnje zemljišta i strojeva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje?
Investicija je prihvatljiva za financiranje uz napomenu da se samo 10% vrijednosti ulaganja u zemljište može financirati po poticajnoj kamatnoj stopi, ostalo po referentnoj kamatnoj stopi.

25. Može li se financirati kupnja vozila iz investicijskih programa za poduzeće čija je registrirana djelatnost cestovni prijevoz robe?
Može, no zbog Pravila o državnim potporama koje vrijede za djelatnost cestovnog prijevoza robe te ako se ulaganje odnosi na kupnju vozila, postoji mogućnost da bi kamatna stopa po kreditu bila viša u odnosu na kamatnu stopu navedenu u programu. Za nabavu vozila preporučuje se program LEASING.

26. Što se smatra opravdanim troškom na planiranom projektu?
Kao opravdani troškovi na planiranom projektu mogu se priznati isključivo troškovi nastali nakon predaje pisanog zahtjeva za kredit ili najave ulaganja.

27. Što je najava ulaganja?
Najava ulaganja je obrazac dostupan na mrežnim stranicama HBOR-a koji dostavljaju poslovni subjekti koji se mogu svrstati u poduzetnike u smislu propisa o državnim potporama, prije podnošenja zahtjeva za kredit HBOR-u, a u svrhu priznavanja opravdanih troškova na planiranom projektu koji mogu nastati prije podnošenja zahtjeva za kredit. Opravdani troškovi na planiranom projektu mogu se priznati od trenutka zaprimanja ove najave u HBOR-u te se ova informacija smatra zahtjevom za potporu, osim ako između dostavljanja informacije i podnošenja zahtjeva za kredit prođe više od 6 (šest) mjeseci. U tom slučaju opravdani troškovi priznaju se od trenutka podnošenja zahtjeva za kredit u HBOR, odnosno zahtjev za kredit smatra se zahtjevom za potporu.

28. Mogu li se iz kreditnog programa ESIF za rast i razvoj financirati smještajne jedinice?
Ulaganje je prihvatljivo za financiranje po ESIF programu za rast i razvoj. Područje I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja - podsektor 55)

29. Mogu li početnici biti korisnici ESIF kredita za rast i razvoj?
Mogu ako posluju najmanje 2 (dvije) godine prije podnošenja zahtjeva.

30. Podnose li se zahtjevi za ESIF kredit za rast i razvoj HBOR-u?
Ne, program se provodi u suradnji s tri poslovne banke te se zahtjev za kredit i ostala pripadajuća dokumentacija podnosi njima: Erste & Steiermärkische bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.

31. Koje vrste bankarskih garancija nudi HBOR?
Izvozne bankarske garancije i činidbene bankarske garancije.

32. Što se sve smatra činidbenom bankarskom garancijom?
Ponudbena bankarska garancija, garancija za dobro izvršenje posla, garancija za povrat avansa, garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku.

33. Može li fizička osoba tražiti garanciju?
Ne, podnositelj zahtjeva je poduzetnik sa sjedištem u RH ili poduzetnik koji ima poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj koji se namjerava natjecati, sukladno uvjetima koje propisuje korisnik bankarske garancije, odnosno koji namjerava zaključiti ugovor o kupoprodaji roba, radova ili usluga s korisnikom bankarske garancije.

34. Kome se podnosi zahtjev za izdavanje bankarske garancije HBOR-a poljoprivrednicima stradalim u potresu?
Zahtjev za izdavanje bankovne garancije podnosi se u suradnji i putem Ministarstva poljoprivrede. U ministarstvu će Vam pomoći oko pripreme dokumentacije i podnošenja Zahtjeva za izdavanje avansne garancije u HBOR.

35. Tko su prihvatljivi korisnici kredita po programu EU projekti?
Poslovni subjekti privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva koji su financirani iz proračuna Europske unije i / ili nacionalnih izvora te drugih inozemnih javnih izvora.

36. Kako se izvršava otplata kredita?
U jednakim mjesečnim, kvartalnim ili polugodišnjim ratama.

37. Isplaćuje li se kredit na račune dobavljača ili na račun korisnika kredita?
Dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja / dobavljača / izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita, a dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita. Za više informacija provjeriti u Općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a.

38. U kojim slučajevima rok korištenja kredita može biti duži od 12 mjeseci?
Kada je to opravdano planiranom dinamikom ulaganja.

39. Mogu li zahtjev za kredit podnijeti kao fizička osoba, pa registrirati trgovačko društvo tek kada mi se odobri kredit?
Ne, fizička osoba ne može podnijeti zahtjev za kredit, već samo registrirani poslovni subjekt.

40. Mogu li poslati samo nekoliko dokumenata, pa onda ostalo nadopunjavati?
Prilikom podnošenja zahtjeva za kredit potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju.  

41. Što su to Opći kriteriji prihvatljivosti i vrijede li za sve programe kreditiranja?
Opći kriteriji prihvatljivosti definiraju općenite značajke, ograničenja i posebnosti koje se primjenjuju kod kreditiranja. U njima su između ostalog navedeni prihvatljivi korisnici kredita, aktivnosti, djelatnosti i namjene koje nisu prihvatljive za financiranje te pripadajuća izuzeća ako postoje.

42. Koje instrumente osiguranja HBOR može prihvatiti?
Kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita. Nakon obrade zahtjeva za kredit, odnosno cjelokupne propisane dokumentacije odredit će se instrument osiguranja.
Kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka.

43. Je li moguće HBOR-ovim kreditom refinancirati postojeći kredit?
Kreditnim programima HBOR-a nije dozvoljeno refinanciranje postojećih kredita, osim ako je izričito navedeno kao prihvatljivo u samom programu.

44. Kako mogu podnijeti zahtjev za kredit?
Sva dokumentacija se šalje na jedan od sljedećih načina odnosno:
  1. Za izravno kreditiranje
    1. poštom ili osobno na adresu Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zelinska 3, 10000 Zagreb
    2. elektroničkim putem na poveznici Predaj zahtjev
  2. Za kreditiranje putem poslovne banke na način kojeg odredi poslovna banka

45. Je li moguća isplata predujma za kupnju investicijske opreme ili izvođenje građevinskih radova?
Kod izravnih kredita, isplata predujma za kupnju investicijske opreme ili izvođenje građevinskih radova moguća je najviše do 30% od ugovorene vrijednosti pojedinačne opreme odnosno 10% građevinskih radova, a što se ne primjenjuje kod pojedinačne ugovorene vrijednosti opreme ili radova do iznosa: 15.000 EUR-a za mikro poduzetnike, 25.000 EUR-a za male poduzetnike, 40.000 EUR-a za srednje poduzetnike i 66.000 EUR-a za velike poduzetnike. Za više informacija provjeriti u Općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a.

46. Moram li za kredit do 400.000 € ispuniti poslovni plan objavljen na stranicama HBOR-a?
Da, obavezno  je ispuniti poslovni plan, odnosno predložak koji je objavljen na našoj web stranici.

47. Postoji li minimalno realizirani poslovni prihod podnositelja zahtjeva, a vezano za prihvatljivost podnositelja zahtjeva?
HBOR nema propisan kriterij za minimalno realizirani poslovni prihod, no tijekom obrade zahtjeva za kredit analizirati će se ima li podnositelj zahtjeva otplatni potencijal za zatraženi iznos i rok otplate kredita.

48. Kamatna stopa koja je navedena u kreditnim programima je li vezana uz potporu?
Kamatne stope navedene u kreditnim programima u pravilu sadrže potporu. Iznos potpore koja se može ukupno odobriti jednom poduzetniku utvrđena je propisima o državnim potporama. Ako je klijent već iskoristio dio ili sve, onda neće moći koristiti kamatnu stopu iz željenog kreditnog programa nego će morati platiti referentnu kamatnu stopu (RKS). Više informacija možete pronaći u Općim kriterijima prihvatljivosti.