HBOR Najčešća pitanja - kreditiranje

Kreditiranje

1. Mora li poslovni subjekt biti u 100% vlasništvu žena ili je dovoljno imati samo kontrolni paket od 51% da bi bio prihvatljiv za kreditiranje po kriteriju žena poduzetnica?
Ženama poduzetnicama smatraju se poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više žena zajedno posjeduju više od 50% vlasništva i kojima ujedno upravlja žena. U slučaju poduzeća koje nije mikro ili malo, žena ili žene zajedno mogu imati i manje od 50% vlasništva uz uvjet da je najmanje jedna žena na nekoj od ključnih upravljačkih pozicija vezanoj za financije i/ili operativne poslove i/ili strategiju.

2. Tko su poduzetnici početnici?
Poduzetnici koji po prvi put osnivaju poslovni subjekt ili poslovni subjekti koji u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit posluju kraće od tri godine. Poduzetnici početnici nisu ranije bili niti su trenutno vlasnici ili suvlasnici drugog poslovnog subjekta s udjelom većim od 30%

3. Tko su mladi poduzetnici?
Poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više mladih osoba (u dobnoj skupini do navršenih 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit) zajedno posjeduju više od 50% vlasništva.

4. Može li netko tko sada ima 40 godina ući u kategoriju mladog poduzetnika?
Ne može. U trenutku predaje zahtjeva mora biti mlađi od 40 godina.

5. Smatra li se poduzetnikom početnikom netko tko je prije dva mjeseca osnovao poduzeće ako je vlasnik drugog poduzeća koje ne posluje duže od dvije godine?
Može se smatrati poduzetnikom početnikom.

6. Što sve uključuje financiranje obrtnih sredstava?
Obrtna sredstva su sredstva potrebna za financiranje tekućih (kratkoročnih) obveza koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg korisnika kredita, a odnose se na sirovine i materijal, zalihe, ostale proizvodne troškove, plaće, potraživanja od kupaca i opće troškove.

7. Mora li poslovni subjekt imati barem jednog zaposlenog da bi aplicirao za kredit kod HBOR-a?
Ne mora.

8. Tko su mikro, mali i srednji poduzetnici?
Poslovni subjekti privatnog sektora koji zapošljavaju manje od 250 zaposlenih i imaju godišnji promet koji ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili godišnju bilancu koja ne prelazi 43 milijuna EUR prema zadnjim dostupnim godišnjim financijskim izvještajima, u skladu s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzetnika (SL L 124, 20. 5. 2003.)

9. Treba li imati vlastito učešće u investiciji po programu Poduzetništvo mladih, žena i početnika?
Ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja, za kredite u iznosu do 100.000 EUR moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, iznad 100.000 EUR može se kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

10. Može li se razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a?
Može, osim za kredite iz sredstava NPOO-a.

11. Mogu li početnici podnijeti zahtjev za kredit po programu Investicije privatnog sektora?
Mogu.

12. Tko može ostvariti smanjenje kamatne stope po osnovi HBOR-ove mjere „Zapošljavanje mladih“ za 0,20 p.b.?
Mikro poduzetnici s do najviše 9 radnika i mali poduzetnici s od 10 do najviše 49 radnika godišnje, na puno radno vrijeme, koji su tijekom 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit u HBOR ili poslovnu banku zaposlili te još uvijek zapošljavaju ili planiraju u sljedećih 6 mjeseci računajući od datuma potpisivanja ugovora o kreditu zaposliti najmanje jednu mladu osobu (do 30 g starosti).

13. Može li se zaposliti studenta da bi se ostvarilo pravo na umanjenje kamatne stope po mjeri „Zapošljavanje mladih“?
Mjerom je obuhvaćen radni odnos na neodređeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, pripravnički staž i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Nije obuhvaćeno unajmljivanje radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje te rad preko učeničkih ili studentskih servisa.

14. Mogu li se naknade za kredit plaćati iz kredita?
Moguće je plaćanje samo naknade za obradu zahtjeva iz kredita ako je u okviru kredita dio namjene i financiranje obrtnih sredstava.

15. Može li kao instrument osiguranja poslužiti pokretnina ili nekretnina koja je u vlasništvu druge osobe (uz njenu suglasnost), a ne osobe koja traži kredit?
Može. Osoba koja je vlasnik nekretnine ugovara se u kreditnom odnosu kao založni dužnik.

16. Je li poslovni plan obvezan dio dokumentacije koja se predaje kod podnošenja zahtjeva za kredit?
Za sve investicije / projekte predračunske vrijednosti do 200.000 EUR potrebno je dostaviti poslovni plan, a iznad 200.000 EUR investicijsku studiju.

17. Nudi li HBOR pomoć pri izradi poslovnog plana / investicijske studije?
HBOR ne sudjeluje u izradi poslovnog plana / investicijske studije, ali se na mrežnoj stranici HBOR-a može pronaći naputak što poslovni plan / investicijska studija treba sadržavati : Preporučeni sadržaj investicijske studije, Preporučeni sadržaj poslovnog plana

18. Može li početnik podnijeti zahtjev po programu Obrtna sredstva?
Može. Program Obrtna sredstva provodi se putem poslovnih banaka s kojim HBOR ima dogovorenu suradnju po programu, a popis poslovnih banaka se može pronaći na mrežnim stranicama HBOR-a uz sam program. Poslovna banka zasebno utvrđuje prihvatljive korisnike kredita.

19. Je li prihvatljivo financiranje kupnje nekretnine od povezane osobe?
Kupnja nekretnina ili pokretnina od povezanih osoba nije prihvatljiva za financiranje putem HBOR-ovih programa kreditiranja.

20. Financira li HBOR stanogradnju?
Stanogradnja nije prihvatljiva za financiranje.

21. Je li prihvatljiva investicija kupnje zemljišta i strojeva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje?
Investicija je prihvatljiva za financiranje uz napomenu da se samo 10% vrijednosti ulaganja u zemljište može financirati po poticajnoj kamatnoj stopi, ostalo po referentnoj kamatnoj stopi.

22. Može li se financirati kupnja vozila iz investicijskih programa za poduzeće čija je registrirana djelatnost cestovni prijevoz robe?
Može, no zbog Pravila o državnim potporama koje vrijede za djelatnost cestovnog prijevoza robe te ako se ulaganje odnosi na kupnju vozila, postoji mogućnost da bi kamatna stopa po kreditu bila viša u odnosu na kamatnu stopu navedenu u programu. Za nabavu vozila preporučuje se program LEASING.

23. Što se smatra opravdanim troškom na planiranom projektu?
Kao opravdani troškovi na planiranom projektu mogu se priznati isključivo troškovi nastali nakon predaje pisanog zahtjeva za kredit ili najave ulaganja.

24. Što je najava ulaganja?
Najava ulaganja je obrazac dostupan na mrežnim stranicama HBOR-a koji dostavljaju poslovni subjekti koji se mogu svrstati u poduzetnike u smislu propisa o državnim potporama, prije podnošenja zahtjeva za kredit HBOR-u, a u svrhu priznavanja opravdanih troškova na planiranom projektu koji mogu nastati prije podnošenja zahtjeva za kredit. Opravdani troškovi na planiranom projektu mogu se priznati od trenutka zaprimanja ove najave u HBOR-u te se ova informacija smatra zahtjevom za potporu, osim ako između dostavljanja informacije i podnošenja zahtjeva za kredit prođe više od 6 (šest) mjeseci. U tom slučaju opravdani troškovi priznaju se od trenutka podnošenja zahtjeva za kredit u HBOR, odnosno zahtjev za kredit smatra se zahtjevom za potporu.

25. Mogu li se iz kreditnog programa ESIF za rast i razvoj financirati smještajne jedinice?
Ulaganje je prihvatljivo za financiranje po ESIF programu za rast i razvoj. Područje I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja – podsektor 55)

26. Mogu li početnici biti korisnici ESIF kredita za rast i razvoj?
Mogu ako posluju najmanje 2 (dvije) godine prije podnošenja zahtjeva.

27. Podnose li se zahtjevi za ESIF kredit za rast i razvoj HBOR-u?
Ne, program se provodi u suradnji s tri poslovne banke te se zahtjev za kredit i ostala pripadajuća dokumentacija podnosi njima: Erste & Steiermärkische bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.

28. Koje vrste bankarskih garancija nudi HBOR?
Izvozne bankarske garancije i činidbene bankarske garancije.

29. Što se sve smatra činidbenom bankarskom garancijom?
Ponudbena bankarska garancija, garancija za dobro izvršenje posla, garancija za povrat avansa, garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku.

30. Može li fizička osoba tražiti garanciju?
Ne, podnositelj zahtjeva je poduzetnik sa sjedištem u RH ili poduzetnik koji ima poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj koji se namjerava natjecati, sukladno uvjetima koje propisuje korisnik bankarske garancije, odnosno koji namjerava zaključiti ugovor o kupoprodaji roba, radova ili usluga s korisnikom bankarske garancije.

31. Kome se podnosi zahtjev za izdavanje bankarske garancije HBOR-a poljoprivrednicima stradalim u potresu?
Zahtjev za izdavanje bankovne garancije podnosi se u suradnji i putem Ministarstva poljoprivrede. U ministarstvu će Vam pomoći oko pripreme dokumentacije i podnošenja Zahtjeva za izdavanje avansne garancije u HBOR.

32. Tko su prihvatljivi korisnici kredita po programu EU projekti?
Poslovni subjekti privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva koji su financirani iz proračuna Europske unije i / ili nacionalnih izvora te drugih inozemnih javnih izvora.

33. Kako se izvršava otplata kredita?
U jednakim mjesečnim, kvartalnim ili polugodišnjim ratama.

34. Isplaćuje li se kredit na račune dobavljača ili na račun korisnika kredita?
Dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja / dobavljača / izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita, a dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.

35. U kojim slučajevima rok korištenja kredita može biti duži od 12 mjeseci?
Kada je to opravdano planiranom dinamikom ulaganja.

36. Može li se dokumentacija vezana uz podnošenje zahtjeva za kredit dostavljati putem maila?
Ne, kompletnu dokumentaciju je potrebno dostaviti osobno ili poštom na našu adresu.

37. Mogu li zahtjev za kredit podnijeti kao fizička osoba, pa registrirati trgovačko društvo tek kada mi se odobri kredit?
Ne, fizička osoba ne može podnijeti zahtjev za kredit, već samo registrirani poslovni subjekt.

38. Mogu li poslati samo nekoliko dokumenata, pa onda ostalo nadopunjavati?
Prilikom podnošenja zahtjeva za kredit potrebno je dostaviti kompletnu dokumentaciju.