Činidbene bankarske garancije

Predaj zahtjev ovdje
   

Korisnik bankarske garancije

Fizička ili pravna osoba u Republici Hrvatskoj.

Namjena

Izdavanje činidbenih bankarskih garancija domaćim poduzetnicima radi sudjelovanja na nadmetanjima i zaključivanja ugovora u cilju realizacije isporuke roba, radova i usluga na domaćem tržištu.

Način izdavanja garancije - HBOR bankarske garancije izdaje samostalno i/ili u suradnji s poslovnim bankama.

Podnositelj zahtjeva

Poduzetnik sa sjedištem u RH ili poduzetnik koji ima poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj koji se namjerava natjecati, sukladno uvjetima koje propisuje korisnik bankarske garancije, odnosno koji namjerava zaključiti ugovor o kupoprodaji roba, radova ili usluga s korisnikom bankarske garancije.

Vrste bankarskih garancija

Ponudbena bankarska garancija HBOR može izdati poduzetniku - nalogodavatelju garanciju za sudjelovanje na javnim nadmetanjima. Najviši iznos garancije po ovoj osnovi je u pravilu do 10% ponudbene vrijednosti i jamči ozbiljnost ponude poduzetnika.

Garancija za povrat avansa Kako bi poduzetniku omogućio primitak avansne uplate, HBOR korisniku garancije izdaje bankarsku garanciju za povrat avansa, u visini ugovorenoj između nalogodavatelja i korisnika bankarske garancije. Navedena bankarska garancija može glasiti najviše do ugovorenog iznosa avansa.

Garancija za dobro izvršenje posla U slučaju isporuke opreme, strojeva, specijalnih proizvoda i/ili usluga, izvođenja investicijskih radova, HBOR može nalogodavatelju izdati bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla sukladno uvjetima zaključenog ugovora. Ova bankarska garancija u pravilu glasi na iznos do 20% vrijednosti isporučene opreme, strojeva, specijalnih proizvoda i/ili usluga, odnosno vrijednosti investicijskih radova.

Garancija za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku Ukoliko su predmet ugovora oprema, strojevi, specijalni proizvodi i/ili usluge, ili izvođenje investicijskih radova za koje nalogodavatelj garantira ispravnost, to se razdoblje uobičajeno pokriva bankarskom garancijom za otklanjanje manjkavosti u garantnom roku. Ova bankarska garancija uobičajeno glasi na iznos do 10% vrijednosti ugovorenog posla.

Uvjeti za izdavanje bankarske garancije

•Nalogodavatelj posluje najmanje godinu dana i u privatnom je vlasništvu više od 50%
•Nije neprekidno blokiran više od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci poslovanja, nema nepodmirenih obveza prema državi, nje u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporama

Naknade

Naknada za obradu zahtjeva za odobrenje izdavanja bankarske garancije i naknada za izdavanje bankarske garancije:
 
KATEGORIJA RIZIKA PODUZETNIKA NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA (JEDNOKRATNO) NAKNADA ZA IZDAVANJE BANKARSKE GARANCIJE (KVARTALNO)
1 0,20% 0,25%
2 0,25% 0,30%
3 0,30% 0,35%
4 0,35% 0,40%


Naknada za obradu zahtjeva za odobrenje izdavanja bankarske garancije - jednokratno od odobrenog iznosa izdane bankarske garancije, a najmanje 66,36 EUR. Naknada se obračunava i naplaćuje prije izdavanja bankarske garancije. Naknada za izdavanje bankarske garancije obračunava se i plaća kvartalno, unaprijed, a najmanje 66,36 EUR. Kada se garancija izdaje u suradnji s poslovnom bankom poduzetnika HBOR i banka za svaki posao dogovaraju visinu naknade.

Osiguranje

HBOR prihvaća:
• mjenice i zadužnice
• zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a
• druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati