Obrtna sredstva

Predaj zahtjev ovdje

1. Korisnici kredita

 • Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
 • Poslovni subjekti javnog sektora - trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.
 • Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije - poslovni subjekti privatnog i javnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije*
*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.
 

2. Namjena kredita

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.


3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci.
U slučaju kreditiranja po modelu podjele rizika, poslovna banka koja je podnositelj zahtjeva za kredit sredstvima kredita ne može smanjiti svoju izloženost prema korisniku kredita.
 • Izravno kreditiranje je iznimno moguće u sljedećim slučajevima (osim za OPG-ove koji nisu u sustavu PDV-a i udruge):
  • za kredite u iznosu 500.000 EUR i više,
  • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije moguće izravno kreditiranje u iznosu 100.000 EUR i više.

Kod izravnog kreditiranja korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.


4. Iznos kredita

 • Najniži mogući iznos pojedinog kredita kod kreditiranja putem poslovnih banaka, u pravilu:
  • 50.000 EUR
 • Najniži mogući iznosi pojedinog kredita kod izravnog kreditiranja, u pravilu:
  • 100.000 EUR za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije i kredite za gospodarski razvitak Ličko-senjske županije
  • 500.000 EUR za ostale korisnike kredita
Najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.


5. Valuta kredita

EUR


6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

5% godišnje, fiksna

kratkoročni, kratkoročni revolving i dugoročni krediti

- 2 postotna boda uz subvenciju Županije / Grada / Općine

2% godišnje, fiksna

za kratkoročne i dugoročne kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

- 2 postotna boda a najviše do visine kamatne stope uz subvenciju Županije / Grada / Općine
U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i drugačija, i to:
 • za korisnike kredita koji obavljaju gospodarsku aktivnost i ne mogu ostvariti državnu potporu i/ili potporu male vrijednosti efektivna kamatna stopa (EKS)* ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS)**, sve u skladu s propisima o državnim potporama
 • za kredite u iznosu 5 milijuna EUR i više:
  • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama: kamatnu stopu za poslovnu banku određuje HBOR, a  kamatnu stopu za korisnika kredita određuje banka u skladu sa svojim internim aktima
  • kod izravnog kreditiranja: kamatnu stopu za korisnika kredita utvrđuje HBOR
*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja iskazuje ukupne troškove kredita u skladu s važećom Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi HNB-a.
**Referentna kamatna stopa (RKS) je osnovna stopa (koju izračunava i objavljuje Europska komisija), uvećana za određeni broj baznih bodova (maržu) koji ovise o ocjeni klijenta (kreditni rang, odnosno rejting) i ocjeni instrumenata osiguranja, u skladu s Priopćenjem Europske komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008.). Primjenjuje se za izračun potpore u kreditima odobrenim po poticajnim kamatnim stopama. Raspon važećih RKS-ova dostupan je u Informaciji o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama.


7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava:
   • za subjekte javnog sektora: bez naknade,
   • za ostale subjekte: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita.
te ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije i kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa na području Karlovačke i Zagrebačke županije:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva,
  • bez naknade za rezervaciju sredstava,
  • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita.
te ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna.


8. Rok i način korištenja kredita

 • za kratkoročne kredite:
  • do 3 mjeseca
  • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
 • za revolving kredite:
  • do 12 mjeseci
  • na revolving principu, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
 • za dugoročne kredite:
  • do 12 mjeseci
  • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
Sredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili na račun korisnika kredita, ovisno o namjeni obrtnih sredstava.
Za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR).


9. Rok otplate

 • za kratkoročne kredite:
  • do 12 mjeseci od isteka roka korištenja, uz uvjet da ukupno trajanje kredita (razdoblje korištenja i razdoblje otplate) ne može prijeći ukupno 12 mjeseci
 • za revolving kredite:
  • do 12 mjeseci od sklapanja Ugovora o kreditu
U slučaju obnove kredita, koja ovisi o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i raspoloživim sredstvima HBOR-a, HBOR zadržava pravo izmjene kamatne stope i naknada za obnovljeni kredit.
 • za dugoročne kredite:
  • do 6 godina, uključujući poček do 2 godine, ovisno o namjeni i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita (za kredite s rokom otplate 5 godina i kraćim od 5 godina moguće je odobriti poček do najviše 1 godine)


10. Način otplate

 • za kratkoročne kredite:
  • jednokratno ili u pravilu u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama
 • za revolving kredite:
  • sukcesivno ili jednokratno, najkasnije na datum krajnjeg ugovorenog roka otplate
 • za dugoročne kredite:
  • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama


11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja u skladu s internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika transakcije i korisnika kredita


12. Povezani dokumenti


13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb
Agram banka d.d.
Zagreb
Banka Kovanica d.d.
Varaždin
BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
Croatia banka d.d.
Zagreb
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
Istarska kreditna banka d.d.
Umag
J&T banka d.d.
Varaždin
Karlovačka banka d.d.
Karlovac
Kentbank d.d.
Zagreb
OTP BANKA d.d.
Split
Partner banka d.d.
Zagreb
Podravska banka d.d.
Koprivnica
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb
Slatinska banka d.d.
Slatina
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3