Investicijski krediti za ruralni razvoj - zahtjevi zaprimani do 5. 7. 2021.

Po ovom financijskom instrumentu od 5. srpnja 2021. obustavljeno je zaprimanje novih zahtjeva za kredit.

Korisnici kredita

Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
  • zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).

Kriteriji prihvatljivosti ulaganja

Ulaganja su moguća u sljedećim mjerama, podmjerama i tipovima operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (PRR):
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu  
Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
 • Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 • Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
 • Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
 • Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
 • Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja  
Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma  
Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
 • Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
 • Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
 

Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za financiranje novih ulaganja (investicije) u okviru prihvatljivih podmjera PRR-a, i to:
Osnovna sredstva
 • Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR.
Obrtna sredstva
 • Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koji je iznos viši).
 

Način kreditiranja

  • Putem poslovnih banaka*

   

   

  OTP BANKA d.d.
  Split

   

   

   

   

   

  Privredna banka Zagreb d.d.
  Zagreb

   

   

   

   

   

  Zagrebačka banka d.d.
  Zagreb

   

   

   

   

   

   

  *Banke su izabrane kroz proces javne nabave.

Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora Programskog doprinosa i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.

Dio kredita iz izvora Programskog doprinosa može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu.

Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.
Iznos kredita
 • od 50.001 EUR do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora
Poček
 • do 3 godine, odnosno 5 godina kod ulaganja u trajne nasade
Rok korištenja
 • do 18 mjeseci
Rok otplate
 • do 180 mjeseci (15 godina), uključujući poček
  • Iznimno, navedeni rok otplate i poček je moguće produljiti za korisnike kredita čije poslovanje je ugroženo uslijed COVID-19 pandemije, a sukladno mjerama Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti.

Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz sredstava Programskog doprinosa na istom projektu što znači da se ovaj kredit ne može kombinirati s:
 • ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje;
 • drugim ESIF financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a;
 • drugim financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a financiranima iz državnog proračuna ili financijskim instrumentima iz centralnih programa Europske unije.

Kamatna stopa

Na dio kredita iz sredstava Programskog doprinosa
 • 0%
Na dio kredita iz sredstava poslovne banke
 • u skladu s poslovnom odlukom banke

Kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita.

Naknade

Bez naknada za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava te naknade za izmjene uvjeta kredita koje nije inicirao korisnik kredita.

Osiguranje

Instrumenti osiguranja za uredno izvršenje obveza po kreditima jesu sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke te za povrat dodijeljene potpore 2 (dvije) zadužnice poduzetnika svaka u iznosu bruto ekvivalenta potpore dodijeljenog Ugovorom o kreditu, uvećane za zakonsku zateznu kamatu, pri čemu je iznos obje zadužnice zbroj potpora u kunama.

Uloge u provedbi

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključili su dana 18.4.2018. Sporazum o financiranju razine I za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“.

Temeljem navedenog Sporazuma, HBOR je ovlašten za upravitelja fonda sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te je HBOR putem javne nabave odabrao tri poslovne banke - OTP d.d., Privrednu banku Zagreb d.d. i Zagrebačku banku d.d. - s kojima je dana 17.9.2019. zaključio Sporazume o financiranju razine II za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“.

Ostalo

Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku poslovne banke o odbijanju zahtjeva za kredit, može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr.

Uputa o primjeni grafičkog standarda FI

Informacije o podržanim projektima

Ovaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.

Kontakti

ruralni.krediti@hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3