Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-19 - jamstvaZahtjevi za jamstvo su se zaprimali do 31. 12. 2021.

Izdavanje državnih jamstava u ime i za račun RH za nove kredite za likvidnost i/ili kredite za ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone za rješavanje problema izazvanih krizom kao posljedicom pandemije COVID-a 19. Jamstvo pokriva najviše 90% ili 100% glavnice pojedinačnog kredita, ovisno o mjeri.

 

NAMJENA

Izdavanje državnih jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske za nove kredite za likvidnost i/ili kredite za ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone za rješavanje problema izazvanih krizom kao posljedicom pandemije COVID-a 19.

PROVEDBA

Za velike poduzetnike HBOR, a za MSP HAMAG-BICRO u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta (MINTS). Niže navedeni uvjeti odnose se na Program koji provodi HBOR.

UKUPAN FOND JAMSTAVA

1.500.000.000 kuna (HBOR i HAMAG-BICRO)

POKRIĆE JAMSTVOM

Jamstvo će pokrivati najviše 90% ili 100% glavnice pojedinačnog kredita, ovisno o mjeri. Gubitke proporcionalno – u skladu s visinom pokrića jamstvom i pod istim uvjetima (pari passu) – snose Kreditor i MINTS.

CILJNA SKUPINA/KORISNICI KREDITA

Veliki poduzetnici koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta propisane Programom, koji su suočeni s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

KREDITORI /KORISNICI JAMSTVA

Banke u Republici Hrvatskoj koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i HBOR.

TRAJANJE PROGRAMA

Do 31. 12. 2021. (rok do kojeg jamstva moraju biti odobrena, ugovorena i izdana).

INSTRUMENTI OSIGURANJA KREDITA

Davatelji kredita dužni su radi osiguranja tražbina po Ugovoru o kreditu pribaviti od Korisnika kredita jednu zadužnicu na iznos jamstva uvećan za pripadajuće kamate, naknade i troškove koja će glasiti na Republiku Hrvatsku, Ministarstvo turizma i sporta, čiju je presliku dužan HBOR-u dostaviti zajedno s preslikom Ugovora o kreditu, a izvornik zajedno s Pozivom na plaćanje po jamstvu.
U slučaju isplate po jamstvu, u regresnoj naplati tražbina iz ugovora o kreditu, priljevi iz svih instrumenata osiguranja ugovorenih po ugovoru o kreditu, će se dijeliti između Republike Hrvatske i Davatelja kredita sukladno razini pokrića jamstvom (pro rata, za Mjeru iz odjeljka 3.2. Privremenog okvira najviše 90:10, odnosno 100:0 za Mjeru iz odjeljka 3.1. Privremenog okvira).

PROCES IZDAVANJA JAMSTVA

 1. Korisnik kredita podnosi Davatelju kredita zahtjev za odobrenje kredita uz korištenje jamstva iz ovog Programa
 2. Davatelj kredita dostavlja HBOR-u Odluku o odobrenju kredita, zahtjev za jamstvo i propisanu dokumentaciju
 3. Stručne službe HBOR-a obrađuju zahtjev za jamstvo
 4. HBOR i MINTS donose odluku o jamstvu
 5. HBOR obavještava Davatelja kredita o odluci o jamstvu
 6. U slučaju donošenja pozitivne odluke o jamstvu:
 • Korisnik kredita zaključuje ugovor o kreditu s Davateljem kredita, provodi instrumente osiguranja povrata kredita te dostavlja Davatelju kredita zadužnicu koja glasi na Republiku Hrvatsku, Ministarstvo turizma i sporta
 • Davatelj kredita dostavlja HBOR-u presliku ugovora o kreditu te presliku zadužnice koja glasi na Republiku Hrvatsku, Ministarstvo turizma i sporta
 • HBOR zaključuje ugovor o jamstvu s Davateljem kredita i Korisnikom kredita
 • HBOR Korisniku kredita dostavlja račun za naknadu za jamstvo. Naknada za jamstvo naplaćuje se sukladno Programu
 • Korisnik kredita može platiti naknadu za jamstvo iz prvog korištenja kredita, u protivnom jamstvo stupa na snagu tek nakon što Korisnik kredita plati naknadu
 • HBOR obavještava Davatelja kredita da je od strane Korisnika kredita plaćena naknada za jamstvo
 • Davatelj kredita plasira sredstva kredita.

REGRESNA NAPLATA PO JAMSTVU

Regresnu naplatu vodi Davatelj kredita za cijelu tražbinu (svoju i tražbinu Republike Hrvatske) koja će se dijeliti između Republike Hrvatske i Davatelja kredita sukladno razini pokrića jamstvom (pro rata, za Mjeru iz odjeljka 3.2. Privremenog okvira najviše 90:10, odnosno 100:0 za Mjeru iz odjeljka 3.1. Privremenog okvira).

POSEBNE KARAKTERISTIKE SVAKE OD MJERA PROGRAMA

  Mjera iz odjeljka „3.1. Ograničeni iznosi potpore“ Mjera iz odjeljka „3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove“
Ukupan iznos jamstava (HBOR i HAMAG) 1.000.000.000,00 HRK 500.000.000,00 HRK
Najviši iznos jamstva po Korisniku kredita 1.800.000,00 EUR Ako se potpora u obliku jamstava za zajmove ne može dodijeliti sukladno odjeljku 3.1. Privremenog okvira ili ako ukupna nominalna vrijednost prelazi gornju granicu od 1.800.000,00 EUR, može se dodijeliti jamstvo po odjeljku 3.2. Privremenog okvira. Za kredite u kunama za izračun se koristi srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan donošenja odluke o odobrenju kredita. Najveći iznos kredita po Korisniku kredita ne smije prijeći: i. dvostruke godišnje rashode korisnika za plaće zaposlenika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzetnika, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzetnika osnovanih 1. 1. 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos zajma ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja, ili ii. 25% ukupnog prihoda korisnika u 2019., ili iii. iznimno u slučaju Korisnika kredita koji su izrazito pogođeni manjkom likvidnosti (koji su ostvarili pad od najmanje 50% jednog ili više kriterija koji dokazuju pogođenost manjkom likvidnosti i gubitcima u poslovanju uzrokovanim gospodarskim posljedicama COVID-a 19, a koji su propisani ovim Programom), ukupni iznos kredita može prijeći iznos iz podtočke i. i to za najviše 10%, a iznos iz podtočke ii. za najviše 20%, radi pokrivanja potreba za likvidnošću u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća. Korisnik kredita mora dokazati postojanje potrebe za likvidnošću u okviru plana likvidnosti kojeg je dužan dostaviti uz zahtjev za jamstvo. Taj plan likvidnosti se može odnositi i na obrtni kapital i na troškove ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone. Kredit ni u kojem slučaju ne smije prijeći iznos od 50.000.000,00 HRK.
Trajanje kredita Najmanje 1 godina, a najdulje 5 godina. Računa se od dana zaključenja ugovora o kreditu do krajnjeg roka otplate kredita. Najdulje 6 godina. Računa se kao razdoblje od dana zaključenja ugovora o kreditu do krajnjeg roka otplate kredita.
Naknada za jamstvo 0,25% na nominalni (neto) iznos jamstva, neovisno o trajanju jamstva. Obračunava se na nominalni (neto) iznos jamstva, za prvu godinu trajanja jamstva 50 baznih bodova, od druge do treće godine 100 baznih bodova i od četvrte do šeste godine 200 baznih bodova. Naknada se obračunava na stanje neto jamstva sukladno otplatnom planu kredita uz metodu 30/360 dana temeljem indikativnog otplatnog plana kredita.
Arhiva – dokumenti do srpnja 2021.