Obrtna sredstva Mjera COVID-19 za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja

Mjera COVID-19 za male, srednje i velike poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede. Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku. Zahtjevi za kredit su se zaprimali do 30.6.2021.

Korisnici kredita

Mala, srednja i velika poduzeća u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 ?d 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora koja zadovoljavaju sljedeće uvjete i djelatnosti (Registrirana djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 58/07): Djelatnosti:
 • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16),
 • Proizvodnja namještaja (C31).
Uvjeti:
 • Ostvaruju najmanje 20% poslovnih prihoda na stranim ili međunarodnim tržištima prema podacima u zadnjim službenim godišnjim financijskim izvještajima poduzeća;
 • Korisnici kredita se trebaju prijaviti na digitalnu platformu Financijske agencije za praćenje provedbe mjera pomoći gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa (FINA portal MJERE);
 • Klijenti koji su po Metodologiji za izračun COVID score Financijske agencije (FINA) ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i postoji potreba za dodatnim financiranjem, a za kreditiranje su prihvatljive sve vrijednosti COVID scora osim vrijednosti – negativno
Krediti se mogu odobriti poduzetnicima koji nisu u teškoćama* odnosno koji su zapali u privremene teškoće samo zbog krize uzrokovane pojavom COVID-19. *Krediti se ne mogu odobriti poduzetnicima koji su bili u teškoćama na dan 31. 12. 2019 (Sukladno odredbama čl. 2. toč. 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. 6. 2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187 od 26.06.2014.).

Namjena kredita

Financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); priprema proizvodnje, nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.

Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama po modelu podjele rizika - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci
 • izravno kreditiranje - omogućeno za kredite u iznosu 1,5 milijuna kuna i više (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) –  Zahtjev i pripadajuća dokumentacija podnosi se HBOR-u

Iznos kredita

 • Najniži iznos kredita iznosi 1.500.000,00 kuna
 • Najviši iznos kredita je sukladno kriterijima Programa dodjele državnih potpora HBOR-a usklađenim s Privremenim okvirom EU za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 ograničen na:

- dvostruke godišnje rashode za plaće korisnika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzeća osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili

- 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka u 2019. godini; ili

- iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za male i srednje poduzetnike i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću.

Valuta kredita

 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR
 • kunski kredit

Kamatna stopa

Za izravne kredite i za kredite po modelu podjele rizika (za HBOR-ov udio u kreditu), uvažavajući subvenciju Ministarstva poljoprivrede koja iznosi do 2,00% godišnje, za cijelo vrijeme trajanja kredita: 0% godišnje, fiksno, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ilipotpora male vrijednosti i cijeni raspoloživih izvora financiranja*. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti). Sukladno pravilima o zabrani kumulacije potpora iz Privremenog okvira**, za kredite odobrene temeljem Privremenog okvira nije moguće koristiti instrumente osiguranja odobrene s iste osnove, i obrnuto. *Navedene kamatne stope su kamatne stope koje plaća korisnik kredita dok ukupna redovna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja kredita iznosi 2,00% godišnje ili više, fiksno, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti i cijeni raspoloživih izvora financiranja. ** Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C91I, 20.3.20202.) i sve njegove izmjene i dopune; odjeljak 3.2. točka 24.a i odjeljak 3.3., točka 26.a

Naknade

Za izravne kredite i HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika:
 • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva
 • bez naknade za rezervaciju sredstava
Ostale naknade obračunavaju se i naplaćuju sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.

Rok i način korištenja kredita

 • Do 12 mjeseci, jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
Sredstva se mogu isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun.

Rok otplate

 • do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Način otplate

 • u jednakim tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama

Instrumenti osiguranja

 • Polica osiguranja kredita izdana od strane HBOR-a kao osiguratelja u ime i za račun Republike Hrvatske sukladno uvjetima osiguranja HBOR-a (Ministarstvo poljoprivrede sufinancira premiju osiguranja do visine raspoložive de minimis potpore)
 • Ostali instrumenti osiguranja uobičajeni u bankarskom poslovanju

Povezani dokumenti / Privici

Opći kriteriji prihvatljivosti, točka 3.2. Ograničenja financiranja poslovnih subjekata u kojima udjele u vlasništvu imaju dužnosnici i članovi njihove obitelji, točka 4. Poticajne kamatne stope i propisi o potporama Popis dokumentacije i poslovnih banaka
Popis dokumentacije izravno kreditiranje
Odluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a

POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb
Agram banka d.d.
Zagreb
BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
Istarska kreditna banka d.d.
Umag
KentBank d.d.
Zagreb
OTP BANKA d.d.
Split
Partner banka d.d.
Zagreb
Podravska banka d.d.
Koprivnica
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb
Sberbank d.d.
Zagreb
Slatinska banka d.d.
Slatina
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3