HBOR Poziv za iskazivanje interesa/podnošenje ponuda za otkup potraživanja


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA -  osiguranog založnim pravom na nekretnini u Lučkom koja predstavlja poslovni objekt – hladnjaču

1. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR) i CENTAR BANKA d.d. u stečaju, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 47A, OIB: 89296739230 (dalje u tekstu: CEBA) imaju prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) dospjelo potraživanje po ugovorima o kreditu.
 
Potraživanje HBOR-a na dan 30.09.2023. godine zajedno s pripadajućim redovnim kamatama, zateznim kamatama i troškovima iznosi 4.399.440,14 EUR.
 
Potraživanje CEBA-e na dan 30.9.2023. godine zajedno s pripadajućim redovnim kamatama, zateznim kamatama, naknadama i troškovima iznosi 135.291,95 EUR.
 
Ukupno potraživanje HBOR-a i CEBA-e iznosi 4.534.732,09 EUR.
 
2. HBOR i CEBA objavljuju ovaj poziv za podnošenje ponuda za otkup ukupnog potraživanja HBOR-a i CEBA-e iz točke 1. ovog Poziva. Ponuda mora sadržavati iznos za otkup ukupnog potraživanja.

 
3. Za otkup potraživanja prenijet će se založno pravo prvoga reda kojim je osigurano ukupno potraživanje iz točke 1. ovog Poziva, a koje je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Novi Zagreb upisano u korist CEBA-e na sljedećoj nekretnini u vlasništvu založnog dužnika:
 
 • kat. čestica 4746, Ventilatorska cesta (gospodarska zgrada i dvorište), površine 2128 m2, zk.ul. 521 katastarska općina: 339326, Lučko Novo.
 
Pojedine pokretnine koje su ugrađene u navedenoj gospodarskoj zgradi (hladionička vrata, hladionički paneli, rashladna centrala, zračni kondenzatori, rashladne komore, zračni hladnjak zraka-isparivač, sustav Danfoss ADAP COOL, garažna vrata s motorom i elektro ormar, a koje zajedno predstavljaju jedinstvenu cjelinu) su u vlasništvu treće osobe nad kojom je proveden stečajni postupak. U navedenom stečajnom postupku utvrđeno je da vrijednost navedenih pokretnina u odnosu na vrijednost nekretnine iznosi 6,92% pa je u slučaju prodaje nekretnine, skupština vjerovnika donijela odluku da je kupac predmetne nekretnine u obvezi isplatiti 6,92% kupoprodajne cijene nekretnine navedenom društvu nad kojim je proveden stečajni postupak kao vlasniku navedenih pokretnina.
 
4. HBOR i CEBA ne jamče za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.

 
5. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup ukupnog potraživanja iz točke 1. ovog Poziva te način i rok plaćanja cijene, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji potraživanja.
 
6. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zelinska 3, 10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.
 
7. Rok za podnošenje ponuda je zaključno 15.11.2023. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.
 
8. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti odgovarajući dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja.
 
9. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena HBOR i CEBA će sklopiti ugovor o kupoprodaji potraživanja.
 
10. HBOR i CEBA zadržavaju pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snose materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti imaju obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
11. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, mob: 091/4597-983, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – osiguranog založnim pravom na nekretnini u Oklaju koja predstavlja poslovni objekt – tvornicu

Datum objave: 11. 4. 2023.
 1. HBOR ima prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanje po ugovoru o kreditu koje na dan 31.03.2023. godine zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama iznosi ukupno 844.505,38 EUR.
 1. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.
 1. Za otkup potraživanja HBOR će prenijeti mjenice i zadužnice pravne osobe te založno pravo na nekretnini koja služi kao osiguranje potraživanja po ugovoru o kreditu i to:
 • založno pravo prvog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Šibeniku, zemljišnoknjižni odjel Drniš, katastarska općina: 305847, Oklaj u zk.ul. 784, kat. čestica: 197/50 pašnjak površine 15118 m2, kat. čestica: 342 ZGR industrijska zgrada površine 1680 m2, kat. čestica: 343 ZGR poslovna zgrada površine 1638 m2, kat. čestica: 344 ZGR pomoćna zgrada površine 564 m2, ukupne površine 19000 m2.
HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.
 1. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji potraživanja.
 1. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zelinska 3, 10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.
 1. Rok za podnošenje ponuda je zaključno 11.05.2023. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.
 1. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti odgovarajući dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja.
 1. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena HBOR će sklopiti ugovor o kupoprodaji potraživanja.
 1. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 1. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, mob: 091/4591-611, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.

PONIŠTENJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA

 – osiguranog založnim pravima na: nekretnini u Zagrebu (Maksimir) koja predstavlja stan u stambeno-poslovnom objektu i nekretnini u Zagrebu (Remete) koja predstavlja stan u zgradi te mjenicama i zadužnicama pravne osobe – objavljenog 17. 5. 2022. godine u javnom glasilu Večernji list za otkup potraživanja HBOR-a prema korisniku kredita, pravnoj osobi u stečaju u iznosu od 618.303,48 HRK zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama te troškovima do 30. 4. 2022. godine, te nadalje objavljujemo:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA

– osiguranog založnim pravima na: nekretnini u Zagrebu (Maksimir) koja predstavlja stan u stambeno-poslovnom objektu i nekretnini u Zagrebu (Remete) koja predstavlja stan u zgradi
 1. HBOR ima prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanja po ugovorima o kreditu koja na dan 31. 8. 2022. godine zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama te troškovima iznose ukupno 610.437,21 HRK.
 1. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.
 1. Za otkup potraživanja HBOR će prenijeti mjenice i zadužnice pravne osobe te založna prava na nekretninama koja služe kao osiguranje potraživanja po ugovorima o kreditu i to:
 • založna prava prvog i drugog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zagreb, katastarska općina: 999901, Grad Zagreb u zk.ul. 110329, kat. čestica 1919/7, 27. suvlasnički dio: 202/10000 etažno vlasništvo (E-27), dvosobni stan br. 2 na 4. katu površine 62,70 m2 sa spremištem površine 0,68 m2 ( tlocrtne površine 3,42 m2) ukupne površine 63,38 m2, ulaz 2. Maksimirska 111,
 • založna prava prvog i drugog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Zagreb, katastarska općina: 335355, Remete u zk.ul. 107714, kat. čestica 1624/181, 8. suvlasnički dio: 1621/10000 etažno vlasništvo (E-8), četverosobni stan oznake 14 na mansardi zgrade, blagovanje, kuhinja, kupaonica, dnevni boravak, dvije sobe i terasa, neto korisne površine 68,09 m2 neodvojivo povezano sa vlasništvom parkirnog mjesta oznake 5 u prizemlju, neto korisne površine 2,75 m2 u nacrtu označeno narančastom bojom. HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.
 1. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji potraživanja.
 1. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zelinska 3, 10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.
 1. Rok za podnošenje ponuda je zaključno 6. 10. 2022. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.
 1. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti odgovarajući dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja.
 1. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena HBOR će sklopiti ugovor o kupoprodaji potraživanja.
  1. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 1. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, mob: 091/4591-611, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA - hotel President

Datum objave: 8. 2. 2023.
 1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, Strossmayerov trg 9, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR) ima prema korisniku kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) dospjelo potraživanje po ugovoru o kreditu koje na dan 1. 1. 2023. godine zajedno s pripadajućim redovnim i zateznim kamatama te troškovima iznosi ukupno 3.268.016,08 EUR.
 1. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja iz točke 1. ovog Poziva.
 1. Potraživanje HBOR-a prema Korisniku kredita osigurano je fiducijom temeljem Sporazuma o prijenosu vlasništva radi osiguranja novčane tražbine od 2. 10. 1997. godine na stambeno – poslovnoj zgradi na k.č. br. 1779/2, zk.ul. 13551 k.o. ZADAR, ukupne površine 795 m2, u naravi Hotel „PRESIDENT“ te zadužnicama fizičke osobe pri čemu se u fiducijarnom vlasništvu HBOR-a ne nalaze pripadajuće pokretnine Hotela „PRESIDENT“, a u posjedu predmetne nekretnine nalaze se treće osobe. Legalizacija nekretnine izvršena je od strane treće osobe. HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.
 1. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji potraživanja.
 1. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Zelinska 3, 10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup potraživanja“. Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR-u.
 1. Rok za podnošenje ponuda je zaključno 23. 2. 2023. godine do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 1. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti odgovarajući dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup potraživanja.
 1. S ponuditeljem čija ponuda bude prihvaćena HBOR će sklopiti ugovor o kupoprodaji potraživanja.
 1. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 1. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel: 01/4597-856, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.