HBOR Zakoni, pravilnici, akti i ostali dokumenti
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06, 25/13)
Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o HBOR-u
Statut HBOR-a
Opći uvjeti kreditnog poslovanja HBOR-a
Opći kriteriji prihvatljivosti

Uredba o osiguranju izvoza (NN 53/20)
Pravilnik o naknadama za usluge koje obavlja HBOR
Pravilnik o uvjetima osiguranja plasmana HBOR-a
Opći uvjeti financijskog nadzora
PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA OBRAČUNA KAMATA

Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Pravilnik o javnoj nabavi
Pravilnik o provedbi OECD preporuka o zaštiti okoliša i utjecaju na društvo i održivom izvoznom kreditiranju

Pravilnik o provedbi OECD preporuke o sprječavanju podmićivanja
Pravilnik o zaštiti poslovne i bankovne tajne u HBOR-u 
Uputa za informiranost i vidljivost projekata

Ograničenje u kreditiranju državnih dužnosnika
Poduzetnici u teškoćama - definicija
Kodeks korporativnog upravljanja
Kodeks ponašanja
Strategija poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak 2020. - 2024.
Informacije o politici ulaganja u vlasnički kapital i kvazi-vlasnički kapital
Politika privatnosti


Potpore 

Program dodjele državnih potpora HBOR-a - VER 6-2024 

Program dodjele državnih potpora HBOR-a - VER. 9-2023
Program dodjele državnih potpora HBOR-a_ver. 11-22
Program dodjele državnih potpora sektoru poljoprivrede HBOR-a - ver. 07-23
PROGRAM DODJELE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK  -  ver. 01-2024
PROGRAM DODJELE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI HBOR-A - VER. 11-2022.
Program dodjele potpore male vrijednosti primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji HBOR-a
Program dodjele potpore Hrvatske banke za obnovu i razvitak usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu - odjeljci 2.1. i 2.3. - 07/22
Program pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu - odjeljci 2.1. i 2.2. - 07/22
Program dodjele potpore Hrvatske banke za obnovu i razvitak usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu - odjeljci 2.1. i 2.3. - 09/22
Program pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu - odjeljci 2.1. I 2.2. - 09/22
Program dodjele potpore Hrvatske banke za obnovu i razvitak usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu - odjeljak 2.1. - 01/24

Program dodjele potpore Hrvatske banke za obnovu i razvitak usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu - odjeljci 2.1. i 2.3. - 12/22
Program pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu - odjeljci 2.1. i 2.2. - 12/22
Program pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu - odjeljci 2.1. i 2.2. - 07/23


DRŽAVNE POTPORE I POTPORE MALE VRIJEDNOSTI KOJE JE HBOR DODIJELIO U 2023. GODINI:


Ostali dokumenti

Ostali zakoni i akti

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93,  34/9952/00118/03107/07146/08, 137/09, 125/11152/11111/12,  68/13110/1540/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23)
Zakon o kreditnim institucijama (NN 159/1319/15102/1515/1870/1947/20146/20, 151/22)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku (NN 34/11)
Uredba o provedbi Zakona o jamstvenom fondu za poticaj gospodarsko razvitku (NN 41/11) Zakon o državnim potporama (NN 47/1469/17)

Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te Registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (NN 125/17)

*Informacije o pojedinačnim potporama u skladu s Privremenim okvirom većim od 100.000 EUR te COVID-19 odlukama Europske komisije dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva financija putem linka
*Informacije o pojedinačnim potporama dodijeljenim u iznosu višem od 500.000 eura dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva financija putem linka
*Godišnja izvješća o državnim potporama Ministarstva financija dostupna su putem linka

Odluka o povjeravanju poslova vezanih uz suradnju s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom na provedbi plana ulaganja za Europu (NN 102/15)