ESIF Krediti za javnu rasvjetu - zahtjevi zaprimani do 31.12.2023.

KORISNICI KREDITA

Jedinice lokalne samouprave (JLS)

NAMJENA KREDITA

Aktivnosti energetske obnove:
• demontaža i zbrinjavanje svjetiljki i opreme koja se mijenja;
• ugradnja rasvjetne i regulacijske opreme;
• izmještanje iz trafostanica i/ili nova ugradnja upravljačkih ormarića javne rasvjete s upravljačkom, mjernom i zaštitnom opremom;
• ugradnja novih naplatnih i kontrolnih brojila električne energije;
• nadopuna rasvjetnih mjesta, korekcije geometrije i/ili kabelske infrastrukture postojećih instalacija javne rasvjete;
• izrada elaborata i postava privremene regulacije prometa u svrsi izvršenja svjetlotehničkih mjerenja i provedbe aktivnosti energetske obnove    javne rasvjete;
• stručni nadzor, i dr.

NAČIN KREDITIRANJA

Izravno kreditiranje.

IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

Iznos kredita
  • najniži iznos je 66.361,40 EUR, a najviši 6.636.140,42 EUR
Rok korištenja
  • u pravilu do 12 mjeseci
Poček
  • do 6 mjeseci
Rok otplate
  • do 10 godina, uključujući poček. Kredit se otplaćuje u pravilu u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

KAMATNA STOPA

Određuje se prema stupnju razvijenosti područja na kojem se ulaganje provodi:
JLS razvrstane u I., II., III. ili IV. skupinu (potpomognuta područja)* ili brdsko-planinska područja** ili otoci***
  • 0,1% godišnje, fiksna
JLS razvrstane u V. ili VI. skupinu*
  • 0,25% godišnje, fiksna
JLS razvrstane u VII. ili VIII. skupinu*
  • 0,5% godišnje, fiksna

* Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) i svim naknadnim izmjenama i dopunama ** Sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 118/18) i svim naknadnim izmjenama i dopunama *** Sukladno Zakonu o otocima (NN 116/1873/2070/21) i svim naknadnim izmjenama i dopunama

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA I REZERVACIJU SREDSTAVA

U okviru ovog programa kreditiranja, korisnici kredita oslobođeni su plaćanja svih naknada koje se uobičajeno obračunavaju pri realizaciji kredita.

OSIGURANJE

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR će prihvaćati mjenice i zadužnice izdane od strane krajnjeg primatelja - JLS.

Iznimno, ovisno o veličini i kvaliteti projekta, HBOR može razmatrati i druge instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju.

Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te izmjena provedenih osiguranja snosi korisnik kredita i/ili izdavatelj instrumenata osiguranja.

OSTALO

Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaključili su dana 19.06.2018. Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“.

Temeljem navedenog Sporazuma, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (OPKK), dodijelilo je prvotno doprinos od 152 milijuna kuna iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) predmetnom financijskom instrumentu te izravno ovlastio Hrvatsku banku za obnovu i razvitak za njegovu provedbu, a zatim i dodatnih 175,2 milijuna kuna, odnosno ukupno 327,2 milijuna kuna.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, u svojstvu posredničkog tijela razine 1 (PT1), odgovara na pitanja tehničke prirode. Pitanja se upućuju na adresu: skop@mzoe.hr Sva pitanja vezana uz uvjete financiranja možete postaviti na: esif.krediti@hbor.hr

Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku HBOR-a o odbijanju zahtjeva za kredit, može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr.

Upute o primjeni gra?čkog standarda u provedbi ?nancijskih instrumenata

Pitanja i odgovori "ESIF Krediti za javnu rasvjetu"

Informacija o podržanim projektimaOvaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.  

Kontakti

esif.krediti@hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3