1. Korisnici kredita

 • Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge, ustanove i udruge
 • Poslovni subjekti javnog sektora - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije - u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske
koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva koji su financirani iz proračuna Europske unije i/ili nacionalnih izvora te drugih inozemnih javnih izvora.


2. Namjena kredita

 • svi prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi projekta (uključujući troškove koje korisnik kredita nije uključio u prijavu na natječaj, a sastavni su dio projekta), pri čemu je najviše 30% ukupnog kredita moguće odobriti za obrtna sredstva koja nisu u kategoriji prihvatljivih troškova.


3. Način kreditiranja

 • putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika - zahtjev za kredit i pripadajuća dokumentacija predaje se poslovnoj banci,
 • izravno kreditiranje (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) - zahtjev za kredit i pripadajuća dokumentacija predaje se HBOR-u,
  • Napomena: moguće je i izdavanje garancije za povrat predujma (u tom slučaju zahtjev za izdavanje garancije podnosi se zajedno sa zahtjevom za kredit).


4. Iznos kredita

Najniži mogući iznos pojedinog kredita:
 • izravni krediti HBOR-a: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000 EUR
 • kreditiranje putem poslovnih banaka: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR
 • po modelu podjele rizika s poslovnom bankom: HBOR-ov udio u kreditu u pravilu ne može biti niži od 100.000 EUR
 
Najviši iznos ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja, te raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati:
 • za subjekte privatnog sektora: do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*, pri čemu HBOR kao vlastito učešće korisnika kredita može prihvatiti do 70% iznosa kojeg će korisnik kredita dobiti putem bespovratnih sredstava (ako se kredit odobrava putem poslovne banke, poslovna banka određuje vlastito učešće korisnika kredita)
 • za subjekte javnog sektora: do 100% predračunske vrijednosti investicije (moguće je i financiranje PDV-a, osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a)
*HBOR može razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a, osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a.


5. Valuta kredita

EUR


6. Kamatna stopa

Kamatna stopa
Za kredite JLP(R)S-ima, ustanovama i agencijama u njihovom većinskom vlasništvu te za kredite ostalim subjektima javnog sektora koji se odobravaju uz 100%-tno jamstvo RH i/ili JLP(R)S-a:

3,2% godišnje, fiksna

za izravno odobrene kredite

banka samostalno određuje kamatnu stopu

za kredite odobrene putem poslovnih banaka

Za ostale korisnike kredita:

najmanje 4,57% godišnje, fiksna

U određenim slučajevima izravno odobrenih kredita kamatna stopa može biti i viša, i to:
• za korisnike kredita koji obavljaju gospodarsku aktivnost i ne mogu ostvariti državnu potporu i/ili potporu male vrijednosti efektivna kamatna stopa (EKS)* ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS)**, u skladu s propisima o državnim potporama;
• za korisnike kredita u iznosu 5 milijuna EUR i više, HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja iskazuje ukupne troškove kredita u skladu s važećom Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi HNB-a
** Referentna kamatna stopa (RKS) je osnovna stopa (koju izračunava i objavljuje Europska komisija), uvećana za određeni broj baznih bodova (maržu) koji ovise o ocjeni klijenta (kreditni rang, odnosno rejting) i ocjeni instrumenata osiguranja, u skladu s Priopćenjem Europske komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008.). Primjenjuje se za izračun potpore u kreditima odobrenim po poticajnim kamatnim stopama. Raspon važećih RKS-ova dostupan je u Informaciji o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama.


7. Kamatna stopa za kredite uz subvenciju iz sredstava NPOO-a*

Za korisnike kredita i kredite koji zadovoljavaju uvjete propisane Operativnim programima za provedbu Financijskih instrumenata u okviru NPOO-a, pod uvjetom da kombiniranje s Financijskim instrumentima u okviru NPOO-a nije zabranjeno relevantnim uvjetima natječaja za bespovratna sredstva i pripadajućom dokumentacijom, te da se financiranjem poštuju ograničenja iz propisa o potporama. Pri tome se redovna kamatna stopa utvrđuje na sljedeći način:
 • ako kredit odobrava poslovna banka, redovnu kamatnu stopu određuje banka u skladu sa svojim internim aktima
 • ako kredit odobrava HBOR izravno, redovna kamatna stopa se određuje:
  • za kredite u iznosu ispod 400.000 EUR:
   • za kredite JLP(R)S-ima, ustanovama i agencijama u njihovom većinskom vlasništvu te za kredite ostalim subjektima javnog sektora koji se odobravaju uz 100%-tno jamstvo RH i/ili JLP(R)S-a: 3,20% godišnje, fiksna
   • za ostale korisnike kredita: najmanje 4,57 % godišnje, fiksna
   • u visini referentne kamatne stope (RKS)** za pojedinog korisnika kredita, ako je viša od kamatnih stopa iz prethodnih alineja
  • za kredite u iznosu 400.000 EUR ili više: HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit
Dio redovne kamatne stope subvencionira HBOR, u svoje ime i za račun RH
Ulaganja privatnog i javnog sektora u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope do 75% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ulaganja privatnog i javnog sektora u posebna područja RH i/ili RDI (istraživanje, razvoj i inovacije) i/ili ulaganja javnog sektora s ciljem oporavka od posljedica potresa*** umanjenje kamatne stope do 65% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ostala ulaganja privatnog sektora u konkurentnost i otpornost ili javnog sektora u jačanje održivosti i kvalitete javne infrastrukture umanjenje kamatne stope do 50% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Najviši mogući iznos subvencionirane kamate za pojedini kredit iznosi:
 • 500,000.00 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike privatnog sektora
 • 1,000,000.00 EUR za subjekte srednje tržišne kapitalizacije i velike subjekte privatnog sektora, te za subjekte javnog sektora.
*NPOO - Nacionalni plan oporavka i otpornosti
** Referentna kamatna stopa (RKS) je osnovna stopa (koju izračunava i objavljuje Europska komisija), uvećana za određeni broj baznih bodova (maržu) koji ovise o ocjeni klijenta (kreditni rang, odnosno rejting) i ocjeni instrumenata osiguranja, u skladu s Priopćenjem Europske komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008.). Primjenjuje se za izračun potpore u kreditima odobrenim po poticajnim kamatnim stopama. Raspon važećih RKS-ova dostupan je u Informaciji o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama.

***Oporavak od posljedica potresa obuhvaća ulaganja subjekata javnog sektora usmjerena na sanaciju, otklanjanje i/ili umanjenje posljedica potresa (obuhvaća rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata, infrastrukture i sl. oštećenih ili porušenih u potresu).


8. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva:
   • 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
   • za JLP(R)S te ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu: 0,20% od ugovorenog iznosa kredita.
  • za rezervaciju sredstava:
   • 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita,
   • za subjekte javnog sektora: bez naknade.
  • ostale naknade:
   • u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.

Za izravne kredite uz NPOO jamstvo* ne obračunava se naknada za obradu kreditnog zahtjeva.
 
*Financijski instrument jamstveni fond za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima. 


9. Rok i način korištenja kredita

 • Rok korištenja je u pravilu do 18 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova ili iznimno na poseban/projektni račun otvoren za realizaciju kreditiranog projekta, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje.
Za kredite koje HBOR izravno odobrava, moguće je:
 • korištenje kredita prije sklapanja ugovora o financiranju koji se odnosi na dodjelu bespovratnih sredstava, ako korisnik kredita ima osigurano učešće iz vlastitih sredstava (bespovratna sredstva ne predstavljaju vlastito učešće) za zatvaranje financijske konstrukcije.
Za kredite koji se odobravaju putem poslovnih banaka moguće je korištenje kredita prije sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,  o čemu odluku donosi poslovna banka.


10. Rok otplate

• ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina, uključujući poček do 3 godine Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:
• za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi, do 15 godina, uključujući poček do 5 godina,
• za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, subjekte u većinskom vlasništvu JLP(R)S-a ili Republike Hrvatske, do 15 godina, uključujući poček do 5 godina,
• za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.


11. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama
 • HBOR zadržava pravo s korisnikom kredita ugovoriti da je primljena bespovratna sredstva koja nisu iskorištena za ulaganje u projekt, nakon završetka projekta dužan iskoristiti za smanjenje neotplaćene glavnice kredita, što se ne smatra prijevremenom, već redovnom otplatom kredita.


12. Instrumenti osiguranja

 • subjekti javnog sektora:
  • kreditiranje JLP(R)S-ova moguće je uz pribavljanje samo mjenice i zadužnice, ovisno o procjeni HBOR-a i/ili poslovne banke
  • za kreditiranje ostalih poslovnih subjekata javnog sektora:
   • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
   • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR,
   • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, bankarske garancije i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.
 • subjekti privatnog sektora:
  • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
  • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR,
  • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita


13. Povezani dokumenti


14. Ostalo

U provedbi kredita uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a odnosno financijskih instrumenata, korisnici sredstava EU i ostale treće strane koje pružaju informacije o programima EU-a koriste amblem EU-a s izjavom o financiranju koja glasi „Financira Europska unija - NextGenerationEU“, a dostupni su na poveznici:
ttps://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
Generator uzoraka: https://www.euinmyregion.eu/generatorIzneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
 

15. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb
Agram banka d.d.
Zagreb
Banka Kovanica d.d.
Varaždin
BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
Croatia banka d.d.
Zagreb
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
Istarska kreditna banka d.d.
Umag
J&T banka d.d.
Varaždin
Karlovačka banka d.d.
Karlovac
Kentbank d.d.
Zagreb
OTP BANKA d.d.
Split
Partner banka d.d.
Zagreb
Podravska banka d.d.
Koprivnica
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb
Slatinska banka d.d.
Slatina
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

POPIS DOKUMENTACIJE I POSLOVNIH BANAKA

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati