ESIF Krediti za rast i razvoj - zahtjevi zaprimani do 31.12.2023.

Korisnici kredita

 •  mali i srednji poduzetnici:
  • koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske,
  • koji posluju najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit,
  • koji ispunjavaju sve uvjete prihvatljivosti,
  • koji planiraju ulaganja u prihvatljivim sektorima.
Uvjeti prihvatljivosti i prihvatljivi sektori navedeni su u tekstu cjelovitog programa kreditiranja. U okviru ovog Programa, prihvatljivi korisnici kredita su i društva posebne namjene čiji vlasnici ili osnivači udovoljavaju svim gore navedenim kriterijima.


Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za nova ulaganja (investicije), i to kako slijedi:
1. Osnovna sredstva  
Dugotrajna materijalna imovina
 • osnivačka ulaganja
 • kupnja zemljišta (do 10% iznosa kredita)
 • građevinski objekti (kupnja i/ili gradnja)
 • oprema i uređaji
Dugotrajna nematerijalna imovina ako se
 • upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima potporu
 • vodi kao imovina koja se amortizira
 • kupuje po tržišnim cijenama od treće osobe nepovezane s kupcem
 • uključi u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostane povezana s projektom kojem se dodjeljuje potpora najmanje 3 godine
2. Obrtna sredstva
 • vezana uz kreditirano ulaganje (investiciju), do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.


Način kreditiranja

 • Putem poslovnih banaka*
 
Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka

 

 

 
Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb

 

 

 
Zagrebačka banka d.d. Zagreb

 

*Banke su izabrane kroz proces javne nabave.


Iznos kredita, rok korištenja i otplata

Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora ESIF-a i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.

Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće u kreditu u iznosu od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.
Iznos kredita
 • od 100.000 EUR do 10.000.000 EUR
Poček
 • do 2 godine (za sektor turizma, u iznimnim slučajevima do najviše 4 godine)
Rok otplate
 • do 12 godina, uključujući poček
 • za sektor turizma može se, u iznimnim slučajevima, razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 17 godina, uključujući poček
 • Iznimno, navedeni rok otplate i poček je moguće produljiti za korisnike kredita čije poslovanje je ugroženo uslijed COVID-19 pandemije, a sukladno mjerama Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti


Tretman potpora iz ESIF-a: Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz ESIF sredstava na istom projektu, što znači da ovaj kredit nije moguće realizirati u kombinaciji s:
 • ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje;
 • drugim ESIF financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a;
 • drugim financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a financiranima iz državnog proračuna.


Kamatna stopa

Na dio glavnice kredita iz ESIF-a
 • 0%
Na dio glavnice kredita poslovne banke
 • u skladu s poslovnom odlukom banke


Naknade

U okviru ovog programa kreditiranja, korisnici kredita oslobođeni su plaćanja svih naknada koje se uobičajeno naplaćuju za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava.


Osiguranje

Instrumenti osiguranja koji se ugovaraju pri realizaciji kredita iz ovog programa za uredno izvršenje obveza po kreditima jesu sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke te za povrat dodijeljene regionalne potpore i potpore male vrijednosti 2 (dvije) zadužnice poduzetnika, pri čemu je iznos obje zadužnice zbroj potpora u kunama.


Uloge u provedbi financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“

Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaključili su dana 21. 12. 2016. Sporazum o financiranju razine I za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

Temeljem navedenog Sporazuma, HBOR je ovlašten za upravitelja fonda sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) te je HBOR putem javne nabave odabrao tri poslovne banke - Privrednu banku Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačku banku d.d. - s kojima je dana 24. 10. 2017. zaključio Sporazume o financiranju razine II za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.  


Ostalo

Prijava na nepravilnost i prigovor na odluku poslovne banke o odbijanju zahtjeva za kredit, može se poslati na adresu esif.nepravilnosti@hbor.hr.

Upute o primjeni grafičkog standarda u provedbi financijskih instrumenata

Informacija o podržanim projektima

PRIMJERI PODRŽANIH ESIF PROJEKATA

 
Vaš browser ne podržava prikaz slike
LOGOTIP ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI


LOGOTIP ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI I EU ZASTAVAOvaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.

 

Kontakti

esif.krediti@hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3