Program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika COVID - 19 mjera

Ako ste izvoznik, a potreban Vam je kredit za financiranje likvidnosti jer ste suočeni s poteškoćama koje su rezultat pandemije uzrokovane – COVID 19 virusom, možete od Vaše banke zatražiti odobrenje kredita uz osiguranje otplate kredita do 90% glavnice po Programu osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika – Covid -19 koji HBOR kao osiguratelj provodi u ime i za račun RH kao jednu od mjera Vlade RH pomoći gospodarstvu (dalje: Program osiguranja).

KOME JE PROGRAM OSIGURANJA NAMIJENJEN?

Subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na pravni oblik i koji su registrirani u RH te između ostalog zadovoljavaju i sljedeće uvjete:
  • nisu bili u teškoćama na 31. 12. 2019.
  • susreli su se s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom (FINA COVID score)
  • ostvarili su najmanje 10% izvoznog prihoda u poslovnim prihodima financijske godine koja je prema izjavi poduzetnika relevantna za njegovo poslovanje (ne ranije od 2019.) i za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva (izvoznik)
ili
ostvarili su više od 50% prihoda od noćenja u poslovnim prihodima financijske godine koja je prema izjavi poduzetnika relevantna za njegovo poslovanje (ne ranije od 2019.) i za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva, pri čemu je u toj godini udio ostvarenih noćenja nerezidenata Republike Hrvatske u ukupnom broju noćenja najmanje 30% (izvoznik)
ili
ostvarili su najmanje 20% prihoda s jednim ili više izvoznika iz prethodne točke, u poslovnim prihodima financijske godine koja je prema izjavi poduzetnika relevantna za njegovo poslovanje (ne ranije od 2019.) i za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva (dobavljač izvoznika)
i
nisu u većinskom vlasništvu države (50% i više).

KOJE SU PREDNOSTI PROGRAMA OSIGURANJA?

  • osiguranje do najviše 90% pokrića iznosa glavnice kredita za likvidnost izvoznika,
  • kod visine pokrića niže od 90% osiguranjem može biti pokrivena i ugovorena kamata (redovna, interkalarna i kamata u počeku),
  • moguće je osigurati kredite odobrene poduzetnicima iz svih gospodarskih sektora,
  • banka je osigurana od neizvršenja obveze po ugovoru o kreditu
Program osiguranja dostupan je svim kreditnim institucijama u Republici Hrvatskoj koje imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj (sjedište ili podružnicu) i koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i za HBOR.

Za svaki kredit osiguran po Programu osiguranja HBOR kao osiguratelj naplaćuje premiju osiguranja od banke kao osiguranika. Korisnicima kredita na raspolaganju je mogućnost korištenja subvencija za premije osiguranja sukladno Programu subvencioniranja premije osiguranja – COVID-19 mjera Republike Hrvatske pomoći gospodarstvu PSP/01-2021.
Dokumentacija:
Nacrt Sporazuma o osiguranju portfelja-Covid-19

Prilog 1 - Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita-Covid-19

Prilog 2 - Program osiguranja portfelja kredita-Covid-19

Prilog 3 - Nacrt Ugovora o regresnoj naplati-Covid-19

Prilozi 4-8 - Obavijesti i izvješća-Covid-19 

Prilog 9 - Obvezni sadržaj Ugovora o kreditu-Covid-19

Prilog 10 - Odštetni zahtjev-Covid-19

Prilog 11 - Obrazac zahtjeva za suglasnost Osiguratelja-Covid-19

Prilog 11 - Privitci Obrascu zahtjeva za suglasnost Osiguratelja-Covid-19

Prilog 12 Program subvencioniranja premija osiguranja_PSP-01-2022

Sporazum i prilozi po uvjetima od 31. prosinca 2021. Sporazum i prilozi po uvjetima do 30. lipnja 2021. Sporazum i prilozi po uvjetima do prosinca 2020.

Program osiguranja se provodi putem banaka koje s HBOR-om kao osigurateljem zaključe Sporazum o osiguranju portfelja čiji sastavni dio, među ostalim su Program osiguranja i Opći uvjeti koji sadržavaju prava i obveze banke kao osiguranika i HBOR-a kao osiguratelja.

Poslovne banke uključene u suradnju po programu