Reosiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja

HBOR kao osiguratelj u ime i za račun Republike Hrvatske u okviru postojećih programa izvozno - kreditnog osiguranja nudi i Program kvotnog reosiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja od netržišnih  i privremeno netržišnih komercijalnih i političkih rizika kao mjeru poticanja izvoza.

Program kvotnog reosiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja je namijenjen osiguravajućim društvima koji na tržištu Republike Hrvatske provode poslove izvozno - kreditnog osiguranja. Kvotno reosiguranje predstavlja vrstu proporcionalnog reosiguranja u kojem se u reosiguranje HBOR-u prenosi kvota izražena u postotku od svakog rizika iz portfelja osiguratelja. U okviru Programa kvotnog reosiguranja moguće je ugovoriti i varijabilno kvotno reosiguranje na način da se za različite visine reosiguranih svota po inozemnim kupcima ugovaraju različite kvote reosiguranja.

Pravo na reosiguranje ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu za zaključenje ugovora o reosiguranju donosi posebnu odluku.  

Cilj Programa kvotnog reosiguranja

Podjelom rizika između HBOR-a i osiguravajućih društava koji na tržištu Republike Hrvatske nude osiguranje kratkoročnih izvoznih potraživanja, izvoznici će biti u mogućnosti na jednom mjestu ugovoriti osiguranje za sve inozemne kupce (bez obzira na državu).

Poticanje izvoza, očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta u Republici Hrvatskoj i jačanje konkurentnosti nacionalnog gospodarstva.

Korisnici reosiguranja

Osiguravajuća društva koja tvrtkama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osiguravaju kratkoročna izvozna potraživanja uz ugovorenu odgodu plaćanja do 180 dana, odnosno potraživanja s ročnošću do najviše 2 godine koja uključuje i razdoblje proizvodnje i razdoblje naplate.

Predmet reosiguranja

Novčana potraživanja izvoznika osigurana od strane osiguravajućeg društva, a koja su nastala temeljem izvršenih i fakturiranih isporuka roba i/ili usluga prema inozemnom kupcu.

Reosigurani rizici

Reosiguranje pokriva netržišne i privremeno netržišne rizike kako slijedi:

Komercijalni rizici:
 1. Neplaćanje, kašnjenje u plaćanju, odnosno neizvršenje obveze plaćanja inozemnog kupca nastalo istekom maksimalnog roka plaćanja,
 2. Insolventnost kako je utvrđena mjerodavnim pravom države inozemnog kupca ili temeljem drugih objektivnih činjenica koje ukazuju na nemogućnost izvršenja obveze plaćanja, otvaranje predstečajnog, stečajnog ili likvidacijskog postupka nad inozemnim kupcem.
Politički rizici:
 1. Rat ili ratu slični događaji,
 2. Pobuna ili revolucija,
 3. Vladine mjere koje na rok dulji od 3 mjeseca ograničavaju ili sprječavaju transfer ili slobodno raspolaganje plaćanjima koja su dugovana izvozniku. Iste učinke će proizvesti i odgoda plaćanja u trajanju od više od 3 mjeseca ako nad inozemnim kupcem ne može biti otvoren stečaj ili pokrenut postupak likvidacije temeljem odluke suda (inozemni kupac koji je subjekt javnog prava).

Opseg pokrića reosiguranjem

HBOR kao reosiguratelj ugovara s osiguravajućim društvom preuzimanje rizika u reosiguranje. Sukladno dogovorenoj kvoti HBOR kao reosiguratelj sudjeluje u:
 1. Premiji osiguranja,
 2. Odštetama i dodatnim troškovima,
 3. Regresno naplaćenim iznosima.
Reosiguranjem su pokrivena potraživanja koja su nastala u razdoblju trajanja ugovora o reosiguranju i njihovo pokriće traje do njihovog isteka, odnosno do isteka roka plaćanja za osigurano potraživanje.

Razina pokrića reosiguranjem

Razina pokrića HBOR-a kao reosiguratelja može iznositi najviše do 90%, dok razina pokrića osiguravajućeg društva iznosi najmanje 10%.

Ugovaranje reosiguranja kod HBOR-a

Za potrebe ugovaranja reosiguranja potrebno je HBOR-u dostaviti zahtjev za zaključenje ugovora o reosiguranju s pripadajućim dodacima koji su definirani u zahtjevu. HBOR zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju potrebnu za obradu zahtjeva za zaključenje ugovora o reosiguranju.

Standardizirani obrazac zahtjeva za zaključenje ugovora o reosiguranju su dostupni u HBOR-u na zahtjev.

Ugovor o reosiguranju

Ugovor o reosiguranju zaključuje se između HBOR-a i osiguravajućeg društva.

Sastavni dijelovi ugovora o reosiguranju su:
 1. Prihvaćeni od strane HBOR-a Opći uvjeti osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja osiguravajućeg društva,
 2. Prihvaćen Popis država za koje osiguravajuće društvo želi ugovoriti reosiguranje kod HBOR-a za pojedinu reosigurateljnu godinu,
 3. Važeća HBOR-ova Klasifikacija zemalja po kategoriji rizika.

Reosigurana svota

Novčani iznos na koji je odobreno reosiguranje po pojedinom inozemnom kupcu.

Premija reosiguranja

Osiguravajuće društvo plaća HBOR-u kao reosiguratelju postotak od obračunate premije osiguranja za netržišne komercijalne i političke rizike koje reosigurava kod HBOR-a, sukladno utvrđenoj razini pokrića reosiguratelja.

Osiguravajuće društvo plaća HBOR-u kao reosiguratelju postotak obračunate premije osiguranja uvećan za 30% za privremeno netržišne komercijalne i političke rizike koje reosigurava kod HBOR-a, sukladno utvrđenoj razini pokrića reosiguratelja.

Odšteta po reosiguranju

Novčani iznos koji HBOR kao reosiguratelj isplaćuje osiguravajućem društvu, vezan za nastup reosiguranih rizika sukladno zaključenom ugovoru o reosiguranju, zbog kojih je osiguravajuće društvo isplatilo odštetu osiguraniku po podnesenom odštetnom zahtjevu, a koji je podnesen osiguratelju nakon isteka razdoblja čekanja od najmanje 3 mjeseca.

Obveza izvještavanja

Prema rokovima definiranim ugovorom o reosiguranju, osiguravajuće društvo je obvezno po isteku svakog pojedinog kvartala dostaviti HBOR-u kao reosiguratelju informacije o izloženosti, osiguranom prometu, zaprimljenim zakašnjenjima u plaćanju, zaprimljenim odštetnim zahtjevima, isplaćenim odštetama i regresnim naplatama.

Ostali uvjeti koji će se regulirati ugovorom o reosiguranju

Opći limit reosiguranja Opći limit reosiguranja predstavlja kumulativ bruto iznosa svih reosiguranih svota koji je HBOR kao reosiguratelj spreman preuzeti u reosiguranje temeljem zaključenog ugovora o reosiguranju s osiguravajućim društvom.

Limit reosiguranja po državama Limit reosiguranja po državama predstavlja kumulativ bruto iznosa reosiguranih svota po određenoj državi koji je HBOR kao reosiguratelj spreman preuzeti u reosiguranje temeljem zaključenog ugovora o reosiguranju s osiguravajućim društvom.

Limit reosiguranja po pojedinom inozemnom kupcu Limiti reosiguranja po pojedinom inozemnom kupcu predstavlja kumulativ bruto iznosa reosiguranih svota po pojedinom inozemnom kupcu koji je HBOR kao reosiguratelj spreman preuzeti u reosiguranje temeljem zaključenog ugovora o reosiguranju s osiguravajućim društvom.

Provizija reosiguranja Novčani iznos koji HBOR kao reosiguratelj plaća osiguravajućem društvu na ime pokrića dijela troškova pribave osiguranja temeljem zaključenog ugovora o reosiguranju.

Reosigurateljna godina Razdoblje reosiguranja od 12 mjeseci koje počinje i završava u dane navedene u ugovoru o reosiguranju.

Trajanje ugovora o reosiguranju Ugovor traje do datuma definiranom u ugovoru o reosiguranju sukladno reosigurateljnoj godini ako ne bude automatski produžen na daljnji rok od godinu dana. Ugovor će se automatski produžiti za godinu dana ako jedna ugovorna strana, najkasnije 60 dana prije isteka reosigurateljne godine pisanim putem ne obavijesti drugu ugovornu stranu da odustaje od produženja ugovora o reosiguranju.  

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

možda će vas zanimati