HBOR Moratorij

Izravno odobreni krediti / izdane garancije

Nakon inicijalno odobrenog moratorija na obveze koje dospijevaju do 30. 6. 2020., HBOR je svojim klijentima kojima je izravno odobren kredit ili izdana garancija, omogućio korištenje dodatnog ili novog moratorija za obveze koje dospijevaju od 1. 7. 2020. najkasnije do:

a) 30. 9. 2020. - za sve klijente HBOR-a,

b) 31. 12. 2020. - za sve klijente HBOR-a koji imaju pozitivan COVID score (s uključenim negativnim informacijama) koji izračunava FINA*,

c) 30. 6. 2021. - za sve klijente HBOR-a koji se bave turističkim djelatnostima**.

UVJETI MORATORIJA

 • krajnji rok otplate kredita se pomiče ovisno o razdoblju trajanja moratorija i ugovorenoj dinamici otplate kredita. Ako prva rata kredita dospijeva nakon isteka predviđenog razdoblja moratorija, dospijeća otplate glavnice i krajnji rok otplate kredita ostaju kako su ugovoreni,
 • u razdoblju moratorija ne otplaćuje se glavnica kredita,
 • u razdoblju moratorija ne naplaćuju se, ali se obračunavaju redovna kamata i naknade,
 • kamata i naknade obračunate za vrijeme razdoblja obuhvaćenog moratorijem naplaćuju se u 12 jednakih mjesečnih rata (odnosno ovisno o trajanju moratorija, ako je razdoblje moratorija dulje od 12 mjeseci), od kojih prva dospijeva mjesec dana po isteku razdoblja obuhvaćenog moratorijem, a na koje se ne obračunava redovna kamata,
 • ovi uvjeti primjenjuju se i za kredite, odnosno obveze obuhvaćene moratorijem, za koje su korisnici kredita prihvatili moratorij na obveze po kreditu koje su dospijevale od 1. 3. 2020. do 30. 6. 2020., a prihvate i moratorij prema ovim uvjetima.

ODOBRENJE MORATORIJA

Svakom će korisniku izravnog kredita / izdane garancije HBOR-a biti dostavljena Obavijest o uvjetima moratorija i obrazac Suglasnosti. Za odobrenje moratorija je potrebno HBOR-u u roku navedenom u Obavijesti dostaviti obrazac Suglasnosti u kojem će korisnik izabrati kategoriju moratorija, a ovisno o kategoriji moratorija i dodatnu dokumentaciju: - za moratorij na obveze koje dospijevaju do 31. 12. 2020.:
  • COVID score Financijske agencije za korisnika kredita s uključenim negativnim informacijama, pri čemu su za odobravanje moratorija HBOR-u prihvatljive sve vrijednosti, osim vrijednosti „negativno“ ili,
  • ako iz tehničkih razloga nije moguće pribavljanje COVID score-a Financijske agencije za korisnika kredita, izjava korisnika kredita o pogođenosti poslovanja epidemijom koronavirusa, dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i dokaz o padu prihoda/primitaka korisnika kredita u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (izvadak iz poslovnih knjiga).
- za moratorij na obveze koje dospijevaju do 30. 6. 2021. (ako se poslovni subjekt bavi turističkom djelatnošću, a u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u mu nije dodijeljena NKD oznaka koja se smatra turističkom djelatnosti):
  • Izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o ostvarivanju najmanje 30% godišnjih prihoda/primitaka u 2019. i/ili 2020. godini iz turističke djelatnosti.
U slučaju nemogućnosti dostave Suglasnosti do roka navedenog u Obavijesti ili za dodatna pitanja, može se kontaktirati osoba navedena u primljenoj Obavijesti ili uputiti mail na kreditiranje@hbor.hr radi dogovora o daljnjem postupanju.

Krediti po programima HBOR-a odobreni putem ili u suradnji s poslovnim bankama ili leasing društvima

Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovnih banaka/leasing društava sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci/leasing društvu s kojom imaju sklopljen ugovor o kreditu.

HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke/leasing društva ili modelom podjele rizika.

*U slučaju tehničke nemogućnosti pribavljanja COVID score-a, klijenti mogu dostaviti Izjavu o pogođenosti poslovanja epidemijom koronavirusa i dokaz o padu prihoda/primitaka.

** Turističke djelatnosti: - poslovni subjekt kojem je Državni zavod za statistiku u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u dodijelio neku od sljedećih NKD oznaka: 50.10 – Pomorski i obalni prijevoz putnika, 55.10 – Hoteli i sličan smještaj, 55.20 – Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, 55.30 – Kampovi i prostori za kampiranje, 55.90 – Ostali smještaj, 56.10 – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, 56.21 – Djelatnosti keteringa, 56.29 – Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane, 79.11 – djelatnosti putničkih agencija, 79.12 – Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora), 77.34 – Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava, 93.21 Zabavni i tematski parkovi, 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske aktivnosti, ili - poslovni subjekt koji može dokazati da više od 30% prihoda/primitaka ostvaruje iz djelatnosti navedenih u prethodnoj alineji.

 

_______________________________________________________________________________________________ Objava 24. 3. 2020.

Izravno odobreni krediti / izdane garancije

HBOR je, kao prvu mjeru, svojim klijentima kojima je izravno odobren kredit ili izdana garancija, omogućio moratorij u trajanju od 1. 4. 2020. do 30. 6. 2020., za neplaćene obveze dospjele od 1 .3. 2020. do 30. 6. 2020.

UVJETI MORATORIJA:
 • moratorij u trajanju od 1. 4. 2020. do 30. 6. 2020.,
 • u razdoblju moratorija ne otplaćuje se glavnica kredita,
 • u razdoblju moratorija ne naplaćuju se, ali se obračunavaju redovna kamata i naknade,
 • po isteku razdoblja moratorija dospjela glavnica, obračunata kamata i obračunata naknada naplaćuju se u 12 jednakih mjesečnih rata, od kojih prva dospijeva mjesec dana po isteku razdoblja moratorija,
 • na obveze izravno odobrenih kredita obuhvaćene moratorijem neće se obračunavati redovna kamata,
 • za provođenje moratorija ne naplaćuje se naknada.
Ako negativan utjecaj pandemije COVID - 19 virusa (koronavirusa) na gospodarstvo potraje dulje, HBOR će razmotriti mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorija.

ODOBRENJE MORATORIJA: Svakom će korisniku izravnog kredita / izdane garancije HBOR-a biti dostavljena Obavijest o uvjetima moratorija. Povratnu informaciju o korištenju moratorija korisnici trebaju dostaviti HBOR-u najkasnije do 25. travnja 2020. običnom poštom (adresa: Zelinska 3, 10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na adresu navedenu u primljenoj Obavijesti o uvjetima moratorija.

U slučaju nemogućnosti dostave do navedenog roka ili za dodatna pitanja, može se kontaktirati osoba navedena u primljenoj Obavijesti ili uputiti mail na kreditiranje@hbor.hr radi dogovora o daljnjem postupanju. Ako HBOR ne zaprimi povratnu informaciju do 25. travnja 2020. ili se na drugi način ne regulira plaćanje dospjelih obveza, one će se smatrati dospjelima prema redovnom otplatnom planu.

Krediti po programima HBOR-a odobreni putem poslovnih banaka

Klijenti kojima je kredit HBOR-a odobren putem poslovnih banaka sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci s kojom imaju sklopljen ugovor o kreditu. HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.