Obrtna sredstva KRIZA 2022 - mjera - zahtjevi zaprimani do 30.6.2023.

Obrtna sredstva KRIZA 2022 - mjera provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva.

Zahtjevi zaprimani do 30.6.2023., a ugovor o kreditu treba biti zaključen najkasnije do 31. 12. 2023.

1. Korisnici kredita

 • Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove;
 • Poslovni subjekti javnog sektora - trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.
Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju uzrokovane izravnim ili neizravnim učincima ruske agresije na Ukrajinu temeljem kriterija za procjenu učinaka krize (Izjava o utjecaju ruske agresije na Ukrajinu na poslovanje korisnika kredita).

Korisnici kredita ne podliježu sankcijama EU.

Nije prihvatljivo kreditiranje trgovačkih djelatnosti osim u iznimnim slučajevima propisanim Općim kriterijima prihvatljivosti te u slučaju financiranja poslovnih subjekata koji se bave trgovinom i distribucijom naftnih derivata i energenata.

2. Namjena kredita

 • financiranje nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja.

3. Način kreditiranja

 • izravno kreditiranje - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

4. Iznos kredita

Najniži mogući iznos pojedinog kredita: 200.000 EUR
Najviši mogući iznos pojedinog kredita: 3.000.000 EUR.

Dodatno, najviši iznos pojedinog kredita iznosa iznad 2.000.000 EUR* odnosno kredit koji se odobrava temeljem odjeljka 2.3. Privremenog kriznog okvira** ne smije prijeći:

a) 15% prosječnog ukupnog poslovnog godišnjeg prihoda koji je korisnik kredita ostvario tijekom zadnja tri zaključena računovodstvena razdoblja; ako korisnici mjere nemaju tri zaključena godišnja financijska izvještaja, ova primjenjiva gornja granica izračunat će se na temelju trajanja postojanja poduzetnika u trenutku kada je isti podnio zahtjev za potporu, a minimalno temeljem jednog zaključenog godišnjeg financijskog izvještaja ili

b) 50 % troškova energije tijekom 12 mjeseci prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za kredit;

c) iznimno i uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika kredita o njegovim potrebama za likvidnošću uzrokovane trenutnom krizom, iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 12 mjeseci za male i srednje poduzetnike i u sljedećih 6 mjeseci za velika poduzeća; ako veliki poduzetnici moraju pružiti financijske kolaterale za trgovanje na energetskim tržištima, u svrhu opskrbe energentima i njihove distribucije na domaćem tržištu, iznos zajma može se povećati kako bi se pokrile potrebe za likvidnošću koje proizlaze iz tih djelatnosti za sljedećih 12 mjeseci.

Za kredite iznosa do 2.000.000 EUR, odnosno za kredite koji se odobravaju temeljem odjeljka 2.1. Privremenog kriznog okvira**, ne primjenjuje se ovaj način određivanja maksimalnog iznosa kredita.

*Odnosno 300.000 EUR za poduzetnike koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture te 250.000 EUR za poduzetnike koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje
**Komunikacija Komisije - Privremeni okvir za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu (SL C 131I, 24.3.2022., dalje: Privremeni krizni okvir). Radi usklađenja poslovanja HBOR-a s Privremenim kriznim okvirom usvojen je Program dodjele potpore Hrvatske banke za obnovu i razvitak usklađen s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u kriznim situacijama za potporu gospodarstvu nakon ruske agresije na Ukrajinu - odjeljci 2.1. i 2.3. -, a kojim se u poslovanje HBOR-a implementiraju instrumenti dodjele potpore predviđeni u točkama 2.1. i 2.3. Privremenog kriznog okvira.  

5. Valuta kredita

EUR

6. Kamatna stopa

 • za razdoblje korištenja i prve tri godine otplate kredita: od 2,50% godišnje, fiksno, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti, instrumentima osiguranja kredita i cijeni raspoloživih izvora financiranja*
 • za 4. i 5. godinu otplate kredita: od 3,00% godišnje, fiksna, ovisno o HBOR-ovoj procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita, propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti, instrumentima osiguranja kredita i cijeni raspoloživih izvora financiranja.*
*Kamatne stope su, u slučaju da ne dođe do značajnijih poremećaja na tržištu, važeće od 1.4.2023. godine do 30.6.2023. godine i odnose se na zahtjeve za kredit zaprimljene do tog roka u HBOR.

7. Naknade

 • naknada za obradu zahtjeva: ne naplaćuje se
 • naknada za rezervaciju sredstava: ne naplaćuje se
 • ostale naknade se obračunavaju i naplaćuju u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR

8. Rok i način korištenja kredita

 • do 12 mjeseci
 • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
 • sredstva kredita se mogu isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 120 dana od isplate sredstava na račun
 • refundacija vlastitih sredstava korisnika kredita korištenih za namjene iz točke 2. je dozvoljena samo za iznose plaćene nakon 1.2.2022. godine

9. Rok otplate

 • do 5 godina, uključujući poček do 1 godine
 • vremensko razdoblje od dana sklapanja ugovora o kreditu do zadnjeg dana roka otplate kredita (koje uključuje razdoblje korištenja kredita i rok otplate kredita), ne može biti duže od 6 godina.

10. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

11. Instrumenti osiguranja

Instrumente osiguranja utvrđuje HBOR.

Sukladno pravilima o zabrani kumulacije potpora iz Privremenog kriznog okvira, za kredite odobrene temeljem odjeljka 2.3. Privremenog kriznog okvira nije moguće koristiti instrumente osiguranja temeljem odjeljka 2.2. Privremenog kriznog okvira.

12. Povezani dokumenti / Privici

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati