Investicije javnog sektora

Predaj zahtjev ovdje

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti javnog sektora - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije – u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske. Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti javnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije*.

* HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata javnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

2. Namjena kredita

 • investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljevima poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te općenito izgradnje društvene i poslovne infrastrukture
 • investicijska ulaganja poslovnih subjekata javnog sektora s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita
* HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata javnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci
 • izravno kreditiranje korisnika kredita – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR osim iznimno za ulaganja u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije, kod kojih je moguće odobriti kredit u iznosu od 30.000 EUR;
 • najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije (moguće je i financiranje pripadajućeg PDV-a, osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a)

5. Valuta kredita

EUR

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa
ZA IZRAVNO ODOBRENE KREDITE JLP(R)S-ima, ustanovama i agencijama u njihovom većinskom vlasništvu te za kredite ostalim subjektima javnog sektora koji se odobravaju uz 100%-tno jamstvo RH i/ili JLP(R)S-a:

3,1% godišnje, fiksna

korisnicima s posebnih područja RH*

3,2% godišnje, fiksna

ostalim korisnicima

ZA IZRAVNO ODOBRENE KREDITE ostalim korisnicima:

2% godišnje, fiksna

za sve korisnike kredita koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

3,75% godišnje, fiksna

za ostale korisnike kredita s posebnih područja RH*

4% godišnje, fiksna

za ostale korisnike kredita iz javnog sektora

ZA KREDITE ODOBRENE PUTEM POSLOVNIH BANAKA:

2% godišnje, fiksna

za sve korisnike kredita koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

banka samostalno određuje kamatnu stopu

za ostale korisnike kredita

U određenim slučajevima izravno odobrenih kredita kamatna stopa može biti i viša, i to:
• za korisnike kredita koji obavljaju gospodarsku aktivnost i ne mogu ostvariti državnu potporu i/ili potporu male vrijednosti efektivna kamatna stopa (EKS)** ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS)***, u skladu s propisima o državnim potporama
• za korisnike kredita u iznosu 5 milijuna EUR i više, HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit.

*Posebna područja RH definirana su u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.
**Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja iskazuje ukupne troškove kredita u skladu s važećom Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi HNB-a
*** Referentna kamatna stopa (RKS) je osnovna stopa (koju izračunava i objavljuje Europska komisija), uvećana za određeni broj baznih bodova (maržu) koji ovise o ocjeni klijenta (kreditni rang, odnosno rejting) i ocjeni instrumenata osiguranja, u skladu s Priopćenjem Europske komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008.). Primjenjuje se za izračun potpore u kreditima odobrenim po poticajnim kamatnim stopama. Raspon važećih RKS-ova dostupan je u Informaciji o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama.

7. Kamatna stopa za kredite uz subvenciju iz sredstava NPOO-a*

Za korisnike kredita i kredite koji zadovoljavaju uvjete propisane Operativnim programima za provedbu Financijskih instrumenata u okviru NPOO-a:
 • ako kredit odobrava poslovna banka, redovnu kamatnu stopu određuje banka u skladu sa svojim internim aktima
 • ako kredit odobrava HBOR, redovna kamatna stopa se određuje:
  • u visini kamatne stope za kredite u iznosu do 5 milijuna EUR u skladu s točkom 6. Programa ili u visini posebno utvrđene kamatne stope za kredite u iznosu 5 milijuna EUR ili više, ili
  • u visini referentne kamatne stope (RKS) za pojedinog korisnika kredita, ako je viša od kamatnih stopa iz prethodne alineje.
Dio redovne kamatne stope subvencionira HBOR, u svoje ime i za račun RH
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope do 75% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ulaganja u posebna područja RH i/ili RDI (istraživanje, razvoj i inovacije) ili ulaganja s ciljem oporavka od posljedica potresa** umanjenje kamatne stope do 65% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ostala ulaganja u jačanje održivosti i kvalitete javne infrastrukture umanjenje kamatne stope do 50% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Najviši mogući iznos subvencionirane kamate za pojedini kredit iznosi 1,000,000.00 EUR.

*NPOO – Nacionalni plan oporavka i otpornosti
**Oporavak od posljedica potresa obuhvaća ulaganja subjekata javnog sektora usmjerena na sanaciju, otklanjanje i/ili umanjenje posljedica potresa (obuhvaća rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata, infrastrukture i si. oštećenih ili porušenih u potresu).

8. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva:
   •  0,50% od ugovorenog iznosa kredita
   • za JLP(R)S te ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu: 0,20% od ugovorenog iznosa kredita
  • za rezervaciju sredstava:
   • bez naknade
 • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva
  • bez naknade za rezervaciju sredstava
  • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita
Ostale se naknade obračunavaju u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR, važećim na dan obračuna.

9. Rok i način korištenja kredita

 • Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja.
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/ izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR).

10. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina uključujući poček do 5 godina
Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti, moguće je odobriti rok otplate do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

11. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

12. Instrumenti osiguranja

 • kreditiranje JLP(R)S-ova moguće je uz pribavljanje samo mjenice i zadužnice, ovisno o procjeni HBOR-a i/ili poslovne banke
 • za kreditiranje ostalih poslovnih subjekata javnog sektora:
  • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka
  • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR
  • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, bankarske garancije i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita

13. Povezani dokumenti

14. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Ostalo

U provedbi kredita uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a odnosno financijskih instrumenata, korisnici sredstava EU i ostale treće strane koje pružaju informacije o programima EU-a koriste amblem EU-a s izjavom o financiranju koja glasi „Financira Europska unija - NextGenerationEU“, a dostupni su na poveznici:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
Generator uzoraka: https://www.euinmyregion.eu/generator
Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
 
Addiko Bank d.d.
Zagreb
Agram banka d.d.
Zagreb
Banka Kovanica d.d.
Varaždin
BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
Croatia banka d.d.
Zagreb
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
Istarska kreditna banka d.d.
Umag
J&T banka d.d.
Varaždin
Karlovačka banka d.d.
Karlovac
Kentbank d.d.
Zagreb
OTP BANKA d.d.
Split
Partner banka d.d.
Zagreb
Podravska banka d.d.
Koprivnica
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb
Slatinska banka d.d.
Slatina
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

Popis dokumentacije i poslovnih banaka

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3