HBOR Kreditni programi

Ostalo

Kreditni programi

Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili.
Saznajte više
Krediti u iznosu do 300.000 EUR za ulaganja u pokretanje poslovanja, modernizaciju poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, uključujući i turističke, razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanje novog zapošljavanja i sl.
Saznajte više
Krediti za ulaganja u osnovna sredstva u cilju modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
Saznajte više
1. Korisnici kredita Poslovni subjekti javnog sektora - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi i županije - u daljnjem tekstu: JLP(R)S) te društva, ustanove i agencije u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili Republike Hrvatske. Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka...
Saznajte više
Izravni krediti HBOR-a iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u iznosu od 100.000 EUR mikro, malimi srednjim poduzetnicima za ulaganja usklađena s načelom nečinjenja bitne štete (Do Not Significant Harm).

Saznajte više
Krediti za financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja), podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama. Rok otplate do najviše 6 godina.
Saznajte više
Podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima (isključene povezane osobe, osim za potrebe uobičajenog i operativnog poslovanja, uz uvjet da su povezane osobe sudužnici korisniku kredita).
Saznajte više

Mjere Ukrajina

Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje obveza prema dobavljačima, namijenjena poslovnim subjektima koji mogu dokazati da imaju poteškoće u poslovanju uzrokovane učincima ruske agresije na Ukrajinu temeljem kriterija za procjenu učinaka krize. Primjena do 31. 12. 2023. (ugovor o kreditu treba biti zaključen najkasnije do tog datuma) ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.
Saznajte više
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) obavještava korisnike kako se zaključno s 25. listopada 2023. u 16 sati zbog iskorištenja sredstava privremeno zatvaraju prijave za Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu. HBOR i Ministarstvo poljoprivrede aktivno surađuju na iznalaženju rješenja za nastavak...
Saznajte više

Izvoz

Kreditiranje inozemnih kupaca roba i usluga (osim potrošnih dobara) sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom. Prednosti za izvoznika: naplata izvoznog posla odmah po isporuci, isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora, kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu, povećanje likvidnosti izvoznika, izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla
Saznajte više
Krediti namijenjeni izvoznicima koji odobravaju robni kredit kupcu. Za izvoz roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.
Saznajte više
1. Korisnici kredita Poslovni subjekti privatnog sektora - trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove. Poslovni subjekti javnog sektora - trgovačka društva i ostali poslovni subjekti (agencije, ustanove i sl.) u većinskom vlasništvu jedinica...
Saznajte više

Ostalo

Financijski instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika uz niske kamatne stope i bez uobičajenih naknada pri odobrenju i korištenju kredita.
Saznajte više
Financijski instrument koji je sufinanciran iz izvora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i izvora nacionalnog doprinosa1 (50%) te iz izvora poslovne banke (50%) iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika koji djeluju u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.
Saznajte više
Financijski instrument za financiranje ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u svrhu postizanja energetskih ušteda. Sredstva su namijenjena zatvaranju financijske konstrukcije projekata korisnika bespovratnih sredstava koji su dobili Odluku o financiranju iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.
Saznajte više
Kreditiranje jedinica lokalnih samouprava u aktivnostima vezanim uz energetsku obnovu uključujući demontažu i zbrinjavanje svjetiljki i opreme koja se mijenja; ugradnju rasvjetne i regulacijske opreme; ugradnju novih naplatnih i kontrolnih brojila električne energije; izradu elaborata, stručni nadzor i slično.
Saznajte više
Financiranje obrtnih sredstava potrebnih za otklanjanje nestabilnosti u odvijanju proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovina i materijal, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih općih troškova tekućeg poslovanja; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a).
Saznajte više
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) obavještava korisnike kako se zaključno s 25. listopada 2023. u 16 sati zbog iskorištenja sredstava privremeno zatvaraju prijave za Obrtna sredstva za poljoprivredu i preradu. HBOR i Ministarstvo poljoprivrede aktivno surađuju na iznalaženju rješenja za nastavak provedbe...
Saznajte više

Ostalo – neaktivni programi

Korisnici kredita mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP), u skladu sa Zakonom o poticanju malog gospodarstva, uključujući i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (obrtnici, slobodna zanimanja, OPG) te srednje kapitalizirani poduzetnici (od 250 do 3000 zaposlenih) koji nisu bili u teškoćama na 31. 12. 2019. poduzetnici koji...
Saznajte više
Mjera privremenog okvira u suradnji s 6 poslovnih banaka, za financiranje tekućih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima (osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama). Namijenjena je mikro, malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzetnicima koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1.
Saznajte više
Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza, namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima određenih djelatnosti turističkog sektora koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1. Zaprimanje zahtjeva obustavljeno dana 5.6.2020. zbog iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija.
Saznajte više
Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza, namijenjena poslovnim subjektima u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1. Zahtjevi za kredit su se zaprimali do 30.6.2021.
Saznajte više
Privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza, namijenjena poslovnim subjektima koji mogu dokazati negativne posljedice na poslovanje uzrokovane epidemijom COVID-1. Primjena produljena na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 30. 6. 2022. (ugovor o kreditu treba biti zaključen najkasnije do tog datuma) ili do iskorištenja raspoloživih sredstava subvencija.
Saznajte više