HBOR Krediti uz jamstvo Europskog investicijskog fonda (EIF) u okviru Pan-europskog garancijskog fonda (EGF)
Jamstvo EIF-a u okviru EGF-a se koristilo za izravno odobrene kredite u okviru postojećih programa kreditiranja HBOR-a ugovorene do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. 12. 2022.:

Osnovni uvjeti

POGODNOSTI KORIŠTENJA JAMSTVA
 • umanjenje redovne kamatne stope iz važećih HBOR-ovih kreditnih programa za 0,403 p.b., pri čemu kamatna stopa ne može biti niža od 0,00% godišnje,

ili

 • osiguranje kredita samo obaveznim instrumentima osiguranja - mjenice i zadužnice.
KORISNICI KREDITA
 • Poslovni subjekti privatnog sektora koji obavljaju gospodarsku djelatnost (osim u financijskom sektoru), neovisno o pravnom obliku (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove), i to:
  • mikro, mali i srednji subjekti u skladu s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. 5. 2003. i njenim izmjenama i dopunama (Preporuka EK), koji:
   • zapošljavaju u prosjeku manje od 250 djelatnika godišnje, i
   • prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu godišnji poslovni prihodi ne prelaze protuvrijednosti 50 milijuna EUR ili ukupna aktiva (ako su obveznici poreza na dobit), odnosno dugotrajna imovina (ako su obveznici poreza na dohodak), ne prelazi protuvrijednost 43 milijuna EUR,
  • mali srednje kapitalizirani subjekti: subjekti koji nisu mikro, mali i srednji subjekti i zapošljavaju do 499 djelatnika.
 • Poslovni subjekti ne smiju biti u poteškoćama na 31. 12. 2019. Iznimno, mikro i mali poduzetnici koji su bili u poteškoćama na 31. 12. 2019. mogu biti prihvatljivi korisnici, ako se nad njima ne provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom i ako nisu primili potporu za restrukturiranje ili sanaciju koja nije vraćena (potpora u obliku kredita) ili otkazana (potpora u obliku garancije).
 • Poslovni subjekti ne smiju kasniti s plaćanjem bilo kojih dospjelih obveza prema drugim kreditorima
NAMJENA KREDITA
 • financiranje obrtnih sredstava prema važećim HBOR-ovim kreditnim programima
 • financiranje investicijskih ulaganja u osnovna sredstva (i obrtna sredstva povezana s investicijom) prema važećim HBOR-ovim kreditnim programima
NAČIN KREDITIRANJA
 • izravno kreditiranje - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u
IZNOS KREDITA
Najniži iznos pojedinog kredita:
 • u skladu s važećim HBOR-ovim kreditnim programom
Najviši iznos pojedinog kredita:
 • 7,5 milijuna eura, a ovisno o propisima o potporama primjenjuju se i sljedeća ograničenja:
 • za jamstva na temelju Privremenog okvira*, odjeljak 3.1.: najviši iznos kredita je 2.571.428 eura, odnosno odgovarajuća protuvrijednost u kunama,
 • za jamstva na temelju Privremenog okvira, odjeljak 3.2., najviši iznos kredita ne smije prijeći:
 1. iznos dvostrukih godišnjih rashoda za plaće korisnika kredita (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju korisnika kredita osnovanih 1.1.2019. ili nakon tog datuma, maksimalni iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili
 2. 25% ukupnog prihoda/primitaka u 2019. godini ili u zadnjoj dostupnoj godini; ili
 3. procijenjene potrebe za financiranjem korisnika kredita za razdoblje od 18 mjeseci, uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika kredita o procjeni potreba.
 • *Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (SL C91I, 20. 3. 2020.) i sve njegove izmjene i dopune.
NAKNADE
 • u skladu s važećim HBOR-ovim kreditnim programima,
 • naknada za izdavanje jamstva: bez naknade
TRAJANJE KREDITA
 • razdoblja korištenja, počeka i otplate utvrđuju se u skladu s važećim HBOR-ovim kreditnim programom, pri čemu:
  • ukupno trajanje (razdoblje korištenja i otplate) kredita za obrtna sredstva ne smije biti kraće od 3 mjeseca ni dulje od 6 godina
  • ukupno trajanje (razdoblje korištenja, počeka i otplate) kredita za financiranje investicija ne smije biti kraće od 3 mjeseca ni dulje od 12 godina
  • po Privremenom okviru, odjeljak 3.2., trajanje jamstva ne smije biti dulje od 6 godina, a moguće trajanje kredita određuje HBOR
INSTRUMENTI OSIGURANJA
 • jamstvo EIF-a u visini 70% neotplaćene glavnice kredita i/ili redovne kamate obračunate u razdoblju do 90 dana, i
 • ostali instrumenti u skladu s važećim HBOR-ovim kreditnim programima, pri čemu HBOR može zatražiti dodatne instrumente osiguranja kod investicijskih kredita čije bi trajanje bilo dulje od trajanja jamstva.
Konačnu prihvatljivost za odobrenje kredita uz jamstvo EIF-a utvrđuje HBOR u skladu sa specifičnim uvjetima koje propisuje EIF kao davatelj jamstva u okviru EGF-a.

Za ispis preuzmite cjeloviti tekst osnovnih uvjeta jamstva EIF u okviru EGF-a.
Ovaj program koristi potporu Jamstvenog instrumenta EGF, koji provodi Europski investicijski fond uz financijsku potporu država-članica koje daju doprinos EGF-u.