Obrtna sredstva

1. Korisnici kredita

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.

2. Namjena kredita

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci.

U slučaju kreditiranja po modelu podjele rizika, poslovna banka koja podnositelj zahtjeva za kredit sredstvima kredita ne može smanjiti svoju izloženost prema korisniku kredita.

 • iznimno je za kredite u iznosu iznad 37 milijuna kuna moguće izravno kreditiranje (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

 

4. Iznos kredita

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000,00 kn. Najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.

5. Valuta kredita

Valutu kredita određuje HBOR.

 • kunski kredit
 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Kriteriji

2% godišnje, fiksna

kratkoročni krediti i kratkoročni revolving krediti
Mogućnosti sniženja
– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih*
– 1 postotni bod uz subvenciju Županije/Grada/Općine**

3,5% godišnje, fiksna

dugoročni krediti
Mogućnosti sniženja
– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih*
– 1 postotni bod uz subvenciju Županije/Grada/Općine**

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna ili više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

 

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

*Sniženje kamatne stope za zapošljavanje mladih, Izjava MSP, Izjava Mid-Cap

**Sniženje kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine

7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava:
   • za subjekte javnog sektora: bez naknade,
   • za ostale subjekte: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita,

  te ostale naknade u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.

8. Rok i način korištenja kredita

 • za kratkoročne kredite:
  • do 3 mjeseca
  • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje.
 • za revolving kredite:
  • do 12 mjeseci
  • na revolving principu, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje.
 • za dugoročne kredite:
  • do 12 mjeseci
  • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje.

Sredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili na račun korisnika kredita, ovisno o namjeni obrtnih sredstava.

9. Rok otplate

 • za kratkoročne kredite:
  • do 12 mjeseci od isteka roka korištenja, uz uvjet da ukupno trajanje kredita (razdoblje korištenja i razdoblje otplate) ne može prijeći ukupno 12 mjeseci.
 • za revolving kredite:
  • do 12 mjeseci od sklapanja Ugovora o kreditu.

U slučaju obnove kredita, koja ovisi o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i raspoloživim sredstvima HBOR-a, HBOR zadržava pravo izmjene valute, kamatne stope i naknada za obnovljeni kredit.

 • za dugoročne kredite:
  • do 6 godina, uključujući poček do 2 godine, ovisno o namjeni i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita (za kredite s rokom otplate 5 godina i kraćim od 5 godina moguće je odobriti poček do najviše 1 godine).

10. Način otplate

 • za kratkoročne kredite:
  • jednokratno ili u pravilu u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama.
 • za revolving kredite:
  • sukcesivno ili jednokratno, najkasnije na datum krajnjeg ugovorenog roka otplate.
 • za dugoročne kredite:
  • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama.

11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR,
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja u skladu s internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika transakcije i korisnika kredita.

12. Povezani dokumenti

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

možda će vas zanimati

Financijsko restrukturiranje

Podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima (isključene povezane osobe, osim za potrebe uobičajenog i operativnog poslovanja, uz uvjet da su povezane osobe sudužnici korisniku kredita).

Saznajte više

Priprema izvoza

Financiranje pripreme izvoznih poslova do naplate (nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, odnosno podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage i ostali tekući troškovi) i/ili financiranje naplate izvoza.

Saznajte više

EU projekti

Krediti za subjekte privatnog i javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva na koji su se prijavili.

Saznajte više