Obrtna sredstva

1. Korisnici kredita

 • Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.
 • Poslovni subjekti javnog sektora – trgovačka društva i ostali subjekti (agencije i ustanove i sl.) u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili Republike Hrvatske.
 • Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti privatnog i javnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije*

*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

2. Namjena kredita

 • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja),
 • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci.

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci.

U slučaju kreditiranja po modelu podjele rizika, poslovna banka koja je podnositelj zahtjeva za kredit sredstvima kredita ne može smanjiti svoju izloženost prema korisniku kredita.

 • Izravno kreditiranje je iznimno moguće u sljedećim slučajevima (osim za OPG-ove koji nisu u sustavu PDV-a i udruge):
  • za kredite u iznosu iznad 5 milijuna EUR,
  • za kredite Izvoznicima u iznosu 1,3 milijuna EUR i više*, ukupnog trajanja do 3 godine (uključujući razdoblje korištenja, počeka i otplate),
  • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije u iznosu iznad 100.000 EUR.

Kod izravnog kreditiranja korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

 

*Izvoznicima se smatraju korisnici kredita kreditne sposobnosti prihvatljive HBOR-u, koji su ostvarili najmanje 10% izvoznih prihoda/primitaka u poslovnim prihodima/primitcima posljednje financijske godine za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji (izvoznici). Iznos kredita odobrenog Izvozniku ne može biti viši od 25% poslovnih prihoda/primitaka u posljednjoj financijskoj godini za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji.

4. Iznos kredita

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50 tisuća EUR. Najviši iznos kredita ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi transakcije i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a.

5. Valuta kredita

 • EUR

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

3% godišnje, fiksna

kratkoročni krediti i kratkoročni revolving krediti

– 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine

5% godišnje, fiksna

dugoročni krediti

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih prema uvjetima EIB-ove Inicijative
– 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine

1,5% godišnje, fiksna

za kratkoročne i dugoročne kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih prema uvjetima EIB-ove Inicijative
– 2 postotna boda a najviše do visine kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 5 milijuna EUR ili više.

7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećim na dan obračuna
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava:
   • za subjekte javnog sektora: bez naknade,
   • za ostale subjekte: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita.
 • iznimno za kratkoročne kredite (uključujući i revolving kredite) i dugoročne kredite uz rok otplate do 3 godine Izvoznicima:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva
  • bez naknade za rezervaciju sredstava.
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva,
  • bez naknade za rezervaciju sredstava,
  • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita.

Ostale se naknade obračunavaju u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR, važećim na dan obračuna.

8. Rok i način korištenja kredita

 • za kratkoročne kredite:
  • do 3 mjeseca
  • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
 • za revolving kredite:
  • do 12 mjeseci
  • na revolving principu, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje
 • za dugoročne kredite:
  • do 12 mjeseci
  • jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje

Sredstva se isplaćuju na račune dobavljača/izvođača radova i/ili na račun korisnika kredita, ovisno o namjeni obrtnih sredstava.

Za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR).

9. Rok otplate

 • za kratkoročne kredite:
  • do 12 mjeseci od isteka roka korištenja, uz uvjet da ukupno trajanje kredita (razdoblje korištenja i razdoblje otplate) ne može prijeći ukupno 12 mjeseci
 • za revolving kredite:
  • do 12 mjeseci od sklapanja Ugovora o kreditu

U slučaju obnove kredita, koja ovisi o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i raspoloživim sredstvima HBOR-a, HBOR zadržava pravo izmjene kamatne stope i naknada za obnovljeni kredit.

 • za dugoročne kredite:
  • do 6 godina, uključujući poček do 2 godine, ovisno o namjeni i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita (za kredite s rokom otplate 5 godina i kraćim od 5 godina moguće je odobriti poček do najviše 1 godine)

10. Način otplate

 • za kratkoročne kredite:
  • jednokratno ili u pravilu u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama
 • za revolving kredite:
  • sukcesivno ili jednokratno, najkasnije na datum krajnjeg ugovorenog roka otplate
 • za dugoročne kredite:
  • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja u skladu s internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika transakcije i korisnika kredita

12. Povezani dokumenti

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

KentBank d.d.
Zagreb

Nova hrvatska banka d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3

možda će vas zanimati