Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-19

Namjena

Zahtjevi za jamstvo su se zaprimali do 30. 6. 2021.

Izdavanje državnih jamstava u ime i za račun Republike Hrvatske za nove kredite za likvidnost za rješavanje problema izazvanih krizom kao posljedicom pandemije COVID-a 19.

 

Provedba

Za velike poduzetnike HBOR, a za MSP HAMAG-BICRO u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI). Niže navedeni uvjeti odnose se na Program koji provodi HBOR.

Ukupan fond jamstava

1.000.000.000 kuna (HBOR i HAMAG-BICRO)

Pokriće jamstvom

Jamstvo će pokrivati najviše 90% glavnice pojedinačnog kredita. Gubitke proporcionalno - u skladu s visinom pokrića jamstvom i pod istim uvjetima (pari passu) - snose Kreditor i MMPI.

Ciljna skupina/Korisnici kredita

Veliki poduzetnici koji obavljaju djelatnosti u sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i s njima povezanim djelatnostima koji su suočeni s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom krize uzrokovane pandemijom COVID-19  

Kreditori /korisnici jamstva

Banke u Republici Hrvatskoj koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i HBOR.

Trajanje programa

Do 30. 6. 2021.

Instrumenti osiguranja kredita

HBOR neće od Kreditora zahtijevati pribavljanje posebnih instrumenata osiguranja osim onih određenih odlukom Kreditora, odnosno onih koje će Kreditor ugovoriti po ugovoru o kreditu. U regresnoj naplati priljevi iz svih instrumenata osiguranja ugovorenih po ugovoru o kreditu, će se dijeliti između Republike Hrvatske i Kreditora pro rata sukladno razini pokrića jamstvom (najviše 90:10).

Proces izdavanja jamstva

1. Korisnik kredita podnosi Kreditoru zahtjev za odobrenje kredita uz korištenje jamstva HBOR-a

2. Kreditor dostavlja HBOR-u Odluku o odobrenju kredita, zahtjev za jamstvo i propisanu dokumentaciju
3. HBOR i MMPI donose odluku o jamstvu
4. U slučaju donošenja pozitivne odluke o jamstvu:
  • Korisnik kredita zaključuje ugovor o kreditu s Kreditorom te provodi instrumente osiguranja povrata kredita
  • Korisnik kredita dostavlja HBOR-u presliku ugovora o kreditu
  • HBOR zaključuje ugovor o jamstvu s Kreditorom i Korisnikom kredita
  • Korisniku kredita se dostavlja račun za naknadu za jamstvo. Naknada za izdavanje jamstva naplaćuje se sukladno Programu
  • Korisnik kredita može platiti naknadu za jamstvo iz prvog korištenja kredita, u protivnom jamstvo stupa na snagu tek nakon što Korisnik kredita plati naknadu
  • HBOR obavještava Kreditora da je od strane Korisnika kredita plaćena naknada za jamstvo
  • Kreditor plasira sredstva kredita

Regresna naplata po jamstvu

Regresnu naplatu vodi Kreditor za cijelu tražbinu (svoju i tražbinu Republike Hrvatske) koja će se dijeliti između Republike Hrvatske i Kreditora pro rata sukladno razini pokrića jamstvom (najviše 90:10).

Posebne karakteristike svake od mjera Programa

  Mjera A, iz odjeljka „3.1. Ograničeni iznosi potpore“ Mjera B, iz odjeljka „3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove“
Ukupan iznos jamstava (HBOR i HAMAG) 300.000.000,00 HRK 700.000.000,00 HRK
Najviši iznos jamstva po Korisniku kredita 800.000,00 EUR Za kredite s rokom dospijeća do 31. 12. 2020. i nakon tog datuma, najmanji iznos jamstva mora biti veći od 800.000,00 EUR, a najveći iznos kredita po Korisniku kredita ne smije prijeći: - dvostruke godišnje rashode Korisnika kredita za plaće zaposlenika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzetnika, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzetnika osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja ili - 25% ukupnog prometa korisnika u 2019. godini.
Ročnost kredita Najmanje 1 godina, a najdulje 5 godina. Računa se od dana zaključenja ugovora o kreditu do krajnjeg roka otplate kredita. Najdulje 6 godina. Računa se kao razdoblje od dana zaključenja ugovora o kreditu do krajnjeg roka otplate kredita.
Naknada za jamstvo 0,2% na nominalni (neto) iznos jamstva, neovisno o trajanju jamstva i visini pokrića jamstvom. Obračunava se na nominalni (neto) iznos jamstva, za prvu godinu trajanja jamstva 50 baznih bodova, od druge do treće godine 100 baznih bodova i od četvrte do šeste godine 200 baznih bodova.
 

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva