Financijsko restrukturiranje

Predaj zahtjev ovdje

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti privatnog i javnog sektora (subjekti u vlasništvu ili većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske), pri čemu obveznici poreza na dobit (osim primarnih poljoprivrednih proizvođača) moraju zadovoljiti sve sljedeće uvjete:
- udio kapitala i rezervi u pasivi bilance najmanje 10%,
- nije isplaćena dobit u zadnje dvije godine (uključujući i zadržanu dobit),
- nije isplaćena pozajmica u zadnje dvije poslovne godine, osim povezanim osobama za potrebe operativnog poslovanja i razvoja.


2. Namjena kredita

 • podmirenje postojećih obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i drugim vjerovnicima (isključene povezane osobe, osim za potrebe uobičajenog i operativnog poslovanja, uz uvjet da su povezane osobe sudužnici korisniku kredita)


3. Način kreditiranja

 • ​kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) - korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banciU slučaju kreditiranja po modelu podjele rizika, poslovna banka koja je podnositelj zahtjeva za kredit sredstvima kredita ne može smanjiti svoju izloženost prema korisniku kredita
 • iznimno, izravno kreditiranje korisnika kredita za:
  • korisnike kredita osiguranih jamstvom Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) ili garancijom HBOR-u prihvatljive poslovne banke, u pravilu u visini od najmanje 80% od iznosa kredita
  • postojeće izravne izloženosti HBOR-a
korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u


4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR
 • najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o procjeni kreditne sposobnosti korisnika kredita i strukturi transakcije, te raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a


5. Valuta kredita

EUR


6. Kamatna stopa

 • 6,00% godišnje, fiksna
 • u određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, i to:
  • za korisnike kredita koji obavljaju gospodarsku aktivnost i ne mogu ostvariti državnu potporu i/ili potporu male vrijednosti efektivna kamatna stopa (EKS)* ne smije biti niža od referentne kamatne stope za pojedinog korisnika kredita (RKS)**, sve u skladu s propisima o državnim potporama
  • za korisnike kredita u iznosu 5 milijuna EUR i više, HBOR utvrđuje kamatnu stopu za svaki pojedini kredit
*Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja iskazuje ukupne troškove kredita u skladu s važećom Odlukom o efektivnoj kamatnoj stopi HNB-a.
**Referentna kamatna stopa (RKS) je osnovna stopa (koju izračunava i objavljuje Europska komisija), uvećana za određeni broj baznih bodova (maržu) koji ovise o ocjeni klijenta (kreditni rang, odnosno rejting) i ocjeni instrumenata osiguranja, u skladu s Priopćenjem Europske komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008.). Primjenjuje se za izračun potpore u kreditima odobrenim po poticajnim kamatnim stopama. Raspon važećih RKS-ova dostupan je u Informaciji o osnovnoj i diskontnoj stopi, te referentnim stopama.


7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita,
te ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.


8. Rok i način korištenja kredita

 • Rok korištenja je do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i strukturi transakcije, moguće je odobriti i dulji rok korištenja.
 • sredstva kredita se isplaćuju dobavljačima i/ili financijskim institucijama i/ili drugim vjerovnicima, isključujući povezane osobe osim ako se radi o potrebama koje predstavljaju uobičajeno i operativno poslovanje i ako su povezane osobe sudužnici korisniku kredita, za podmirenje obveza korisnika kredita, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita
 • sredstva kredita se iznimno mogu isplatiti na račun korisnika kredita, u skladu s odobrenim namjenama i planiranim projekcijama poslovanja, uz obavezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje sredstava


9. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi transakcije, do 10 godina, uključujući poček do 2 godine


10. Način otplate

 • ovisno o strukturi i namjeni transakcije, u pravilu u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim ratama


11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja povrata kredita utvrđuje poslovna banka
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja utvrđuju poslovna banka i HBOR
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju) te procjeni rizika korisnika kredita i transakcije


12. Povezani dokumenti


13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb
Agram banka d.d.
Zagreb
Banka Kovanica d.d.
Varaždin
BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska
Croatia banka d.d.
Zagreb
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb
Istarska kreditna banka d.d.
Umag
J&T banka d.d.
Varaždin
Karlovačka banka d.d.
Karlovac
Kentbank d.d.
Zagreb
OTP BANKA d.d.
Split
Partner banka d.d.
Zagreb
Podravska banka d.d.
Koprivnica
Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb
Slatinska banka d.d.
Slatina
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3