Urbani razvojni fond

Predaj zahtjev ovdje

HBOR po nalogu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i vlastitih sredstava, u okviru i prema uvjetima ovog programa kreditiranja provodi financijski instrument Urbani razvojni fond iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije JLP(R)S-ova, te društava, ustanova, agencija i drugih pravnih osoba u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu RH.

Krediti se mogu isplaćivati Korisnicima do 31. 12. 2029., a kriteriji za Kapitalni rabat (otpis dijela glavnice kredita) se mogu ispuniti i nakon tog datuma.
 

1. Korisnici kredita

Subjekti javnog sektora*:
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) - općine, gradovi i županije;  
 • društva, ustanove, agencije i druge pravne osobe u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili RH
*Neprihvatljivi Korisnici kredita definirani su Prilogom 1 - Neprihvatljive aktivnosti i korisnici kredita.
 

2. Namjena kredita

Ulaganje u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) subjekata javnog sektora u mješovitu komercijalno-javnu infrastrukturu, odnosno investicije koje uz javni element imaju i određeni komercijalni sadržaj koji podrazumijeva ostvarenje prihoda od naplate usluga korištenja.

Cilj financiranih investicija može biti:
 • poticanje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
 • općenito izgradnja višenamjenske, sportske, turističke, društveno-kulturne, poslovne i slične infrastrukture.

Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).*

 
*Kriteriji i primjeri udovoljavanja načelu nenanošenja bitne štete dostupni su u Prilogu 3 - Kratka uputa podnositelju zahtjeva za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za kriterije DNSH i otpornosti infrastrukture na klimatske promjene.


3. Prihvatljiva ulaganja

 • financijski održiva ulaganja*
 • ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske
 • ulaganje mora biti u skladu s teritorijalnom strategijom ili drugim jednakovrijednim strateškim dokumentom o uključenim područjima koji sadržava sljedeće elemente:
 1. zemljopisno područje koje ta strategija obuhvaća,
 2. analizu razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući gospodarske, socijalne i okolišne međupovezanosti,
 3. opis integriranog pristupa rješavanju utvrđenih razvojnih potreba i potencijala područja, 
 4. opis sudjelovanja partnera u pripremi i provedbi strategije.
Ulaganja ne moraju nužno biti navedena u strateškim dokumentima, ali moraju biti usklađena s njihovim strateškim ciljevima.
 
Sukladnost ulaganja s relevantnim strateškim dokumentima Korisnik kredita potvrđuje „Izjavom o sukladnosti“ u obrascu Zahtjeva za kredit.

Neprihvatljiva ulaganja definirana su Prilogom 1 - Neprihvatljive aktivnosti i korisnici kredita.
 
*Prihvatljivi su financijski isplativi projekti, odnosno oni s potencijalom za ostvarivanje adekvatnih novčanih tokova koji su u dovoljnoj mjeri dostatni za redovnu otplatu kredita.
 

4. Način kreditiranja 

 • izravno kreditiranje korisnika kredita - Korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u
 • krediti se odobravaju iz sredstava EFRR-a i sredstava HBOR-a u omjeru 50:50, uz mogućnost otpisa dijela glavnice kredita EFRR-a (do najviše 50% iznosa ukupnog kredita), po ispunjenju unaprijed definiranih kriterija
Korisnik kredita može podnijeti i više od jednog zahtjeva za kredit, pod uvjetom da je prethodni projekt, financiran u okviru ovog Programa kreditiranja, završen i stavljen u funkciju, što dokazuje relevantnom dokumentacijom (primjerice uporabnom dozvolom ili drugim primjenjivim dokumentom).
 

5. Iznos kredita 

 • najniži iznos kredita: u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 100.000 EUR
 • najviši iznos kredita: 10.000.000 EUR
Može se kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
Moguće je financirati i do 100% predračunske vrijednosti investicije uključujući pripadajući PDV, ako korisnik kredita neće koristiti odbitak PDV-a za sva isporučena dobra i usluge za investiciju financiranu u okviru ovog Programa kreditiranja.

 

6. Valuta kredita

EUR
 

7. Kapitalni rabat (otpis dijela glavnice kredita)

Po ispunjenju zadanih kriterija* ostvaruje se pravo na kapitalni rabat, odnosno otpis dijela glavnice kredita kao potpore u obliku bespovratnih sredstava.

Najviši iznos:
 • do 50% ukupnog iznosa kredita (otpisuje se dio glavnice kredita iz sredstava EFRR-a). 
*Kriteriji za kapitalni rabat te postotak otpisa dijela glavnice kredita koji se na temelju pojedinog ispunjenog kriterija može ostvariti definirani su u Prilogu 2 - Kriteriji za kapitalni rabat.
 

8. Kamatna stopa

 • na dio glavnice kredita iz sredstava EFRR-a: 0,00% godišnje, fiksna
 • na dio glavnice kredita iz sredstava HBOR-a: Kamatna stopa utvrđuje se tromjesečno, a u razdoblju do 30. 9. 2024. iznosi 3,67% godišnje, fiksno*.
Primjenjuje se na zahtjeve za kredit zaprimljene do 30. 9. 2024. i indikativne ponude koje će se izdati do 30. 9. 2024.**

*HBOR zadržava pravo izmjene kamatne stope i prije 30. 9. 2024.
**
Na zahtjeve za kredit zaprimljene na temelju izdanih indikativnih ponuda HBOR-a, čiji rok važenja nije istekao do dana podnošenja zahtjeva za kredit, primjenjuju se kamatne stope iz indikativne ponude.
 

9. Naknade

 • za obradu kreditnog zahtjeva: bez naknade
 • za rezervaciju sredstava: bez naknade
Na dio kredita iz Sredstava EFRR-a se ne obračunavaju ostale naknade. Na dio kredita iz Sredstava HBOR-a se naplaćuju ostale naknade u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR, važećim na dan obračuna.
 

10. Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja je u pravilu do 24 mjeseca. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja moguće je odobriti i dulji rok korištenja.

Sredstva se u pravilu isplaćuju na račun dobavljača/izvođača radova na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.
 

11. Rok otplate

 • do 15 godina, uključujući poček do 12 mjeseci
   

12. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama
   

13. Instrumenti osiguranja

 • kreditiranje JLP(R)S-ova moguće je uz pribavljanje samo zadužnica, ovisno o HBOR-ovoj procjeni
 • kod kreditiranja društava, ustanova i agencija i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili RH, uz zadužnice, obavezno je pribavljanje jamstva JLP(R)S-a ili RH, osim ako zakonima i osnivačkim aktima nije definirano da JLP(R)S ili RH jamči za obveze korisnika kredita bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv te bez izdavanja posebne jamstvene isprave
   

14. Prilozi

15. Povezani dokumenti
Ovaj dokument pripremljen je uz potporu Europske unije. Stavovi u dokumentu ne izražavaju službeno mišljenje Europske unije.

Kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3