HBOR NPOO Jamstva
HBOR iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u okviru i prema uvjetima ovog programa, u ime i za račun Republike Hrvatske, provodi Financijski instrument jamstveni fond za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima.

Cilj Financijskog instrumenta je kroz izdavanje jamstva olakšati pristup financiranju subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima, čime se žele potaknuti investicijska ulaganja u nove tehnologije i opremu, proširenje proizvodnih i/ili uslužnih kapaciteta te druge namjene bitne za jačanje konkurentnosti i zelene i digitalne tranzicije.

Razdoblje provedbe Programa (krajnji rok za potpisivanje ugovora o jamstvu) je do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a, a najkasnije do 30.6.2026.

Ukupni iznos jamstava od 398.168.425 EUR temelji se na iznosu od 79.633.685 EUR sredstava koja su alocirana temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

HBOR će, po ovom Programu zajedno s financijskim instrumentom Fond subvencija kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima, najmanje 26.544.562 EUR alocirati za ulaganja u projekte zelene tranzicije , od čega najmanje 10.617.824 EUR za projekte usmjerene na smanjenje stakleničkih plinova.

1. KORISNICI JAMSTVA

Banke koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama (imaju dozvolu za rad u Republici Hrvatskoj), Hrvatska banka za obnovu i razvitak kao kreditor i leasing društva koja posluju u skladu sa Zakonom o leasingu.*

Korisnici jamstva su dužni prednosti od Jamstva u najvećoj mogućoj mjeri prenijeti na Krajnje korisnike (npr. niža kamatna stopa, manji zahtjevi za instrumentima osiguranja, veći volumeni financiranja i sl.) te su prenesene prednosti dužni navesti u ugovor o kreditu i o istima izvijestiti HBOR.

* Cjeloviti uvjeti za definiranje prihvatljivih korisnika jamstva dostupni su u Operativnom programu za provedbu Financijskog instrumenta jamstvenog fonda za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima (Operativni program).

2. KRAJNJI KORISNICI

Subjekti srednje tržišne kapitalizacije i veliki poslovni subjekti*, uključujući i poduzetnike koji su u državnom vlasništvu.

Subjekti koji pripadaju kategoriji društava u poteškoćama ne mogu biti korisnici kredita.**

Korisnik kredita, najkasnije prije isplate kredita, mora imati poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

*Poduzetnici koji prema zadnjim dostupnim službenim godišnjim financijskim izvještajima po svojoj veličini, vlasništvu, broju zaposlenih i ostalim uvjetima ne ulaze u kategoriju mikro, malih ili srednjih poduzetnika u skladu s Preporukom EK 2003/361/EC od 6.5.2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzetnika. **Cjeloviti uvjeti za definiranje prihvatljivih krajnjih korisnika dostupni su u Operativnom programu.

3. NAMJENA KREDITA

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u zelenu tranziciju i/ili digitalnu tranziciju i/ili jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Posebne ciljne skupine su:
  1. Ulaganja u posebna područja
  2. Ulaganja u projekte zelene tranzicije
  3. Ulaganja u projekte digitalne tranzicije
  4. Ulaganja u projekte temeljene na istraživanju, razvoju i inovacijama ili ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije.
Jamstvo se može izdati za kredite namijenjene ulaganju u:
  • osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.;
  • obrtna sredstva nužna za provedbu ulaganja i rast krajnjeg korisnika: najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.
Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).*

Nije dozvoljeno:
  • financiranje PDV-a,
  • financiranje Neprihvatljivih aktivnosti*,
  • refinanciranje postojećih kredita.
* Karakteristike ulaganja u zelenu tranziciju, digitalnu tranziciju i jačanje konkurentnosti i otpornosti, Kriteriji i primjeri udovoljavanja načelu nenanošenja bitne štete i Neprihvatljive aktivnosti dostupni su u Operativnom programu.

4. IZNOS KREDITA

Određuje Korisnik jamstva na temelju zahtjeva Krajnjeg korisnika, a ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti Krajnjeg korisnika, namjeni i strukturi ulaganja te propisima o državnim potporama.

Krediti pokriveni jamstvom mogu iznositi najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a, odnosno i manje u ovisnosti o pravilima vezanima uz državne potpore.

Iznos jamstva iznad 7.963.368 EUR predstavlja iznimku te će se odobravati samo u slučaju da je riječ o kreditu za ulaganje za Posebne ciljne skupine ili ako HBOR procijeni da je navedeno ulaganje od strateške važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske.

5. VALUTA KREDITA

EUR

6. OBUHVAT I POSTOTAK JAMSTVA

Jamstvom se jamči za ugovoreni postotak neplaćene glavnice kredita.

Najviši postotak jamstva za Posebne ciljne skupine iznosi 80%, dok za sve ostale namjene najviši postotak jamstva iznosi do 70%.

7. ROK KORIŠTENJA I OTPLATE KREDITA

Ukupno trajanje kredita (od datuma zaključenja ugovora o kreditu do datuma dospijeća posljednje rate/anuiteta kredita) smije iznositi najviše 20 godina.

Rok korištenja određuje Korisnik jamstva, a ovisi o namjeni i dinamici ulaganja.

Rok otplate određuje Korisnik jamstva ovisno o namjeni i strukturi ulaganja i uvažavajući očekivane projekcije poslovanja Krajnjeg korisnika, a smije iznositi najviše 17 godina, uključujući poček, za ulaganja u turizmu i za ulaganja posebnih ciljnih skupina, a 14 godina u svim ostalim djelatnostima, uključujući poček.

8. KAMATNA STOPA NA KREDIT

Određuje je Korisnik jamstva pri čemu Korisnik jamstva može koristi od jamstva prenijeti na Krajnjeg korisnika kroz smanjenje kamatne stope.

Kamatnu stopu je moguće subvencionirati u skladu s HBOR-ovim Operativnim programom za provedbu Financijskog instrumenta Fond subvencija kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima u okviru NPOO-a.

9. NAKNADA ZA JAMSTVO

Određuje je HBOR kao tržišno izračunatu naknadu sukladno HBOR-ovim internim aktima.

Sukladno pravilima o državnim potporama, HBOR se može odreći naplate dijela ili cijele Naknade za jamstvo. Nenaplaćeni iznos Naknade za jamstvo predstavlja državnu potporu odobrenu Krajnjem korisniku.

10. NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA ZA JAMSTVO

Određuje je HBOR kao tržišno izračunatu naknadu sukladno HBOR-ovim internim aktima. Naplaćuje je HBOR jednokratno prilikom zaključivanja ugovora o jamstvu.

11. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Određuje ih Korisnik jamstva pri čemu je dužan ugovoriti najmanje zadužnice Krajnjeg korisnika, jamaca, jamaca plataca i sudužnika, a HBOR može tražiti Korisnika jamstva i pribavljanje dodatnih zadužnica Krajnjeg korisnika, jamaca, jamaca plataca i sudužnika te je Korisnik jamstva dužan ugovoriti zalog na imovini koja se kupuje/gradi iz Kredita, uz policu osiguranja imovine od uobičajenih rizika vinkuliranu u korist Korisnika jamstva.

Korisnik jamstva je dužan pribaviti zadužnicu Krajnjeg korisnika izdanu u korist HBOR-a, koja glasi na iznos subvencije Naknade za jamstvo (u slučaju da je Naknada za jamstvo subvencionirana), uvećana za zakonsku zateznu kamatu, koja će služiti kao instrument osiguranja naplate iznosa subvencije Naknade za jamstvo u slučaju utvrđivanja Nepravilnosti od strane HBOR-a.

12. POVEZANI DOKUMENTI / PRIVICI

Operativni program za provedbu Financijskog instrumenta jamstvenog fonda za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima u okviru NPOO-a
Nacrt ugovora o jamstvu
Nacrt ugovora o regresnoj naplati
Operativni program NPOO subvencije Mid i Large

 

13. OSTALO

U provedbi financijskih instrumenata, korisnici sredstava EU i ostale treće strane koje pružaju informacije o programima EU-a koriste amblem EU-a s izjavom o financiranju koja glasi „Financira Europska unija - NextGenerationEU“, a dostupni su na poveznici: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/ Generator uzoraka: https://www.euinmyregion.eu/generator 

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA JAMSTVO

Zahtjev za jamstvo FI jamstveni fond za subjekte srednje trž. kapitalizacije i VP u okviru NPOO-a
Privitak 1 -Tablice Krajnjeg korisnika
Privitak 2 - Izjava o potporama
Privitak 3 - Upitnik za pravne osobe
Privitak 4 - Izjava o prihvatljivosti klijenta
Privitak 5 - Podaci o stvarnim vlasnicima stranke
Privitak 5 - TABELA Prilog - Podaci o stvarnim vlasnicima stranke
Privitak 6 - Izjava o povezanim osobama
Privitak 7 - UPITNIK SAMOPROCJENE
Privitak 7 - PRILOG 1 UPITNIKU SAMOPROCJENE
Privitak 7 - PRILOG 2 UPITNIKU SAMOPROCJENE
Privitak 8 - Upitnik za politički izložene osobe
Privitak 9 - Izjava o porijeklu imovine i sredstava
Privitak 10 - Specifikacija uz zahtjev za subvenciju kamate KONTAKT: npoojamstva@hbor.hr