HBOR EU projekti
Krediti za sufinanciranje projekata koji zadovoljavaju uvjete natječaja za bespovratna sredstva koji su financirani iz proračuna Europske unije i/ili nacionalnih izvora te drugih inozemnih javnih izvora.
  • posebne pogodnosti za pojedine vrste ulaganja i javni sektor
  •  

OSNOVNI UVJETI KREDITA
Visina kredita najniži iznos kredita je u pravilu 50 tisuća EUR, a najviši ovisi o o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita i strukturi ulaganja
- do 75 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
HBOR kao vlastito učešće korisnika kredita može prihvatiti do 70% iznosa kojeg će korisnik kredita dobiti putem bespovratnih sredstava (ako se kredit odobrava putem poslovne banke, poslovna banka određuje vlastito učešće korisnika kredita);
Namjena kredita u skladu s natječajem za bespovratna sredstva na koji se korisnik kredita prijavio te obuhvaća:
- sve prihvatljive i neprihvatljive troškove projekta (uključujući troškove koji nisu uključeni u prijavu na natječaj, a sastavni su dio projekta),
- pri čemu je najviše 30% ukupnog kredita moguće odobriti za obrtna sredstva koja nisu u kategoriji prihvatljivih troškova.
Način kreditiranja izravno ili putem poslovnih banaka
- moguće je i izdavanje garancije za povrat predujma (u tom slučaju zahtjev za izdavanje garancije podnosi se zajedno sa zahtjevom za kredit)
Valuta kredita EUR
Rok otplate - do 15 godina uključujući i mogućnost korištenja počeka do 3 godine
- do 17 godina uz mogućnost korištenja počeka do 4 godine za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom
- do 15 godina uz mogućnost korištenja počeka do 5 godina za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi
Kamatna stopa - najmanje 4,57 %
Naknade - za obradu zahtjeva: 0,5 % ugovorenog iznosa kredita
- za rezervaciju sredstava: 0,25 % neiskorištenog iznosa kredita

Posebne pogodnosti za ulaganja u:

PROJEKTE JAVNOG SEKTORA
Kamatna stopa Za JLP(R)S, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu
- 3,2 % za izravno odobrene kredite
Naknade - za obradu zahtjeva: 0,2 % za JLP(R)S, ustanove i agencije u njihovom većinskom vlasništvu
- za rezervaciju sredstava: bez naknade za subjekte javnog sektora
Visina kredita do 100 % predračunske vrijednosti investicije s PDV-om
Rok otplate do 15 godina uključujući mogućnost korištenja počeka do 5 godina

MOGUĆNOST DODATNOG UMANJENJA KAMATNIH STOPA:

Za projekte u skladu s uvjetima NPOO-a
Ulaganja privatnog i javnog sektora u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope za max 75%, najviše 3 postotna boda
Ulaganja privatnog i javnog sektora u istraživanje i razvoj i/ili slabije razvijena područja i/ili ulaganja javnog sektora s ciljem oporavka od posljedica potresa umanjenje kamatne stope za max 65%, najviše 3 postotna boda
Ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost privatnih subjekata Jačanje održivosti i kvalitete javne infrastrukture javnog sektora umanjenje kamatne stope za max 50%, najviše 3 postotna boda
Više detalja pogledajte u tekstu programa EU projekti.