HBOR Osiguranje portfelja kredita za likvidnost izvoznika

PROGRAM OSIGURANJA PORTFELJA KREDITA ZA LIKVIDNOST IZVOZNIKA

Ako ste izvoznik ili dobavljač izvoznika, ili planirate izvoziti, a potreban vam je kredit za financiranje likvidnosti, možete od vaše banke zatražiti odobrenje takvog kredita, uz osiguranje otplate do 80% glavnice kredita po Programu osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika (dalje: Program osiguranja) koje bi banci služilo kao instrument osiguranja za predmetni kredit. Program osiguranja provodi HBOR kao osiguratelj u ime i za račun RH, s ciljem poticanja izvoza i internacionalizacije gospodarstva RH.

KOME JE PROGRAM OSIGURANJA NAMIJENJEN?

Program osiguranja je namijenjen subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost (osim djelatnosti koje su navedene na popisu Neprihvatljivih aktivnosti u okviru HBOR-ovih Općih kriterija prihvatljivosti), bez obzira na njihovu veličinu i pravni oblik, koji su registrirani sa sjedištem u RH (trgovačka društva, obrtnici, i druge pravne i fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost) te, između ostalog, zadovoljavaju i sljedeće uvjete:
 • ne podliježu sankcijama EU ili međunarodnih partnera,
 • nisu u teškoćama,
 • zadovoljavaju kriterij izvoza:
 1. u posljednjoj poslovnoj godini za koju su dostupni službeni godišnji financijski izvještaji društva, ostvarili su:
 • najmanje 30% izvoznog prihoda u poslovnim prihodima (izvoznik), ili
 • više od 50% prihoda od noćenja u poslovnim prihodima, pri čemu je u toj godini udio ostvarenih noćenja nerezidenata RH u ukupnom broju noćenja najmanje 30% (izvoznik), ili
 • najmanje 30% prihoda s jednim ili više izvoznika iz prethodne dvije alineje (dobavljač izvoznika),
ili
 1. u trenutku korištenja kredita imaju nerealizirane ili nenaplaćene ugovore/narudžbe u visini kredita, i to:
 • izvozne ugovore/narudžbe s jednim ili više inozemnih kupaca (izvoznik), ili
 • ugovore/narudžbe s jednim ili više izvoznika iz prethodne alineje zaključene u svrhu realizacije tog izvoznog ugovora/narudžbe (dobavljač izvoznika),
 • kreditna sposobnost društva je pozitivno ocijenjena od strane banke,
 • prihvatljivi su za uspostavu poslovnog odnosa u smislu reputacijskog rizika.
 

KAKO SE PROVODI PROGRAM OSIGURANJA?

Program osiguranja provodi se putem banaka koje s HBOR-om kao osigurateljem zaključe Sporazum o osiguranju portfelja, čiji su sastavni dio, između ostalog, Program osiguranja i Opći uvjeti koji sadržavaju prava i obveze banke kao osiguranika i HBOR-a kao osiguratelja. Dostupan je svim kreditnim institucijama koje imaju poslovni nastan u RH (sjedište ili podružnicu) i posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama (imaju dozvolu za rad u RH), te HBOR-u kao kreditoru, a koje zadovoljavaju kriterije propisane od strane HBOR-a kao osiguratelja.
Za osiguranje kredita banke ne podnose pojedinačne zahtjeve za osiguranje, već samostalno uključuju kredite u osigurani portfelj i na kvartalnoj razini izvještavaju HBOR-a kao osiguratelja o tako odobrenim kreditima. Iznimno, u određenim uvjetima koji su propisani Programom osiguranja, banke su obvezne tražiti od HBOR-a kao osiguratelja prethodnu suglasnost za uključenje kredita u portfelj.
Odobrenje kredita obavlja samostalno banka, pri čemu kredit kojeg banka želi uključiti u portfelj mora zadovoljavati Kriterije prihvatljivosti za uključenje kredita u portfelj definirane ovim Programom osiguranja. Program osiguranja može se koristiti samo za nove kredite za likvidnost, a ne za već postojeće kredite.
Banke su kao financijski posrednici dužni omogućiti izvoznicima povoljnije uvjete kreditiranja, npr. u obliku višeg volumena financiranja (odobrenjem veće izloženosti prema izvozniku), preuzimanjem rizičnijih portfelja (odobrenjem kredita unatoč rizičnijem rejtingu izvoznika), nižih zahtjeva za drugim instrumentima osiguranja, nižih kamatnih stopa i dr.

KOJA JE CIJENA OSIGURANJA?

 • premija: Za svaki kredit osiguran po Programu osiguranja, HBOR kao osiguratelj od banke kao osiguranika naplaćuje premiju osiguranja, čiji je izračun propisan Programom osiguranja.
 • naknada: Naknada za administrativne troškove uključenja kredita u portfelj za koje nije potrebna suglasnosti osiguratelja se ne obračunava i ne naplaćuje. Naknada za obradu zahtjeva za davanje suglasnosti osiguratelja obračunava se i naplaćuje po obrađenom zahtjevu za suglasnost, u skladu s iznosom propisanim Programom osiguranja.
 

KOJE SU PREDNOSTI PROGRAMA OSIGURANJA?

 • osiguranje do 80% pokrića iznosa glavnice kredita za likvidnost izvoznika u slučaju neizvršenja obveze po ugovoru o kreditu,
 • moguće je osigurati kredite odobrene poduzetnicima svih veličina i iz svih gospodarskih sektora,
 • brza provedba osiguranja (portfeljni princip),
 • omogućava oslobađanje ili smanjenje postojećih limita zaduženja (drugih instrumenata osiguranja),
 • kvalitetni i cjenovno prihvatljiv instrument osiguranja,
 • isplata potencijalne odštete u kratkom vremenskom roku.
 

DOKUMENTACIJA

Nacrt Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika OU-OPK-LIKV
Prilog 1 - Opći uvjeti osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika OU-OPK-LIKV
Prilog 2 - Program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika PO-OPK-LIKV
Prilog 3 - nacrt Ugovora o regresnoj naplati OPK-LIKV
Prilozi 4-8 - Obavijest o uključivanju OPK-LIKV, Obavijest o izmjeni roka otplate kredita OPK-LIKV, Obavijest o otplaćenim kreditima OPK-LIKV, Izvješće o stanju kredita OPK-LIKV i Izvješće o regresnoj naplati OPK-LIKV
Prilog 9 - Obvezni sadržaj Ugovora o kreditu OPK-LIKV, s privitcima (izjava Osiguranika, izjave Izvoznika)
Prilog 10 - obrazac Odštetnog zahtjeva OPK-LIKV
Prilog 11 - obrazac Zahtjeva za suglasnost Osiguratelja OPK-LIKV
Izjava Osiguranika o udovoljavanju kriterijima iz Programa OPK-LIKV