Poduzetništvo mladih, žena i početnika

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove, koji su mladi poduzetnici, poduzetnici početnici (start-up) i žene poduzetnice.*

Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanje gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti privatnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije**

 

*Kriteriji za definiranje poduzetništva mladih, žena i početnika dostupni su u dokumentu Opći kriteriji prihvatljivosti koji čine sastavni dio ovog programa.

**HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

2. Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uključujući i turističke, razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, poticanja novog zapošljavanja i sl.,
 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita,
 • financiranje prirodnog kapitala u sklopu Natural Capital Financing Facility – NCFF (očuvanje i prilagodba eko-sustava kroz projekte zelene infrastrukture, zelenog poduzetništva, plaćanja usluga eko-sustava i kompenzacijskih mjera za štete u okolišu).

 

*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (osim NCFF) putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci,
 • izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn
 • najviši iznos kredita iznosi 2.000.000,00 kn, ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja, pri čemu se može kreditirati do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*.
 • ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita i namjeni i strukturi ulaganja, za kredite u iznosu do 700.000,00 kn moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.
 • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije: najviši iznos kredita može iznositi do 100% predračunske vrijednosti investicije, uključujući PDV s time da je financiranje PDV-a za korisnike koji posluju u sustavu PDV-a moguće samo kroz dodjelu potpore male vrijednosti. U tom slučaju se PDV u strukturi ulaganja u okviru zahtjeva za kredit mora izdvojiti u obrtna sredstva.

 

*HBOR može razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a.

5. Valuta kredita

 • kunski kredit
 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

2% godišnje, fiksna

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih
do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine
do – 1 postotni bod NCFF financiranje prirodnog kapitala

1% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih
– 0,1 postotna boda NCFF financiranje prirodnog kapitala

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti.

7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita,
  • ostale naknade u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog reazvitka Sisačko-moslavačke županije:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva,
  • bez naknade za rezervaciju sredstava,
  • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita,
  • prijevremeni povrat vlastitim sredstvima ili drugim sredstvima primljenim za obnovu od potresa: bez naknade
  • prijevremeni povrat refinanciranjem kreditom banke: 0,50% od iznosa prijevremeno otplaćene glavnice, najmanje 500,00 kn

8. Rok i način korištenja kredita

 • Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita;
 • dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije za namjensko korištenje kredita;
 • dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita;
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR).

9. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 12 godina, uključujući poček do 3 godine

Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:

 • za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 14 godina, uključujući poček do 5 godina,
 • za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 14 godina, uključujući poček do 4 godine.

10. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstvo EIF-a u okviru EGF-ajamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju), te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.

12. Povezani dokumenti

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Sberbank d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3