Investicije privatnog sektora

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.

Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti privatnog sektora koji ulažu na području Sisačko-moslavačke županije*.

 

*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

2. Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

 

*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji ulažu na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci
 • izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR
 • najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*
 • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije: najviši iznos kredita može iznositi do 100% predračunske vrijednosti investicije, uključujući PDV (osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a**), s time da je financiranje PDV-a za korisnike koji posluju u sustavu PDV-a moguće (osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a) samo kroz dodjelu potpore male vrijednosti. U tom slučaju se PDV u strukturi ulaganja u okviru zahtjeva za kredit mora izdvojiti u obrtna sredstva

 

*HBOR može razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a, osim za kredite uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a.

**NPOO – Nacionalni plan oporavka i otpornosti

5. Valuta kredita

 • EUR

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

3% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji ulažu u djelatnosti od posebnog interesa i tržišno su konkurentni

ili ulažu na posebna područja RH i tržišno su konkurentni

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih prema uvjetima EIB-ove Inicijative
do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine

4% godišnje, fiksna

za ostale poslovne subjekte

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih prema uvjetima EIB-ove Inicijative
do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine

2% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih prema uvjetima EIB-ove Inicijative
do – 2 postotna boda a najviše do visine kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u ovom programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 5 milijuna EUR i više.

 

7. Kamatna stopa za kredite uz subvenciju iz sredstava NPOO-a

Za korisnike kredita i kredite koji zadovoljavaju uvjete propisane Operativnim programima za provedbu Financijskih instrumenata u okviru NPOO-a*:

 • ako kredit odobrava poslovna banka, redovnu kamatnu stopu određuje banka u skladu sa svojim internim aktima
 • ako kredit odobrava HBOR, redovna kamatna stopa se određuje u skladu s točkom 6. ovog Programa
Dio redovne kamatne stope subvencionira HBOR, u svoje ime i za račun RH
Ulaganja u zelenu i/ili digitalnu tranziciju umanjenje kamatne stope do 75% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ulaganja u posebna područja RH i/ili RDI (istraživanje, razvoj i inovacije) umanjenje kamatne stope do 65% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda
Ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost umanjenje kamatne stope do 50% redovne kamatne stope, a najviše do 3,00 postotna boda

Najviši mogući iznos subvencionirane kamate za pojedini kredit iznosi:

 • 500.000,00 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike
 • 1.000.000,00 EUR za subjekte srednje tržišne kapitalizacije i velike subjekte.

 

*NPOO – Nacionalni plan oporavka i otpornosti

8. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita,
  • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita.
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva,
  • bez naknade za rezervaciju sredstava,
  • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita.

Ostale se naknade obračunavaju u skladu s Pravilnikom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR, važećim na dan obračuna.

9. Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.
• dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita
• dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita

• za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR).

10. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 14 godina, uključujući poček do 3 godine

Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:

 • za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 15 godina, uključujući poček do 5 godina,
 • za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

11. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

12. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR,
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju) te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.

13. Povezani dokumenti

14. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

KentBank d.d.
Zagreb

Nova hrvatska banka d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

15. Ostalo

U provedbi kredita uz subvenciju kamate iz sredstava NPOO-a odnosno financijskih instrumenata, korisnici sredstava EU i ostale treće strane koje pružaju informacije o programima EU-a koriste amblem EU-a s izjavom o financiranju koja glasi „Financira Europska unija – NextGenerationEU“, a dostupni su na poveznici: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/

Generator uzoraka: https://www.euinmyregion.eu/generator

 

 

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

kreditiranje(at)hbor.hr

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3