Investicije privatnog sektora

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.

Za namjenu oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije – poslovni subjekti privatnog sektora koji posluju ili će poslovati na području Sisačko-moslavačke županije*.

*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji posluju na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

2. Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem oporavka od posljedica potresa i poticanja gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije*.
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita
 • financiranje prirodnog kapitala u sklopu Natural Capital Financing Facility (NCFF) (očuvanje i prilagodba eko-sustava kroz projekte zelene infrastrukture, zelenog poduzetništva, plaćanja usluga eko-sustava i kompenzacijskih mjera za štete u okolišu)

*HBOR može razmotriti i zahtjeve za kredite za oporavak od posljedica potresa poslovnih subjekata privatnog sektora koji posluju na području Zagrebačke i Karlovačke županije.

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (osim NCFF-a) putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci
 • izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn
 • najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*
 • za kredite za oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije: najviši iznos kredita može iznositi do 100% predračunske vrijednosti investicije, uključujući PDV s time da je financiranje PDV-a za korisnike koji posluju u sustavu PDV-a moguće samo kroz dodjelu potpore male vrijednosti. U tom slučaju se PDV u strukturi ulaganja u okviru zahtjeva za kredit mora izdvojiti u obrtna sredstva
 • za kredite za nabavu mobilnih kućica**: u skladu s relevantnim dokumentom dobavljača, pri čemu se vlastito učešće korisnika kredita određuje ovisno o propisima o državnim potporama i procjeni rizika korisnika kredita i projekta.

*HBOR može razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a.

**Isključivo izravni krediti za nabavu, transport i montažu novih mobilnih kućica za redovno poslovanje korisnika kredita, pod uvjetom da su postojeće mobilne kućice donirali ili prodali nadležnim institucijama Republike Hrvatske/Ravnateljstvu za robne zalihe s ciljem zbrinjavanja stanovništva i poslovnih subjekata na području pogođenom potresom.

5. Valuta kredita

 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

1,5% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji su tržišno konkurentni* i ulažu u djelatnosti od posebnog interesa*

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih****
do – 1,5 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine*****
do – 1 postotni bod za kredite iz NCFF kreditne linije za financiranje prirodnog kapitala******

2% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji ulažu na posebna područja RH* i tržišno su konkurentni*

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih****
do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine*****
do – 1 postotni bod za kredite iz NCFF kreditne linije za financiranje prirodnog kapitala******

3% godišnje, fiksna

za ostale poslovne subjekte

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih****
do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine*****
do – 1 postotni bod za kredite iz NCFF kreditne linije za financiranje prirodnog kapitala******

1% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji koji ulažu u oporavak od posljedica potresa i gospodarski razvitak Sisačko-moslavačke županije

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih****
do – 1 postotni bod za kredite iz NCFF kreditne linije za financiranje prirodnog kapitala******

1,5%** godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji nabavljaju nove mobilne kućice***

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih****

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u ovom programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna i više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

*Posebna područja RH, djelatnosti od posebnog interesa i kriteriji za definiranje tržišno konkurentnih subjekata nalaze se u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

**Ukupna redovna kamatna stopa iznosi 2,50% godišnje, fiksno, od čega Ministarstvo turizma i sporta subvencionira kamatnu stopu u visini 1,00 p.p. godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita.

***Isključivo izravni krediti za nabavu, transport i montažu novih mobilnih kućica za redovno poslovanje korisnika kredita, pod uvjetom da su postojeće mobilne kućice donirali ili prodali nadležnim institucijama Republike Hrvatske/Ravnateljstvu za robne zalihe s ciljem zbrinjavanja stanovništva i poslovnih subjekata na području pogođenom potresom.

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

****Sniženje kamatne stope za zapošljavanje mladih, Izjava MSP, Izjava Mid-Cap

*****Sniženje kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine

******Sniženje kamatne stope za NCFF – financiranje prirodnog kapitala

7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita*,
  • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita**,
 • za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva,
  • bez naknade za rezervaciju sredstava,
  • bez naknade za izmjenu uvjeta kredita,
  • prijevremeni povrat vlastitim sredstvima ili drugim sredstvima primljenim za obnovu od potresa: bez naknade
  • prijevremeni povrat refinanciranjem kreditom banke: 0,50% od iznosa prijevremeno otplaćene glavnice, najmanje 500,00 kn
 • za kredite za nabavu novih mobilnih kućica***:
  • bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva,
  • bez naknade za rezervaciju sredstava,
  • prijevremeni povrat vlastitim sredstvima: bez naknade
  • prijevremeni povrat refinanciranjem kreditom banke: 0,50% od iznosa prijevremeno otplaćene glavnice, najmanje 500,00 kn.

te ostale naknade u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.

* Za obradu kreditnog zahtjeva iz NCFF financiranje prirodnog kapitala: 0,40% od ugovorenog iznosa kredita.

**Za rezervaciju sredstava iz NCFF financiranje prirodnog kapitala: bez naknade.

***Isključivo izravni krediti za nabavu, transport i montažu novih mobilnih kućica za redovno poslovanje korisnika kredita, pod uvjetom da su postojeće mobilne kućice donirali ili prodali nadležnim institucijama Republike Hrvatske/Ravnateljstvu za robne zalihe s ciljem zbrinjavanja stanovništva i poslovnih subjekata na području pogođenom potresom.

8. Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci (za nabavu novih mobilnih kućica* u pravilu do 6 mjeseci). Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.
• dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita
• dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita

• za kredite s ciljem oporavka od posljedica potresa i gospodarskog razvitka Sisačko-moslavačke županije dozvoljena je refundacija ulaganja korisnika kredita provedenih nakon potresa, a do podnošenja zahtjeva za kredit (za takvu refundaciju poslovne banke nisu dužne prethodno obavještavati HBOR).

*Isključivo izravni krediti za nabavu, transport i montažu novih mobilnih kućica za redovno poslovanje korisnika kredita, pod uvjetom da su postojeće mobilne kućice donirali ili prodali nadležnim institucijama Republike Hrvatske/Ravnateljstvu za robne zalihe s ciljem zbrinjavanja stanovništva i poslovnih subjekata na području pogođenom potresom.

9. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 14 godina, uključujući poček do 3 godine

Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:

 • za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 15 godina, uključujući poček do 5 godina,
 • za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 17 godina, uključujući poček do 4 godine,
 • za nabavu novih mobilnih kućica*: u pravilu do 8 godina, uključujući poček do 1 godine.

*Isključivo izravni krediti za nabavu, transport i montažu novih mobilnih kućica za redovno poslovanje korisnika kredita, pod uvjetom da su postojeće mobilne kućice donirali ili prodali nadležnim institucijama Republike Hrvatske/Ravnateljstvu za robne zalihe s ciljem zbrinjavanja stanovništva i poslovnih subjekata na području pogođenom potresom.

10. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR,
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, Jamstvo EIF-a u okviru EGF-a , jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju) te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.

12. Povezani dokumenti

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Sberbank d.d.
Zagreb

Slatinska banka d.d.
Slatina

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva

kontakti

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3