Investicije privatnog sektora

1. Korisnici kredita

Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.

2. Namjena kredita

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) u cilju modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja
 • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita
 • financiranje prirodnog kapitala u sklopu Natural Capital Financing Facility (NCFF) (očuvanje i prilagodba eko-sustava kroz projekte zelene infrastrukture, zelenog poduzetništva, plaćanja usluga eko-sustava i kompenzacijskih mjera za štete u okolišu)

3. Način kreditiranja

 • kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (osim NCFF-a) putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci
 • izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. Iznos kredita

 • u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn
 • najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*

*HBOR može razmotriti kreditiranje 100% predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a.

5. Valuta kredita

 • kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR

6. Kamatna stopa

Kamatna stopa Mogućnosti sniženja Kriteriji

1,5% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji su tržišno konkurentni* i ulažu u djelatnosti od posebnog interesa*

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih**
do – 1,5 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine***
do – 1 postotni bod za kredite iz NCFF kreditne linije za financiranje prirodnog kapitala****

2% godišnje, fiksna

za poslovne subjekte koji ulažu na posebna područja RH* i tržišno su konkurentni*

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih**
do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine***
do – 1 postotni bod za kredite iz NCFF kreditne linije za financiranje prirodnog kapitala****

3% godišnje, fiksna

za ostale poslovne subjekte

– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih**
do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine***
do – 1 postotni bod za kredite iz NCFF kreditne linije za financiranje prirodnog kapitala****

U određenim slučajevima kamatna stopa može biti i viša, ovisno o cijeni raspoloživih izvora financiranja i propisima o dodjeli državnih potpora i/ili potpora male vrijednosti. HBOR zadržava pravo utvrđivanja visine kamatne stope drugačije od navedene u ovom programu za svaki pojedinačni kredit u iznosu 50 milijuna kuna i više (odnosno protuvrijednosti u drugoj valuti).

*Posebna područja RH, djelatnosti od posebnog interesa i kriteriji za definiranje tržišno konkurentnih subjekata nalaze se u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

 

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

**Sniženje kamatne stope za zapošljavanje mladih, Izjava MSP, Izjava Mid-Cap

***Sniženje kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine

****Sniženje kamatne stope za NCFF – financiranje prirodnog kapitala

 

7. Naknade

 • promjenjive, u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna:
  • za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50% od ugovorenog iznosa kredita*,
  • za rezervaciju sredstava: 0,25% od ugovorenog, a neiskorištenog iznosa kredita**,

te ostale naknade u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja HBOR važećom na dan obračuna.

 

* Za obradu kreditnog zahtjeva iz NCFF financiranje prirodnog kapitala: 0,40% od ugovorenog iznosa kredita.

**Za rezervaciju sredstava iz NCFF financiranje prirodnog kapitala: bez naknade.

8. Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja je u pravilu do 12 mjeseci. Ovisno o namjeni i dinamici ulaganja, moguće je odobriti i dulji rok korištenja kredita.
• dio kredita namijenjen za financiranje osnovnih sredstava koristi se isplatom na račun prodavatelja/dobavljača/izvođača radova, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita
• dio kredita namijenjen za financiranje obrtnih sredstava može se isplatiti na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje dokumentacijom za namjensko korištenje kredita

9. Rok otplate

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 14 godina, uključujući poček do 3 godine

Iznimno od navedenog, ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, moguće je odobriti rokove otplate i počeka:

 • za podizanje i/ili obnavljanje dugogodišnjih nasada u poljoprivredi: do 15 godina, uključujući poček do 5 godina,
 • za ulaganja u turizam ili ako investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i/ili počekom: do 17 godina, uključujući poček do 4 godine.

10. Način otplate

 • u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

11. Instrumenti osiguranja

 • kod kreditiranja u suradnji s poslovnim bankama instrumente osiguranja utvrđuje poslovna banka,
 • kod kreditiranja po modelu podjele rizika instrumente osiguranja određuju poslovna banka i HBOR,
 • kod izravnog kreditiranja HBOR s korisnikom kredita ugovara instrumente osiguranja sukladno internim aktima HBOR-a (npr. mjenice, zadužnice, zalog na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, zalog na poslovnim udjelima, bankarske garancije, jamstva HAMAG-BICRO-a i ostale instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju) te procjeni rizika ulaganja i korisnika kredita.

12. Povezani dokumenti

13. POSLOVNE BANKE UKLJUČENE U SURADNJU PO PROGRAMU

Addiko Bank d.d.
Zagreb (PR)

Agram banka d.d.
Zagreb

Banka Kovanica d.d.
Varaždin

BKS Bank AG
Glavna podružnica Hrvatska

Croatia banka d.d.
Zagreb

Erste & Steiermärkische bank d.d.
Rijeka (PR)

Hrvatska poštanska banka d.d.
Zagreb (PR)

Istarska kreditna banka d.d.
Umag

J&T banka d.d.
Varaždin

Karlovačka banka d.d.
Karlovac

Kentbank d.d.
Zagreb

OTP BANKA d.d.
Split (PR)

Partner banka d.d.
Zagreb

Podravska banka d.d.
Koprivnica (PR)

Privredna banka Zagreb d.d.
Zagreb (PR)

Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb (PR)

Sberbank d.d.
Zagreb (PR)

Slatinska banka d.d.
Slatina (PR)

Zagrebačka banka d.d.
Zagreb (PR)

kontakti

Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb

Urudžbeni ured nalazi se privremeno na adresi Zelinska 3